منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، محصولات زراعی، بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

زراعي
نباتات‌علوفه‌اي‌
6000
0
6000
شبدر

1750
0
1750
ذرت علوفه ای

0
0
0
جو علوفه ای

0
0
0
سايرنباتات‌علوفه‌اي‌

جمع‌نباتات‌علوفه‌اي

منبع : جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
جدول (3-2 ) برآورد سطح محصولات در استان کرمانشاه در سال 1385 را نشان می دهد.

جدول (3-2): سطح کشت باغات با احتساب درختان پراکنده استان کرمانشاه سال 1385
نام محصول
(واحد هکتار)

غير بارور
بارور
جمع
سيب
786.4
1953
2739

گلابي
62.4
146.1
209

به
11
72.8
83.8

آلبالو
13
0
13

گيلاس
تك دانه مشهد
87
367.2
454

شبستر
0
0
0

زرد دانشكده
0
10.5
13.5

سفيد اروميه
19.5
24
43.5
گوجه
133.3
394.6
528

آلو
100.3
200.3
301

هلو
570.7
1306

شفتالو

زردآلووقيسي
242.2
544.9

شليل
360.4
651.5

آلوقطره طلا
0
0

ساير هسته دار
0
0

مأخذ: مرکز آمار ایران

ادامه جدول (3-2):
نام محصول
(واحد هکتار)

غير بارور
بارور
جمع

آبی
دیم
جمع
آبی
دیم
جمع
آبی
دیم
جمع
1173.2
0
1173
2502
0
2502
 
 
انگور
بيدانه كشمشي
144.5
5
 
591
72
 
 
 

عسگري
377.35
17
 
2628
0
 
 
 

پيكاني
5
0
5
30
79
 
 
 

شاهرودي
0
0
0
20
0
20
 
 

ياقوتي
474.5
0
474.5
1433
 
 
 
 

ساير
29.75
501.8
 
1624
 
 
 
 
توت درختي
16.5
0
16.5
372
0
372
 
 
توت فرنگي
0
0
0
42.6
0
42.6
 
 
ساير دانه ريز
0
26
0
0
44
44
 
 
پسته
اوحدي
2
0
2
0
0
0
 
 

ساير
2.5
0
2.5
5.5
0
5.5
 
 
بادام
585.7
473.5
 
990.3
265.3
 
 
 
گردو
6637.3
0
6637
7813
0
7813
 
 
فندق
15
0
15
12.9
0
12.9
 
 
سنجد
0
0
0
14.5
0
14.5
 
 
ساير خشك
0
0
0
0
0
0
 
 
زالزالک
0
0
0
103.5
94
 
 
 
انجير
175
 
 
646
 
 
 
پرتقال
51
0
51
34
0
34
 
نارنگي
28
0
28
15
0
15
 
ليموترش
110
0
110
70.5
0
70.5
 
ليموشيرين
270
0
270
185
0
185
 
مأخذ :مركز آمار ايران
بر اساس آمار جهاد کشاورزی 58/2 درصد از سطوح زیر کشت آبی و 4/10 درصد از کل سطوح زیر کشت دیم محصولات زراعی کل کشور در استان کرمانشاه است. همچنین 45/2 درصد از تولید آبی و06/8 درصد از تولیدات دیم محصولات زراعی کل کشور در استان کرمانشاه است. این استان در تولید محصولات زراعی رتبه 15 ودر سطح زیر کشت محصولات رتبه 2 کشور را داراست. جدول (3-3 ) سطح زیر کشت و میزان تولید کل محصولات زراعی استان کرمانشاه در سال زراعی 88-1387 و مقایسه آن با کل کشور را نشان میدهد ( اداره كل مطالعات و بررسيهاي اقتصادي ، بانك كشاورزي).

جدول (3-3 ) توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کرمانشاه در سال زراعی 88-1387 در مقایسه با کل کشور
(هزار هکتار/ هزار تن / درصد )
شرح
سطوح آبی
سطح دیم
کل سطح
تولید آبی
تولید دیم
کل تولید
کرمانشاه
2/160
647
2/807
6/1271
1/674
7/2045
کل کشور
8/6216
4/6218
2/1243
6/56075
7/8357
2/64434
سهم استان
58/2
4/10
49/6
8/1
06/8
17/3
ماخذ : وزارت جهاد کشاورزی

از نظر مابقی محصولات زراعی سهم سطح زیر کشت و تولید غلات در استان کرمانشاه نسبت به سایر محصولات بیشتر است.همچنین 95/15 درصد از اراضی زیر کشت حبوبات و 06/10 درصد از تولید حبوبات کشور در استان کرمانشاه قرار دارد. استان کرمانشاه در تولید حبوبات رتبه 3 و در تولید غلات رتبه 5 کشور را داراست. همچنین از نظر سطح زیر کشت حبوبات رتبه 1 و سطح زیر کشت غلات رتبه 2 کشور را داراست. جدول (3-4) سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی به تفکیک گروههای مختلف محصولات در سال زراعی 88-1387 نشان میدهد.( اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي ، بانك كشاورزي)

جدول (3-4 ) توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه گروه محصولات در سال زراعی 88-1387
(هزار هکتار/ هزار تن / درصد )
محصول استان و کشور
غلات
حبوبات
محصولات صنعتی
سبزیجات
محصولات جالیزی
نباتات علوفه ای

تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
کرمانشاه
9/1377
5/638
1/51
6/138
4/153
8/8
299
1/7
3/86
3/3
3/74
8/7
کل کشور
8/20826
5/9084
7/507
8/868
1/5543
1/471
4/14450
4/6424
3/6424
3/314
1/16310
8/1004
سهم
62/6
03/7
06/10
95/15
77/2
88/1
07/2
44/1
34/1
06/1
46/.
78/0
رتبه استان
5
2
3
1
7
12
17
20
18
21
24
23
ماخذ : وزارت جهاد کشاورزی

به عنوان اصلی ترین قابلیتهای توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه میتوان به این موارد اشاره کرد که لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولان و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه را بیش از پیش نشان میدهد :
وجود منابع آب و خاک مستعد و فراوان وامکان توسعه اراضی قابل کشت آبی در مقیاس وسیع و بهرهبرداری از قابلیت های منابع دامی استان
برخورداری از زمینههای مناسب توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.
برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع و زیست محیطی بالنسبه تخریب نشده با امکان پی ریزی توسعه پایدار .
وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی، و فرهنگی به عنوان قابلیتهای توسعه گردشگری استان و امکان ایفای نقش به عنوان قطب گردشگری.
عمدهترین مسائل اساسی، تنگناها و محدودیت های توسعه بخش کشاورزی در استان کرمانشاه به شرح زیر قابل بررسی است:
بیکاری گسترده و ضعف شدید مهارت نیروی انسانی.
ضعف بنیان های تولید، زیر بناها و عدم برخوداری از روند سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن.
مهاجرت های گسترده ازروستا به شهر و خروج نیروهای متخصص و سرمایه از استان.
غلبه الگوی کشت دیم بر کشاورزی به واسطه سرمایه گذاری اندک برای استفاده از منابع آبی استان.
کمبود تأسیسات مهار آب در مقایسه با قابلیتهای منابع آب و خاک.
ساختار سنتی بخش کشاورزی و خدمات.
حاکمیت نسبی مناسبات سنتی عشیرهای بر روابط اجتماعی و اجرایی استان.
قطبی شدن الگوی سکونت شهری با تمرکز نامناسب جمعیت در شهر کرمانشاه ( اداره كل مطالعات و بررسيهاي اقتصادي ، بانك كشاورزي)

منابع درآمد روستاییان

از آنجا که بیشترین خسارت خشکسالی متوجه دیم کاران میباشد در این قسمت به بررسی نمونه ای درآمد یک بهره بردار کشاورزی میپردازیم.
مجـموع کل زمینهای زراعی820 هزار هکتار است که 33 درصد کل مسـاحت استان را تشـکیل میدهد. از این میزان روستـاهای شهرستـانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب بیشترین و پاوه و قصـرشیرین کمترین درصد زمین های زیر کشت را دارند. از نظر شیوهی کشت 83 درصد زمین های زراعی به صورت دیم کاشت می شود. البته بازده تولید در زمین های دیم کمتر از زمین های زراعی آبی است.
بر اساس آمار موجود تعداد بهره برداران گندم دیم در استان به 78950 نفر بالغ میگردد. با توجه به سطح زیر کشت 320558 هکتاری، سهم هر بهره بردار به طور متوسط حدود 4 هکتار بالغ میگردد. از این رو با عنایت به عملکرد حدود 4/1 تن در هکتار، به ازاء قیمت هر کیلو 1673 ریال (قیمت پایه سال 86)، درآمد سالانه یک بهره بردار از فروش گندم دیم به 9510 هزار ریال بالغ میگردد. لذا برنامهریزی مسئولان کشور جهت افزایش درآمد این بهره برداران و کاهش ریسک تولید محصول از طریق پایش و پیش بینی خشکسالی که باعث حذف همین اندک درآمد نیز میشود، از الزامات کشور میباشد.

3-1-8- منابع آبهای سطحی استان

الف )آبهاي سطحي
آبهاي سطحي و زير زميني در محدوده هاي حوزه هاي آبخيز مطالعه مي شوند. مرز حوضه هاي آبخيز با مرز استان ها منطبق نيست. لذا ضرورت دارد در مطالعات آب سطحي و زيرزميني در هر استان ابتدا وضعيت آب در حوضههاي آبخيز مطالعه و محاسبه شودو سپس براساس محدوده استان اطلاعات استخراج كردد. در استان كرمانشاه يك سد در حال حاضر در حال بهره برداري است. پتانسيل منابع آب از محل منابع آب سطحي استان سالانه 5/13 ميليون متر مكعب مي باشد.

– تقسيم بندي هيدرولوژيکي حوزه هاي آبريز :

بر اساس تقسيمبندي مطالعات طرح جامع آب کشور استان کرمانشاه در محدوده حوزه هاي آبريز کرخه علياو سيروان و رودخانه هاي مرزي واقع شده است . هر يک از حوزه هاي آبريز به زير حوزههاي زير تقسِم مي گردد .

-کرخه عليا

زير حوزه هاي گاماسياب – دينور : رودخانه هاي اين زير حوزه از همدان جريان پيدا مي کند . وسعت زير حوزه گاماسياب – دينور 1169000 هکتار بوده و بلندترين نقطه 385 متر و حداقل 1242 متر رودخانههاييکه در اين مناطق جريان دارند عبارتند از رودخانههاي گاماسياب ، جايشان خرم روددينور مريم نگار و مهمترين دشتهاي اين زير حوزه عبارتند از: کنگاور – سنقر – دينور – صحنه – بيستون و هرسين که وسعتي حدود 161400 هکتار داشته که 5/ 6 % مساحت استان رادربر بگيرد.

-زير حوزه قره سو

رودخانه هاي اين حوزه از سرابروانسر شروع شده و در مسير بطرف کرمانشاه رودخانه مرگ از دشت ماهيدشت سرچشمه ميگيرد، در محل دو آب ( پل شاهگدار ) به قره سو مي پيوندد قبل از رسيدن اين رودخانهبه کرمانشاه ، رودخانه رازآور که از دشت بيلوار و کامياران سرچشمه گرفته است به قرهسوميپيوندد. زير حوزه هاي قره سو قسمتهائي از استان کردستان و استان کرمانشاه راپوشش ميدهد . وسعت دشتهاي قره سو 244205 هکتار است که معادل 8/9 کل مساحت استانميباشد. دشتهاي اين محدوده عبارتند از : ماهيدشت ، سنجابي و بيلوار کرمانشاه.

-زيرحوزه چرداول ، سيمره و کرند

رودخانههاي مهم اين زيرحوزه عبارتند از سيمره ، جزمان ، رودخانه کرند و راوند و دشتهاي مهم اين زيرحوزهعبارتند از دشت کرند ، اسلام آباد ، حسن آباد شيان ، هرسم ، گواور جلالوند وتالاندشت با وسعتي معادل 81745 هکتار که 3/3 درصد از کل استان را در بر ميگيرد.

-حوزه سيروان

رودخانههاي مهم اين حوزه عبارتند از کاوه رود ،زيمکان ، ليله ، مره خيل ، آب زرشک و شمشير و دشتهاي مهم آن عبارتند از سنقر ، پاوهو جوانرود و بخشي از سنقر و بيونيج و کوزران با مساحتي معادل 97617 هکتار که معادل3/9 درصد از کل مساحت استان را در بر ميگيرد.

-حوزه مرزي غرب کشور

رودخانههاي مهم اين حوزه که در استان جريان دارند عبارتند از الوند ، ديرهگيلان ، قوره تو ، آب ماهيت، هراسان، کنگير، آب نفت و دشتهاي مهم آن عبارتند از: دشت ذهاب، سر قلعه ، ازکله ، وجکيران ، قلعه شاهين، ديره، بريموند بالي، کفرآور، چله، گيلانغرب، قصر شيرين، خسروي، سومار و نفت شهر که وسعتي معادل 74200هکتار که معادل 3 درصد سطح کل استان را در بر ميگيرد .

ب ) منابع آبهاي زيرزميني

منابع آبهاي زير زميني استان از دو گروه سفرههاي آب زير زميني ،آبرفتي و مخازن آهکي تشکيل شده است. با مطالعاتي که تاکنون بوسيله وزارت نيرو ومهندسين مشاور به کمک نتايج تجسسات ژئوفيزيک به روش الکتريک و چاههاي اکتشافي انجامشده عمق آبرفت در دشتهاي منطقه مي توان حدود 30 تا 300 متر تخمين زد. سطح برخوردبه آب اصولا” در تمام دشتها چندان عميق نمي باشد و در اکثر نقاط به سطح زمين نزديکاست مخصوصا” در فصل بهار با بالا آمدن سطح استاتيک آب قسمتي از اراضي بصورت باتلاقدر ميآيند. بطور کلي در تمام منطقه سطح آب زير زميني بين 5/0 تا 10 متر متغير بودهو حداکثر آن تا40 متر مي باشد. سفره آبهاي زير زميني در حاشيه دشتهاي آزاد بوده ووجود يک لايه رسي در اعماق کم باعث ايجاد سفره آبهاي تحت فشار در بيشتر نقاط شدهمثل دشتهاي سنجابي که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، زمین لرزه، محصولات زراعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، رطوبت نسبی، میانگین دما