منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تخفیف مجازات، تجدید نظرخواهی، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مندرج در ماده 36)
• در صورتی که عملکرد نادرست و حرکت ناشایست یک تیم به گونه ای باشد که موجب تنبیه تک تک بازیکنان خاطی به نحو مقتضی شود، علاوه بر جریمه بازیکنان، تیم نیز مشمول جرایم انضباطی خواهد شد.
• هرگاه تماشاگران منتسب به تیمی، با سردادن شعار نسبت به تیم مقابل و عوامل آن یا تیم داوری و مقامات رسمی مسابقه اهانت نمایند، کمیته انضباطی تیم مورد حمایت تماشاگران را به جریمه نقدی تا مبلغ 100 میلیون ریال محکوم کرده و در صوت لزوم در خصوص دیدار بعدی وفق موارد مندرج در بند 4 ماده 22 تصمیم‌گیری خواهد شد.
• ترک زمین مسابقه با انگیزه اعتراض به تصمیم داور و یا هر علت دیگر که موجب نیمه تمام ماندن بازی گردد (در صورت فراهم بودن شرایط مسابقه بنا به تشخیص داور مسابقه و مسؤول برگزاری مسابقه) تنبیهات زیر را در بر خواهد داشت:
الف: بازنده نمودن تیم خاطی در همان مسابقه با نتیجه 3 بر صفر با رعایت تعداد گل زده به نفع حریف
ب: مکلف نمودن تیم خاطی به پرداخت خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی
ج: کسر امتیاز.
د: محروم نمودن سرپرست یا مربی یا کاپیتان یا هر سه عامل، در صورت احراز تقصیر از سه تا شش ماه و جریمه نقدی از 1 میلیون تا یکصد میلیون ریال.
و: شرکت در مسابقه بدون حضور تماشاگر
تبصره : مرجع رسیدگی کننده می تواند تنبیهات فوق را منف رداً یا همراه با هم اعمال نماید و چنانچه ترک زمین با رفتار زننده و هتک احترام و اهانت و اخلال در نظم همراه باشد، شدیدترین تنبیهات مقرر در مواد 20 و 21 اعمال می‌گردد.
• ماده 25 سرپیچی از دستور و عدم حضور در برنامه های رسمی
در خصوص عدم حضور بازیکن یا سایر اعضای باشگاه‌ها در تمرینات و مسابقات و برنامه‌های رسمی تیم خود، بدون داشتن عذر موجه، برابر آیین نامه انضباطی همان باشگاه ( که به تأیید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسیده باشد) رفتار می‌شود.
تبصره : بازیکنان و سایر اعضای باشگاه های لیگ حرفه‌ای، در این خصوص تابع مقررات مربوط به لیگ حرفه ای خواهند بود. نافرمانی اشخاص حقیقی یا حقوقی از انجام دستورات مقامات رسمی فدراسیون و مقامات رسمی مسابقه نیز موجب محکومیت به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی از اجرای احکام یا تصمیمات قطعی ارکان قضایی فدراسیون، امتناع نمایند، بار اول به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ ده میلیون ریال تا هفتاد میلیون ریال محکوم خواهند شد و بار دوم تمام یا بخشی از فعالیت های فوتبالی آنان تعلیق خواهد شد.
در صورتی که اشخاص حقوقی از اجرا ی احکام یا تصمیمات قطعی ارکان قضایی فدراسیون، امتناع نمایند، به پرداخت جریمه نقدی از مبلغ بیست میلیون تا هفتاد میلیون ریال، کسر 3 تا 6 امتیاز و تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوتبالی محکوم م یشوند که تنبیهات مذکور منفرداً یا توأماً اعمال خواهد شد.
عدم حضور غیرموجه در تمرینات و مسابقات تیم‌های ملی، موجب محرومیت از یک ماه تا یک سال از شرکت در کلیه مسابقات رسمی و پرداخت جریمه نقدی از مبلغ بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود.
تبصره: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق باشگاه‌ها و ایجاد هماهنگی باشگاه‌ها با تیم‌های ملی و تقویت همه‌جانبه تیم‌های ملی، کمیته تیم‌مای ملی در ابتدای هر فصل، تقویم برنامه
تیم‌های ملی را شامل (برنامه اردوها، مسابقات دوستانه و رسمی، فیفا) با رعایت تقویم مسابقات لیگ AFC ملی  قاره‌ای حرفه‌ای فوتبال و فوتسال، تهیه و به تصویب رسانده و رسماً اعلام نماید که همکاری باشگاه ها با تیم های ملی در چارچوب تقویم مسابقات فصل مربوطه الزامی بوده و باشگاه ها موظفند بازیکنان انتخابی را در اختیار تیم های ملی قرار دهند.
قصور یا تقصیر کارکنان فدراسیون یا هیئت‌ها در انجام مسؤولیت خود، به رئیس فدراسیون، رئیس هیئت یا رئیس سازمان مربوطه گزارش می شود تا مس ؤول ذی ربط ، مطابق موازین و مقررات، موضوع را بررسی، پیگیری و به مبادی ذی ربط ارجاع نماید.
تبصره : کمیته انضباطی می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف از سوی کارکنان فدراسیون یا هیئت‌ها، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 21 و 22 را منفرداً یا به همراه یکدیگر اعمال نماید.
فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازاتها
• ماده 26  شرح و تفسیر تنبیهات و مجازاتهای ذکر شده در آیین نامه
تذکر: یادآوری شفاهی یا کتبی موازین ومقررات انضباطی مربوط به فرد است که او را متوجه رفتار خود م ینماید تا در آینده مرتکب تخلف نشود.
توبیخ کتبی: به سرزنش شخص خاطی ، با نوشته رسمی و اعلامیه با ذکر یادآوری نوع خلاف یا رفتار غیر قانونی او، توبیخ کتبی گویند.
جریمه نقدی: مبلغی است که به واحد ریال (واحد رسمی پول کشور جمهوری اسلامی ایران) برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین می‌شود.
استرداد جوایز و نشا نهای قهرمانی: پس گرفتن جوایز و نشانها و مدال های قهرمانی و هرگونه پاداشی که قبلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا گردیده است.
محرومیت از انجام مسابقه: یعنی جلوگیری از شرکت بازیکن یا مقامات رسمی تیم ها در یک یا چند مسابقه.
محرومیت از حضور در رختکن، نیمکت ذخیره یا استادیوم: محرومیت از حضور در رختکن و نیمکت ذخیره ها، به مفهوم جلوگیری از حضور فرد در محدوده رختکن و نیمکت محل نشستن افراد تیم است که بازیکنان حضور دارند، اما جلوگیری کردن از حضور فرد در استادیوم، شامل فضایی است که هم تماشاگران و هم بازیکنان حضور دارند.
محرومیت از فعالیتهای مربوط به فوتبال: این محرومیت شامل جلوگیری از فعالیت اداری و ورزشی و غیره در ارتباط با فوتبال است.
محرومیت از نقل و انتقال: به معنی جلوگیری کردن (اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فوتبال) یک باشگاه یا کارگزار و یا آژانس‌های نقل و انتقال از انجام و ثبت هرگونه قرارداد نقل و انتقال برای مدت معین است.
الزام به انجام مسابقه بدون تماشاگر : به معنای الزام به انجام مسابقه، پشت درهای بسته و بدون تماشاگر می‌باشد.
کسر امتیاز: به مفهوم کم کردن امتیازاتی است که تیم فوتبال باشگاه قبلاً آن را کسب کرده است.
فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها
• ماده 27  برخی اختیارات ارکان قضایی
در مواردی که برای تخلف ارتکابی چند مجازات پیش بینی شده باشد، کمیته‌های انضباطی می‌توانند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نموده و حتی محرومیت ها را به جریمه نقدی تبدیل نمایند.
در مواردی که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن اوضاع و
احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 21 و 22 را منفرداً یا توأماً اعمال نماید.
• ماده 28  کیفیت اجرای تنبیهات
الف) اجرای تنبیهات: تنبیهات وقتی اجراء می شود که آرای قطعی با رعایت تشریفات
این آیین نامه به مبادی ذیربط ابلاغ شود.
ب)اجرای محرومیت‌ها: در اجرای محرومیت‌ها لازم است اوصاف ذیل رعایت شود:
• محرومیت‌هایی که به روز یا ماه یا به تعداد (نوع  سری گروه) مسابقه مشخص می‌شود، نباید از 12 مسابقه در تعداد یا از 24 ماه تجاوز نماید.
• اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد، پایان محرومیت منوط به پرداخت جریمه نقدی و ارائه رسید پرداخت آن می‌باشد.
• محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم، قطعی و ابلاغ رسمی آن در اولین مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت اعمال می‌شود.
• تبصره : حکم صادره باید 72 ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوعِ محرومیت رسماً ابلاغ شود.
• اگر مسابقه‌ای که باید فرد خاطی از آن محروم باشد، برگزار نشود و در عدم برگزاری، تیم دارنده فرد خاطی مقصر بوده یا متقاضی تعویق مسابقه باشد، فرد محروم در بازی بعدی می‌تواند حضور داشته باشد، اما از مسابقه تعویق افتاده محروم است.
• اگر مسابقه‌ای (که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد) به دلایل دیگر برگزار نشود، می‌توان آن محرومیت را در اولین بازی مشابه بعدی اعمال کرد.
• اگرمسابقه‌ای که فرد خاطی از آن محروم است، درحال یکه یک نیمه از آن سپری شده، نیمه تمام رها شود، آن محرومیت، تمام شده تلقی می‌شود.
• اعمال محرومیت‌ها از سوی کمیته انضباطی شامل کلیه رده‌ها می‌باشد، ولی کارت‌های اخطار فقط در همان سری مسابقات معتبر است.
ماده 29  عفو،تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
کمیته ‌ای انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می‌توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:
• گذشت شاکی و مدعی خصوصی
• وضع خاص متخلف و سابقه او
• اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و موثر بوده باشد.
تبصره 1: عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردی که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأی مرجع
پایین‌تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأی مرجع پایین تر از سوی مرجع بالاتر نقض شده و رأی جدید
صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود.
تبصره 2: درخواست عفو، تعلیق و تخفیف ، بدون دریافت هزینه صورت می‌پذیرد. ضمناً مرجع ذی صلاح نمی‌تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید.
تبصره 3: نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:
• در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوی، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد
• پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوی
اعضای کمیته انضباطی یا استیناف، حسب درخواست رئیس فدراسیون، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است
تبصره 5: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می‌اشد.
تبصره 6: هزینه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همانند هزینه تجدید نظرخواهی است.
تبصره 7: هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. این حکم نیز از حیث تجدید نظرخواهی تابع مقررات ماده 15 خواهد بود.
فصل ششم: سایر مقررات
• ماده 30 بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات
تصمیم‌گیری در مورد عدم حضور یک تیم در مسابقه تعیین شده یا تعیین تکلیف درباره مسابقاتی که به دلیل قوه قهریه (شرایط جوی، قطع برق و …) نیمه تمام مانده است، بعد از ارائه گزارش و اظهار نظر کارشناسی کمیته مسابقات و هیئت اجرایی برگزاری مسابقات
در رده مربوطه، بر عهده کمیته انضباطی بوده و رأی کمیته در این مورد قطعی است.
• ماده 31  تخلفات موثر در نتیجه
در صورتی که ثابت شود نتیجه یک مسابقه، بر اثر تخلف از مقررات، پدید آمده، می‌توان نتیجه مسابقه را سه بر صفر به ضرر تیم متخلف تغییر داد که در این صورت هر سه گل مذکور در
جدول مسابقات نیز ثبت می شود و چنانچه تیم متخلف، نتیجه بازی را با اختلاف بیش از سه گل واگذار کرده باشد، اصل نتیجه به دست آمده در آن مسابقه لحاظ شده و گلهای زده تیم خاطی نیز حذف می‌شود.
• ماده 32  انتقال کارتهای زرد به سایر مسابقات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رادیو و تلویزیون، معیارهای اخلاقی، رسانه های گروهی، جبران خسارات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق حرفه‌ای، پاداش نقدی، اشخاص حقوقی، تجدیدنظرخواهی