منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، میانگین دما

دانلود پایان نامه ارشد

4-2 دادههای هواشناسی

دادههای هواشناسی مورد نیاز جهت محاسبه شاخص های خشکسالی به دو پارامتر دما و بارش ماهانه محدود میشود، اما طول دوره آماری در دقت این محاسبات نقش ویژه ای دارد. آمار مورد نظر از ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی تهیه گردید. بعضی از این ایستگاهها دارای آمار بلندمدت بود مثل سنندج که داده های آماری آن از سال 1338 در دسترس میباشد و در بعضی از شهرستان ها از جمله بانه در استان کردستان فقط ده سال سابقه آماربرداری اطلاعات هواشناسی داشت. لذا مطابق روشهای معمول که در ذیل به آن اشاره شده است، نسبت به انتخاب ایستگاههای با طول دوره آماری بیشتر پرداختیم. چون هرچه این آمار طولانی تر باشد خشکسالیهای تاریخی بهتر دیده میشوند و تحلیل داده ها و برازش توابع توزیع آماری جهت پیش بینی خشکسالی و دوره بازگشت آن، برای منطقه مورد مطالعه با دقت بیشتر و خطای کمتری همراه خواهد بود. منابع علمی موجود بر داشتن حداقل 30 سال آماری جهت محاسبه شاخصهای خشکسالی تأکید دارند( سایت NCDC )، علیرغم این مطلب، با توجه به آمار موجود و توصیههای موجود در دیگر منابع که حداقل سال مورد نیاز جهت بررسی های اقلیمی را مرتبط با اقلیم منطقه از نظر خشک و مرطوب بودن، ذکر میکنند؛ تصمیم براین شد که اطلاعات هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی دو استان در دوره 25 ساله بررسی گردد. تا بتوان نتایج دقیقتر با گستره وسیع تری بدست آورد. لازم به ذکر است با استفاده از آزمون کفایت داده ها تعداد سال مورد نیاز جهت بررسی اقلیمی در این دو استان 17 سال بدست آمد.

4-3 مشخصات ایستگاهها

در انتخاب ایستگاهها سعی برآن شد، تمامي وسعت منطقه مورد مطالعه تحت پوشش قرار گیرد. در این تحقیق از ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی دو استان استفاده گردید. مشخصات ايستگاههای موردمطالعه در جدول( ۴-١)و (4-2) آورده شده است.

جدول(4-1) ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه
ردیف
استان
شهرستان
سال تاسیس
طول دوره
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع
ایستگاه منتخب
1
استان کرمانشاه
اسلام آباد غرب
67-1366
22سال
΄28 46
΄7 34
8/1348

2

کنگاور
67-1366
22سال
΄59 47
΄30 34
1468

3

کرمانشاه
31-1330
58 سال
΄ 9 47
΄21 34
6/1318

4

روانسر
68-1367
22سال
΄39 46
΄43 34
7/1379

5

سرپل ذهاب
66-1365
24سال
΄52 45
΄27 34
545

6

سرارود
78-1377
12 سال
΄18 47
΄20 34
7/1361

جدول(4-2 )ایستگاههای سینوپتیک استان کردستان
ردیف
استان
شهرستان
سال تاسیس
طول دوره
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع
ایستگاه منتخب
1
استان کردستان
بیجار
67-1366
22 سال
΄ 37 47
΄53 35
4/1883

2

قروه
69-1368
20 سال
΄48 47
΄ 10 35
1906

3

سقز
41-1340
48 سال
΄16 46
΄15 36
8/1522

4

سنندج
39-1338
49 سال
΄00 47
΄20 35
4/1373

5

زرینه اوباتو
69-1368
22 سال
΄55 46
΄40 36
6/2142

6

بانه
78-1377
10 سال
΄54 45
΄ 00 36
1600

7

مریوان
72-1371
17 سال
΄1246
΄31 35
8/1286

8

كامياران
81-1380
9سال
΄53 45
΄48 34
1404

4-3-1 روش اسکالوگرام
از آنجا که طول دوره آماری در ایستگاههای مختلف متفاوت می باشد، جهت تصحیح، تکمیل و تطویل آمار نیاز به پر کردن گپهای آماری و احیاناٌ تصحیح آمار مشکوک، با استفاده از آمار ایستگاههای کامل و مطمئن میباشد. یکی از شروط کمک گرفتن از آمار ایستگاههای دیگر جهت این کار، همگن بودن دو ایستگاه میباشد.
يكي از روشهاي مناسب براي بدست آوردن ايستگاههاي همگن استفاده از مدل اسكالوگرام مي باشد. جهت آشكارسازي همگنی ایستگاههای مورد مطالعه در خصوص خشکسالی، این مدل يكي از بهترين چشماندازها را نشان مي دهد و با توجه به رابطه بين ميانگين وانحراف معياردادهها و با تشکیل یک ماتریس اقدام به رتبه بندي مينمايد.
گام نخست در تعیین سطوح مختلف ، تعیین متغیرهای ویژه با توجه به خشکسالی میباشد. لذا از میان پارامترهای هواشناسی تعداد 14 عنصرجوي: بارش، تعدادروزهاي باراني ،بارندگی بيشتر از يك ميلي متر و بارندگی بيش از 5 ميلي متر- باد- روزهاي يخبندان- ابرناكي(صاف- ابری)- ساعات آفتابي- ميانگين، حداقل وحداكثردما، حداقل وحداكثررطوبت و فشار در مدل استفاده گردید.
گام بعدی در فرآیند این روش تعیین طبقات همگن و طبقهبندی متغیرها براساس این طبقات است که در این پژوهش جهت تقسیم نواحی به طبقات تقریباً مساوی و متوازن از منحنی توزیع نرمال استفاده گردید.
در این توزیع از آنجایی که سطح ×+δ ، 68 درصد سطح زیر منحنی را تشکیل می دهد و هدف دستیابی به 33 درصد سطح زیر منحنی است لذا برای تعیین سه گروه همگن رابطه (4-1) زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
(4-1) x ± 1/4 δ
در اين خصوص از آمار ايستگاههاي استان كردستان و كرمانشاه جهت ارائه مدل استفاده شده است. بعد از تعیین حدود طبقات مرحله بعدی نمایش جایگاه متغیرها در جدول با توجه به ایستگاه ، طبقه و نوع متغیر میباشد. در مرحله پایانی ایستگاههای همگن براساس ميزان تفاوت اقليمي هر منطقه نسبت به دیگر نقاط براساس پارامترهاي جوي طبقه بندي شدند. جدول (4- 3 ) پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه و جدول(4- 4) نتیجه رتبه بندی در دو استان را نشان میدهد.
با توجه به جدول (4-4) ميتوان ملاحظه كرد در استان کردستان ایستگاههای زرینه اوباتو و مریوان در یک گروه با ریسک خشکسالی کمتر و ایستگاههای بیجار و سنندج و قروه در گروه دیگر با ریسک بیشتر قرار میگیرند. همچنین در استان کرمانشاه ایستگاههای کنگاور و اسلام آباد در یک گروه با ریسک خشکسالی کمتر و ایستگاههای روانسر و کرمانشاه و سرپلذهاب در گروه دیگر با ریسک بیشتر قرار میگیرند.

4 -3-2- تصحیح، تکمیل و تطویل آمار
در این قسمت ابتدا داده ها با استفاده از آزمون همگنی و یکنواختی داده ها با روش ران تست با استفاده از جدول U مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از تصادفی بودن داده ها، جهت صحت سنجی داده ها از آزمون جرم مضاعف با کمک ایستگاههای هم گروه در هر استان استفاده گردید.
بعد از مشخص شدن ایستگاههای همگن در هر استان، با روش نسبتها برای دادههای بارندگی و از روش تفاضلها برای دادههای دما به بازسازی داده ها و تطویل آمار پرداختیم. در پایان 10 ایستگاه با طول دوره آماری 25 سال، از سال زراعی 65-1364 تا 89-1388 انتخاب گردیدند که در جداول (4-1) و (4-2) با علامت •مشخص شدهاند

جدول شماره (4- 3) پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه
الف- استان کرمانشاه
شماره متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
متغیر/ عملیات آماری
حداکثر دما
حداقل دما
میانگین دما
بارندگی
تعداد روز بارانی
1
5
روزهای یخبندان
ساعات آفتابی
رطوبت
باد
ابرناکی
فشار

صاف
ابری
QFE
QFF
میانگین
23.3
7.3
15.3
454.7
76.6
47.0
33.8
74.6
244.9
48.4
3.7
223.4
46.8
879.8
1017.9
انحراف از معیار
2.4
2.6
2.5
41.9
5.3
10.5
10.2
30.0
9.3
2.8
0.7
6.4
3.1
36.4
7.9
x+¼δ
23.9
7.9
15.9
465.2
77.9
49.6
36.4
82.1
247.3
49.1
3.8
225.0
47.6
888.9
1019.9
x-¼δ
22.7
6.6
14.7
444.2
75.3
44.4
31.2
67.1
242.6
47.7
3.5
221.8
46.0
870.8
1016.0
ب- استان کردستان

شماره متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
متغیر/ عملیات آماری
حداکثر دما
حداقل دما
میانگین دما
بارندگی
تعداد روز بارانی
1
5
روزهای یخبندان
ساعات آفتابی
رطوبت
باد
ابرناکی
فشار

صاف
ابری
QFE
QFF
میانگین
17.9
3.8
11.2
395.1
88.2
56.8
30.6
117.1
248.4
49.6
5.2
211.2
46.6
823.5
1031.7
انحراف از معیار
2.2
1.6
1.9
50.3
4.7
3.2
11.8
17.4
2.5
3.3
1.4
3.3
2.2
26.6
8.1
x+¼δ
18.46
4.23
11.664
407.63
89.37
57.60
33.54
121.48
249.04
50.42
5.51
212.03
47.16
830.14
1033.78
x-¼δ
17.34
3
11
382
87
56.0
28
113
248
49
5
210.4
46.0
817
1030
جدول شماره (4- 4) نتیجه رتبه بندی در دو استان
الف- استان کرمانشاه
 
مثبت
خنثی
منفی

11
2
3
4
9
12
7
8
14
13
15
5
10
6
1
11
2
3
4
9
12
7
8
14
13
15
5
10
6
1
11
2
3
4
9
12
7
8
14
13
15
5
10
6
1
کنگاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسلام غرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روانسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کرمانشاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سر پل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب- استان کردستان

مثبت
خنثی
منفی

3
15
10
6
9
4
7
11
8
12
5
13
2
1
14
3
15
10
6
9
4
7
11
8
12
5
13
2
1
14
3
15
10
6
9
4
7
11
8
12
5
13
2
1
14
زرینه اوباتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سقز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مریوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیجار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سنندج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قروه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-3-3- خلاصه آماری ایستگاههای موجود
بعد از تصحیح و تکمیل آمار دو پارامتر دما و بارش، مقادیر این دو پارامتر در طول دوره آماری مشترک مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای (4- 1) و (4-2) روند تغییرات دما و بارش در استان کرمانشاه و نمودارهای (4- 3 ) و (4- 4 ) روند تغییرات این دو پارامتر را در استان کردستان نشان میدهند.

نمودار(4-1) بارندگی سال زراعی ایستگاههای استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله

نمودار(4- 2) میانگین دمای سال زراعی ایستگاههای استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله

نمودار(4- 3 ) بارندگی سال زراعی ایستگاههای استان کردستان طی دوره 25 ساله

نمودار(4- 4 ) میانگین دمای سال زراعی ایستگاههای استان کردستان طی دوره 25 ساله

با توجـه نـمودارهای فوق در هر دو استــان سال زراعی 87-86 کم بارشترین و ســال 74-73 پربارشترین سال، همچنین سال زراعی 89-88 گرمترین و 71-70 سردترین سال طی 25 سال اخیر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، رطوبت نسبی، پهنه بندی، میانگین دما Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد گندم، انحراف معیار، استان کردستان، خشکسالی هواشناسی