منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، اسلام آباد غرب

دانلود پایان نامه ارشد

استان کرمانشاه 61
3-8- نمودار آمبروترمیک ایستگاه کرمانشاه 61
3-9- نمودار آمبروترمیک ایستگاهاسلام آباد 62
3-10- نمودار آمبروترمیک ایستگاهسرپل ذهاب 62
3-11- نمودار آمبروترمیک ایستگاهکنگاور 62
3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاهروانسر 63
3-13- دامنه دمای شهرستانهای استان کردستان 85
3-14- رژیم دمایی شهرستانهای استان کردستان 85
3-15- بارندگی در شهرستانهای استان کردستان 86
3-16- رژیم بارندگی در استان کردستان 87
3-17- رطوبت نسبی در شهرستانهای استان کردستان 87
3-18- ساعات آفتابیماهانه در شهرستانهای استان کردستان 88
3-19- تبخیر در شهرستان های استان کردستان 89 3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاهسنندج 89
3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه قروه 90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
============ ===========

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاهسقز 90
3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاهبیجار 90
3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاهزرینه اوباتو 90
4-1- بارندگی سال زراعی ایستگاههای استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله 101
4-2- میانگین دمای سال زراعی ایستگاههای استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله 101
4-3- بارندگی سال زراعی ایستگاههای استان کردستان طی دوره 25 ساله 102
4-4- میانگین دمای سال زراعی ایستگاههای استان کردستان طی دوره 25 ساله 102
4-5 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کرمانشاه 115
4-6 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کنگاور 116
4-7 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه اسلام آباد 116
4-8 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه روانسر 117
4-9 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سرپل ذهاب 117
4-10 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سنندج 118
4-11 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سقز 118
4-12 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه قروه 118
4-13 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه بیجار 119
4-14 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه زرینه اوباتو 119
4-16- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان كرمانشاه 130
4-17- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان كنگاور 131
4-18- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب 132
4-18- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان روانسر 134

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
============ ===========

4-20- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب 135
4- 21- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان سنندج 136
4- 22- بيشترين هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان سقز 137
4- 23- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان قروه 138
4- 24- بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان بیجار 139
4- 25-بیشترین هماهنگی شاخص PN با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو 140
4-26- شاخص دهک در ایستگاه کرمانشاه 142
4-27- شاخص دهک در ایستگاه کنگاور 143
4-28- شاخص دهک در ایستگاه اسلام آباد غرب 144
4-29- شاخص دهک در ایستگاه روانسر 145
4-30- شاخص دهک در ایستگاه سرپل دهاب 146
4-31- شاخص دهک در ایستگاه سنندج 147
4-32- شاخص دهک در ایستگاه سقز 148
4-33- شاخص دهک در ایستگاه قروه 149
4-34- شاخص دهک در ایستگاه بیجار 150
4-35- شاخص دهک در ایستگاه زرینه اوباتو 151
4-36-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان کرمانشاه 157
4-37-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان کنگاور 158
4-38-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب 159
4-39-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان روانسر 160
4-40-هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب 161

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
============ ===========

4-41- بيشترين هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان سنندج 163
4-42-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان سقز 164
4-43-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان قروه 165
4-44-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان بیجار 166
4-45-بیشترین هماهنگی شاخص D با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو 167
4-46- بیشترین هماهنگی شاخص SPIبا عملکرد شهرستان کرمانشاه 174
4-47- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان کنگاور 175
4-48- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب 176
4-49- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان روانسر 177
4-50- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان سر پل ذهاب 178
4-51- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان سنندج 179
4-52- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان سقز 180
4-53- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان قروه 181
4-54- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان بیجار 182
4-55- بیشترین هماهنگی شاخص SPI با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو 183

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
============ ===========

3-1-تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه 37
3-2- نقشه ناهمواری های استان کرمانشاه 39
3-3-توپوگرافی استان کرمانشاه 41
3-4- نقشه توده های ورودی استان کرمانشاه 54
3-5- مناطق هم بارش استان کرمانشاه 58
3-6- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه 65
3-7- تقسیمات سیاسی استان کردستان 68
3-8-طبقه بندی دمارتن استان کردستان 92

چکیده

خشكساليها نشانة روشني ازناهنجاريها و نوسانات در روند پارامترهاي هواشناسي از جمله بارندگي و دما می باشند كه بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك دنيا را با شدتهاي مختلف هر چند سال يكبار در بر ميگيرند. از نظر اقليم شناسي تمامي مناطق اقليمي دنيا درمعرض خطر وقوع خشكسالي ميباشند و با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي كشور ايران، خشكسالي در طول تاريخ يكي از تهديدهاي اصلي ساكنان و تمدن هاي آن بوده است. استانهای کرمانشاه و کردستان از مناطق تقریباً باران خیز بوده و دارای رتبه بالا در کشت دیم خصوصاً گندم در کشور می باشند. اما در برخی از سالها دچار خشکسالی گردیده و خسارات زیادی برای قشر کشاورز این استانها به وجود میآید. هدف از تحقیق حاضر بررسي رخداد خشکسالی در استانهای کرمانشاه و کردستان و شناسايي تفاوت شاخصها در بازههاي زماني مختلف مخصوصاً ماههاي مرطوب با كل سال زراعي میباشد. جهت دستیابی به این منظوراستفاده از 5 شاخص خشکسالی SPI، ,PND ، انحراف استاندارد بارش (SDR)و دهکها برای یک دوره 25 ساله در بازههای مختلف از جمله 3 ،6، 9 و 12ماهه مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله بعد عملکرد گندم دیم در استانهای مورد مطالعه در دوره 25 ساله را با نتایج شاخصهای خشکسالی تلفیق گرديد. نتایج بدست آمده از بررسی شاخصهای خشکسالی در دو استان نشان میدهد، که بهترین نتیجه از بررسی شاخصهای خشکسالی نمايهSPI میباشد که هماهنگی بیشتری با سالهای خشکسالی به وقوع پیوسته و تلفیق آن با عملکرد گندم دیم دارد. همچنين اين بررسي نشان دادکه فراواني وقوع خشکسالی بسيار شديد در استان کرمانشاه بیشتر از استان کردستان است اما در مجموع تعداد سالهاي خشكسالي خفيف، متوسط و شديد در دواستان تفاوت معنيداري با يكديگر نداشتند. همچنين سه خشكسالي به طور فراگير در دواستان رخ داده كه سال 87-1386 درجه آن بسيار شديد بوده و سالهاي 78-1377 و 79-1378 در مرتبه شديد و متوسط قرار گرفتهاند. نتيجه ديگراين تحقيق وجود تفاوت شاخصهاي خشكسالي در بازه هاي 3 ماهه در مقايسه با كل سال وعدم تفاوت اين شاخصها در دوره مرطوب(آبان تا ارديبهشت )با كل سال زراعي بود.

کلمات کلیدی: شاخصهای خشکسالی، دوره مرطوب، عملكردگندم دیم، دوره رشدگندم ديم، استان کرمانشاه ، استان کردستان

مقدمه
خشكسالي يك پديدهي خزنده و تكرار شونده در اقليمهاي مختلف است و اثرات آن صرفاً به نواحي خشك و نيمه خشك محدود نميشود و ميتواند در نواحي با بارش بالا و در هر فصل سال رخ دهد. خشكسالي يكي از بلاياي طبيعي است كه در مقايسه با ساير بلايا، از نقطه نظر ميزان، شدت، طول مدت واقعه، گسترش منطقه، تلفات جاني، خسارت هاي اقتصادي و اثرات بلندمدت، از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و در دهههاي اخير از ميان حوادث طبيعي كه زندگي انسان را بر روي كره خاكي تحت تاثير قرارداده فراواني بيشتري داشته است. آثار خشكسالي به ويژه در سالهاي اخير علاوه بر محصولات كشاورزي، توليدات دامي و مراتع بر مهاجرت، بروز آفات و بيماريها، كمبود آبهاي سطحي و برداشت بيش از حد آبهاي زيرزميني نيز تاثير بسزايي داشته تا جايي كه در برخي مناطق باعث شوري آب و خاك شده است.
اهميت توليدات محصولات زراعي در استانهاي كردستان و كرمانشاه به اندازهاي است كه بالاترين سطح برداشت گندم ديم كشور در اين مناطق به ثبت رسيده است و اقتصاد 39 درصد مردم آن بر پايه كشاورزي خصوصاً محصولات ديم از جمله گندم ميباشد. در شرايط نرمال اين مناطق از بارندگي مناسبي برخوردار ميباشندو به تبع آن، عملكرد و ميزان توليد محصولات ديم در اين استانها از رتبه بالايي برخوردار است.در سالهاي وقوع خشكسالي يا با بارندگي با توزيع نامناسب، خسارات زيادي به محصولات ديم و جمعيت شاغل بخش كشاورزي وارد ميشود. اثرات خشكسالي شديد در اين مناطق در دهههاي اخير از جمله در سال 87-1386 ديده شده است.
در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه سالهاي خشكسالي را با توجه به شاخصهاي خشكسالي بدست آورده و آن را با عملكرد محصولات ديم خصوصاً گندم ديم مطابقت داد. اميداست با اين پژوهش بتوان تهميدات لازم براي مقابله با اين پديده طبيعي كه در بعضي از سالها گريبانگير اين مناطق ميشود را فراهم نمود و از خسارات آن كاست.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

با توجه به واقع شدن کشور ایران در قلمرو آب و هوای خشک و وابستگی زیاد منابع آبی واقتصاد کشاورزی به نزولات جوی، اثر این آب و هوای خشک در هنگام وقوع خشکسالی بیشتر جلوه مینماید. در ایران علیرغم مطالعات زیادی که در خصوص خشکسالی انجام شده،متأسفانه بهعلت نپرداختن به مسائل کاربردی،نتیجه یکسان و عملی در این مورد بدست نیامده، لذا بررسی و رسیدن به یک نتیجه کاربردی یک ضرورت اساسی میباشد. ضرورت این مسئله به طور مسلم با شناخت ابعاد مختلف خشکسالی بهویژه کشاورزی در کشور،میتواند اولین گام در کاهش و جلوگیری از اثرهای سوء آن محسوب شود. خشکسالی در زمره رویدادهای حدی و خزنده اقلیمی و هیدرولوژیکی بشمارمیآید. وقوع این پدیده امری اجتناب ناپذیر بوده و اغلب موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی زیادی در منطقه تحت تاثیر میگردد. حالبا برنامهریزی و اتخاذ روشهای مناسب میتوان خسارات این بلیه طبیعی را کاهش داد.

1-2-بیان مسئله وضرورت آن

موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور ایران به گونهای است که همواره در معرض تهدید بلای اقلیمی خشکسالی قرار دارد و به جرات میتوان گفت سنگینترین خسارات ناشی از بلایای طبیعی در مقیاس ملی ناشی از خشکسالی است.
در این میان استانهایی مانند کردستان و کرمانشاه که عمده فعالیت کشاورزی آنها بر پایه کشت دیم است. همواره خسارات مالی و صدمات اجتماعی زیادی از رخداد خشکسالی تجربه کردهاند.
به جرات میتوان ادعا کرد که علی رغم مطالعه خشکسالی توسط بسیاری از محققین کشور متأسفانه همگرایی مشهودی از نتایج این تحقیقات نشده است. یکی از مشکلات اصلی مطالعه خشکسالی ریزش بارشهای نه چندان مهم (از لحاظ زمانی) ولی ثبت و لحاظ شده (در محاسبات آماری) درسالهای رخداد خشکسالی است.
توزیع ای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، استان کردستان، محصولات زراعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، بخش کشاورزی، استان خراسان، سری های زمانی