منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، نفت و گاز، مدل پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

محیطی…………………………………………………………………….103
شکل 8-4 نتایج مقایسه از منظر کارایی فرآیندی در صنعت نفت و گاز………………………………………………..103
شکل 9-4 نتایج مقایسه از منظر کارایی سرویس ها و سیستم های موجود در صنعت نفت و گاز……………..103
شکل 10-4 نتایج مقایسه از منظر کارایی محیطی………………………………………………………………………………..104
شکل 11-4 نتایج مقایسه تمام گزینه ها…………………………………………………………………………………………….104
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 دسته بندی خبرگان از لحاظ جنسیت………………………………………………………………………………..108
نمودار 2-4 دسته بندی خبرگان از منظر مرتبه علمی……………………………………………………………………………108
نمودار 3-4 دسته بندی خبرگان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………………………………109
نمودار 4-4 مقایسه نتایج ارزیابی کلی مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………..110
نمودار 5-4 ارزیابی میزان مناسب بودن کلی مدل توسط خبرگان…………………………………………………………..111
نمودار 6-4 ارزیابی درستی طراحی بخش های مختلف توسط خبرگان………………………………………………….111
نمودار 7-4 ارزیابی میزان صحت ارتباط بین بخش ها توسط خبرگان……………………………………………………111
نمودار 8-4 ارزیابی میزان مناسب بودن روش های بکار گرفته شده در مدل توسط خبرگان……………………….112
نمودار 9-4 ارزیابی درست و منطقی بودن کلی مدل توسط خبرگان………………………………………………………112
نمودار10-4 ضریب آلفای کروباخ هر یک بخش ها در چارچوب پیشنهادی………………………………………….113
نمودار 11-4 درصد فراوانی آمار خبرگان پیرامون مناسب یا نامناسب بودن بخش ها در مدل پیشنهادی………114
نمودار 12-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش پیش شرط ها………………………………………………….120
نمودار 13-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش برنامه ریزی و ایجاد طرح…………………………………121
نمودار 14-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش تفکیک سازی ساختار و طرح……………………………121
نمودار 15-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش پیاده سازی و اجرا امنیت………………………………….122
نمودار 16-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش مدیریت امنیت………………………………………………..122
نمودار 17-4 ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های بخش مکانیزم ها و روش های ارزیابی………………………..123

فهرست جدول ها
جدول1-2مشابهات شبکه اینترنت و اینترنت اشیا……………………………………………………………………………………9
جدول2-2خلاصه بررسی تاریچهRFID………………………………………………………………………………………………17
جدول3-2 مقایسه بین برچسب ها……………………………………………………………………………………………………..20
جدول4-2 مقایسه بین بارکد و RFID…………………………………………………………………………………………………31
جدول5-2مقایسه فناوری NFCبا سایر فناوری ها]26[………………………………………………………………………….33
جدول6-2مقایسه تکنولوژی های ردیابی و شناسایی در اینترنت اشیای زیر آب………………………………………..55
جدول1-3سطوح مختلف تهدیدات…………………………………………………………………………………………………….82
جدول1-4معیار ارجحیت………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول2-4 فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………..108
جدول3-4 ارزیابی بخش اول پرسشنامه چارچوب پیشنهادی……………………………………………………………….110
جدول4-4 ارزیابی بخش دوم پرسشنامه چارچوب پیشنهادی……………………………………………………………….113
جدول5-4 ارزیابی تفکیکی هر یک از بخش های مدل پیشنهادی…………………………………………………………114

فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش

1-1مقدمه
در اواخر قرن بیستم با گسترش فناوری های هوشمند ،توسعه شبکه های ارتباطی و اینترنت ،توسعه شبکه های حسگر و سنسورها تلاش ها ومطالعات گسترده ای برای استفاده از این دسته فناوری ها به منظور ارائه راه حل های برای بهبود زندگی انسان ها شروع شد.]5,6[
یکی از کاربرد های مهم این فناوری ها ارتباط با اشیا و کسب اطلاعات از طریق این اشیا بود این پارادایم اولین بار توسط کلوین اشتون در سال 1998 در یک سخرانی ارائه شد در واقع راه حل هايي ارائه گردید که با بکارگیری آنها از طريق اينترنت در هرزمان و در هر كجا با هر شی ارتباط برقرار كرد و شناسايي آنها در شبكه، همچنین دستیابی به اطلاعات محيطي و وضعيت آن شكلهاي جديدي از ارتباط ميان افراد و اشياء و حتي بين خود اشياء فراهم گردید وباعث معرفی اينترنت اشياء شد كه علاوه بر افراد و اطلاعات، حاوي اشياء نيز می شدند]7[ تعریف اشیا با توجه به پروژه های تحقیقاتی اروپا بر روی اینترنت اشیابه صورت زیر بیان شده است :اشیا عبارتند از تمامی شرکت کنندگان فعال در کسب و کار، اطلاعات وفرآیندها که قادر به تعامل و ارتباط در میان خود و با محیط اطراف بوده وبه تبادل داده ها و اطلاعات در محیط های احساس می پردازند ، همچنین امکان واکنش به حوادث دنیای واقعی ، فیزیکی را دارند اشیا نقش مؤثر بر فرایندهای در حال اجرا دارند و همچنین امکان ایجاد اقدامات و خدمات با یا بدون دخالت مستقیم انسان را نیز دارا می باشند .
صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع می باشد که لزوم استفاده از فناوری های جدید در جهت افزایش اثرات مطلوب این صنعت با تامین ایمنی همه جانبه کارکنان و تجهیزات و تاسیسات ،به صفر رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط ناایمن ،ارتقا سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشری می باشد .
اینترنت اشیا یکی از مجموعه فناوری های نوین می باشد که می تواند در فرآیند های اکتشاف و تولید ،پالایشگاه ها ،پترو شیمی ،خط لوله ،حمل و نقل و توزیع استفاده شود.استفاده از این فناوری در صنعت نفت و گاز باعث افزایش امنیت کارکنان ،شناسایی مسایل بهداشتی و ایمنی ،بهینه سازی تولید ،تحمل خطا و کاهش هزینه های عملیاتی می شود.بررسی این فناوری ها و چگونگی پیدایش اینترنت اشیا به عنوان اولین محدود تحقیق مشخص شده است .پس از انتشار اینترنت اشیا به عنوان یک راه حل برای ارتباط با اشیا و گرد آوری اطلاعات از آنها معماری های برای استقرار و پیاده سازی این راه حل ارائه کردید
اولین معماری ،معماری سه لایه بود که در سه لایه تعریف شد:1-لایه ادراک (اطلاعات) 2-لایه شبکه 3-لایه کاربردی این معماری پایه و اساس معرفی معماری های دیگر در اینترنت اشیا است. که در این تحقیق به طور مفصل این معماری و معماری های دیگر اینترنت اشیا که براساس معماری سه لایه ارائه شده اند می پردازیم.سپس به معرفی نقش های این فناوری در صنایع نفت و می پردازیم. برای بکار گیری این فناوری نیاز به ایجاد محیط و وضعیتی امن هستیم بنابراین به مطالعه نقش امنیت و معماری های آن در اینرنت اشیا به منظور ارائه چارچوبی برای امنیت در صنایع نفت و گاز در هنگام استقرار اینترنت اشیا مبادرت می کنیم .
گستردگی اینترنت اشیا به عنوان یک راه حل باعث افزایش آسیب پذیری در برابر حوادث شده است همچنین بکارگیری ظرفیت های ارتباطی، تنوع فناوری های به کاررفته و نوع داده های مبادله شده (دیتا،صوت،تصویر،مالتی مدیا) در صنایع نفت و گاز،تنوع محیط های عملیاتی باعث پیچیدگی و دشواری در امنیت شده اند .
دستیابی به یک چارچوب برای رسیدن به درجه قابل قبول امنیت در اینترنت اشیا همان هدفی است که این پژوهش دنبال می کندبه این منظور دستاوردهاي مطالعات و پژوهش هايي را كه به منظور ارائه چارچوبي مناسب جهت تدوين معماري اینترنت اشیا است، عرضه مي گردد. بدين ترتيب كه پس از مرور اجمالي ادبيات و تبيين چارچوب علمي تحقيق، يافته هاي مراحل مختلف پژوهش ارائه مي گردد . ابتدا مطالعات گسترده اي بر مباني نظري انجام گرفته است. در ادامه به بررسي چند چارچوب معماري و معماری امنیت در اینترنت اشیا پرداخته ميشود كه از بين آنها چارچوب معماري امن سه لایه را انتخا ب و بامولفه هاي ، الزامات ساختار عملیات در صنعت نفت و گاز باز تعر يف كرده و چارچوبي جديد در بکارگیری امن اینترنت اشیا در صنت نفت و گاز ارائه خواهيم داد
سعی شده در چارچوب پیشنهادی ارائه شود که در آن علاوه به تمرکز بر لایه های سعی می شود جنبه های که از خارج محیط در ایجاد امنیت نقش دارند نیز شناسایی و در چارچوب لحاظ شود زیرا این جنبه ها به دلیل تنوع محیطی و تکنولوژیکی اینترنت اشیا تاثیر بسزایی در امنیت خواهند گذاشت و نهایتا در آخرین مرحله با انجام مطالعه موردی سعی بر تشریح مدل داشته وسپس به ارزیابی مقایسه ای بین مدل طراحی شده با مدل های ارائه شده می پردازیم و در نهایت با کمک پرسشنامه و با جمع آوری آرای خبرگان در مورد چارچوب پیشنهادی، مدل ارائه شده اعتبارسنجی گردیده و نتایج حاصل از نظرسنجی به دقت تحلیل و بررسی خواهد شد
2-1طرح مسئله
بنا به قرار گیری ایران در منطقه نفت خیز و توسعه صنعت نفت و گاز به عنوان نیروی محرکه اقتصادی و سیاسی نیازمند استفاده از بروز ترین فناوری ها دربخشهای مختلف این صنعت استراتژیک هستیم (مانند تامین ایمنی همه جانبه کارکنان و تجهیزات و تاسیسات ،به صفر رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط ناایمن ،ارتقا سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست، اکتشافات هوشمند و هدفمند، افزایش تولید، نظارت برپالایشگاه ها ، مانیتورینگ خطوط لوله حمل و نقل و توزیع).یکی از این دسته فناوری ها ،فناوری اینترنت اشیا می باشد که با استفاده از این فناوری می توان به تمامی اهداف ذکر شده دست پیدا کرد ولی بکار گیری این فناوری نیاز به استفاده از وضعیتی است که امنیت را در حد قابل قبول تضمین نماید هدف، طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا با توجه به خصوصیات و نوع عملیاتی است که در صنت نفت و گاز صورت می گیرد
3-1ضرورت تحقیق
استفاده از فناوری های جدید همواره با چالشها و خطراتی همراه بوده و هست . اگر این فناوری ها بدون توجه به ساختار ،عملکرد شان و فراهم نکردن وضعیتی امن با توجه به ویژگی های محیطی و عملیاتشان مورد استفاده قرار بگیرد، اثرات مخرب بیشتری به جا می گذارند.
اینترنت اشیا هم فناوری بسیار جدیدی است که با توجه به کاربرد های فراوان خود در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد. ارائه و طراحی وضعیتی امن برای استقرار این فناوری با توجه به محیط عملیاتی و الزامات محیطی امری ضروری است
گستردگی اینترنت اشیا به عنوان یک راه حل باعث افزایش آسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، تلفن همراه، نفت و گاز Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، نفت و گاز، حریم خصوصی