منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد متقابل، عام گرایی، سوگیری

دانلود پایان نامه ارشد

غيررسمي می داند، كه افراد و گروهها از طريق پيوند با يكديگرآن را بدست می آورند.از ديد فوكوياما يكي از منابع اصلي براي توليد سرمايه اجتماعي در سطح جهاني «خانواده» است وي همچنين فقدان سرمايه اجتماعي را با رواج انحرافات اجتماعي نظیر جرم و جنايت، فروپاشي خانواده، خودكشي، مصرف موادمخدر و … مترادف مي‌داند. البته از نظر او هر گونه مشاركتي در ارزشها و هنجارها منجر به توليد سرمايه اجتماعي نمي‌شود بلكه فقط آن دسته از هنجارهايي كه مبتني بر صداقت، انجام تعهدات و ارتباطات متقابل مي‌باشند مي‌توانند در توليد سرمايه اجتماعي موثر باشند.به اعتقاد وی يكي از مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي، شبكه اعتماد است. شبكه اعتماد متشکل از گروهي است كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر از اطلاعات، هنجارها و ارزشها يكساني در تبادلات میان خود استفاده مي‌كنند از اين رو اعتماد میان افراد نقش زيادي در تسهيل فرآيند و كاهش هزينه‌هاي مربوط به اينگونه تبادلات دارد. شبكه اعتماد مي‌تواند بين افراد يك گروه و یا گروهها و سازمان‌هاي مختلف به وجود آيد. وی معتقد است كه قبل از ورود به هر سيستم اجتماعي بايد آگاهی كافي درباره شبكه‌هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگي‌هاي آن به دست آورد زيرا اعتماد را پايه هرگونه مبادلات اجتماعي مي‌داند(دعاگويان، 1384 : 104). سرمايه اجتماعي را مي توان حاصل پديده هاي ذيل در يك سيستم اجتماعي دانست (فلورا 1999):اعتماد متقابل ; تعامل اجتماعي متقابل ; گروههاي اجتماعي ; احساس هويت جمعي و گروهي ; احساس وجود تصويري مشترك از آينده ; كار گروهي .يكي از مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي ، « شبكه اعتماد95 » است . شبكه اعتماد عبارت از گروهي است كه براساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات ، هنجارها و ارزشهاي يكساني در تبادلات فيمابين خود استفاده مي كنند. از اينرو، اعتماد فيمابين نقش زيادي در تسهيل فرايندها و كاهش هزينه هاي مربوط به اينگونه تبادلات دارد. شبكه اعتماد مي تواند بين افراد يك گروه و يابين گروهها و سازمانهاي مختلف به وجود آيد. فوكوياما (1997) معتقد است كه قبل از ورود به هر سيستم تجاري يا اجتماعي ، بايداطلاعات و آگاهی كافي درباره شبكه هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگيهاي آن به دست آورد. زيرا اعتماد را پايه هرگونه مبادلات اقتصادي و اجتماعي مي داند. مفهوم مفيد بعدي «شعاع اعتماد96» است . تمامي گروههاي اجتماعي داراي ميزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه است . در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه هرچه يك گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد بالاتري باشد، سرمايه اجتماعي بيشتري نيزخواهد داشت . چنانچه يك گروه اجتماعي برون گرايي مثبتي نسبت به اعضاي گروههاي ديگر نيز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از حد داخلي آن نيز فراتر مي رود. هرچه سرمايه اجتماعي يك سيستم اجتماعي بالاتر باشد، موجب پايين آمدن هزينه‌هاي مربوط به تعاملات رسمي مي‌‌شود.مفهوم ذكر شده را مي توان در قالب شكل … مشاهده كرد. (فوکویاما،1379 : 11 ). بنابراین؛ با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت :
شعاع اعتماد
هنجارها و ارزش هاي غير رسمی پيوند افراد و گروهها افزایش مبادلات اجتماعي رضایت شغلی
شبكه‌ اعتماد
2-5- 4- تالكوت پارسونز 97
به اعتقاد پارسونز مقدار خالص قدرت را در یك نظام به شرطی می‌توان گسترش داد كه كسانیكه تحت حاكمیت باشند، حاضر باشند مقدار قابل ملاحظه ای‹‹ اعتماد ›› در اختیار حاكمانشان قرار دهند( ورسلی، 1373 : 487 ). اعتماد مستقیماً با عملكرد مستمر و بنیادی كارگزاران مرتبط است و اعمال غیر مستمر و نامنتظره باعث بی اعتمادی می‌شود. به نظر پارسونز اعتماد در حوزه سیاست منبعث از نظام اجتماعی و در جهت اهداف جمعی است. از سوی دیگر می‌توان چنین برداشت كرد كه اعتماد در حوزه اقتصادی مرتبط با اعتماد در حوزه سیاسی است. به اعتقاد پارسونز، هنگامی كه اعتماد به مظاهر قدرت سیاسی تدریجاً دچار افول شود، ‹‹ انقباض قدرت ›› می‌تواند به وقوع بپیوندد .این از دست دادن اعتماد، عاملان قدرت سیاسی را وا می‌دارد تابرای حفظ وحدت سیاسی بیش از پیش به زور تكیه كنند. پارسونز به مسئله هنجارها و ارزش‌ها و نقش آن در ایجاد انتظارات مشخص از كنشگران دیگر یا همان اعتماد متقابل اشاره دارد و از نظر وی تصور رفتار دو نفر، مدل ساده‌ای از فرایندهایی است كه كلیه اشكال سازمان اجتماعی را در بر می‌گیرد و در نتیجه شكل‌گیری اعتماد در نظام اجتماعی مؤثر است( كمالی،1383 : 52 ). مهمترین متغیر الگویی پارسونز كه درارتباط با اعتماد می‌باشد، متغیر عام گرایی در برابر خاص گرایی می‌باشد. عام گرایی در برابر خاص گرایی، یكی از انتخاب‌های ممكن فرا روی كنشگران در نحوه سوگیری نسبت به اعیان مختلف( اجتماعی، فرهنگی، فیزیكی ) است. كه در تئوری پارسونز در سه سطح فرهنگی( مجموعه نهادها، ارزش ها، باورها و الگوهای هنجاری )، اجتماعی ( نقش‌های مشخص شده و نهادینه شده و انتظارات نقش ) و نظام شخصیتی( پتانسیل و انگیزه‌ها و تمایلات شخصیتی )، هدایتگر نحوه سوگیری كنشگران بر اساس ضوابط عام و موقعیت می‌باشد. یكی از مهمترین عناصری كه زمینه ساز تمایل به سوءگیری عام گرایانه تلقی می‌شود اعتماد اجتماعی تعمیم یافته است، اعتماد تعمیم یافته كه در فرایند توسعه اجتماعی و بسط روابط بین گروهی شكل می‌گیرد ( منصور كیایی،1379 : 6 ). از اینرو؛ زمینه ساز احساس مسئولیت، مشاركت و تعادل اجتماعی و بسط عام گرایی است. وبالعكس ضعف تمایلات بین گروهی، تجدید عواطف، اعتماد، احساس مسئولیت و به تبع آن روابط خاص گرایانه می‌باشد كه پیامدهای زیان باری، چون فساد اداری، كم كاری، بی نظمی و از هم پاشیدگی سازمان اجتماعی را به دنبال خواهد داشت( عظیمی هاشمی، 1380 : 43 ).بنابراین؛ پارسونز عامل ايجاد اتحاد و انسجام اجتماعي و ثبات و نظم را اعتماد مي داند. به عقيده وي اعتماد، اين باور را در افراد ايجاد مي كند كه ديگران به منظور دستيابي به يك موقعيت گروهي، از منافع شخصي دست مي كشند. اعتماد در واقع اين انتظارات را موجب مي شود كه ديگران به تعهدات و مسئوليتهايشان عمل كنند و موقعيت ديگران را درك کنند (انعام ، 1380: 25). پارسونز ، اعتماد را مدل دروني شده ارزشها و هنجارها و تعهدات مي داند كه قدرت پيش بيني در فعاليت هاي روزمره را افزايش مي دهد . به اعتقاد او افراد سعي مي كنند بر اساس آنچه به طور تجربي از خواسته ها و انتظارات طرف مقابل درك كرده اند ، عمل نمايند و با بررسي رفتار يكديگر امكان كنترل و پيش بيني رفتارها را بدست آورند و بر اساس شيوه و الگوهاي استقرار يافته كه در جريان انتظارات متقابل بوجود آمده عمل نمايند (ورسلي ، 1373: 71) بنابراین؛ با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت :
اعتماد بین شخصی
دروني شدن ارزشها و هنجارها انسجام اجتماعي و نظم تامین منافع فردی و جمعی رضایت شغلی
اعتماد تعميم يافته
2-5- 5- نظریه جانسون
جانسون معتقد است كه اعتماد براي رشد و گسترش روابط جنبه ضروري دارد و اوّلين بحراني كه بيشتر روابط با آن مواجه ميگردند، مربوط به توانايي دو شخص در اعتماد كردن است. و براي ايجاد ارتباط، فرد بايد بتواند، فضايي آكنده از اعتماد را ايجاد كند، كه ترسهاي خود و ديگري را از طرد و دفع شدن كاهش داده و اميد به پذيرش و حمايت و تأييد را ارتقاء بخشد. اعتماد يك خصيصة شخصيتي ثابت و بِلا تغيير نيست. اعتماد جنبهاي از روابط است كه مدام در حال تغيير است. همچنین، در ايجاد و حفظ اعتماد در روابط دو جانبه، كنشهاي هر دو طرف از اهميتي زيادي برخوردار است (اميركافي،1375، 88 ). شواهد قابل توجّهي وجود دارد كه ابراز گرمي و محبّت، حسن تفاهم دقيق و گرايشات همكاريجويانه حتي در مواردي كه تضادهاي لاينحلي بين افراد وجود دارد، باعث افزايش اعتماد در يك رابطه انساني ميگردد. پذيرش، شايد اوّلين و عميقترين عنصر در يك رابطه باشد(همان: 91). جانسون معتقد است كه براي ايجاد ارتباط ، فرد بايد بتواند فضايی آكنده از اعتماد ايجاد كند كه ترسهاي خود و ديگري را كاهش داده و اميد به پذيرش ، حمايت و تاييد را ارتقاء بخشد . اعتماد يك خصيصه شخصي ثابت و بلا تغيير نيست . اعتماد جنبه اي از روابط است كه مدام در حال تغيير است هر آن چه كه افراد آن چه كه افراد انجام دهند ، سطح اعتماد را در روابط افزايش يا كاهش مي دهد . در ايجاد و حفظ اعتماد در روابط دو جانبه ، كنشهاي هر دو طرف اهميت زيادي دارد. جانسون معتقد است كه اعتماد براي رشد و گسترش روابط جنبه ضروري دارد و اولين بحراني كه بيشتر روابط با آن مواجه مي گردند ، مربوط به توانايي دو شخص در اعتماد كردن است . جانسون معتقد است كه در يك رابطه مبتني بر اعتماد عناصر زير وجود دارد :
1-صراحت98
2- سهيم كردن99
3- تمايلات همكاري جويانه100
4- اطمينان ( حمايت )
5- اعتماد كردن
6-پذيرش (جانسون،1993: 66).
بنابراین؛ با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت :
کاهش ترس اعتماد بین شخصی
اميد به پذيرش گسترش سطح تعاملات رضابت
حمايت و تاييد اعتماد تعميم يافته
2-5- 6- آنتوني گيدنز
گيدنز(۱۹۹۰) اعتماد را چنين تعريف ميكند: اطمينان از اعتمادپذيري اشخاص يا نظامها با توجه به يك رشته معين از پيامدها يا رويدادها، جائيكه اين اطمينان ايمان به صداقت يا عشق ديگري و يا صحّت اصول انتزاعي را بيان ميدارد ( ريتزر، 1379: 768 ). به اعتقاد وي؛ اعتماد، انتظار برآورده شدن چشمداشتها در مورد رويدادهاي احتمالي است. اعتماد بيانكننده اين احساس است كه ميان تصوّر ما از يك موجود و خود آن موجود پيوند و وحدت معيني وجود دارد و ادراك ما از آن موجود از تداوم معيني برخوردار است. گيدنز اعتماد را صورتي از «ايمان» ميشمارد كه در آن اطمينان به پيامدهاي احتمالي پايبندي به چيزي متفاوت از صرف فهمشناختي را بيان ميكند(گيدنز، 1379: 33). اعتماد به معنای جهش در فضاي تعهّد است. يا حتّي به معناي نوعي كيفيت ايمان كاستيناپذير كه به طرز خاص با غيبت در زمان و مكان پيوندهايي جانانه دارد. به اعتقاد گيدنز اعتماد تحت تأثیر اطلاعات محدود و در ناآشنايي و در بياطلاعي محلي از ارعاب ميتواند باشد(همان: 39).
اعتماد به نظامهاي انتزاعي، مهمترين بخش نظريات گيدنز است، و بيانگر اعتماد افراد به اصول غيـرشخصي ميباشد. این نوع اعتماد با پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك عصر جديد در ارتباط است و نشاندهنده رابطه عقلي انسانها با اين دسته از امور و افرادي است كه در اين زمينه فعاليت ميكنند. به اعتقاد گيدنز در جوامع مدرن كه نظامهاي انتزاعي تسلّط دارند، اعتماد بسيار مهم است. ديگر نياز نداريم به كساني اعتماد كنيم كه پيوسته در معرض ديدمان هستند و فعاليتهايشان را مستقيماً ميتوان بازنگري كرد. اعتماد هنگامي ضروري ميشود كه در نتيجه فاصلهگيري روزافزون زماني و مكاني ديگر اطلاع كاملي از پديدههاي اجتماعي نداشته باشيم(ريتزر، 1379: 768).
در جوامع نوين، به نظر گيدنز، افراد هرچه فاصله زماني- مكاني بيشتري از هم داشته باشند، به اعتماد نياز بيشتري دارند. در جوامع ماقبل نوين كه خصلتي محلي و بومي دارند و كنشهاي متقابل بيشتر در سطح محلي و رو در رو رخ ميدهند. در روابط اجتماعي افراد چنان صراحت و شفافيّتي به چـشم مـيخورد كه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد متقابل، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جمع آوری اطلاعات، رضایت شغل، رضایت شغلی