منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، ورزشکاران، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

قبال خسارات ناشي از فعل ورزشکارانش مفروض است و باشگاه بايد اثبات كند بازيکن هيچ گونه تقصيري در وارد شدن خسارت به ورزشکار حريف نداشته است تا بتواند خود را از مسئوليت بري كند به بيان ديگر ابتدا بايد کارگر مسئوليت قانوني داشته باشد تا بعد به سراغ مسئوليت نيابتي336 و يا ناشي از فعل غير کارفرما تمسک بنماييم.
در پرونده‌اي337 که براساس آن در جريان يک مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات دسته اول قهرماني باشگاه‌هاي فرانسه ملقب به (لاشامپيونه)، يک بازيکن حرفه‌اي که حقوق بگير يکي از اين تيم‌ها بود، يک بازيکن حرفه‌اي ديگر را که حقوق بگير تيم مقابل بود زخمي کرد. يک صندوق بيمه‌ي بيماري که هزينه‌هاي درماني اين حادثه را به عنون يک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبناي ماده 1-454 قانون تأمين اجتماعي و بند 5 ماده 1384 قانون مدني فرانسه، براي بازيافت مبلغ پرداخت شده، به بازيکني که عامل زيان بود و به باشگاه فوتبال المپيک مارسي که کارفرماي او بود رجوع کرد. دادگاه باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازيکن در حادثه، به عنوان تنها عامل آسيب‌هاي وارد شده به علت بي‌احتياطي، موجب محکوميت باشگاه خواهد شد.338
همان طور که در رأي مذکور آمده است مي‌توان قائل بر آن بود که نقض قواعد بازي تقصير محسوب مي‌شود و انجام آن از طرف ورزشکار و يا مربي بر حسب مورد موجب تحقق مسئوليت کارفرماي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مي‌باشد.
البته تمام اين موارد در جايي است که ورزشکار عامل زيان به خاطر دشمني و عداوت، خواهان (زيان‌ديده) را مصدوم ننموده باشد.339
1ـ2. حادثه در حين ورزش و يا به مناسبت آن باشد
يکي از شرايط تحقق مسئوليت باشگاه کارفرما در قبال خسارات ايجاد شده توسط ورزشکاران خود که ما ثابت نموديم که رابطه کارگري و کارفرمايي بين ايشان حاکم است، تحقق فعل زيان بار از طرف ورزشکار در فرآيند دوره‌ي استخدام در باشگاه ورزشي متبوع خود مي‌باشد340.
در خصوص مفهوم حادثه همان طور که برخي گفته‌اند آنچه که حدوث آن مورد خواست زيان‌ديده نبوده و به سببي خارجي مرتبط باشد حادثه نام دارد. بنابراين اگر کسي در تحقق زيان، عمد داشته باشد حادثه کار ناميده نمي‌شود.
در خصوص حوادث حين انجام کار در حقوق ايران، ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب نهم تير ماه 1354 در تعريف حوادث ناشي از کار مقرر داشته است: “…حوادثي است که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است که بيمه شده در کارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه‌ي آن مشغول به کار باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطه‌ي کارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد، مشروط بر اين که حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي که براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از کار محسوب مي‌شود.341
“قيد به مناسبت انجام کار” در ماده 12 قانون مسئوليت مدني براي اين است که اگر کاري در زمره‌ي لوازم انجام وظايف کارگر باشد، زماني که کارگر به انجام آن مي‌پردازد، در حکم وقتي به حساب مي‌آيد که به کار اصلي خود مشغول است342.
بنابراين بر اين اساس مي‌توان بيان کرد که اصولاً رفت و آمد بازيکن به محل تمرين و يا مسابقه و حوادث به وقوع پيوسته در جريان مسابقات و حتي تمرينات و اردوهايي که معمولاً قبل از مسابقه، تيم‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي برگزار مي‌کنند به همه اين اعمال به گونه‌اي اطلاق مي‌گردند که انگاري در حين انجام کار و فعاليت ورزشي بوده است. بنابراين حوادثي که در اين فواصل توسط کارگران عضو باشگاه اعم از بازيکنان و يا مربيان به ديگر بازيکنان و يا حتي تماشاگران وارد مي‌شود حادثه در حين انجام کار محسوب مي‌شود و با وجود تحقق ساير شرايط مسئوليت مدني، ممکن است موجب مسئوليت مدني باشگاه و مؤسسه ورزشي مربوطه به عنوان کافرماي آن ورزشکار گردد. در صورت وقوع تقصير غير قابل بخشايش مورد مزبور از شموليت حادثه کار خارج نمي‌شود و بنابراين چنين حادثه‌اي اگر در رابطه با کار تحقق يابد يا پس از تحقق رابطه کار، مناسبتي با کار انجام شده داشته باشد، موضوع مسئوليت کارفرما مطرح خواهد شد. به هر صورت مي‌توان گفت که اگر اعمال و رفتار بازيکن ورزشي به جهت اوامر مربي باشگاه و يا حتي خود باشگاه باشد و به نوعي تحت کنترل باشد باز هم مسئوليت باشگاه مطرح مي‌شود. بنابراين لازم نيست که حادثه در محل باشگاه ورزشي و در جريان ورزش باشد تا مسئوليت کارفرما تحقق يابد.
ـ مفهوم حادثه حين انجام کار يا به مناسبت آن در حقوق کشورهاي اروپايي
فعل ارتکابي در طول مدت استخدام آن چنان فعلي است که در جريان قرارداد استخدام بوده و آن عمل در قلمرو فعاليت‌هاي مشمول قرارداد استخدام بوده و يا براي انجام کار مربوطه لازم باشند343.
در پرونده ماتسون عليه جومولر و باشگاه راگبي کاليفرنيا344 که در جريان آن عليه باشگاه راگبي چنين حکم داده شد که در خصوص جراحت و خسارات وارده توسط ورزشکار و بازيکن تيمش در جريان بازي راگبي که با وارد نمودن ضربه مشت به چشم بازيکن حريف، در خلال بازي به او آسيب رسانده بود، باشگاه ورزشي مربوطه مسئول خسارات وارده مي‌باشد.
اين حکم، نقطه عطفي براي ضابطه‌مند کردن اين امر بود که “در صورتي که عمل ارتکابي ارتباط نزديکي با فرآيند استخدام مخصوص آن کار داشته باشد آيا حکم به مسئوليت کارفرما (باشگاه) عادلانه و منصفانه مي‌باشد يا خير؟”345
در پرونده‌‎اي ديگر346 خوانده اقدام به تکلي در جريان بازي بعد از سوت پايان مسابقه کرده بود که منجر به ايراد خسارت به ورزشکار حريف گرديد. دادگاه حکم کرد با پايان بازي و تا قبل از خروج از زمين، هم درست مانند آن است که بازي در جريان است و حتي قانون بين‌المللي هم به داوران اجازه‌ي اخطار و اخراج بعد از پايان بازي هم داده است بنابراين خطاي مزبور در حين انجام کار محسوب مي‌شود.347
در حقوق انگلستان شرط تحقق مسئوليت نيابتي باشگاه‌ها، انجام فعاليت ورزشي در جريان فرآيند استخدام عنوان گرديده است.348
در حقوق فرانسه نيز به موجب رأي شعبه دوم مدني، 11 مارس 1971 اگر يک ورزشکار حرفه‌اي مزد بگير طي يک رقابت ورزشي، با تقصير خود که نقض قواعد بازي باشد و به بازيکن ديگر آسيب برساند موجب مسئوليت باشگاه خود به عنوان کارفرما مي‌شود349.
بند 1 ماده 1385 قانون مدني فرانسه نيز مقرر داشته است: “صاحب کاران و کارفرمايان، مسئول زيان‌هايي هستند که خدمت کاران و کارگران‌شان در انجام وظايفي که براي آن استخدام شده‌اند به بار مي‌آورند”.
براساس رأي ديگري نيز که توسط شعبه دوم مدني ديوان عالي کشور در 21 اکتبر 2004 صادر گرديد: حادثه در حين انجام تمرين را هم حادثه در حين انجام کار دانستند و حکم شد که باشگاه‌هاي ورزشي براساس بند 1 ماده 1384 مسئول زيان‌هاي وارد شده در جريان تمرين نيز مي‌باشد350.
ماده 1384 قانون مدني فرانسه مقرر مي‌دارد: “اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشيه از اعمال شخص خود مي‌باشند بلکه جوابگوي اعمال اشخاص و اشياء تحت اقتدار خود هستند پدر و نيز مادر؛ پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحيه اطفال صغيرشان مي‌باشند مشروط بر اين‌که اين اطفال در نزد آن‌ها بسر برند ارباب و موکل مسئول خسارات ناشيه از مستخدم و وکيل خود در امري که اينان مأمور انجام آن شده‌اند مي‌باشند.
معلم و استادکار مسئول دانش‌آموز و شاگرد خود در مدتي که تحت مراقبتشان قرار دارند، مي‌باشند اين مسئوليت‌ها در صورتي که پدر و مادر و معلم و استادکار نتوانند اثبات نمايند که قادر به دفع اعمال موجد خسارت نبوده‌اند تحقق پيدا مي‌کند”.
اما در خصوص اين که آيا همه خسارات ناشي از فعل ورزشکار در حين کار يا به مناسبت آن بر عهده‌ي کارفرمايش قرار مي‌گيرد حتي اگر ورزشکار از وظايفش در بازي فاصله گيرد و از دستورات باشگاه يا مربي و نيز مقررات يا تخطي کند و يا از موقعيتش سوءاستفاده کند دادگاه‌هاي فرانسه در اين باره اختلاف نظر داشتند و به همين دليل اين مسأله بارها در هيأت عمومي ديوان عالي کشور فرانسه مطرح شد تا اين که راه حل مورد قبول همه شعب به دست آمد در رأي هيأت عمومي ديوان عالي آمده است که “اگر کارگر از محدودههاي وظيفهاي که توسط کارفرما به عهدة او گذاشته شده است تخطي نکند در قبال اشخاص ثالث مسئوليت نخواهد داشت”.351
بنابراين کارگري که حدود وظيفه خود را رعايت کند از يک مصونيت واقعي برخوردار ميشود که او را، هم از دعواي اشخاص ثالث و هم از رجوع کارفرما در امان نگاه ميدارد. حال، ديوان عالي کشور بايد تعيين کند که در چه شرايطي قائل به مسئوليت شخص کارگر ميشود. با توجه به مفهوم مخالف عبارت “محدودههاي وظيفه” که در رأي ديوان عالي کشور ملاک قرار گرفته است آنچه در اينجا مد نظر است شدت تقصير ارتکاب يافته نيست بلکه منظور از اين عبارت، عملي است که خارج از چهارچوب عيني وظايف باشد يا عملي که ارتباطي به هدف وظايف نداشته باشد.
با وجود اين، ديوان عالي کشور، از دامنه اين مصونيت کاسته است زيرا از يک سو به کارگري که به علت ارتکاب جرم عمدي، محکوميت کيفري پيدا کند اجازه نميدهد که از اين مصونيت برخوردار شود چراکه او ديگر شايسته برخورداري از هيچگونه ملاطفتي نيست (رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، 14 دسامبر 2001).352
1ـ3. تقصير بر اثر فورس ماژور353 يا دخالت اشخاص ثالث نبا شد
از شرايط تحقق مسئوليت باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي به دليل اعمال ناشي از تقصير ورزشکاران خود، فقدان حالت فورس ماژور و يا دخالت اشخاص ثالث است.
فورس ماژور را که اصطلاحي فرانسوي است و معادل آن در فارسي قوه قهريه و گاهي علت خارجي يا حادثه غير مترقبه استعمال شده است.354
يکي از حقوقدانان قوه قاهره را در مفهوم وسيع خود چنين تعريف کرده است؛ قوه قاهره حادثه‌اي است که:
1.خارجي باشد و نتوان به متعهد يا مقصر مربوط کرد (ماده 227 ق.م.).
2. غير قابل پيش‌بيني باشد.
3. احتراز ناپذير باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگر نه مسئول است355 (ماده 229ق.م.)
بنابراين در صورتي که حادثه‌اي به مانند طوفان، سيل و به مانند آن باعث ورود خسارت‌هاي جسمي يا مالي به ورزشکاران غير عضو باشگاه گردد و يا منجر به ورود خسارت به تماشاگران و به طور کلي اشخاص ثالث گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مزبور هيچ گونه مسئوليتي را در اين زمينه ندارند و يا در صورتي با دخالت اشخاصي غير از اشخاص تحت استخدام باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه (اشخاص ثالث) خساراتي به باشگاه‌هاي ورزشي ديگر و يا حتي تماشاگران وارد گردد باشگاه ورزشي مربوطه هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه ندارند.
بنابراين با حصول شرايط، باشگاه‌هاي ورزشي ممکن است به طور نيابتي و بر مبناي مسئوليت ناشي از فعل غير مسئول جبران خسارات و آسيب‌هاي ايجاد شده به وسيله ورزشکاران تحت استخدامش به ديگران واقع گردد.356
2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران
2ـ1. حقوق ايران
وقتي که تماشاگر براي حضور در يک مکان ورزشي پول مي‌دهد يک قرارداد وجود دارد خواه بليت گرفته باشد يا نه. براساس شرايط قرارداد، برگزارکننده که مي‌تواند باشگاه باشد بايد محلي ايمن را براي تماشاگران فراهم کند و تماشاگر نيز بايد به شيوه‌اي معقول رفتار کند از تماشاگري که رفتاري متناقض با قراردادش داشته باشد مي‌توان خواست محل را ترک کنند، در واقع برگزارکننده تعهدي نسبت به ديگران دارد بدين معنا که بايد تماشاگران قانون شکن و خطرناک را اخراج کند. باشگاه‌هاي مزبور در خصوص خشونت و مشکلاتي که براي جمعيت رخ مي‌دهد مسئولند و بايد اقدامات کنترلي براي جمعيت انجام دهند . يکي از بزرگترين خطراتي که هر مکان يا رويداد ورزشي با آن مواجه است از کنترل خارج شدن تماشاگران و بروز ناآرامي و آشوب است جمعيت ممکن

پایان نامه
Previous Entries مدیریت دانش، خدمات کانتینری، شرکت حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، جبران خسارت، ورزشکاران