منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

اين تحقيق تأییدکننده اين مطلب است كه محافظه‌کاری باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است. در اين تحقيق نشان داده می‌شود كه هرچه محافظه‌کاری پایین‌تر باشد سرمایه‌گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران براي محافظه‌کاری ارزش قائل هستند چراکه اولاً به سرمایه‌گذاران كمك می‌کند تا بين پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي می‌شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزینه‌های سنگيني را به خاطر اين دست‌کاری به شركت تحميل كنند همچنين محافظه‌کاری محدوده‌ی كمتري براي برآورد جریان‌های نقدي آتي شركت فراهم می‌نماید كه باعث می‌گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن می‌کند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمایه‌گذاران و هزينه سرمايه شركت می‌شود.
هوگس، جينگ ليو و جان ليو در سال (2008) در پژوهشي تحت عنوان بررسي روابط مابين بازدهي مورد انتظار و هزينه سرمایه ضمني به اين نتيجه رسيدند كه هزينه سرمايه ضمني با بازدهي مورد انتظار تفاوت دارد.
چانگ (2009)، در تحقیقی به مطالعه اثرات وابسته به نظام متغیرهاي کلان بر بازده سهام پرداختند. آن‌ها از الگوهاي تغییر نظام مختلف جهت تحلیل اثرات متغیرهاي کلان اقتصادي (نرخ بهره، بازده سود تقسیمی و صرف نکول) بر تغییرات بازده سهام (شامل میانگین شرطی، واریانس و احتمالات موقت) در بازار بورس امریکا استفاده کردند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که متغیرهاي کلان می‌تواند بر پویایی از طریق دو کانال مختلف اثر بگذارند و اینکه بزرگی نفوذ آن‌ها بر بازده و نوسان پذیری ثابت نیست. اثرات سه متغیر اقتصادي بر بازده، نامتغیر زمانی نیستند، اما به‌طور بسیار نزدیکی با نوسانات بازار سهام مرتبط هستند و قدرت پیش‌بینی در نظام تغییرپذیر، بسیار بیشتر از آن در نظام باثبات است. آن‌ها دریافتند که نرخ بهره و بازده سود تقسیمی به نظر می‌رسد نقش مهمی را در پیش‌بینی واریانس شرطی ایفا کنند و عملکرد بیرون از نمونه تا اندازه زیادي درزمانی که اثرات این دو متغیر بر نوسان پذیري نادیده گرفته می‌شود، کاهش می‌یابد. به‌علاوه، این سه متغیر کلان هیچ‌گونه نقشی را در پیش‌بینی احتمالات موقت بازي نمی‌کنند.
اولر و پیکونی5 (2009)، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا عملکرد آینده شرکت‌ها و نرخ بازده آتی آن‌ها تحت تأثیر انحراف از مانده وجه نقد بهینه قرار می‌گیرد یا خیر؟ نتایج آن‌ها که در فاصله زمانی بین سال‌های 1989 تا 2006 به دست آمد، نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی‌های عملیاتی آینده و نرخ بازده سهام یک سال آتی این، شرکت‌ها در هنگام انحراف از وجه نقد بهینه برآوردي، هم براي شرکت‌هایی که وجه نقد بیش‌ازحد نگهداري می‌کنند و هم براي شرکت‌هایی که وجه نقد کمتر از حد بهینه نگهداري می‌کنند، شروع به کاهش می‌کند (رابطه معکوس دارد).
لي و همكاران (2009) اثر مستقيم و غيرمستقيم كيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايه را بررسي كردند و دريافتند كه كيفيت حسابرسي بالاتر رابطه‌ي مستقيم با كاهش هزينه‌ي سرمايه دارد. آن‌ها در تحقيقي ديگر به بررسي اثر كيفيت حسابرسي بر رابطه‌ي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه پرداختند. نتايج نشان داد كه كيفيت حسابرسي بالاتر موجب كاهش قابل‌ملاحظه‌ی رابطه‌ي مثبت جمع اقلام تعهدي با هزينه سرمايه مي‌شود.
می فنگ، زایوانگ گا و چان لی (2010) در تحقیقی که انجام داده با عنوان “پیش‌بینی مدیران و هزینه سرمایه ” با انتخاب 3539 شرکت که پیش‌بینی سالانه ارائه می‌دهند و 4095 پیش‌بینی و هزینه EPS شرکت که پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای مدیران را ارائه می‌دهند رابطه بین سرمایه را موردمطالعه قرار دادند. آنچه بیشتر در آن تمرکز شده بود اثر کیفیت افشا داوطلبانه پیش‌بینی با EPS بر هزینه سرمایه بود. آن‌ها از این بررسی به این نتیجه رسیدند که کیفیت بالاي هزینه سرمایه رابطه منفی دارد. به عبارتی هر چه میزان کیفیت ارائه پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد هزینه سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.
آرمسترانگ و همکاران (2011) تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران بر روی هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار دادند. زمانی که بازار سرمایه رقابتی باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر جداگانه‌ای بر روی هزینه سرمایه نخواهد داشت. این نتیجه زمانی که بازار در وضعیت رقابتی ناقص است حاکم نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی دارای ارتباط مثبت با هزینه سرمایه شرکت‌هاست. زمانی که بازار در وضعیت رقابتی کامل قرار دارد و هیچ‌گونه ارتباطی بین این دو زمانی که بازار رقابتی کامل نیست وجود ندارد. لذا نتایج نشان می‌دهد که میزان رقابت بازار یکی از متغیرهای مهم در بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می‌باشد.
فيو و همکاران (2014) در پژوهشي تحت عنوان “فراواني گزارش‌هاي مالي، اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه ” به بررسي رابطه بين سه متغير پرداختند. آن‌ها در ارتباط با تحقيق خود از مجموعه اطلاعات و داده‌هاي طبقه‌بندی‌شده مربوط به تعدد گزارش‌هاي مالي بين سال‌های 1951 و 1973 استفاده كردند. آن‌ها به‌طور خاص به بررسي تأثیر فراواني گزارش‌هاي مالي بر اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه پرداختند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد كه فراواني گزارش‌هاي مالي بيشتر باعث كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه خواهد شد و باگذشت زمان تأثیر آن بر كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه بيشتر خواهد شد.
تحقیقات داخلی
شفیع‌زاده (1375) ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار داد. برای انجام این پژوهش 40 شرکت از ابتدای 1370 تا پایان 1374 محاسبه گردید نتایج به‌دست‌آمده نشان از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را رد می‌کند (شفیع‌زاده، 1375، 1).
نصیرپور (1379)، در پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تأثیر اندازه شرکت را بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس موردبررسی قرارداد. یافته‌های تحقیق نشان داد که هیچ رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه آن در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
(عثماني،1381) در اين پژوهش براي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي پنج الگو به شرح زير شناسایی‌شده است:
نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته تعدیل‌شده 3) قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 4) ارزيابي حسابداري 5) رشد سود تقسيمي
در اين پژوهش، در آغاز، هزينه سرمايه شرکت‌های نمونه بر اساس هر يك از الگوهاي بالا محاسبه گرديده سپس اعتبار هريك از آن‌ها مورد آزمون قرارگرفته است كه درنهایت به اين نتيجه رسیده‌اند كه اعتبار الگوي ارزيابي بر مبناي ارقام حسابداري بيشتر از ساير الگوهاست.
براي تعيين برخي از عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه چهار متغير به‌عنوان عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه شناسایی‌شده‌اند كه عبارت‌اند از: 1) اندازه بدهی‌ها 2) اندازه دارایی‌ها 3) نوع صنعت 4) اندازه شركت
باقر زاده (1382) به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار 92 شرکت طی دوره زمانی 1381-1372 اشاره نمود وی تأثیر متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، نسبت سود به قیمت هر سهم و حجم معاملات سهام را بر بازده ماهانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار داد. نتایج تحقیق وی پیش‌بینی محوری مدل CAPM را تأیید می‌کند لیکن با نتایج مطالعات مشابهی که در سال‌های اخیر در کشورهای برخوردار از بازار سرمایه تکامل‌یافته انجام‌شده است، مطابقت ندارد.
شریعت پناهی و همکاران (1383)، هدف از اين تحقیق، تعیین رابطه بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک است. جهت نیل به اين هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضيه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام‌شده است. فرضيه اصلی به این صورت می‌باشد: بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک رابطه وجود دارد؛ و 3 فرضیه فرعی به این صورت می‌باشد: بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک کل رابطه وجود دارد. بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک سيستماتيک رابطه وجود دارد. بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده تفاضلي سهام رابطه وجود دارد. این تحقیق براي دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام‌شده است. آزمون فرضیه‌ها به‌صورت بررسی سال‌به‌سال انجام‌شده است. در اين تحقیق براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌اي اسنادی استفاده‌شده است. برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌اي استفاده‌شده است. از بانک‌های اطلاعاتی و سایت‌های اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌هاي مالي موردنیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي هفتگي، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبیر پرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری‌شده است. با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت براي تجزیه‌وتحلیل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقیق، از ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده‌شده است که آزمون معادل نا پارامتریک ضریب پیرسون می‌باشد. نتايج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماري فرضيه‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد كه رابطه معناداری بین ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک سيستماتيک رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین فقط در سال 1387 بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای بقیه سال‌ها بین ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده با بازده سهام تعدیل‌شده بر اساس ريسک سيستماتيک و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
نوروش و مجيدي (1383)، در اين تحقيق در پاسخ به اين سؤال كه آيا كيفيت سود با هزينه سرمايه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد يا خير، ابتدا آزمون فرض آماري F براي تأیید وجود رابطه خطي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه استفاده‌شده است و سپس جهت تعيين نوع رابطه كيفيت سود و هزينه سرمايه از مدل رگرسيون يك متغيره استفاده‌شده است. بررسی‌های انجام‌شده در اين تحقيق از بعد شاخص‌های مركزي آماري نشان می‌دهد كه داده‌ها در دوره زماني تحقيق نسبت به نمودار نرمال كشيدگي كمتري دارند، با استفاده از آزمون F فرضيه تحقيق در هر يك از سال‌های 78،80،81،82 و دوره زماني پنج‌ساله تأیید گرديده و تنها در سال 1379 فرضيه تحقيق رد گرديده است. در آزمون نهايي با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از حل معادلات رگرسيون براي هر يك از سال‌های 78 الي 82 و دوره زماني پنج‌ساله مشخص گرديد كه كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس می‌باشند.
خواجوی و ناظمی (1384)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد 96 شرکت بورسی را برای دوره زمانی 1382 – 1377 انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ارقام تعهدی نقش قابل‌ملاحظه‌ای در عکسالعمل بازار به اطلاعات سود شرکت‌ها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهایی که ارقام تعهدی آن‌ها به کمترین و بیش‌ترین میزان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، ارزش بازار، بازده مورد انتظار، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، ارزش بازار