منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

خدمت
10-1
177
6/64
6/64

20-11
63
23
6/87

30-21
34
4/12
100
مجموع
274
100
100

داده های مندرج درجدول4-2- نشان می دهد که سنوات خدمت آموزگاران شرکت کننده دراین پژوهش که تعدادکل آنها274 نفر می باشد به ترتیب 10-1 سال خدمت تعداد177 نفرکه معادل 6/64درصد و20- 11سال خدمت تعداد63نفر که معادل 23درصد و30-21سال سابقه خدمت تعداد34 نفرکه معادل 4/12درصد می باشند.
4-3- یافته های استنباطی: دراین قسمت یافته های مربوط به سوالات پژوهش ارائه می شود. برای این منظورپس ازذکرسوالات پژوهش وارائه اطلاعات توصیفی ، به دنبال آن چگونگی وروش پاسخ به آن تشریح شد.
4-3-1- سوال اول پژوهشی: میزان اعتماد به مدیریت دربین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ، داده های به دست آمده ازپرسشنامه اعتماد به مدیریت درجدول ذیل درج داده شده است.
جدول شماره4-3– میانگین وانحراف استانداردوواریانس متغیراعتمادبه مدیریت ومولفه های آن
اعتماد به مدیریت
تعداد N
اعتمادشناختی
اعتمادعاطفی
میانگین
4196/4
255
4574/4
3593/4
انحراف استاندارد
68764/0
258
66611/0
69022/0
واریانس
473/0
270
444/0
476/0
طبق جدول 4-3-میانگین اعتماد به مدیریت برابر4196/4 با انحراف استاندارد 68764/0 می باشد. و اعتماد به مدیریت ازمیانگین حدوسط به میزان 4196/1 و زیرمولفه ها به ترتیب، اعتمادشناختی 45/1 و اعتماد عاطفی 35/1 بیشتراست. برای این که نشان دهیم این تفاوت معنی داراست یا ناشی از خطا یا شانس می باشد از آزمون t تک گروهی مستقل استفاده شده است.
جدول 4-4-آماره های آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت ومولفه های آن.

متغیر

Test value=3

آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداریsig
تفاوت میانگین mean difference
lower
upper
اعتماد به مدیریت 1
967/32
254
01/0
41961/1
3348/1
5044/1
اعتماد شناختی
143/35
257
01/0
45736/1
3757/1
5390/1
اعتماد عاطفی
359/32
269
01/0
35926/1
2766/1
4420/1

آماره های به دست آمده از آزمون t تک گروهی مستقل برای متغیر اعتماد به مدیریت وزیرمولفه های آن نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های اعتماد به مدیریت و زیرمولفه ها با میانگین حدوسط (میانگین فرض ) تفاوت معنی داری دارد ودر سطح 01/0 معنی دار است. چنانچه اعتماد به مدیریت با آماره967 وبادرجه آزادی 254 درسطح 01/0 معنی دار است وهمچنین زیرمولفه های اعتماد به مدیریت به ترتیب اعتماد شناختی t=35/143 و درجه آزادی 257 در سطح01/0 و اعتماد عاطفی t=32/359 وبا درجه آزادی 269 درسطح 01/0 معنی دار است . لذا نتیجه گیری می شود که این تفاوت ناشی از خطا و شانس نمی باشد وتفاوت به دست آمده تفاوت معنی داری است .
4-3-2. سوال دوم :میزان رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است ؟
برای پاسخ به این سوال داده های بدست آمده از پرسشنامه رضایت شغلی در جدول7-4 درج شده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جمع آوری اطلاعات، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شهرستان رشت، استان مازندران، فرهنگ و زبان