منبع پایان نامه ارشد درمورد الاشارات و التنبیهات، کشف المحجوب، عطار نیشابوری، صدرالمتألهین

دانلود پایان نامه ارشد

حکمۀ الاشراق، چاپ اول، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
56. شيخبهايى، محمد بن حسين، 1384، منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح، چاپ ششم، تهران: انتشارات حكمت.
57. طارمی، صفی الدین محمد، 1377، انیس العارفین، تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی بر شرح منازل السائرین، تهران: روزنه، تصحیح و تعلیق علی اوجبی.
58. طالقانی، نظر علی، 1373، کاشف الاسرار، تهران : موسسۀ خدمات فرهنگی رسا، به کوشش مهدی طیب .
59. طوسی، خواجه نصیر الدین، 1374، آغاز و انجام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقدمه و شرح و تعلیق حسن زاده آملی.
60. —-، 1375، شرح الاشارات و التنبیهات، چاپ اول، قم : نشر البلاغۀ.
61. —-، 1373، اوصاف الاشراف، چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
62. —-، 1375، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات، چاپ اول، قم: نشر البلاغه.
63. عبدالجبار، قاضی، 1962-1965، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره: الدار المصریۀ، به تحقیق جورج قنواتی.
64. عطار نیشابوری، 1370، تذکرۀ الاولیاء، چاپ ششم، تهران: زوار، به کوشش محمد استعلامی.
65. عینالقضات همدانی، ابوالمعالی عبداللهبنمحمد، 1386، تمهیدات، چاپ هفتم، تهران: منوچهری، به کوشش عفیف عسیران.
66. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، 1386، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، به کوشش حسین خدیو جم.
67. —-، بیتا، احیاء علوم الدین، بیروت: دار الکتاب العربی.
68. —-،1333، مکاتیب فارسی غزالی به نام فضائل الأنام من رسائل حجۀ الاسلام. تهران: کتابفروشی سینا.
69. —-، 2006، مجموعۀ رسائل الإمام الغزالی، چاپ چهارم، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.
70. غفاری، سید محمد خالد، 1380، فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
71. فارابی، ابونصر، 1987، التنبیه علی سبیل السعادۀ، عمان: الجامعۀ الاردنیۀ، دراسۀ و تحقیق سحبان خلیفات.
72. —-، 1405، الجمع بین رأیی الحکیمین، چاپ دوم، تهران: انتشارات الزهراء، مقدمه و تعلیق دکتر البیر نصری نادر.
73. —-، 1959، آراء اهل مدینۀ الفاضلۀ، بیروت: المطبعۀ الکاثولیکیۀ، تحقیق ألبیر نادر.
74. —-، 1405، فصول منتزعه، تهران: انتشارات الزهراء، تصحیح و تحقیق و تعلیق دکتر فوزی نجار.
75. —-، 1408، المنطقیات للفارابی، چاپ اول، قم : مکتبۀ آیۀ الله المرعشی، تصحیح و مقدمۀ محمدتقی دانشپژوه.
76. فروخ، عمر، 1947، التصوف فی الاسلام، بیروت : مکتبۀ میمنۀ.
77. فخررازی، 1384، شرح الاشارات و التنبیهات، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
78. —-، 1411، المباحث المشرقیه، قم: انتشارات بیدار.
79. —-، 1420، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء الترث العربی.
80. فیض کاشانی، ملا محسن، 1415، تفسیر الصافی، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصدر، تحقیق حسین اعلمی.
81. قونوی، صدرالدین ابوالمعالی محمد بن اسحاق، 1375، النفخات الالهیۀ، تهران: مولی، به کوشش محمد خواجوی.
82. قیصری، داوود، 1375، شرح فصوص الحکم، تهران :انتشارات علمی و فرهنگی، به کوشش جلال الدین آشتیانی.
83. کاشانی، عبدالرزاق، 1371، شرح منازل اسائرین، قم: انتشارات بیدار.
84. کاشانی، عزالدین محمودبنعلی، 1385، مصباح الهدایۀ و المفتاح الکفایۀ، تهران: زوار، به کوشش عفت کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی.
85. گنابادی، سلطان محمد، 1408، تفسیر بیان السعادۀ فی مقامات العبادۀ، چاپ دوم، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.
86. لاهيجي، شمس الدين محمد، 1371، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، تهران: انتشارات زوار، به کوشی محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی.
87. —-، 1383، گوهر مراد، تهران: نشر سایه .
88. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1403، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
89. —-، 1404، مرآۀ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، چاپ دوم، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، تصحیح هاشم رسولی محلاتی.
90. مکی، ابوطالب، بیتا، قوت القلوب فی معاملۀ المحبوب، مصر: المطبعۀ المیمنمۀ.
91. ملاصدرا، 1363، اسرار الآیات، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، به کوشش محمد خواجوی.
92. —-، 1990، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار الاربعۀ، بیروت : دار احیاء التراث العربی.
93. —-، 1360، الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، تصحیح و تعلیق سید جلالالدین آشتیانی.
94. —-، 1366، شواهد الربوبيه، ترجمه مصلح، تهران: سروش.
95. —-، 1363، المشاعر، تهران: کتابخانه طهوری، به کوشش هانری کربن .
96. —-، 1366، تفسیر القرآن الکریم، قم: بیدار، به کوشش محمد خواجوی.
97. —-، 1367، شرح اصول الکافی، کتاب الفضل العلم و کتاب الحجۀ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، به کوشش محمد خواجوی.
98. —-، 1375، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تهران: انتشارات حکمت.
99. —-، 1363، مفاتیح الغیب، تهران: موسسۀ تحقیقات فرهنگی، به تصحیح محمد خواجوی.
100. —-، 1361، ایقاظ النائمین، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفۀ ایران.
101. —-، 1383، کسر الأصنام الجاهلیۀ، چاپ اول، تهران: بنیاد حکمت صدرا.
102. —-، 1376، مثنوی ملاصدرا، به کوشش مصطفی فیضی، قم: انتشارات مرعشی نجفی.
103. —-، 1354، مبدا و معاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران، به تصحیح سید جلال آشتیانی.
104. مولف ناشناس، 1388، اصطلاحات صوفیان(مرآت عشاق)، مقدمه، تصحیح و تعلیقات مرضیه سلیمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
105. مولوی، جلال الدین محمد، 1353، کلیات شمس یا دیوان کبیر، چاپ دوم، تهران: امیر کبیر، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر.
106. —-، 1363، مثنوی معنوی، تهران: امیر کبیر، به تصحیح نیکلسون، به اهتمام نصراله پورجوادی .
107. میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، 1361، کشف الاسرار و عدۀ الابرار، تهران: امیر کبیر، به کوشش علی اصغر حکمت.
108. نسفی، عزیربن محمد، 1359، الانسان الکامل، تهران: انجمن ایران و فرانسه، به کوشش ماریژان موله.
109. نوری، حسین محمد تقی، 1408، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل
، چاپ اول، قم: مؤسسه آن البیت علیهم السلام.
110. هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، 1387، کشف المحجوب، چاپ چهارم، تهران: سروش، به کوشش محمود عابدی.
111. —-، 1980، کشف المحجوب، ترجمه و تعلیق دکتر إسعاد عبدالهادی قندیل، بیروت: دارالنهضۀ العربی.
112. هروی، محمد شریف نظام الدین احمد بن محمد، 1363، انواریه، چاپ دوم، تهران: امیر کبیر.
113. يزدى، مولى عبداللهبنشهابالدين الحسين، 1412، الحاشية على تهذيب المنطق. چاپ دوم، قم: موسسة النشر الاسلام.

ABSTRACT
Itinerary of spiritual path, For Ibn arabi, is a sort of journey in stations and, for Mulla sadra; who believes in four mystic journeys; is sort of journey in degrees of soul too. Itinerary of spiritual path, for both of them, is the way for achieve to perfection and perfection is impossible without it. Knowledge is one of the basic steps for itinerary of spiritual path. In Ibn arabi’s mystics and transcendental philosophy; because of its self evidence appearance and hidden; is similar to existence .Concept of Being is the most clear conception, then can not be define it by else conception. essence of knowledge is hidden, like essence of existence too. For Ibn arabi ; that believes in unity of Being; reality of knowledge is identical with God. Reality of knowledge; for Mulla sadra; is reality of existence too that has various degrees, on the base of graded unity of Being and its highest degree is Necessary Being. For Ibn arabi and Mulla sadra, human can achieve to perfection by knowledge. Self-knowledge is the perfect divine manifestation and perfection of human is self-knowledge; because only a human heart, his truly reality, can has a knowledge of God. Annihilation in God and abiding in God is another interpretation of true knowledge; because means of annihilation in God is that human certainly know that his reality is the same God. Therefore true knowledge and final perfection are same conception. Hence can say that lowest degree of knowledge is step of itinerary of spiritual path and it, s most high degree is finality of that path. In fact, goal of of itinerary of spiritual path is achievement to true knowledge or understanding unity of Being .
Keywords: spiritual path, true knowledge, perfection of human, annihilation in God, unity of Being.

Alzahra University
Faculty of theology

Title of the Thesis
Knowledge and it’s role in mystic way from Ibn arabi and Mullasadra perspective

Thesis Advisor
Dr. Ala Toorani
Dr. Morteza Shajari

BY
Zahra Gozali

Oct 2013

1 . ر.ک: سید عرب، حسین، 1388، «علم»، در در دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ج 11، ص 374.
2 . قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ». زمر/ 9.
3 . «َرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»، «خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى‏بخشد». مجادله/ 11.
4 . «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء».
5 . «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَق.‏ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَم.‏ الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَم». علق/ 1-5.
6 . ر.ک: انصاری، مسعود، 1381، « علم و قرآن»، تهران: انتشارات دو ستان و انتشارات ناهید، در دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، ج 2، ص 1472.
7 . «اذا اتی علی یوم لا ازداد فیه علما یقربنی الی الله تعالی فلابورک لی فی طلوع الشمس ذلک الیوم» (همان).
8 . ملاصدرا، 1367، شرح اصول الکافی، کتاب الفضل العلم و کتاب الحجۀ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، به کوشش محمد خواجوی، ج 2، ص 4.
9 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1403، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج 1، ص 183.
10 . تهانوی، محمد علی، 1996، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتبۀ لبنان الناشرون، ج 2، ص 1220.
11 . ر.ک: فخر رازی، 1420، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء الترث العربی، ج 2، ص 420.
12 . فخررازی، 1411، المباحث المشرقیه، قم: انتشارات بیدار، ج 1، صص 331-332.
13 . «حرکتی در قلب است هنگامی که شی موجود است همجنان که موجود و شناخته شده است»: عبدالجبار، قاضی، 1962-1965، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره: الدار المصریۀ، به تحقیق جورج قنواتی، ج 12، ص 22.
14 . البغدادی، عبدالقادر، 2003، اصول الایمان(اصول الدین)، بیروت: دار و مکتبۀ الهلال، به تحقبف ابراهیم محمد رمضان، ص 6.
15 . قاضي عبدالجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل، ج 12، ص 13.
16 . قاضي عبدالجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل، ج 12، ص 13.
17 . فخرراز، . تفسیر مفاتیح (تفسیر کبیر)، ج 2، ص 418.
18 . همان.
19 . ملاصدرا، 1363، مفاتیح الغیب، نهران: موسسه ی تحقیقات فرهنگی، به تصحیح محمد خواجوی، ص 99.
20 . آمدی،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وحدت وجود، فصوص الحکم، وحدت شهود، منازل السائرین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد الاشارات و التنبیهات، کشف الاسرار، خواجه نصیر، نصیر الدین طوسی