منبع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
63
8/15
متوسط
136
34
زیاد
201
3/50
مجموع
400
100
از مجموع اعتماد بنیادی(4 گویه)، اعتماد فردی( 13 گویه)، اعتماد عمومی( 14 گویه) و اعتماد نهادی( 7 گویه) متغیر اعتماد اجتماعی ساخته میشود.
متغیر « اعتماد اجتماعی» از مجموع 38 گویه (سؤالهای 1 تا 8 پرسشنامه) تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر اعتماد اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار اعتماد به تلویزیون را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین کم فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار متوسط برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت زیاد طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 38 گویه مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی، کمترین مقدار آن 54 و بیشترین مقدار 157 است. میانگین برابر با 69/106 و انحراف معیار 427/15 میباشد.
Mean: 106/69
Std. deviation: 5/427

263/91- 0 : میزان اعتماد به تلویزیون «کم»
70/106- 264/91 : میزان اعتماد به تلویزیون «متوسط»
71/106 به بالا: میزان اعتماد به تلویزیون «زیاد»
63 خانواده(حدود 16 درصد) دارای اعتماد اجتماعی کم ، 136 خانواده(34 درصد) اعتماد اجتماعی متوسط و 201 خانواده(حدود 50 درصد) اعتماد اجتماعی زیادی دارند.

نمودار(11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی

14- 2-4- انسجام اجتماعی
جدول(14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
83
8/20
متوسط
134
5/33
زیاد
183
8/45
مجموع
400
100
متغیر «انسجام اجتماعی» (سؤال 19 پرسشنامه) از 8 گویه تشکیل شده است.
با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر اعتماد اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار متغیر شبکه اجتماعی را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین «کم» فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار «متوسط» برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت «زیاد» طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 8 گویه مربوط به متغیر انسجام اجتماعی، کمترین مقدار آن 8 و بیشترین مقدار 40 است. میانگین برابر با 79/26 و انحراف معیار 383/5 میباشد.
Mean: 26/79
Std. deviation: 5/383

407/21- 0 : میزان انسجام اجتماعی «کم»
80/26- 408/21: میزان انسجام اجتماعی «متوسط»
81/26 به بالا: میزان انسجام اجتماعی «زیاد»
نتایج جدول نشان میدهد، 83 نفر(حدود 21 درصد) خانوادهها دارای انسجام اجتماعی کم، 134 نفر(حدود 34 درصد) انسجام اجتماعی متوسط و 183 نفر(حدود 46 درصد) دارای انسجام اجتماعی زیادی هستند.

نمودار(12-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام اجتماعی

15- 2-4- شبکههای اجتماعی
جدول(15-4)توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی
شبکهاجتماعی
فراوانی
درصد
کم
59
8/14
متوسط
144
36
زیاد
197
3/49
مجموع
400
100
متغیر «شبکه اجتماعی» (سؤالهای 9 تا 18 پرسشنامه) از مجموع شبکههای اجتماعی رسمی(5 گویه) و شبکههای اجتماعی غیررسمی( 9 گویه) بدست میآید.
با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر شبکه اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار شبکه اجتماعی را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین «کم» فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار «متوسط» برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت «زیاد» طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 14 گویه مربوط به متغیر شبکه اجتماعی، کمترین مقدار آن 16 و بیشترین مقدار 57 است. میانگین برابر با 43/31 و انحراف معیار 913/6 میباشد.
Mean: 31/43
Std. deviation: 6/913

517/24- 0 : میزان شبکه اجتماعی «کم»
44/31- 518/24 : میزان شبکه اجتماعی «متوسط»
45/31 به بالا: میزان شبکه اجتماعی «زیاد»
حدود 15 درصد خانوادهها دارای شبکههای اجتماعی کم، 36 درصد متوسط و حدود 49 درصد زیاد هستند.

نمودار(13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی

16- 2-4- سرمایه اجتماعی
جدول(16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی
میزان سرمایه اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
63
8/15
متوسط
169
4/42
زیاد
167
9/41
مجموع
400
100
متغیر «سرمایه اجتماعی» (سؤالهای 1 تا 19 پرسشنامه) از مجموع متغیرهای اعتماد اجتماعی(38 گویه)، شبکه اجتماعی(14 گویه) و انسجام اجتماعی( 8 گویه) تشکیل شده است.
متغیر « سرمایه اجتماعی» از 60 گویه تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر سرمایه اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار اعتماد به تلویزیون را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین «کم» فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار «متوسط» برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت «زیاد» طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 60 گویه مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی، کمترین مقدار آن 101 و بیشترین مقدار 144 است. میانگین سرمایه اجتماعی برابر با 87/164 و انحراف معیار 049/22 میباشد.
Mean: 164/87
Std. deviation: 22/049

821/142- 0 : میزان سرمایه اجتماعی «کم»
88/164- 822/142 : میزان سرمایه اجتماعی «متوسط»
89/164 به بالا: میزان سرمایه اجتماعی «زیاد»
8/15 درصد خانوادهها سرمایه اجتماعی کم دارند. 4/42 درصد از سرمایه اجتماعی متوسطی برخوردارند. 9/41 درصد نیز دارای سرمایه اجتماعی زیادی هستند.
نمودار(14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی

17- 2-4- رضایت اجتماعی
جدول(17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت اجتماعی
میزان رضایت اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
26
5/6
متوسط
202
5/50
زیاد
172
43
مجموع
400
100

متغیر « رضایت اجتماعی» (سؤال 28 پرسشنامه) از 5 گویه تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر رضایت اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار رضایت اجتماعی را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین «کم» فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار «متوسط» برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت «زیاد» طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 5 گویه مربوط به متغیر رضایت اجتماعی، کمترین مقدار آن 6 و بیشترین مقدار 25 است. میانگین رضایت اجتماعی برابر با 89/154 و انحراف معیار 023/3 میباشد.
Mean: 15/89
Std. deviation: 3/023

867/12- 0 : میزان رضایت اجتماعی «کم»
90/15- 868/12 : میزان رضایت اجتماعی «متوسط»
91/15 به بالا: میزان رضایت اجتماعی «زیاد»
حدود 7 درصد از خانوادهها دارای رضایت اجتماعی کم، حدود 51 درصد دارای رضایت اجتماعی متوسط و حدود 43 درصد نیز از رضایت اجتماعی زیادی برخوردار هستند. بنابراین بیشتر خانوادههای مورد بررسی از رضایت اجتماعی متوسط و زیاد برخوردار هستند.

نمودار(15-4) توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت اجتماعی

18- 2-4- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
جدول(18-4) توزیع پاسخگویان بر حسب آگاهیهای سیاسی اجتماعی
میزان آگاهی سیاسی اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
108
27
متوسط
113
3/28
زیاد
179
8/44
مجموع
400
100
متغیر « آگاهیهای سیاسی اجتماعی» (سؤالهای 23-20 پرسشنامه) از 4 سؤال تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، سؤالها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر آگاهیهای سیاسی اجتماعی اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار رضایت اجتماعی را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(0) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین «کم» فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار «متوسط» برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت «زیاد» طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن 4 سؤال مربوط به متغیر آگاهیهای سیاسی اجتماعی، کمترین مقدار آن 4 و بیشترین مقدار 8 است. میانگین آگاهیهای سیاسی اجتماعی برابر با 40/5 و انحراف معیار 142/1 میباشد.
Mean: 5/40
Std. deviation: 1/142

258/4- 0 : میزان آگاهیهای سیاسی اجتماعی «کم»
41/5- 259/4 : میزان آگاهیهای سیاسی اجتماعی «متوسط»
42/5 به بالا: میزان آگاهیهای سیاسی اجتماعی «زیاد»
27 درصد خانوادهها دارای آگاهیهای سیاسی اجتماعی کم، حدود 28 درصد دارای آگاهیهای سیاسی اجتماعی متوسط و حدود 45 درصد دارای آگاهیهای سیاسی اجتماعی زیادی هستند.
نمودار (17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهیهای سیاسی اجتماعی

3-4- یافتههای تحلیلی
فرضیه 1) خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند. ( فرضیه اصلی)
جدول(19-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمایه اجتماعی برحسب میزان تماشای تلویزیون
تماشای تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
70
40/161
390/24

504/7

000/.
کم
93
90/161
555/20

متوسط
164
80/162
867/19

زیاد
73
83/175
345/23

جمع
400
87/164
049/22

این فرضیه به دنبال بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها میباشد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش تماشای تلویزیون، سرمایه اجتماعی نیز افزایش مییابد. به گونهای که میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که کم تلویزیون میبینند 90/161 و میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند 83/175 است.
برای بررسی معناداری رابطه بین دو متغیر فوق، فرضیه صفر و فرضیه یک را مینویسیم:
فرضیه صفرH.) ): بین میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که میزان میزان تماشای تلویزیون آنها متفاوت است، تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): بین میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، وضعیت تأهل، اعتماد عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی