منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد بنیادی، تعاملات اجتماعی، سوگیری

دانلود پایان نامه ارشد

قرارمی دهد(همان : 15 ). اعتماد در رهیافت پارسونز (پارسونز 1969: 142) یک زمینه نگرشی دارد، انگیزه صداقت داشتن برای پذیرش شبکه روابط . دراین رهیافت اعتماد معادل با سازگاری تلقی می شود . یک نظام منسجم درحقیقت نظامی است که کنشگران در ایفای نقش ها یشان قابل اعتماد هستند واین امر به ثبات ونظم نظام کمک می نماید . قابل اعتماد بودن آنان به این جهت است که آنان در یک اجتماع منسجمی قراردارند که علاوه بر دیسیپلینی که برآن حاکم است به آنان کمک می کند مطابق انتظارات عمل نمایند وازعهده موقعیت هایی که صراحت کمتری دارند ، برآیند (پارسونز 1951: 193) . دومدل از انسجام در آثار پارسونز مشاهده می شود: مدل اول که شباهت بسیار زیادی با مفهوم انسجام ارگانیگی دورکیمی دارد. مبتنی بروفاق برارزشها وهنجارهای مشترک است که درنوع ایده -ال انجمن های داوطلبانه متبلور می گردد (همان: 503). انسجام درگروههای داوطلبانه نتیجه بحث ومشورت در میان افرادی است که آزادنه مشارکت وپیوستن به این گروهها را انتخاب نمود ه اند(کوهن ،آرتور ، 1992: 131). وجود ا نسجام در بین اجتماعات متخصصان همچنین سبب جلب اعتماد افراد غیر متخصص به آن تخصص خواهد شد. دراین برداشت ، اعتماد معادل سازگاری تلقی می شود . درمدل دوم انسجام ، مولفه های مورد نظر پارسونز تلاش برای یافتن معادلهای کارکردی است که ریشه در احساسات تعلق مشترک دارد. درتئوری پارسونز ی اعتماد، فقط یک نقش مهم درتوسعه و رشد نظام ندارد بلکه شرایطی برای تبلور فردگرایی نهاده شده را نیز فراهم می آورد. وجود اعتماد به معنای این تلقی می شود که به افراد خلاق آزادی بیشتر وخود تنظیمی اختیار عمل داده شود (میستال 1996: 71) فصل مشترک تئوری های رشد شناختی در روان شناسی با جامعه شناسانی همانند دورکیم ، زیمل وپارسونز تاکید برنقش عواطف احساس مسئولیت تعمیم یافته در سوگیری های عام گرایانه در تعاملات اجتماعی است . اخلاق تعاونی درعرف پیاژه در واقع درونی کردن عام گرایی در گروه های همسال است (پارسونز 1995: 155). پیاژه با تفکیک مراحل رشد اخلاقی براین باوراست که اولین مناسبات کودک با محیط پیرامون نوعی احساس تکلیف را در فرد به وجود آورده و اخلاق اطاعت شکل میگیرد ارزش های مربوط به هنجارها وقراردادها یی هستند . که در محله بعد بارشد توانایی های جدید وساخته شدن منطق درخصوص عواطف نیز یک اخلاق خود پیرو که مخالف اخلاق دگر پیرو است شکل می گیرد واحترام متقابل وپدیده رئالیسم اخلاقی بوجود می آید . یعنی برای قواعد مستقل از اوضاع واحوال ارزش قائل شد (پیاژه ودیگران ، 1245: 58) از نظر پیاژه احترام متقابل بین افراد متساوی بنا می شود. واگر فرد بتواند دراین مرحله اخلاقی خود پیرو را درونی نماید بر اساس احساس تعهد درونی وبه دور از هرگونه اجبارمیل به انصاف خواهد داشت . “کهلبرگ” نیز به تبعیت از افکار پیاژه ، کانت و رالز شش مرحله دررشد اخلاقی را توصیف می نماید : مرحله اول رعایت قوانین اجتماعی به منظور اجتناب از تنبیه است در مراحل بعدی قوانین به منظور بر آوردن انتظارات دیگران مراعات می شود ودر مرحله نهایی رشد اخلاقی، افراد به طور ریشه ای قوانین را می پذیرند و این پذیرش مبتنی برعناصر اخلاقی، عامی است که این قوانین براساس آن بنا شده است . دورکیم دربحث انسجام اجتماعی برنقش گیری های ثا نویه واسطه های بین خانواده ودولت به عنوان راه حل پیوستگی افراد دریک جامعه مبتنی برانسجام ارگانیگی تاکید دارد و وابستگی به این گروههایی می داند که مردم می توانند با آن پیوند داشته باشند. افزایش مبادلات و تعدد صحنه ها و زمینه های تعاملات فرد زمینه ساز احساسات وعواطف مثبت شخص به دیگران بیشتر واحساس تعهد عام گرایانه ونهایتاً سوگیری عام گرایانه در تعاملات اجتماعی خواهد بود. یکی ازمفاهیم کلیدی مورد توجه در دیدگاه مبادله ، فراوانی تعاملات اجتماعی ونقش آن در ایجاد احساسات مثبت مابین افراد است تحلیل کلاسیک هومنز براین پایه است که فراوانی تعاملات زمینه مناسبی برای پرورش احساسات مثبت دریک در یک رابطه متقابل است . تئوری مبادله معاصر نیز (بلاوه ه 1977: امرسون . 1981) گرایش به دخالت دادن چنین شرایطی دارد. امرسون فراوانی مبادلات بین کنشگران را زمینه ساز عواطف اجتماعی همانند حمایت اجتماعی متقابل، اعتماد متقابل و احساس تعلق و تعهد اجتماعی تلقی می نماید(لاولرویان . 1993: 466).
2-2-7-6- مقایسه اعتماد و اطمینان
در واقع اعتماد یک واقعیت ذهنی است که نتیجه ی آن درعمل آشکار می شود واقعیتی است که براساس آن فرد به دیگری تکیه می کند ویا احتمالا سرمایه ی خود را بدون هیچ شک وگمانی در اختیار وی قرار می دهد . در حقیقت، اعتماد60 یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می باشد . اعتماد مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروههای مختلف جامعه افزایش می دهد . «اعتماد»از يك جنبه متضاد « اطمينان»61 است و اين در حالي است كه اين دو واژه اغلب مترادف محسوب مي‌شوند. رابطه اطمينان و اعتماد، همچون رابطه واقعيت با اقدام است. مثلاً وقتي اتومبيل خود را به كسي قرض مي‌دهم و او فقط به دليل اهمال كاري، آن را در زماني كه توافق كرده‌ايم بر نمي‌گرداند، اعتماد من اشتباه بوده است. در مقابل، وقتي اطمينان خود به كسب نتيجه مطلوب را از دست بدهم. اين مسئله را ناشي از بدشانسي، تصادف يا معيشت الهي مي‌دانم و خودرا مقصر نمي‌دانم. بنابراين مهم است كه به لحاظ تحليلي ميان اعتماد و اطمينان تمايز قائل شويم چون در اين صورت خواهيم توانست انديشه مغشوش و مبهم «اعتماد به نهادها» را كه اغلب مطرح مي‌شود كنار بگذاريم. نهادها ترتيباتي واقعي هستند كه به كساني كه با آنها درگير يا در سايه آنها زندگي مي‌كنند انگيزه و حق انتخاب مي‌دهند. بدين ترتيب، نهادها محدوديت‌هاي واقعي كنش‌اند كه مي‌توان به ماندگاري و اعتبار آنها اطمينان داشت ولي اعتماد، تنها درباره كنشگران و نحوة عمل و ايفاي نقش آنها مصداق دارد( تاجبخش،1384).
2-2-7 -7 رهیافتهای اعتماد اجتماعی
درادبیات جامعه شناختی مفهوم اعتماد هم به عنوان ویژگی افراد ویژگی ارتباطات اجتماعی وهم ویژگی سیستم اجتماعی با تاکید بر رفتار میتنی بر تعاملات وسرگیری های درسطح فردی مفهوم سازی شده است “میستال”، در اولین رهیافت؛ بر احساسات و ارزشهای فردی تاکید دارد واعتماد به عنوان متغیر فردی و شخصیتی تلقی می شود، دراین برداشت روانشناختی -اجتماعی اعتماد خا ص مفهومی می یابد ودر ارتباط بسیار نزدیک با مفهیمی همانند: وفاداری، دگرخواهی، صداقت، دوستی قرار می گیرد. این رهیافت یک تئوری شخصیتی درمورد اعتماد را عنوان می نماید وبه زمینة اجتماعی توجهی ندارد. دردومین رهیافت؛ اعتماد بیشتر به عنوان یک ویژگی اجتماعی تلقی می شود و بنابراین؛ درکالبد نهاد جامعه قرار می گیرد، اعتماد دراین مفهوم به عنوان یک منبع اجتماعی تلقی می شود که دستیابی به اهداف سازمانی استفاده می شود . درسومین رهیافت؛ اعتماد به عنوان یک خبر جمعی با ارزش تلقی می شود که به وسیله تعاملات اعضا در جامعه پی گیری می شود (عظیمی، هاشمی،1387).
2-2-7 -8- انواع روابط اعتماد :
آن چه مسلم است روابط اعتماد به اشکال مختلفی می تواند وجود داشته باشد و تمامی این روابط در جامعه وجود دارد . شدت وضعف اعتماد در هر کدام از انواع ، بستگی به شرایط خاص آن نوع ، نحوه عملکرد امین وتصور اعتماد کننده دارد.
الف) ارتباط یک طرفه
دراین نوع ارتباط اعتماد کننده به امین اعتماد می کند ولی امین نیازی ندارد به اعتماد کننده اعتماد کند وشاید اصلاً نیازی به اعتماد به فرد اعتماد کننده نداشته باشد. دراین رابطه A اعتماد کننده و B امین است.
A
ب ) ارتباط متقابل
دراین نوع ارتباط، فرد اعتمادکننده به امین اعتماد می کند ودر مقابل امین نیز به عنوان اعتماد کننده به اعتمادکننده به عنوان امین اعتمادمی کند . البته این تقابل گاهی اوقات با تأخر زمانی همراه است ، یعنی ابتدا فرد اعتماد کننده به امین اعتماد می کند ، سپس در زمان دیگری فرد امین به اعتماد کننده قبلی اعتماد پیدا می کند .
ج ) ارتباط باواسطه
دراین نوع از ارتباط ، فرد اعتمادکننده به امین اعتماد می کند . امین به فرددیگری اعتماد می کند وبا انتقال این اعتماد به اعتماد کننده اولی در واقع اعتماد کننده اولی به امین دومی اعتماد می کند، بدون آن که شناختی از او دشته باشد وباواسطه ی اعتماد ، فرد امین اولی به امین دوم اعتماد می کند. که میتواند با ارتباط باواسطه در تعاملات خود سود ببرد .

د ) ارتباط گروهی
دراین ارتباط گروهی ازمردم به یک موسسه یا فرد، به عنوان امین ، اعتماد می کنند. مثلاً مردم به یک بانک خاص اعتمادمی کنند ودر آن بانک سرمایه گذاری می کنند وبرپایه اعتمادمردم سرمایه گذاری می کند . امین ممکن است خود به فرد یا مؤسسه دیگری ، به عنوان امین ، اعتماد کند . مثلاً بانک پول مردم را ، که با اعتماد به او سپرده اند ، دراختیار یک تولید کننده قرار می دهد. درواقع او به تولید کننده اعتماد می کند( مجدی، 1384: 35)
2-2-7-9- کارکردهای اعتماد
کارکرد سیاسی اعتماد : از نظر پارسونز اعتماد به نتایجی نظیر مشروعیت62 می انجامد . چنانچه اعتمادوجود داشته باشد مشروعیت به حکام افزایش می یابد . اعتماد موجب پشتیبانی مردم از نظامهای سیاسی خواهد گردید و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می دهد تا به اصلاحات ، ارتباطات و گفتگو بپردازند . بدون اعتماد هیچ کنش متقابل مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت.
2-2-7- 9-1- کارکرد روانشناختی اعتماد : به لحاظ روانشناسی وجود اعتماد باعث پیدایش آرامش ، امنیت و سلامت روانی خواهد گردید. در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد ، افراد کمتر دغدغه های نظیر به مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود را دارند . اعتماد همجنین یک پیش شرط برای واقعیت بخشیدن به ماهیت درونی ما و شکل دهنده هویت بخشی خود است
2-2-7- 9-2- کارکرد اقتصادی اعتماد : در حوزه اقتصاد نیز اعتماد به منزله عاملی در کاهش هزینه ها و کنترل بیرونی در نظر گرفته است . چنانچه ملت به نظام اقتصادی اعتماد نداشته باشد ، این عامل موجب اتکا به ذخایر دیگر و وابستگی اقتصادی می گردد.
2-2-7- 9-3- کارکرد اجتماعی اعتماد : به لحاظ اجتماعی، اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود. اعتماد یک مسئله مهم است که به مشخصه های روابط اجتماعی راجع می شود . هیرشی63 اعتماد را به منزله کالایی عام می بیند که برای حرکت موفقیت آمیز اقتصادی ضرورت دارد . اعتماد همچنین برای حل موثر مسایل اجتماعی ، ضروری بوده و مبادله اطلاعات مناسب را تسهیل می کند و از این طریق اعضای گروهها را وادار می سازد که به طور مشتاقانه اجازه دهند تصمیمات و کنش های همدیگر را مورد تاثیر و تاثر قرار دهند (صالحي، هيكوئي، 1384: 30) .

2-2-8- اشکال عمده اعتماد
2-2-8 -1- اعتماد بنیادی
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون ، که رفتار واعمال ما را متاثر می سازد و موجب تقویت تفکری می گردد که افراد وامور جهان قابل اعتماد هستند و بر استمرار64 وثبات65 آن صحه می گذارد . اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی (شیر خوارگی) انسان شکل می گیرد . گیدنز در تبیین این موضوع ، معتقد است؛ که باید در این زمینه عوامل جامعه پذیری مورد بررسی قرار گیرند به اعتقاد او منشأء امنیت در افراد بالغ ، در همه زمانها در تجربیات دوران کودکی نهفته است . افراد به طور طبیعی میزان بالایی از اعتماد را در اوایل زندگی دریافت می دارند و عامل این تلقیح برای اکثریت مردم مادر می باشد (گیدنز،47:1377) .
2-2-8 -2- اعتماد تعمیم یافته
اعتماد عام یا تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروههای قومی و قبیله ای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به سازمان، جامعه شناختی، مدیریت ریسک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد بین شخصی