منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، رطوبت نسبی، پهنه بندی، میانگین دما

دانلود پایان نامه ارشد

شکل ریزش یرف و در بخش های کم ارتفاع استان غالبا ً به صورت باران است.
مرتفع بودن استان و وجود ارتفاعات متعدد در سطح آن علاوه بر تاثیر بر رژیم بارندگی استان، بر سایر متغیرهای جوی استان نظیر دما ، تبخیر ، رطوبت هوا ، باد و غیره نیز تاثیر می گذارد که این تاثیر چه به صورت انتزاعی بر یک یک عوامل جوی و چه به صورت ترکیبی بر ساختار اقلیمی، در نهایت بر رژیم اقلیمی استان موثر واقع شده و موجب پدید آمدن اقلیم ها و زیر اقلیم های متعددی در جغرافیای استان کردستان گردیده است( اقلیم و گردشگری استان کردستان).
درمجموع نقش ارتفاعات استان کردستان در دوره گرم سال زیاد محسوس نیست . اما درفصل زمستان با یورش هوای سرد و ماهیت کوهستانی منطقه و گسترش بادهای غربی به همراه رطوبت تودههای هوای مدیترانه علاوه بر ریزش بارانهای فراوان و برف سنگین موجب کاهش شدید دما دراین منطقه میشود به طوری که اختلاف درجه حرارت حداکثر و حداقل مطلق دربعضی از ايستگاهها به 78 درجه سانتی گراد نیز میرسد .
 
3-2-10- ويژگي هاي آب و هوايي

این استان منطقهای کاملاً کوهستانی است و به علت وجود ارتفاعات، پستی و بلندی ها و بارندگی مناسب دارای رودهای فراوان و مناطق سر سبز و حاصلخیز است. آب و هوای یا اقلیم كردستان متاثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانهای است كه این توده‌ها موجب بارندگی هایی در بهار و ریزش برف در زمستانها شده است .این توده‌های هوایی كه از اقیانوس اطلسو دریای مدیترانهبا برخورد به ارتفاعات زاگرس بخش قابل توجـهی از رطوبت را بصـورت بارش‌های پراكنده برف و باران در این منطـقه نشان میدهند.آب و هوای استان در ناحیه شمالی آب و هوای نسبتاً سرد و در نواحی جنوبی معتدل کوهستانی است و دارای فلاتهای مرتفع و خشک و دشتهای حاصلخیز مانند دشت مریوان ، دشت اوباتو ، دشت ئیلاق یا دهگلان ، دشت قروه و دشت کامیاران است( سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان).

3-2-10-1- دما

دومین پارامتر از نظر نمایه خشکسالی دما میباشد. میانگین دما در این استان از 8/7 تا 9/13 تغییر میکند. نمودارهای شماره(3-13) و (3-14) دامنه دمایی طی دوره 25 ساله و رژیم دمایی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان میدهند. همانطور که ملاحظه میگردد بیشترین میانگین دمایی در شهرستان سنندج به میزان 9/13میباشد. نکته قابل توجه در این دو نمودار دمای شهرستانهای استان از نظر دمایی تقریباً در یک رنج میباشند. فقط در فصل زمستان دمای سنندج بین 2 تا 3 درجه از دمای بقیه شهرستان ها بیشتر است و آن نیز می تواند به علت آلودگی مرکز این استان نسبت به بقیه نقاط استان میباشد.

نمودار شماره (3-13): دامنه دمای شهرستان های استان کردستان

نمودار شماره (3-14): رژیم دمایی شهرستانهای استان کردستان
3-2-10-2- نزولات جوی

مهمترین پارامتر در نشان دادن خشکسالی در هر منطقه میزان نزولات جوی میباشد. دامنه بارش سالانه در استان کردستان به طور متوسط بالغ بر300 تا 950 میلیمتر در سال میباشد.بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرهای مریوان900 و بانهحدود 7۰۰ میلی متر در سال و كم‌ترین میزان بارندگی در ناحیه شرق حدود 340 میلی متر و در قسمت مركزی استان یعنی سنندجنزدیك به 40۰ میلی متر در سال است. نفوذ توده‌های مرطوب زمستانی و بهاری در مریوانو دریاچه زریوارتأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هوای این ناحیه دارد.

نمودار شماره (3-15): بارندگی استان کردستان

نمودارهای شماره(3-15) و (3-16) میزان بارندگی طی دوره 25 ساله و رژیم بارندگی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان میدهند.همانطور که ملاحظه میگردد بیشترین بارش در شهرستان مریوان به میزان 928 میلیمترمیباشد. همچنین درغالب نقاط استان از ماه خرداد تا شهریور میزان بارندگی ناچیز بوده و بیشترین بارندگی در ماه اسفند میباشد.

نمودار شماره (3-16): رژیم بارندگی در شهرستان های استان کردستان
ميزان‌ بارندگي‌ در استان‌ كردستان‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ كاهش‌ مي‌يابد. دليل‌ اين‌ امر وجود ديواره‌ كوهستاني‌ ناحيه‌ است‌ كه‌ از نفوذ جريان‌هايي‌ كه‌ از غرب‌ به‌ فلات‌ وارد مي‌شود،جلوگيري‌ مي‌كند.

3-2-10-3- رطوبت نسبي
علاوه بر میزان و توزیع بارندگی و دما، میزان رطوبت نسبی محیط نیز در شدت خشکسالی نقش مهمی دارد. همان طوری که در نمودار (3-17)نشان داده شده، در ارتفاعات که دما نسبتاٌ پایین است، میزان رطوبت نسبی ازسایر مناطق بیشتر است. لذا انتظار میرود پدیده خشکسالی آسیب کمتری به این مناطق وارد نماید.

نمودار شماره (3-17): رطوبت نسبی در شهرستان های استان کردستان

3-2-10-4- ساعات آفتابي
ساعات آفتابی یکی از پارامترهای موثر در تبخیر و فزاینده شدت خشکسالی میباشد. نمودار (3-18) ساعات آفتابیماهانه در شهرستانهای استان کردستان را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشخص است در بیشتر ماهها ایستگاه قروه بالا ترین و ایستگاه سنندج کمترین ساعات آفتابی را دارا میباشند. بیشینه ساعات آفتابی در ماه تیر و کمینه آن در دیماه دیده میشود.

نمودار شماره (3-18): ساعات آفتابیماهانه در شهرستان های استان کردستان

3-2-10-5-تبخیر در استان

یکی از پارامترهای مهم و موثر در شدت خشکسالی، تبخیر میباشد. نمودار (3-19) تبخیر ماهانه در شهرستانهای استان کردستان را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشخص است در بیشتر ماهها ایستگاه سقز بالاترین و ایستگاه زرینه اوباتو کمترین تبخیر را دارا میباشند. بیشینه تبخیر در ماه مرداد و کمینه آن در ماههای فصل زمستان دیده میشود.

نمودار شماره (3-19): تبخیر در شهرستان های استان کردستان

3-2-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاههای استان کردستان
با ترسیم نمودارهای آمبروترمیک میتوان دورههای خشک و مرطوب را نمایان کرد. در این پژوهش با عنوان بررسی دورههای خشکسالی با تاکید بر دورههای مرطوب، مشخص شدن دورههای خشک و مرطوب برای انجام مراحل آماری مهم میباشد. در جداول شماره (3-20) تا (3- 24 ) نمودارهای آمبروترمیک ایستگاههای استان کردستان را نشان میدهد.

نمودارشماره(3-20 ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه سنندج

نمودارشماره(3- 21 ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه قروه

نمودارشماره(3-22) نمودار آمبروترمیک ایستگاه سقز

نمودارشماره(3-23 ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه بیجار

نمودارشماره(3- 24) نمودار آمبروترمیک ایستگاه زرینه اوباتو

بر اساس این نمودارها فصل مرطوب در مناطق مختلف استان از آبان آغاز وتا اردیبهشت وخرداد ادامه پیدا میکند.

3-2-10-7-بادها
مهمترین بادهای استان بادهای مرطوب غربی و شمال غربی است. بادهای غربی در استان با عنوان باد شه مال مشهور بوده پس از رسیدن به کوه های مرزی با دنبال کردن جهت کوهها از جنوب غربی به سمت شمال متمایل میشود. این جریان هوا مرطوب و بارانآور است که ضمن برخورد با بادهای سرد آسیای مرکزی، رطوبت خود رابه صورت باران و برف در این ناحیه از دست میدهد از دیگر بادهای مشهور این استان باد خشک شرقی باد مه و زریان است(انجمن منابع طبیعی استان کردستان).

3-2-11- اقلیم استان

بر اساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن گسترش یافته، محاسبه رابطه آن بین ایستگاه های مختلف استان، نوع اقالیم موجود به شرح زیر مشخص شده است:
5/26 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه خشک فراسرد و سرد می باشد.
26 درصد از سطح استان دارای اقلیم مدیترانه ای فراسرد و سرد می باشد.
2/19 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
5/25 درصد از سطح استان دارای اقلیم مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
8/2 درصد از سطح استان دارای اقلیم خیلی مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
شکل شماره(3-8) پهنه بندی اقلیمی استان را نشان میدهد. در این شکل A ضریب خشکی است که با توجه به بارندگی و دمای سالانه به 7 طبقه تقسیم میشود. Mنیز میانگین حداقل روزانه دما در سردترین ماه سال بر حسب درجه سانتی گراد می باشد. نحوه طبقه بندی شاخص ها به صورت زیر است .
ازترکیب این دو شاخص، اقلیم مورد طبقهبندی قرار میگیرد. بنابراین هریک از این ضرایب A یک یا چند طبقه ازضرایب M میتواندوجود داشته باشد(اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي، بانك كشاورزي ).
11 A
5 A
فراخشک
12 A
10 A5
خشک
2 A
20 A10
نیمه خشک
3 A
24 A20
مدیترانه ای
4 A
28 A24
نیمه مرطوب
5 A
35 A28
مرطوب
6 A
55 A35
خیلی مرطوب
7 A
55 A
خیلیخیلی مرطوب
جدول (3-12 ) طبقه بندی شاخص های A و M
1 M
7- M
فراسرد یا ارتفاعی
2 M
0 M7-
سرد
3 M
5 M0
معتدل
4 M
5 M
گرم

نقشه (3-8) : نقشه طبقه بندی دمارتن استان کردستان منبع : اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي، بانك كشاورزي

جدول (3-13 ) طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کردستان را نشان میدهد.

جدول ( 3-13 ): طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کردستان
نوع طبقه بندي/ نام ايستگاه
سنندج
سقز
بيجار
قروه
زرينه
آمبرژه
نيمه خشك سرد
نيمه مرطوب خيلي سرد
نيمه خشك سرد
نيمه خشك سرد
نيمه خشك خيلي سرد
ايوانف
استپ جنگلي
مرطوب جنگلي
استپ جنگلي
استپ جنگلي
مرطوب جنگلي

3-2-12- جغرافیای جمعیتی
استان كردستان با مساحتي بيش از 7/1 درصد از كل كشورمان داراي 5/40 درصد جمعيت ساكن روستاستو اقتصاد كشاورزي شاهرگ حياتي اين استان است، بر اساس حسابهاي منطقه اي سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در كشور 8/9 درصد است كه اين رقم در استان كردستان معادل 3/20 است.
استان كردستان با مساحت 28 هزار و 203 كيلومتر مربع كمي بيش از 7/1 درصد سطح كشور را شامل مي شود،كردستان بالغ بر يك ميليون و 450 هزار تن جمعيت دارد كه 5/59 درصد در شهرها و 5/40 درصد در روستاها ساكن هستند(سرزمین و آب و هوا،سالنامه آماري استان كردستان).
بهره برداري از بخش كشاورزي را 110 هزار و 532 تن بر عهده دارند.تعداد شاغلان بخش كشاورزي در اين استان را 113 هزار و 451 تن مي باشد و بيشتر مردم ساكن روستاهاي اين استان در بخش كشاورزي مشغول فعاليت هستند. بر اساس آمار موجود تعداد 581 هزار و 439 تن از جمعيت استان در روستاها ساكن هستند و اكثريت اين افراد در بخش كشاورزي، دامداري و باغداري مشغول به فعاليت هستندو درآمد خود را از اين محل تامين ميكنند. مساحت اراضي كشاورزي استان را يك ميليون و 110 هزار هكتار است. بر اساس آخرین سرشماری مركز آمار ایران در سال 1385، استان كردستان 1440 هزار نفر جمعیت دارد كه 43/59 درصد شهری و 57/40درصد را جمعیت روستایی تشكیل می دهد. تراكم نسبی جمعیت معادل4/49 نفر در كیلومتر مربع است(.http://www.afatahi.blogfa.com). 

فصل چهارم

مواد و روشها و یافتههای تحقیق

4-1- داده های تحقیق
با توجه به آمار و اطلاعات کشاورزی که در فصل قبل گذشت، بیشترین سطح زیر کشت گندم دیم در کل کشور در استانهای کردستان و کرمانشاه میباشد. چون خشکسالی در مناطقی که در آن کشت دیم انجام میگیرد، نمود و اهمیت بیشتری دارد، همچنین از آنجا که در بررسیهای اقلیمی طول مدت آماربرداری از اهمیت ویژهای برخوردار است به جهت بالابردن تعداد ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه با سالهای آماری بیش از 20 سال و بررسی گستردهتر پدیده خشکسالی این دو استان انتخاب گردیدند تا پردازش مناسبی از پهنه بندی خشکسالی در منطقه داشته باشیم و با به نمایش گذاشتن تصاویر GIS این منطقه در فصل بعد ، نتایج این پژوهش به شکل مناسبتری ارائه گردد.
آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل دو دسته میباشد که عبارتند از دادههای هواشناسی و دادههای عملکرد گندم دیم که به شرح هر یک از این دادهها میپردازیم.

4-2 دادههای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، بخش کشاورزی، دریای سرخ، محصولات زراعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، میانگین دما