منبع پایان نامه ارشد درمورد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان میزان تماشای تلویزیون آنها متفاوت است، تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه به نتیجه آزمون F (01/. < 000/.Sig. = ) با 99 درصد اطمینان میتوان گفت تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی خانوادهها با میزان تماشای متفاوت تلویزیون معنادار است و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد.
اکنون به منظور استفاده از آزمونهای تعقیبی، ابتدا از آزمون برابری واریانسها استفاده میکنیم:

آزمون برابری واریانس ها
آماره لوین
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
Sig.
710/22
3
397
045/.
نتیجه آزمون برابری واریانس ها (sig=. /045 < 0.05) فرض نابرابری واریانس ها را تأیید می کند و باید از آزمون تعقیبی با فرض نابرابری واریانس ها استفاده شود. لذا از آزمون تعقیبی تامهین استفاده میکنیم.
جدول (20-4) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون
مقایسه جفتی تماشای تلویزیون
تفاوت میانگی
معناداری
خیلیکم
کم
497/.
1

متوسط
405/.-
1

زیاد
406/13
006/.

کم
خیلیکم
497/.-
1

متوسط
902/.-
1

زیاد
902/13-
001/.

متوسط
خیلیکم
405/.
1

کم
902/.
1

زیاد
001/13-
.000/

زیاد
خیلیکم
406/13
006/.

کم
902/13
001/.

متوسط
001/13
000/.
جدول فوق معناداری میانگین سرمایه اجتماعی خانوادهها را بر حسب میزان تماشای متفاوت تلویزیون نشان میدهد. تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که خیلیکم تلویزیون میبینند با خانوادههایی که زیاد میبینند معنادار است. همچنین تفاوت خانوادههایی که کم و متوسط تلویزیون نگاه میکنند با آنهایی که زیاد نگاه میکنند معنادار است. بنابراین، خانوادههایی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند.
فرضیه 2) خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند، اعتماد اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(21-4) آزمون تفاوت ميانگين اعتماد اجتماعی برحسب میزان تماشای تلویزیون
تماشای تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
70
27/107
665/16

810/1

145/.
کم
93
39/105
296/15

متوسط
164
60/105
877/14

زیاد
73
22/110
324/15

جمع
400
69/106
427/15

متغیر اعتماد اجتماعی از مجموع چهار نوع اعتماد بنیادی، فردی، عمومی و نهادی تشکیل شده است. این فرضیه به دنبال بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران با اعتماد اجتماعی خانوادههای تهرانی است. به عبارت دیگر، خانوادههایی که زیاد تلویزیون نگاه میکنند دارای اعتماد اجتماعی بیشتری هستند. برای بررسی ارتباط بین دو متغیر تماشای تلویزیون و اعتماد اجتماعی از آزمون آماری F استفاده میشود؛ با توجه به اینکه یک متغیر دارای سطح سنجش فاصلهای بوده(اعتماد اجتماعی) و دیگری ترتیبی(تماشای تلویزیون)، ضریبF مناسبترین ضریب میباشد.
همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد، میانگین اعتماد اجتماعی خانوادههایی که کم تلویزیون نگاه میکنند 39/105 در حالی که میانگین اعتماد اجتماعی خانوادههایی که زیاد تلویزیون نگاه میکنند 22/110 است.
برای بررسی معناداری رابطه بین دو متغیر فوق، فرضیه صفر و فرضیه یک را مینویسم:
فرضیه صفرH.) ): بین میانگین اعتماد اجتماعی خانوادههایی که میزان تماشای تلویزیون آنها متفاوت است، تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): بین میانگین اعتماد اجتماعی خانوادههایی که میزان تماشای تلویزیون آنها متفاوت است، تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه به اینکه سطح معنادار145/. است و بسیار بیشتر از مقدار آلفا (05./.) میباشد؛ لذا فرضیه صفر رد نمیشود. به عبارت دیگر، تفاوت معناداری بین تماشای برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران با اعتماد اجتماعی وجود ندارد.
فرضیه3) خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند،انسجام اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(22-4) آزمون تفاوت ميانگين انسجام اجتماعی برحسب میزان تماشای تلویزیون
تماشای تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
70
47/28
700/5

774/7

000/.
کم
93
08/26
100/5

متوسط
164
73/25
576/5

زیاد
73
49/28
107/4

جمع
400
79/26
383/5

این فرضیه بیان میکند خانوادههایی که بیشتر تلویزیون میبینند، انسجام اجتماعی بیشتری دارند. نتایج جدول نشان میدهد که، میانگین انسجام اجتماعی خانوادههایی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند 49/28 بوده و خانوادههایی که خیلیکم تلویزیون تماشا میکنند 47/28 است. بنابراین بین انسجام اجتماعی و تماشای تلویزیون یک ارتباط خطی وجود ندارد. برای پی بردن ارتباط خطی و معنادار بودن دو متغیر، از ضریب همبستگی استفاده میکنیم. چون متغیر تماشای تلویزیون دارای سطح سنجش ترتیبی بوده و متغیر انسجام اجتماعی دارای سطح سنجش فاصلهای، بنابراین با استفاده از میانگین و انحراف معیار، انسجام اجتماعی را به یک متغیر ترتیبی تبدیل میکنیم.
از ضریب همبستگی «دیسامرز» جهت همبستگی بین دو متغیر فوق استفاده میکنیم:

جدول (23-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی
تماشای تلویزیون

شاخص انسجام اجتماعی

کم
متوسط
زیاد

خیلیکم

درصد
4/11
9/22
7/65

کم

درصد
7/24
4/34
9/40

متوسط
درصد
7/31
3/29
39

زیاد

درصد
0
1/52
9/47
جدول (24-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی
تماشای تلویزیون

انسجام اجتماعی
ضریب همبستگی Somers,d
042/.-

سطح معناداری
290/.

تعداد نمونه
400
همبستگی بدست آمده (042/.-) نشان دهنده یک ارتباط منفی و بسیار ضعیفی بین دو متغیر است.
برای بررسی معناداری رابطه بین دو متغیر بودن فوق، فرضیه صفر و فرضیه یک مینویسیم:
فرضیه صفرH.) ): هیچگونه همبستگی معناداری بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی خانوادهها وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی خانوادهها وجود دارد.
از آنجا که سطح معناداری مشاهده شده(290/.) بسیار بیشتر از آلفا (05/.) است؛ پس نمیتوان نسبت به ابطال فرضیه صفر اقدام کرد. یعنی همبستگی مشاهده شده بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی تصادفی بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد نطر را ندارد.

فرضیه 4) خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند،از شبکههای اجتماعی بهتری برخوردارند.
جدول(25-4) آزمون تفاوت ميانگين شبکه اجتماعی برحسب میزان تماشای تلویزیون
تماشای تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
70
66/26
358/7

335/36

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، توزیع فراوانی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی