منبع پایان نامه ارشد درمورد انواع ترکیب

دانلود پایان نامه ارشد

می کنند.
2-7-3. اثرات تنفسی
از روغن های اسانسی حاوی سینئول ، اوکالیپتوس ، منتول و روغن لیمو در فرموله کردن داروهای بینی جهت درمان برونشیت و رینیت استفاده می کنند. همچنین روغن های اسانسی حاصل از گیاه لیمو40 به شکل استنشاقی جهت کاهش سرفه کاربرد دارد. دیگر اثرات تنفسی اسانس ها عبارتند از :
خلط آوری (اسانس زوفا41) و ضد اسپاسم ریوی ( اسانس درمنه دشتی42) (26و73).

2-7-4. اثر کاهش قند خون
ترکیب دی فنیل آمین موجود در روغن اسانس گیاه درمنه پایین آورنده قند خون می باشد.
2-7-5. اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی
یکی از بارزترین اثرات روغن های اسانسی ، اثرات ضد میکروبی و ضدقارچی آنهاست که در این مورد مقالات متعددی منتشر شده است (67و70). باکتری های گرم مثبت در مقابل اثرات ضد میکروبی روغن های اسانسی حساس تر از باکتری های گرم منفی می باشند (86).
2-7-6. اثرات پوستی
به کارگیری روغن های اسانسی بر روی پوست سالم باعث تحریک و قرمزی،احساس گرمی، سوزش و به دنبال آن بی حسی موضعی می شود، به همین دلیل از این ترکیبات به عنوان عامل ضد تحریک استفاده می کنند. برای نمونه از منتول به عنوان عامل ضد تحریک و ضد خارش موضعی بر روی پوست استفاده می کنند.سایر اثرات پوستی روغن های اسانسی عبارتند از : درمان لک های حاملگی و لک های آفتاب زدگی (اسانس لاواندولا43) و درمان جوش ها ی چرکی و آکنه (اسانس باریج).
علاوه بر مارد فوق روغن های اسانسی دارای خواص درمانی دیگر نیز می باشند که عبارتند از :
پایین آورنده چربی خون با استفاده از روغن های اسانسی موجود در شوید44
افزایش شیردهی با استفاده از روغن های اسانسی موجود در رازیانه45
درمان افسردگی با استفاده از روغن های اسانسی موجود در گل سرخ46
درمان آفت و تبخال با استفاده از روغن های اسانسی گیاه مورد47

2-8. ترکیبات شیمیایی اسانس ها
ترکیبات شیمیایی اسانسها بسته به نوع گونه های گیاهی و همچنین شرایط اکولوژیک حاکم بر رویشگاهها متفاوت است و به همین دلیل بررسی انواع ترکیبات اسانس موجود در گونه ها چه از نظر کیفی و کمی ضرورت دارد بطوریکه مقدار روغن های اسانسی در گیاهان مناطق گرم بیشتر است. از نقطه نظر شیمیایی اسانس ها معمولا از اختلاط چندین ترکیب شیمیایی بوجود آمده اند. اسانسها بعکس روغن های ثابت (مانند استر اسید های چرب) از خود لکه پایدار بجای نمی گذارند و در اثر حرارت بشدت تبخیر میشوند، اسانس هایی که در برگ گیاهان وجود دارند شامل ترکیبات شیمیایی متعددی منجمله فلاندن، لیمونن، کارن و غیره می باشد. در بعضی گیاهان از هیدرولیز آنزیمی، هتروزیدها، مواد معطر بدست می آید که حاوی اسانس است. اسانس بادام تلخ و اسانس سالسیلات دو متیل، از تجزیه گلوکوزید ها بدست می آیند. در گیاه سیر ، اسانس از هتروزید بدست نمی آید بلکه یک آمینو اسید گوگردی بنام آلین (alline) حاصل می شود که فقط در گیاه تازه موجود است. بر پایه مواد تشکیل دهنده، اسانسها را به دو طریق تقسیم بندی می نمایند:
الف: ترکيب شيميايي اسانس‌ها را ممکن است براساس مبدا بيوسنتز آنها به دو طبقه تقسيم نمود:
دسته اول: مشتقات‌ترپن‌ها که از طريقه واکنش‌هاي استات – موالنيک اسيد به وجود مي‌آيند.
دسته دوم: تركيبات عطري که از طريق شيکيميک اسید و فنيل پروپانوئيد ساخته‌ مي‌شوند.
ب: بر پایه عوامل شیمیایی: مواد تشکیل دهنده اسانس ها متعدد بوده و به زیر گروههای متعددی از قبیل: هیدروکربن ها، الکل ها، اسیدها، استرها، آلدئیدها، کتون ها، فنول ها و اترهای فنولیک، اکسیدها، لاکتون و ترکیبات نیتروژن و سولفوره تقسیم میشوند.
2-8-1.ترپنوئيدها
ترپنوئيدها تركيب‌ها شيميايي غالب در روغن‌هاي اسانسي مي‌باشد. ترپنوئيدهاي موجود در روغن‌هاي اسانسي از منوترپنها و سزکوئي‌ترپنها، و مشتقات اکسيژني آنها نظير الکل‌ها، اسيدها، آلدئيدها و کتونها تشکيل شده‌اند.
به طور کلي ترپنوئيدها از واحدهاي 5 کربني ايزوپرن تشکيل شده‌اند. این واحد های ایزوپرن C5H8 به صورت (سر-دم) به یکدیگر متصل شده و بستگی به تعداد واحد های ایزوپرن که در تشکیل مولکول ترپن وارد می شوند. میتوان آنها را به گروههای زیر تقسیم بندی کرد: (98).
جدول2-2. رده بندی ترپنوئیدها
فرمول
تعداد کربن
گروه
C10H16
10
Monoterpenoids
C15H24
15
Sesquiterpenoids
C20H32
20
Diterpenoids
C25H40
25
Sesterpenoids
C30H48
30
Triterpenoids
C40H64
40
Tetraterpenoids
(C5H8)n
40
Polyterpenoids
پيش‌ماده تشکيل‌دهند‌ه‌ي آنها ايزوپرن فعال است که از نظر شيميايي – ايزوپنتينيل پيروفسفات (IPP) ناميده مي‌شود. پيش‌ماده‌ي بنيادي آن نيز استيل‌کوانزيم A است و راه بيوسنتز IPP از استيل کوانزيم A و اسيد‌موالونيک مي‌گذرد. ابتدا دو مولکول استيل کوانزيم A توسط آنزيم استيل کوانزيم A ترانسفراز به هم متصل شده و استواستيل کوانزيم A را به وجود مي‌آورد. استواستيل کوانزيم A در موقعيت 3 خود با يک مولکول ديگر استيل کوانزيم A ترکيب مي‌شود و s-3 هيدروکسي -3 متيل گلوتاريل کوآنزيم A (HMG) را تشکيل مي‌دهد.
HMG پس از احيا شدن به اسيد موالونيک تبديل مي‌شود. اسيد موالونيک به کمک آنزيم موالونيک اسيدکيناز و سپس توسط آنزيم فسفوموالونات کيناز فسفوريله شده و اسيد موالونيک -5 پيروفسفات را تشکيل مي‌دهد. اين ماده به کمک آنزيم دکربوکسيلاز و از دست دادن يک مولکول ، ايزوپنتينيل پيروفسفات را به وجود مي‌آورد.
IPP ابتدا به وسيله‌ي IPP ايزومر از به دي ‌متيل آليل پيروفسفات (DMAPP) تبديل مي‌شود.DMAPP تحت اثر آنزيم پره‌نيل ترانسفراز به يک مولکول IPP مي‌پيوندد و ترکيب‌ ده‌کربني ژرانيل پيروفسفات (GPP) را بوجود مي‌آورد. ژرانيل پيروفسفات مي‌تواند به سمت تشکيل منوترپنها که دو واحد ايزوپرني داشته و از يک پيکره ده‌کربني ساخته شده‌اند جهت‌گيري نمايند و يا اين که به مولکول ديگري از IPP بپيوندد. و ترکيب پانزده‌کربني فارنزيل پيروفسفات (FPP) را به‌وجود بياورند. FPP مي‌تواند سه راه متابوليسمي مختلف را در پيش گيرد يا مستقيماً به سزکوئي‌ترپن‌ها تبديل شود يا افزايش طول دهد و به ترکيب 20 کربني ژرانيل ژرانيل پيروفسفات (GGPP) تبديل شود و يا ديمريزاسيون حاصل کرده و ترکيب سي‌کربني تري‌ترپني را بوجود آورد؛ دي‌ترپن‌‌ها که از چهارواحد 5 کربني ايزوپرن ساخته شده و پيکره‌ي 20 کربني دارند از GGPبه وجود مي‌آيند. تركيب‌هاي اصلي سازنده‌ي اسانس‌هاي ترپني را منوترپن‌ها و سزکوئي‌ترپن‌ها تشکيل مي‌دهند. تاکنون بيش از 100 منوترپنوئيد مختلف از گياهان جداسازي و شناسائي شده است.
2-8-2. فنيل پروپانوئيدها
گروه ديگري از تركيب‌هاي تشکيل دهنده‌ي اسانس‌ها را مشتقات فنيل پروپانوئيد تشکيل مي‌‌دهند. فنيل پروپانوئيدها نيز گروه ديگري از تركيب‌ها هستند که عمدتاً از يک حلقه‌ بنزني و يک زنجير سه‌کربني متصل به آن تشکيل شده‌اند. فنل‌ها و استرهاي فنلي از جمله تركيب‌ها اين گروه هستند (2و11). از نظر بيوسنتزي، اين تركيب‌ها از اسيدآمينه‌هاي فنيل آلانين و تيروزين به وجود آمده‌اند. اين اسيد آمينه‌ها مشتقات فنيل پروپانوئيدي را از طريق مسير شيکيميک اسيد توليد مي‌نمايند. فراوان‌ترين اين مواد اسيد‌هيدروکسي سيناميک، هيدروکسي کومارين، فنيل پروپانها و ليگنين‌ها هستند (2).
مونوترپن‌ها را مي‌توان به سه گروه عمده تقسيم کرد که عبارتند از:
غيرحلقوي که تعداد بسيار کمي هستند مانند ژرانيول، لينالول و اوسين.
يک حلقه‌اي مانند مونوترپن‌هاي پارامنتان موجود در گونه‌هاي نعناع.
دوحلقه‌اي مانند برنان، کامفان، کاران و توجان که گروه بسيار بزرگي را شامل مي‌شوند (27).
اکثر ترپن‌هايي که در اسانس‌ها يافت مي‌شوند از مونوترپن‌ها هستند و اين مواد به صورت هيدروکربن مشتقات اکسيژنه مانند الکل‌ها، فنل‌ها، کتونها، استرها و آلدئيدهاي خطي يک حلقه‌اي و دوحلقه‌اي ممکن است موجود باشند (11).
2-9. تركيب‌هاي اسانس‌ها
انواع تركيب‌هاي اختصاصي روغن‌هاي اسانسي و نحوه تشکيل آنها به شرح زير است:
2-9-1. الکل‌ها
اسانس‌هاي الکلي که در کلروپلاست‌ها تشکيل مي‌شوند. شامل الکلهاي منوترپني و سزکوئي‌ترپني و الکلهاي غيرحلقوي هستند. از مهمترين الکل‌هاي غيرحلقوي مي‌توان لينالول و سيترونلال و از الکلهاي منوترپني، مانتول، بورنئول و از الکلهاي سزکوئي‌ترپني، سانتول را نام برد.
اسانس‌هاي الکلي در اسانس‌ هل، گشنيز، گل‌نارنج، گل سرخ، چوب صندل و کاج به وفور يافت مي‌شوند (2و48).
2-9-2. استرها
به دليل واکنش اسيد و الکل در کلروپلاست ساخته مي‌شوند. در اثر نگهداري عطريات و اسانس‌ها به مرور زمان، به علت انجام واکنش استري شدن در آنها بوي عطر تغيير مي‌يابد. استرهاي زيادي در اسانس‌‌هاي مختلف وجود دارند. از مهم‌ترين آنها مي‌توان استات ترپينئول، بورنئول و ژرانيول را نام برد (21).
2-9-3. هيدروکربن‌هاي معطر
که با عمل آبگيري از الکل‌ها در کلروپلاست تشکيل مي‌شوند. در تمام اسانس‌ها موجودند. اين هيدروکربن‌هاي معطر شامل مونوترپن‌ها، سزکوئي‌ترپن‌ها و دي‌ترپن‌هاي غيراکسيژني مي‌باشند. ليمونن يکي از فراوانترين ترپن‌هاي يک حلقه‌اي است که در اکثر اسانس‌ها يافت مي‌شود. اسانس تربانتين مهمترين فراورده گياهي داراي هيدروکربن‌هاي معطر است. سابينن يک منوترپن دوحلقه‌اي و ميرسن از منوترپن‌هاي خطي است بتا-کاريوفيلن که در اسانس‌هاي تيره نعنا وجود دارد نمونه‌اي از هيدروکربن‌ها سزکويئ‌ترپن با ساختمان غيرعادي است. اسانس تربانتین مهمترین فرآورده ی گیاهی دارای هیدروکربن های معطر است (21).
2-9-4. اکسيدها
اکالپتول موجود در اکاليپتوس، آسکاريدول، دي‌اکسيدسايمن، کومارين و سينئول از دسته اسانس‌هاي ‌اکسيدي مي‌باشند (21).
2-9-5.آلدئيدها
آلدئيدها از اکسيداسيون سريع الکل‌ها به خصوص در مرحله شکوفه‌دهي تشيکل مي‌شوند. اين عمل در طي دوران لقاح و رشد ميوه تسريع مي‌شود. اين تركيب‌ها معمولاً به دو دسته خطي و حلقوي تقسيم مي‌شوند، تركيب‌ها آلدئيدي خطي که مهم‌ترينشان عبارتند از: سيترال و سيترونلال و ژرانيال و تركيب‌ها آلدئيدي حلقوي مانند فلاندرل و سافرانل مي‌باشد. تركيب‌هاي آلدئيدي در گياهاني نظير دارچين، پوست نارنج و بادام تلخ وجود دارند. از ديگر آلدئيدهاي معطر مي‌توان به ترکيب وانيلين در اسانس حاصل از گياه وانيل اشاره کرد (21).
2-9-6. کتون‌ها
کتون‌ها احتمالاً در مسيري مشابه تشکيل آلدئيدها و رشد ميوه تشکيل مي‌شوند. شامل کتون‌هاي ترپني يک حلقه‌اي (منتون، کاروون)، کتونهاي دوحلقه‌اي (توجون، کامفنون) و کتون‌هاي غيرترپني (ايرون) مي‌باشد (21).
2-9-7. فنل‌ها
فنل‌ها از شکسته‌شدن پروتئين‌ها و يا اسيدهاي آروماتيک حاصل مي‌شوند. فنل‌هاي موجود در اسانس‌ها دو دسته‌اند. دسته‌اي که به طور طبيعي وجود دارند ودسته ديگر به علت اثر شديد و مخرب تقطير برروي بعضي از تركيب‌ها موجود گياهان حاصل مي‌شود. گياهاني مانند آويشن و ميخک داراي مقادير زيادي فنل مي‌باشند. تيمول و کارواکرول از مهمترين اسانس‌هاي فنلي هستند (21).
2-9-8. اترهاي فنلي
از اترهاي فنلي مي‌توان به ميرسيتي سين و سافرول اشاره نمود که به وفور در گياهاني نظير انيس و رازيانه موجودند، از ديگر اترهاي فنلي مي‌توان به آنتول اشاره نمود (21).
2-9-9. اسيدها
از تجزيه پروتئين‌ها يا از اکسيد‌اسيون کربوهيدراتها به‌وجود مي‌آيند (48). مثل ترکيب اسيدسيناميک در گياه بالسام پرو (12).
2-9-10. اسانس‌هاي حاوي تركيب‌هاي ازتي و گوگرد
مثل اسيدهيدروسيانيک، اندول،بنزيل سيانيد و هيدروژن سولفايد نيز وجود دارد (2).

2-10. راههای مختلف مصرف اسانس ها
1-راه خوراکی: این راه آسانترین راه مصرف اسانس می باشد. 2تا 3 قطره از اسانس را بر روی قند، عسل یا روی نان قرار می دهند و آن را قبل از غذا مصرف می کنند. می توان اسانس را به کمک الکل رقیق کرد به طوری که حاوی 10% اسانس شود و این باعث کاهش طعم گس اسانس می شود (42).
2-بخور: استنشاق بخارات اسانس در ناراحتی های تنفسی و نیز برای شادابی پوست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد گياهان، روغن‌هاي، گياه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سقط جنین، دی اکسید کربن