منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، بخش کشاورزی، دریای سرخ، محصولات زراعی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان میدهد.( اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي ، بانك كشاورزي)

جدول (3-11 ) توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کردستان گروه محصولات در سال زراعی 88-1387
(هزار هکتار/ هزار تن / درصد )
محصول استان و کشور
غلات
حبوبات
محصولات صنعتی
سبزیجات
محصولات جالیزی
نباتات علوفه ای

تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
تولید
سطح زیر کشت
کردستان
5/718
577
8/26
7/95
6
9/1
5/422
7/12
6/66
5/4
2/304
6/41
کل کشور
8/20826
5/9084
7/507
8/868
1/5542
1/471
4/14450
4/495
2/6424
2/214
1/16210
8/1004
سهم
45/3
35/6
28/5
11
11/0
39/0
93/2
8/2
04/1
43/1
87/1
14/4
رتبه استان
10
4
7
3
23
24
16
15
24
17
17
12
ماخذ : وزارت جهاد کشاورزی

به عنوان اصلی ترین قابلیت های توسعه بخش کشاورزی استان کردستان میتوان به این موارد اشاره کرد که لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولان و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان را بیش از پیش نشان میدهد :
وجود منابع آبی کافی در استان
وجود منابع ژنتیکی گیاهی و دامی منحصر به فرد مانند بز مرغز، اسب کردی
وجود شرایط مناسب اقلیمی برای توسعه باغات دیم
وجود دشت های حاصلخیز ازجمله دشت مریوان، دشت قروه و دشت بیجار
وجود منابع خاك كافی در استان
بارندگی مناسب در استان
مراتع غنی و زیاد
جمعیت روستایی با توزیع متعادل در مناطق روستایی
امكان ایجاد صنایع تبدلی برای افزایش ارزش افزوده
ظرفیت بالای تولید شیر و گوشت قرمز در استان
وجود نیروی متخصص و تحصیل كرده كشـاورزی در استان ( اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي ، بانك كشاورزي).
منابع درآمد روستاییان

سالانه در اين استان 5400 هزار از اراضي كشاورزي زير كشت محصولات ديم و 100 هزار و 427 هكتار نيز زير كشت محصولات آبي مي رود. سطح زير كشت علوفه در اين استان را 40 هزار و 152 هكتار، غلات را 541 هزار و 314 هكتار، دانه هاي روغني را يك هزار و 927 هكتار،سيب زميني را 9 هزار و 705 هكتار، و توت فرنگي را دو هزار و 457 هكتار (آمار جهاد كشاورزي استان).
از آنجا که بیشترین خسارت خشکسالی متوجه دیم کاران میباشد در این قسمت به بررسی نمونهای درآمد یک کشاورز دیم کار با محصول گندم میپردازیم.
بر اساس آمار موجود تعداد بهره برداران گندم دیم در استان به 63062 نفر بالغ میگردد. با توجه به سطح زیر کشت 477821 هکتاری، سهم هر بهره بردار به طور متوسط حدود 5/7 هکتار بالغ میگردد. از این رو با عنایت به عملکرد حدود 2/1 تن در هکتار، به ازاء قیمت هر کیلو 1673 ریال (قیمت پایه سال 86)، درآمد سالانه یک بهره بردار از فروش گندم دیم به 15211 هزار ریال بالغ میگردد. لذا برنامهریزی مسئولان کشور جهت افزایش درآمد این بهره برداران و کاهش ریسک تولید محصول از طریق پایش و پیش بینی خشکسالی که باعث حذف همین اندک درآمد نیز میشود، از الزامات کشور میباشد.

2-2-8- منابع آب های سطحی استان

استان كردستان از نظر توپوگرافي و هيدرولوژي سرچشمه بخشهايي از حوزههاي آبخيز اصلي كشور يعني حوزه آبخيز درياي خزر، حوزه آبخيز درياچه اروميه و حوزه آبخيز خليج فارس ميباشد. به طوري كه 15/2 درصد حوزه آبخيز خليج فارس و 26 درصد حوزه آبخيز درياي خزر و 9/2 درصد حوزه آبخيز درياچه اروميه را در بر ميگيرد.
رودخانههاي سفيدرود، سيروان، زاب، زرينهرود و كرخه از اين استان سرچشمه ميگيرند. رودخانههاي تلوار و قزلاوزن پس از خارج شدن از استان كردستان وارد استان زنجان شده و نهايتاً به درياچه سفيدرود ميريزند. رودخانه سيروان پس از دريافت شاخههاي فرعي از جمله رودخانة قشلاق، گاوهرود، گاران و زريوار وارد استان كرمانشاه شده و نهايتاً از مرز نوسود به كشور عراق ميريزد. رودخانههاي حوزه زرينهرود نيز متشكل از 3 رودخانه اصلي به نامهاي خورخوره (سنته)، جيغاتوچاي (آدينان) و رودخانه سقز است. اين رودخانهها همراه با رودخانه ساروقآب وارد درياچه سد سقز ميشود. رودخانة زاب نيز از استان آذربايجان غربي سرچشمه گرفته و پس از دريافت آب رودخانههاي شهرستان بانه از جمله رودخانه بانه، بوئين و چومان وارد كشور عراق ميشود.
حجم آبهاي سطحي به ميزان 6700 ميليون متر مكعب میباشد. مجموع آبهاي زیرزمینی به مقدار 1294ميليون مترمكعب میباشد. سهم آب مصرفی بخش کشاورزی از آبهاي زيرزميني به ميزان 1083ميليون متر مكعببالغ میگردد.
استان دارای 6 حوزه آبی وتعداد رودخانه هاي دائمي استان 31 رودخانه ميباشد.حدود 19569 دهنه چشمه ، 429 رشته قنات و حدود 10913 حلقه چاه عميق ميباشد(امورآب استان ).

3-2-9- آب و هواي استان كردستان

آب وهوای استان کردستان متاثر از توده های هوایی مرطوب مدیترانه است. بیشترین مقدار بارش درماههای مارس و اوریل رخ میدهد که علت اصلی بارندگی های این استان گسترش بادهای غرب بر روی منطقه است که علاوه بر فراهم نمودن صعود هوا، رطوبت دریای مدیترانه را هم به منطقه میآورد. درفصل زمستان بیشتر سیکلونها وامواج کوتاه بادهای غربی ازاین ناحیه عبور میکنند وبا همراهی ماهیت کوهستانی منطقه سبب ریزش بارانهای زیاد به خصوص برفهای سنگین میشوند . براساس نقشه پهنه بندی اقلیمی ؛ استان کردستان دارای سه نوع آب وهوا به ترتیب ذیل است .
 1- بری ؛ نیمه مرطوب ، خیلی سرد تاگرم ،
2- بری ، نیمه مرطوب ، خیلی سرد تا معتدل
3- بری ، نیمه مرطوب ، سرد تا نیمه گرم

دربعضی از سالها درمنطقه مریوان بارندگی سالیانه به بیش از 1000 میلی متر هم میرسد وهرچه ازسمت شهرستان مریوان به شرق پیش برویم از میزان بارندگی و درصد رطوبت نسبی کاسته میشود . به طور کلی میزان میانگین بارندگی سالیانه دراستان کردستان درحدود 500 میلی متر است. در دوره گرم سال با استقرار مرکز پرفشار جنب حاره ای آزور بر بالای خاور میانه شرایط پایداری به وجود می آید که با استیلای آن در فصل تابستان شرایط گرم و خشک براین نواحی مستولی میشود که بارندگی کم و دمای نسبتا” زیاد استان را دراین دوره از سال سبب میگردد.

3-2-9-1- توده های هوای فعال در استان

در فصول مختلف سال حرکت و تهاجم تودههای هوا با ویژگیهای متفاوت جوی به استان کردستان موجب پدید آمدن شرایط مختلف جوی و اقلیمی در سطح این استان گردیده است. مهمترین سیستمهای هواشناسی موثر بر استان کردستان شامل جریاناتغربی، جنوبغربی، شمالی و شمالغربی است که به تناوب، جغرافیای این استان را تحت سیطره و نفوذ خود قرار میدهند.

– توده هوای مدیترانه
در فصول سرد سال سیستم های جوی برآمده از مرکز کم فشار مدیترانه، مهمترین سیستم های باران زا بر روی منطقه غرب کشور و استان کردستان میباشند.دریای مدیترانه گذشته از آن که عبور جریانات کم فشار جوی است.خود نیز محل تشکیل کم فشارها است که برخی از آنها در حرکت خود به سوی شرق، بر روی قبرس زبانهای کم فشار ایجاد کرده و این زبانه کم فشار از روی کشور ترکیه وارد ایران میشود و نواحی غرب و شمالغرب کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

– توده هوای سودانی

توده های هوای سودانی از دیگر تودههای هوایی است که ازمرکز کم فشار سودانی جغرافیای کشور وارد میشود و در استان کردستان نیز بارندگی هائی را به وجود میآورد.
منطقه سودان در آفریقا به علت مجاورت با منطقه حاره به طور نسبی دارای یک موقعیت کم فشار است. در فصل سرد سال با نفوذ زبانه پرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش های هوای سرد در آن منطقه، کم فشار سودان تقویت شده و از دریای سرخ رطوبت جذب مینماید. در واقع این سیستم در ابتدا فاقد جبهه است و فعال نمیباشد، اما به تدریج که بر وری دریای سرخ کشیده میشود، با تودههای هوای آن منطقه برخورد نموده و فعال میشود که عموماً پس از شکلگیری یا از طریق خوزستان وارد ایران میشود و یا پس از عبـور از روی عربستان و کویت و توقف کوتاه بر روی خلیج فارس و کسب رطوبت کافی، استانهای جنوبی کشور و گاهی تا نواحی مرکزی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد و پس از آن به طرف شرق وجنوب شرق کشیده میشود.
سیستم های کم فشار سودانی در فصول سرد سال گاهی تمامی استان های جنوبی و غربی و جنوبغربی و مرکزی کشور را تحت تاثیر قرارداده و موجب ریزش های جوی گرم نظیر باران می شود که طبعاً در ارتفاعات کردستان به صورت برف نازل می گردد.

– توده ی هوای مراکز پرفشار شمالی
– در ماههای سرد سال توده هوای برخاسته از مرکز پرفشار قطبی پس از ورود به منطقه غرب کشور، به علت پوشیده بودن ارتفاعات این منطقه و استان کردستان از برف ، برروی منطقه توقف نموده و تقویت می شوند ودر این حالت برخی از نقاز استان کردستان نظیر سقز و سنندج از سردترین نقاط کشور میگردند.
– در ماههای سردسال دشت پوشیده از برف و یخ سیبری با ارسال تودههای هوای سرد و سنگین از شمالشرق کشور به داخل جغـرافیای ایران موجب تغییرات مهـمی در رژیم های دمایی و بارندگی کشور می گردد.
– کم فشار حرارتی
بخشهای از غرب استان کردستان در ماههای گرم سال تحت تاثیر شرایط آب وهوایی گرم کشور عراق قرار میگیرد که موجب افزایش دمای هوا می شود. به جز توده های هوا و سیستمهای هواشناسی گفته شده که به طور موثر بر اقلیم استان کردستان تاثیر میگذارند، برخی از سیستمهای جوی دیگر نیز در مقاطعی از فصول سال بر ین استان تاثیر میگذارند که از اهمیت کمتری برخوردارند و دارای نقش تعیین کنندهای در شکلگیری اقلیم های استان کردستان نمیباشند.
– کم فشار های ایسلندی

در فصل های سرد سال کم فشارهای ایسلندی پس از عبور از اقیانوس اطلس، کشور انگلستان، جنوب اروپا، دریای مدیترانه و کشورهای عراق وسوریه، وارد فلات ایران شده و بر روی نوار غربی کشور و استان کردستان ایجاد بارندگی می نماید (اقلیم وگردشگري استان كردستان ).

2-2-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان

 قسمت اعظم استان بر روی رشته كوه زاگرس قرار گرفته و به همین دلیل به لحاظ اقلیمی دارای شرایط ویژه ای می باشد و اشكال مختـلف اراضی شامل كوه های مرتفع و درههای عمیق ، دشتهای دامنهای ، فلات ها و اراضی پست در این استان وجود دارد . اقلیم های خشك تا خشك سرد در استان با متوسط بارندگی250میلی متر (بیجار) تا اقلیم نیمه مرطوب معتدل در غرب استان با متوسط بارندگی حدود 800 میلی متر (مریوان) در استان یافت می شود . نواحی شرقی و مركزی استان متاثر از آب و هوای برخی نواحی مركزی ایران و مناطق غرب متاثر از آب و هوای مدیترانهای است كه حضور عناصر مدیترانهای همراه با بارندگی مناسب مؤید این نظر است. به طوری كه شرایط مذكور سبب شده است كه جنگلهای بلوط در این منطقه حضور داشته ولی نواحی شرقی استان دارای پوشش استپی میباشد .بیشتر نواحی غربی، كوهستانی و اغلب پوشیده از جنگلهای طبیعی و در نواحی شرقی استان اراضی مسطح ، دشت ها و فلاتهای نسبتا وسیعی وجود دارند .

2-2-9-3- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان

استان کردستان منطقهای است کوهستانی که از مریوان تا دره قزل اوزن و ارتفاعات زنجان جنوبی در مشرق گسترش یافته است. استان کردستان از مرتفعترین استانهای کشور است و این ویژگی موجب گردیده است تا شرایط آب و هوایی استان در مقیاس وسیعی تابع شرایط مناطق کوهستانی و مرتفع باشد.ارتفاع شهر سنندج مرکز استان کردستان 1480 متر از سطح دریا است.
استان کردستان با ارتفاع متوسط 2000 متر از سطح دریا و تاثیر پذیری از ارتفاعات زاگرس،دارای زمستانهای سرد است. جهت گسترش و استقرار ارتفاعات در استان کردستان به گونهای است که نخستین بارندگی از تودههای هوای باران زا که به غرب کشور میرسند.بر روی ارتفاعات این منطقه صورت میگیرد و به این سبب ریزش های جوی سالانه در اکثر نقاط استان کردستان و به ویژه مناطق کوهستانی استان در حد بالایی قرار دارد. ریزش های جوی در نقاط مرتفع استان غالباً به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، محصولات زراعی، جهاد کشاورزی، صادرات غیر نفتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، رطوبت نسبی، پهنه بندی، میانگین دما