منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمانشاه، استان کرمان، دریای خزر

دانلود پایان نامه ارشد

جنوب غرب میوزد ؛ گرم است و معمولاً هوا را در زمستان گرمتر می نماید و موجب ذوب برف ها می گردد . کشاورزان آمدن باد شمال را دلیلی بر پایان زمستان میدانند .
باد سیاه (سیوا): به باد خیلی سرد گفته میشود که از زمان شروع فصل پاییز و با سرما میآید و چون برای بعضی از محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات زیان آور است آن را باد سیاه مینامند و معمولاً جهت این بادها شمال شرق است .
باد زلان (باد غرب یا چپه وا): باد شمال تا شرقی که به دلیل ایجاد گرادیان فشار بین منطقه غرب ایران و دریای خزر ایجاد می شود و معمولاً خشک یا سرد است( اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي ،بانك مركزي ).

 3-1-11- اقلیم استان

براساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن گسترش یافته، محاسبه رابطه آن بین ایستگاههای مختلف استان، نوع اقالیم موجود به شرح زیر مشخص شده است:
8/33 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه خشک فراسرد و تا نيمه خشك معتدل می باشد.
6/17 درصد از سطح استان دارای اقلیم مدیترانه ای فراسرد تا مديترانه اي معتدل می باشد.
13 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
5/24 درصد از سطح استان دارای اقلیم مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
3/6 درصد از سطح استان دارای اقلیم خیلی مرطوب فراسرد و سرد می باشد.
نقشه شماره (3-6) شماره پهنه بندی اقلیمی استان را نشان میدهد. در این شکل Aضریب خشکی است که با توجه به بارندگی و دمای سالانه به 7 طبقه تقسیم می شود. M نیز میانگین حداقل روزانه دما در سردترین ماه سال بر حسب درجه سانتی گراد می باشد. نحوه طبقه بندی شاخص ها به صورت زیر است . از ترکیب این دو شاخص، اقلیم مورد طبقه بندی قرار می گیرد. بنابراین هریک از این ضرایب A یک یا چند طبقه از ضرایب M می تواند وجود داشته باشد(اداره كل مطالعات و بررسيهاي اقتصادي ،بانك مركزي ).

جدول (3-5 ) طبقه بندی شاخص هایA و M
1 M
7- M
فراسرد یا ارتفاعی
2 M
0 M7-
سرد
3 M
5 M0
معتدل
4 M
5 M
گرم
11 A
5 A
فراخشک
12 A
10 A5
خشک
2 A
20 A10
نیمه خشک
3 A
24 A20
مدیترانه ای
4 A
28 A24
نیمه مرطوب
5 A
35 A28
مرطوب
6 A
55 A35
خیلی مرطوب
7 A
55 A
خیلی خیلی مرطوب

نقشه شماره (3-6)- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه منبع : اداره كل هواشناسي استان كرمانشاه

و براساس طبقه بندی کوپن استان کرمانشاه دارای چهار اقلیم بزرگ به شرح زیر است:
الف) اقلیم ((زمستان سرد و تابستان خنک ))
ب) اقلیم (( نیمه خشک و استپی خنک ))
ج) اقلیم (( نیمه خشک و استپی گرم ))
د)‌اقلیم ((زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک ))
ردیف
شهرستان
نوع اقلیم
توپوگرافی

فیزیوگرافی
ارتفاع
1
کرمانشاه
نیمه خشک سرد
دشتی – کوهپایه ای
1320
2
سرپل ذهاب
نیمه خشک گرم
دشتی – کوهپایه ای
545
3
اسلام اباد غرب
مدیترانه ای سرد
دشتی – کوهپایه ای
1350
4
کنگاور
نیمه خشک سرد
دشتی – کوهپایه ای
1470
5
روانسر
مدیترانه ای سرد
دشتی – کوهپایه ای
1380
6
قصر شیرین
خشک و گرم
دشت
376
7
سنقر کلیایی
نیمه خشک سرد
کوهستان
1700
8
گیلانعرب
نیمه خشک گرم
دشتی – کوهپایه ای
816
9
پاوه
مرطوب معتدل
کوهستان
1485
10
جوانرود
نیمه مرطوب
کوهستان
1375
11
صحنه
مدیترانه ای سرد
دشتی – کوهپایه ای
1382
12
هرسین
مدیترانه ای سرد
دشتی – کوهپایه ای
1580
13
سومار
خشک و گرم
دشت
372
14
ماهیدشت
نیمه خشک سرد
دشتی – کوهپایه ای
1364
14
تازه آباد
نیمه مرطوب معتدل
دشت – کوهپایه ای
1340
15
کرند عرب
نیمه مرطوب معتدل
دشت – کوهپایه ای تا کوهستانی
1350
جدول (3-6 ) تنوع اقلیمی در شهرستان های استان کرمانشاه و جدول (3-7 ) طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کرمانشاه را نشان میدهد.
جدول ( 3-6 ): تنوع اقلیمی در شهرستان های استان کرمانشاه 

مأخذ : هواشناسي استان كرمانشاه

جدول ( 3-7 ): طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کرمانشاه

نوع طبقه بندي/ نام ايستگاه
كرمانشاه
كنگاور
روانسر
اسلام آباد غرب
سرپل ذهاب
آمبرژه
مرطوب سرد
نيمه خشك سرد
نيمه مرطوب سرد
نيمه مرطوب سرد
نيمه خشك معتدل
ايوانف
مرطوب جنگلي
استپ جنگلي
استپ جنگلي
استپ جنگلي
استپي

3-1-6- جغرافیای جمعیتی

بر اساس آخرين سرشماري كشوري در سال1385، جمعيت استان كرمانشاه 1879385 نفربوده است كه از اين ميزان957325 نفر مرد و922060 نفر زنها تشكيل مي‌دهندكه از اين مقدار حدود 75/61 درصد در نقاط شهري و 7/37 درصد درنقاط روستايي و كم‌تر از يك درصد نيز غير ساكن (عشايري ) بوده‌اند.
تراكم نسبي جمعيت در استان كرمانشاه 73 نفر در هركيلومترمربع است كه بيش‌تراز ميانگين تراكم جمعيت كشوراست .
حتي در مقايسه با استان‌هاي هم‌جوار، به جز استان همدان، تراكم جمعيت استان بيشتراست. اين امر به عواملي هم‌چون آب و هواي مناسب، منابع آب فراوان، پوشش گياهي، خاك مناسب و دشت‌هاي حاصل‌خيز بــستگي دارد، علاوه بر اين كه استان كرمانشاه در منطقه‌ي غرب كشور از نوع مركزيت برخوردار است.
جمعيت فعال استان 389000 نفر است. از اين جمعيت 5/81 درصد آن شاغل و 5/18 درصد بيكار هستند.شاغلان بخش كشاورزي در كرمانشاه 111 هزار نفر بوده كه نسبت به کل شاغلین استان 5/28 درصد ونسبتبهشاغلانبخشکشاورزيكلكشور(3612هزارنفر)07/3درصدميباشد.http://uast.ac.ir/kermanshah

3-2- استان کردستان

3-2-1- موقعیت جغرافیایی

استان كُردستان با وسعتي معادل 28203 كيلومترمربع در غرب ايران و در مجاورت بخش شرقي كشور عراق قرار دارد. اين استان كه دردامنه‌ها و دشت‌هاي پراكنده‌ی سلسله جبال زاگرس مياني قرار گرفته است، از شمال بهاستان‌هاي آذربايجان غربي و زنجان، از شرق به همدان و زنجان‌، و از جنوب به استانكرمانشاه و از غرب به كشور عراق محدود است.
استان كُردستان بين 34 درجه و44 دقيقه تا 36 درجه و30دقيقه عرض شمالي و 45 درجه و 31 دقيقـه تا 48 درجه و 16 دقيقه طـول شرقي ازنصـفالنهـار گرينـويچ قـرار گرفـته است.
استان كُردستان بر اساس آخرين تقسيمات كشوري درسال 1375،داراي10شهرسـتان، 25شهر، 27بخش ، 84 دهـستان و 1765 آبادي داراي سكنه بـودهاست.نقشه شماره(3-7) تقسیمات سیاسی استان کردستان را نشان میدهد. (استانداري كردستان)

نقشه شماره (3-7): نقشه تقسیمات سیاسی استان کردستان منبع: استانداری استان کردستان

شهرستان‌هاي اين اسـتان عبــارتند از: بانه، بيجار،ديواندره، سقز، سنندج، قـروه، كاميـاران و مريـوان. در حال حاضر استان كُردستان بامجموعه شهرها، روستاها و عشايري كه در اقصي نقاط آن پراكنده شده و استقراريافته‌اند، به يكي از نواحي در حال توسعه غرب كشور تبديل شده و از پتـانسـيل‌هايتوريسـتي و تفرجگـاهي قــابـل توجــهي برخــوردار است.

3-2-2- ناهمواریهای استان

قسمت اعظم استان بر روی رشته كوه زاگرس قرار گرفته و به همین دلیل به لحاظ اقلیمی دارای شرایط ویژه ای می باشد و اشكال مختلف اراضی شامل كوه های مرتفع،دره های عمیق ، دشت های دامنه ای ، فلات ها و اراضی پست در این استان وجود دارد.
3-2-2-1- تقسیم بندی ناهمواریها

ناهمواریهای استان کردستان از لحاظ ساختاری و شکل ظاهری زمین (توپوگرافی) به چهار دستهی کوه ، دشت ، تپه وفلات تقسیم می شود.
-كوه‌ها
كوه ها،‌ هم در برگيرندة‌ چراگاه‌هاي‌ وسيع‌ و هم‌ داراي‌ پوشش‌ جنگلي‌ است.‌ بسياري‌ از رودخانه‌هاي‌ بزرگ‌ از آنها سرچشمه‌ مي‌گيرد.
مهم‌ترين‌ كوه‌هاي‌ رشته‌ كوه‌ «زاگرس‌» در ناحيه‌ كردستان‌ عبارتند از:
برانان‌ در شرق‌،چهل‌ چشمه‌ يا چهل‌ چمه‌ به‌ ارتفاع‌ 3173 متردر غرب‌ ديواندره‌،قره‌داغ‌ به‌ ارتفاع‌3120 متردر شمال‌ بيجار، حوله‌ به‌ ارتفاع‌ 2665 متردر بين‌ گاورود و كامياران ،پسر محمود به‌ ارتفاع‌ 2642 متردر ميان‌نجف‌آبادبيجار، گوژه‌ به‌ ارتفاع‌ 2666 متردر بين‌ دهگلان‌ وسنندج، آبيدر به‌ ارتفاع‌ 2550 متر در سنندج، پير به‌ ارتفاع‌ 3250 متر بين‌ قروه‌ و سنقر كليايي‌،شاهو به‌ ارتفاع‌ 3325 متر كه‌ بلندترين‌ كوهستان‌ است( اداره كل و مطالعات وبررسي هاي اقتصادي).

-تپه‌ها
حدود 19% استان‌ را تپه‌ها فرا گرفته‌ است‌. اين‌ بخش‌ در گذشته‌ به‌ تمامي‌ زيرپوشش‌ مراتع‌ استپي‌ و جنگل‌هاي‌ بلوط‌ بود و مهم‌ترين‌ مراتع‌ و چراگاه‌هاي‌ استان‌ را تشكيل‌ مي‌داد
-فلات‌ها
حدود 21% وسعت‌ استان‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. اين‌ اراضي‌ در گذشته‌ به‌ عنوان‌ چراگاه‌ مورد استفاده‌ دامداران‌ ده‌نشين‌ و كوچ‌ نشين‌ قرار داشت‌ و در حال‌ حاضر بيشتر آن‌ به‌ زراعت‌ ديم‌ و مقداري‌ هم‌ به‌ زراعت‌هاي‌ آبي‌ اختصاص‌ يافته‌است‌ و گسترش‌ آن‌ در بخش‌ شرقي‌ تا شمالي‌ استان‌ است‌.
-دشت‌ها
كردستان‌ به‌ علت‌ تراكم‌ زياد كوه‌، فاقد دشت‌هاي‌ وسيع‌ است‌ و در نواحي‌ مركزي‌ و غربي‌ دشت‌هاي‌ كوچك‌ وجود دارد. در برخي‌ نواحي‌ مانند قروه‌، گروس‌، كامياران‌، مريوان‌ و ديواندره‌ دشت‌هاي‌ بزرگ‌ و قابل‌ توجه‌ وجود دارند.دشت‌هاي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ حدود 45% از سطح‌ استان‌ را فرا گرفته‌ است( جهاد كشاورزي استان كردستان).

3-2-3- زمین شناسی وژئومورفولوژی استان كردستان

قسمت عمده اى از استان کردستان در پايانه شمال باخترى قلمرو ساختارى رسوبى , سنندج – سيرجان قرار دارد با وجود اين بخش کوچکى از جنوب باخترى استان متعلق يه پهنه زاگرس و نيمه شمال خاورى آن به صورت ساختارهاى فروافتاده , متعلق به حاشيه جنوب باخترى ايران مرکزى است به همين رو ساختار زمين شناسى استان تا اندازه اى متنوع مى باشد(انجمن منابع طبیعی استان کردستان).
ناهمواریهای بین شهرستانهای قروه ، بیجار و سنندج با مشخصات ویژه ای از مناطق مجاور خود به خوبی متمایز شده اند.
خطوط اساسی چهره ناخواری دراین واحد را دشت های وسیع هموار تا عارضه دار تشکیل می دهد که به وسیله سدهای کوهستانی احاطه شده اند . سدهای کوهستانی حاشیه جنوب و غربی کردستان جزء واحد سنندج سیرجان محسوب میشود واز سنگهای رسوبی و دگرگونی ساخته شده است . درشمال کوه شاه نشین (3320 متر) و انشعابات آن کردستان را از آذربایجان جدا میکند و درمشرق نیز دشتهای کردستان به وسیله دیواره های کوهستانی زنجان محدود شدهاند .
به استثنای کوههای اطراف سنندج ، درهمه جای کردستان شرقی ؛ دشت های وسیع به چشم میخورند این دشتها غالبا” به وسیله شبکه نسبتا” متراکمی از شعبههای قزل اوزن بریده شدهاند . درنتیجه دشتهای مواج با طول های زیاد از مشخصات عمومی دشتهای نواحی شرقی کردستان به شمار می آیند . مرتفع ترین این دشتها ، هوه تو ( 1220 متر ) درشمال سنندج و دشت قروه ( 1900 متر ) میباشند . رود قزل اوزن تقریبا” ازنواحی مرکزی شمال شرقی کردستان می گذرد و با شبکه های گسترده خود آبهای سطحی این ناحیه را به سمت دریای خزر زهکشی میکند . چهره دیگرناهمواریها در واحد کردستان شرقی گبندهای طاقدیسی با چاله های ناودیسی مجاور میباشند . عوارض چین خورده عمدتا” از رسوبهای الیگو – میوسن و همچنین نهشته های نئوژن تشکیل شده اند . درقلمرو رسوبهای سست نئوژن ( مناطق شمال غرب بیجار ) طاقدیسها به صورت گنبدهای کم ارتفاع پهلو به پهلو با دامنههای ملایم و یکنواحت درآمدهاند . هرجا طبقات سخت آهک الیگوسن بین رسوبهای سست ظاهر شدهاند ، درشکل ناهمواری اثر گذاشته وبه صورت صخره های عریان قلل کوهها را ساخته اند(سایت بهانه).
از ویژگیهای دیگر پیکرشناسی این منطقه وجود مخروطه های آتشفشانی است . این عوارض را بیشتر در اطراف بیجار میتوان مشاهده کرد. اصولا” منطقه بیجار یکی از تمرکز گاههای مهم فعالیتهای آتشفشانی وجوان در ایران بوده است. عمل آتشفشانی دراین منطقه عمدتا” بصورت فوران مرکزی در امتداد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، رطوبت نسبی، میانگین دما Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، محصولات زراعی، جهاد کشاورزی، صادرات غیر نفتی