منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف، شخصیت حقوقی، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آنها توضیحات ذیل قابل بررسی می باشد؛
3-1-1- ارکان قضایی
آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:
الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون
ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص
پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها
ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی
ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه
ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن
د) خبرنگاران و اهالی مطبوعات تحت نظارت فدراسیون فوتبال
بنابراین اشخاص مشمول صلاحیت ساختار قضایی فدراسیون فوتبال هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول ماده 3 آیین نامه می باشد. توضیح اینکه، به طور کلی، علم حقوق با دو نوع شخص ارتباط دارد: 1-شخص حقیقی: شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می تواند ملتزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می کنند، ندارند. در جوامع نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می شد، آن را فعلی ارادی تصور می کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی جان صدمه ای به دیگری وارد می کرد مسئول شناخته می شد و گاه طی مراسمی محکومیت می یافت و به کیفر می رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده ای مسئول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورات قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. اصطلاح شخص حقیقی که مقصود همان انسان است در یک سده اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظام های حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است، ولی چگونه می توان در قبال فعالیت های ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست. این موضوعی است که به بحث پیرامون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باز می گردد.44 مطابق ماده 956 قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود».
2-اشخاص حقوقی: در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی تعریفی به عمل نیامده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آن ها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند، به کار می رود و مقصود از آن، گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن ها را تشکیل داده اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین گونه، نهادهای مذکور می توانند همانند آن چه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفه ابوت و زوجیت و مانند آن ها. اشخاص حقوقی به دودسته متمایز تقسیم می شوند:45 اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز به طورکلی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری.
3-1-1- 1-کمیته انضباطی
طبق ماده 4 آیین نامه انضباطی ساختار قضایی فدراسیون فوتبال عبارتند از؛ الف) کمیته انضباطی فدراسیون. ب) کمیته استیناف. طبق ماده 5 ساختار کمیته‌های انضباطی عبارتند از؛ کمیته‌های انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) و سه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات فوتبال مطلع‌اند، تشکیل می‌شود. اعضای کمیته انضباطی شهرستان از بین افراد صلاحیتدار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال شهرستان و تصویب رئیس هیئت فوتبال استان منصوب می‌شوند.اعضای کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان از بین افراد صلاحیت‌دار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال استان و تصویب اعضای هیأت رئیسه فوتبال استان منصوب می‌شوند. تبصره: اعضای کمیته‌های انضباطی و انجمن‌های عضو مجمع فدراسیون فوتبال از بین افراد ذیصلاح و بر مبنای این آیین‌نامه و در چارچوب مقررات اساسنامه مربوطه تعیین و معرفی می‌شوند
مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته‌های انضباطی و استیناف فدراسیون خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات این کمیته ها را بر عهده دارد.(انتخاب دبیر در کمیته‌های انضباطی استان و شهرستان با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی و تصویب رئیس هیئت فوتبال خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات حضور می‌یابد). کمیته می‌تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته باشد، تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید. در برخی از موارد خاص(در صورتی که در آئین نامه انضباطی تصریح شده باشد)، رئیس کمیته می‌تواند شخصاً تصمیمات لازم را اخذ نماید. طبق ماده 6 آیین نامه، کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:
1- رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات
2- رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادر شده از ناحیه کمیته‌های انضباطی شهرستان یا مرکز استان‌ها
3- اتخاذ تصمیم درباره درخواست اعاده رسیدگی از آرایی که در این کمیته قطعی شده است
البته، در خصوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسؤولیت مقامات رسمی مسابقات هیچ شکایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال پذیرفته نمی‌شود، اما در خصوص تخلفات اخلاقی و انضباطی از قبیل اهانت، ایراد صدمه به بازیکنان یا اعضای کادر فنی، گرفتن رشوه و نظایر آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوران (مقامات رسمی مسابقه) حسب مورد فقط در صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون می‌باشد. تبصره: صلاحیت محلی کمیته‌های انضباطی سه گانه (فدراسیون – استان -شهرستان)، محدوده فوتبالی هر مجموعه است.
3-1-1- 2-کمیته استیناف
طبق ماده 16 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف به عنوان مرجع عالی قضایی، صالح به رسیدگی نسبت به کلیه آرا و تصمیمات قابل تجدید نظر می‌باشد و شامل یک نفر رئیس، یک نفر معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) به علاوه سه عضو دیگر است که با پیشنهاد رئیس فدراسیون و پس از تصویب هیئت رئیسه با حکم رئیس فدراسیون منصوب می‌شوند. کمیته استیناف با حضور حداقل سه نفر از اعضاء که لزوما یک نفر از ایشان رئیس یا معاون باشد، تشکیل جلسه داده و با رأی اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته استیناف است و بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و مسؤولیت تنظیم صورتجلسات، گردش کار پرونده ها و پیش نویس آراء را به عهده دارد.
طبق ماده 17 صلاحیت، شرح وظایف و شیوه رسیدگی در کمیته استیناف عبارتند از؛ کمیته استیناف حق دارد به جز موارد استثنا شده در این آیین نامه، احکام بدوی کمیته‌های انضباطی و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون را که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، در چارچوب مقررات مربوطه تأیید، ردو یا اصلاح نماید معترضین به احکام کمیته انضباطی فدراسیون باید ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ حکم، درخواست تجدید نظر خود را به همراه مدارک و مستندات به کمیته صادر کننده رأی بدوی تسلیم نمایند. کمیته استیناف مکلف است حداکثر تا یک ماه به اعتراض رسیدگی نموده و رأی صادر نماید.  شرایط و تشریفات صدور، ابلاغ و نحوه انتشار آرای کمیته استیناف نیز مانند آرای کمیته‌های انضباطی است.
3-1-1- 3-موارد امتناع از رسیدگی کمیته انضباطی و استیناف
ماده 19 آیین نامه در خصوص موارد امتناع از رسیدگی کمیته انضباطی و استیناف اشعار می دارد؛ اعضای کمیته‌ها‌ی انضباطی و استیناف در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند: وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضا با یکی از طرفین. اعضاء، متکفل امورِ یکی از طرفین باشند. اعضاء یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. بین اعضاء با یکی از طرفین ، دعوی حقوقی یا جزایی در مراجع قضایی مطرح باشد و یا مطرح بوده واز تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوی در پرونده داشته باشند. تبصره 1: اعتراض به صلاحیت اعضا، مطابق بندهای مذکور و تا پایان جلسه اول رسیدگی، قابل استماع است. تبصره 2 : اعلام امتناع از رسیدگی به پرونده باید در اولین جلسه رسیدگی، به رئیس فدراسیون، دبیرکل یا رئیس کمیته مذکور اعلام شود تا عضو موقت دیگری برای رسیدگی به پرونده تعیین شود. تبصره 3: حضور اعضای کمیته انضباطی و استیناف، در کمیسیون بدوی و تجدید نظر به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مربوط به دوپینگ بلامانع می‌باشد.
3-1-1- 4- موارد عدم صلاحیت کمیته انضباطی و استیناف
در صورت ارتکاب جرم، کمیته انضباطی و استیناف می بایستی با در نظر گرفتن عدم صلاحیت خود پرونده را به مرجع صالح ارسال نمایند. در حیطه امور کیفری چهار نوع صلاحیت قابل طرح است. 1- صلاحیت ذاتی: حقوقدانان صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند. یک- عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاههای عمومی است. دو- عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. سه – عدم صلاحیت مراجع تالی نسبت به مراجع عالی. چهار – صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاههای کیفری و بالعکس. 2-صلاحیت محلی: وقتی برحسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این پرسش پیش می آید که دربین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی راداراست. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی می نامند. برابر ماده 51 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «دادگاهها فقط در حوزه قضائی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده ودرصورت وجود جهات قانونی درموارد زیر شروع به تحقیق ورسیدگی می کنند: الف: جرم در حوزه قضائی آن واقع شده باشد. ب:جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم درآن حوزه دستگیر شده باشد. ج:جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.» 3-صلاحیت شخصی: گاهی بر پایه موقعیت اجتماعی مرتکب جرم و وضعیت خاص او صلاحیت مراجع کیفری تعیین میگردد. که دادگاه اطفال، دیوان کارکنان دولت ، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی از جمله دادگاههایی هستند که بر مبنای شخص مرتکب به جرائم او رسیدگی می نمایند. 4- صلاحيت اضافي. طبق بند ج ماده 39 آیین نامه، در خصوص صدمات و جراحات بدنی و دیه جانی، کمیته انضباطی صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد.
3-1-2- جهات قانونی برای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نظام حقوقی، آیین دادرسی، زیان دیده، کامن لا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، جزای نقدی