منبع پایان نامه ارشد درمورد ایران باستان، رضا عباسی، سطح معنی داری، هنرهای زیبا

دانلود پایان نامه ارشد

درآمدی بین 1 الی 5/2 میلیون تومان در ماه دارند. در بین پاسخگویان مخاطب مغازه-گالریها بیشترین میانگین درآمد مخاطبان بین 1 الی 5/1 میلیون تومان است. در نمودار نیز مشخص است که میانگین درآمد حدود 70 درصد آنها بین 1الی 5/2 میلیون تومان است. میان مخاطبان گالری ها بیترین میانگین مرتبط با سطح دررآمد 5/2 الی 4 میلیون تومان است و بیش از 70 درصد این مخاطبان در آمدی بین 5/1 الی بیش بیش از 4 میلیون تومان دارند. آزمون های آماری نشان می دهد که مخاطبان گالری ها به طور میانگین دارای سطح درآمد بالاتری نسبت به مخاطبان مغازه-گالریها و فرهنگسرا ها دارند.

4-2-13- توصیف متغیر منطقه سکونت در تهران
جدول(4-13) جدول توصیفی متغیر منطقه سکونت مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

منطقه
سکونت
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

24.17
24.17
24.17
29
19.17
19.17
19.17
23
14.17
14.17
14.17
17
شمال شهر
73.5
48.33
48.33
58
73.33
54.17
54.17
65
65
50.83
50.83
61
غرب و شرق و مرکزشهر
100
27.50
27.50
33
100
26.67
26.67
32
100
35
35
42
جنوب شهر

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
من ویتنی0.543- سطح معنی داری:0.03

نمودار (4-13) نمودار ستونی متغیر منطقه سکونت مخاطبان
داده های نمودار و جدول نشان دهنده این است که مخاطبان فرهنگسراها، 7/14 درصد ساکن مناطق شمالی شهر تهران، 83/50 درصد ساکن مناطق شرقی، غربی و مرکزی شهر و 35 ردصد ساکن منتطق جنوبی شهر هستند. در میان مخاطبان مغازه-گالریها نیز میانگین بدین صورت است که 17/19 درصد مخاطبان ساکن مناطق شمالی، 17/54 درصد ساکن مناطق شرقی، غربی و مرکزی شهر و 67/26 درصد ساکن مناطق جنوبی شهر هستند. این میانگین در میان مخاطبان گالری ها نشان می دهد که 17/14 درصد ساکن مناطق شمالی، 33/48 درصد ساکن مناطق غرب، شرق و مرکزی و 50/27 درصد نیز ساکن مناطق شمالی شهر هستند. مطابق با آمار ها و نمودار رسم شده می توان نتیجه گرفت که رابطه ی معنی داری بین منطقه سکونت و نوع مصرف هنری و سلیقه مخاطبان وجود ندارد.
4-3- توصیف و تحلیل آمارهای اختصاصی
4-3-1- توصیف متغیر الویت پاسخگویان برای دیدن یا خرید آثار
جدول(4-14) جدول توصیفی متغیر الویت مخاطبان برای خرید و دیدن آثار
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

الویت
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

80
80
80
96
26.68
26.68
26.67
32
70.83
70.83
70.83
85
گالری
100
20
20
24
100
73.33
73.33
88
100
70.83
29.17
35
مغازه-گالری

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
کای اسکوئر:30.87 سطح معنی داری:0.02

نمودار (4-14) نمودار ستونی متغیر الویت مخاطبان برای خرید و دیدن آثار
برمبنای داده های جدول فوق می توان گفت الویت مخاطبین بازدید کننده از فرهنگسراها و گالری ها بدین صورت است: بیش از 70 درصد از مخاطبان خرید از گالری را بر خرید از مغازه-گالریها الویت می دهند. داده های مربوط به مخاطبان حاضر در مغازه-گالریها اما بالعکس است، بیش از 70 درصد از این مخاطبان خرید از مغازه-گالریها را ترجیح می دهند. بنابراین، باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تفاوت معناداری بین مخاطبان گالری ه و فرهنگسرا ها از حیثت الویت در خرید آثار هنری مصرف هنری وجود دارد.
4-3-2- توصیف متغیر ذائقه مخاطبان در نوع نقاشی
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
مکان

نوع نقاشی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

14.17
14.17
14.17
17
37.5
37.5
37.5
45
5
5
5
6
واقعگرا
32.5
18.33
18.33
22
45.83
8.33
8.33
10
23.33
18.33
18.33
22
نیمه انتزاعی
86.67
54.17
54.17
65
49.16
3.33
3.33
4
33.33
10
10
12
نقاشی انتزاعی
100
13.33
13.33
16
80
30.83
30.83
37
87.5
54.17
54.17
65
نگارگری
100
0
0
0
100
20
20
24
100
13.33
13.33
16
فرقی نمی کند

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
جدول(4-15) جدول توصیفی متغیر ذائقه مخاطبان در نوع نقاشی
ضریب وی کرامر: 0.034 سطح اطمینان :0.035

نمودار (4-15) نمودار ستونی متغیر ذائقه مخاطبان در نوع نقاشی
داده های جدول نشان می دهد که در میان مخاطبان فرهنگسراها، 5 درصد مخاطبان به نقاشی واقعگرا علاقه دارند و 33/18 درصد نقاشی نیمه انتزاعی، 10 درصد نقاشی انتزاعی، 17/54 درصد نگارگری را می پسندند و برای 33/13 درصد میان این گروه ها فرقی قائل نیستند. این داده ها میان مخاطبان مغازه-گالریها بدین شرح است که، 5/37درصد به نقاشی واقعگرا، 33/8 درصد به نقاشی نیمه انتزاعی، 33/3 درصد به نقاشی انتزاعی، 83/30 درصد به نگارگری علاقه مند هستند و برای 20 درصد از این مخاطبان هم فرقی میان این گروه ها وجود ندارد. همچنین مخاطبان گالری ها نیز میزان 17/14 درصد به نقاشی واقعگرا، 33/18 درصد به نقاشی نیمه انتزاعی، 17/54 رصد به نقاشی انتزاعی، 33/13 درصد به نگارگری علاقه دارند و ذادقه و مصرف هنریشان به آن گرایش دارد.
داده های جدول و نمودارها نشان می دهد که در میان مخاطبان فرهنگسراها بیشتر مخاطبان علاقمند و مصرف کننده آثار نگارگری اند و در میان مخاطبان مغازه-گالریها این مخاطبان گرایش به نقاشی واقعگرا دارند و در میان مخاطبان گالری ها ذائقه و مصرف هنری شان بیشتر گرایش به سمت آثار انتزاعی دارد. بنابریان می توان گفت که تفاوت معناداری بین تمایل به نقاشی های واقع گرا، نمیه انتزاعی، انتزاعی و نگارگری با نوع مخاطبان هر مکان وجود دارد.

4-3-3- توصیف میزان بازدید از گالری ها و آثار
جدول(4-16) جدول توصیفی میزان بازدید از گالری ها و آثار
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
میزان بازدید
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

47.5
47.5
47.5
57
10
10
10
10
23.33
23.33
23.33
28
هر ماه
75.83
28.33.
28.33
34
30.84
20.84
20.84
20.84
68.33
45
45
54
هر سه ماه
80
4.17
4.17
5
61.66
30.83
30.80
37
86.66
18.33
18.33
22
هر شش ماه
100
20
20
24
100
38.33
38.34
46
100
13.34
13.34
16
هر زمان که وقت کنم

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
وی کرامر:0.027 سطح اطمینان:0.042

نمودار(4-16) نمودار توصیفی میزان بازدید از گالری ها و آثار

داده های جدول و نمودار بالا نشان دهنده آن است که 33/23 درصد از مخاطبان فرهنگسراها هر ماه از گالری آن مکان دیدن می کنند، 45 درصد هر سه ماه، 33.18 درصد هر شش ماه و 34/13درصد هر زنان وقت کنند به دیدین آثار می آیند. این میزان در میا ن مخاطبان مغازه-گالریها بدین صورت است که 10درصد هر ماه، 84/20درصد هر سه ماه، 8/30 درصد هر شش ماه و 34/38 درصد هر زمان وقت کنند به دیدن این مکان می آیند. همچنین مخاطبان گالری ها نیز این میزان اینگونه است که 5/45 درصد هر ماه، 33/28 درصد هر سه ماه، 17/14 هر شش ماه و 20 درصد هرزمان وقت کنند به دیدن گالری ها می آیند. به طور کلی در میان مخاطبان فرهنگسرا بیشترین بازدید هر سه ماه است و بیشتر مخاطبان مغازه-فروشگاه ها هر زمان وقت کنند و در میان مخاطبان گالری ها بیشترین بازدید هر ماه صورت می گیرد.
مطابق با نمودار بالا تفاوت قابل اعتنایی بین میزان بازدید از آثار توسط مخاطبان مغازه-گالریها، فرهنگسراها و گالری ها وجود دارد. میانگین رتبه نشان دهنده ی آن است که میزان بازدید مخاطبان گالری ها بیشتر از مخاطبان مغازه-گالریها و فرهنگسرا ها است. بنابراین می توان گفت که فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین متغیرهای یاد شده قابل پذیرش است.
4-3-4- توصیف متغیر نوع موزه های مورد بازدید مخاطبان
جدول(4-17) جدول توصیفی نوع موزه های مورد بازدید مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا

نوع مکان
موزه ها
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

28.34
28.34
28.34
34
40
40
40
48
28.34
28.34
28.34
34
موزه ایران باستان، موزه رضا عباسی،
موزه سعدآباد
81.67
53.33
53.33
64
55.83
15.83
15.83
19
38.34
10
10
12
موزه هنر های معاصر
موزه هنر های زیبا
موزه سینما
100
18.33
18.33
22
100
44.17
44.17
53
100
61.67
61.67
74
موزه فرش
موزه هنر های ملی
موزه جواهرات ملی

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
من وینتی: 0.765- سطح معنی داری:0.013

نمودار (4-17) نمودار ستونی متغیر نوع موزه های مورد بازدید مخاطبان
داده های جدول بالا بیانگر آن است که 34/28 درصد از مخاطبان فرهنگسرا ها از موزه ایران باستان، رضا عباسی و سعد آباد دیدن داشته اند و 10 درصد از موزه هنرهای معاصر، هنرهای زیبا و موزه سینما و 67/61 درصد نیز از موزه های فرش، هنرهای ملی و جواهرات ملی دیدن داشته اند. این میزان در میان مخاطبان مغازه-گالریها این گونه است که 40 درصد از موزه های ایران باستان، رضا عباسی و سعد آباد دیدن داشته اند و 83/15 درصد از موزه هنرهای معاصر، هنرهای زیبا و موزه سینما و 17/44 درصد نیز از موزه های فرش، هنرهای ملی و جواهرات ملی دیدن داشته اند. همچنین در میان مخاطبان گالری ها، 34/28 درصد از موزه ایران باستان، رضا عباسی و سعد آباد دیدن داشته اند و 33/55 درصد از موزه هنرهای معاصر، هنرهای زیبا و موزه سینما و 33/18 درصد نیز از موزه های فرش، هنرهای ملی و جواهرات ملی دیدن داشته اند.
بنابراین می توان گفت که مخاطبان گالری ها بیشتر به دیدن موزه هایی با گرایش مدرن و مخاطبان مغازه-گالریها و فرهنگسراها بیشتر به دیدن موزه های با گرایش سنتی علاقه دارند. پس می توان نتیجه گرفت تفاوت معنا داری بین بازدید از انواع موزه ها و نوع سلیقه و مصرف هنری مخاطبان وجود دارد.

4-3-5- توصیف میزان اطلاع از اخبار هنری
جدول(4-18) جدول توصیفی میزان اطلاع از اخبار هنری
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

اطلاعات هنری
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، سطح معنادار، رشته تحصیلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نگارگری ایرانی، نگارگری ایران، سطح معنی داری