منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق حرفه‌ای، پاداش نقدی، اشخاص حقوقی، تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه ارشد

کارت‌های زرد و قرمز دریافتی در یک سری از مسابقات به سایر مسابقاتی که تیم در آن شرکت دارد، انتقال نیافته و مسؤولیت درج و احتساب کارتهای زرد و قرمز بر عهده کمیته برگزاری مسابقات رده مربوطه می باشد. ضمناً این امر نافی مسؤولیت سرپرستان تیم‌ها در ثبت و ضبط و درج و اعلام موارد مذکور نبوده و سرپرست هر تیم موظف است لیست بازیکنان اخطاری تیم خود را ثبت و از بکارگیری بازیکنان 3 اخطاری، محروم و غیر مجاز جلوگیری نماید.
تبصره: چنانچه بازیکن محروم(سه اخطاره یا اخراج شده از مسابقه)، در مسابقه بعدی شرکت نماید، نتیجه مسابقه سه بر صفر به ضرر تیم دارنده بازیکن سه اخطاری اعلام و سرپرست تیم مربوطه به مدت یک تا شش جسله از همراهی تیم محروم و به مبلغ ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
• ماده 33  تعلیق موقت محرومیت‌ها
محرومیت‌های تعیین شده از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، با لحاظ شرایط ذیل، به مدت شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است:
الف)محرومیت های بیش از شش مسابقه یا شش ماه، قابل تعلیق نیست.
ب) فقط تا نصف مدت محرومیت را می توان تعلیق کرد.
ج)محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشته باشند.
د) اگر محکوم علیه در مدت تعلیق، تخلف دیگری در حوزه فوتبال مرتکب شود که منتهی به محکومیت قطعی او شود، تعلیق لغو و محرومیت قبلی نیز به محرومیت جدید اضافه می‌شود.
یا دآوری می‌شود که مرجع ذیصلاح نمی تواند بیش از (یک دوم) تنبیهات را عفو نماید.
• ماده 34  ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها
کلیه احکام صادره انضباطی قطعی در دبیرخانه کمیته‌های انضباطی ثبت، ضبط و در سوابق افراد حقیقی و حقوقی لحاظ خواهد شد.
• ماده 35  ارائه مدارک جعلی
مسؤولیت احراز اصالت مدارک ابرازی کادر یک تیم به تشکیلات رسمی فوتبال، بر عهده باشگاه و اشخاص ارائه دهنده بوده و در صورت اثبات جعلی بودن، تنبیهات زیر اعمال می‌شود:
در صورتی که جعل، قبل از عضویت در باشگاه صورت گرفته باشد و باشگاه تا هنگام کشف موضوع توسط مراجع قانونی، از آن بی اطلاع باشد، فقط فرد ذینفع و خاطی به پرداخت یک تا پنجاه میلیون ریال و شش ماه تا یک سال محرومیت محکوم می شود. ولی در نتیجه مسابقه تغییری حاصل نمی‌شود.
در صورتی که جعل بعد از عضویت در باشگاه رخ داده باشد، یا باشگاه با علم به جعلی بودن مدارک ، از آن استفاده نموده و علیرغم اطلاع از موضوع جعل ، مراتب را گزارش نکرده باشد، فرد ذینفع و تیم مربوط با هم جریمه خواهند شد.
به این ترتیب که عضو مذکور به محکومیت مندرج در بند 1 و تیم متخلف به پرداخت پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه و سلب شش امتیاز محکوم خواهد شد.
در صورت احراز تقصیر مدیر فنی یا سرپرست تیم، هرکدام به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از فعالیت‌های رسمی مرتبط با فوتبال از یک تا دو
سال محکوم می‌شوند.
• ماده 36  مصادیق بازیکن غیر مجاز
بازیکنان زیر، غیرمجاز تلقی می‌شوند:
• کلیه بازیکنان مشمولی که مطابق مقررات نظام وظیفه، غایب یا فراری محسوب شوند.
• بازیکنانی که اسامی آنان در لیست اعلامی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یا هیئت ها، ثبت و اعلام نشده باشد.
• بازیکن خارجی مازاد بر تعداد ذکر شده در آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ و آیین‌نامه مسابقات.
• بازیکنی که پس از 3 تعویض مجاز در طول مسابقه، به عنوان جایگزین وارد بازی شود.
•  بازیکنی که مازاد بر تعداد مجاز (که در قانون 3 فوتبال آمده) به هم تیمی‌های خود اضافه شود.
• بازیکنانی که تحت قرارداد باشگاه‌های دیگر بوده و و مفاصاحساب، در تیم جدید ITC ، بدون رضایت‌نامه بازی کنند.
تبصره 1: بازیکنان مندرج در بندهای فوق غیر مجاز تلقی شده و استفاده از آنان مستوجب تغییر نتیجه مسابقه، بازنده شدن تیم استفاده کننده، کسر امتیاز، جلوگیری از حق نقل و
انتقال بازیکن و باشگاه استفاده کننده، جریمه نقدی بازیکن، سرپرست، مربی و باشگاه از ده تا صد میلیون ریال و محرومیت از شش ماه تا دو سال خواهد شد.
تبصره 2: مسؤولیت تصمیم گیری در مورد نتیجه مسابقاتی که با حضور بازیکن یا بازیکنان غیرمجاز، صورت پذیرفته از حیث تغییر نتیجه به نفع تیم رقیب ، باتوجه به میزان تأثیر گذاری بازیکن غیرمجاز حسب نظریه کارشناسی سازمان لیگ یا کمیته مسابقات، برعهده کمیته انضباطی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود.
• ماده 37  تشویق‌ها
با توجه به اینکه منشور رفتاری و اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران به عنوان سند اخلاق حرفه‌ای در این آیین نامه لحاظ و مورد استناد قرار خواهد گرفت:
هرگونه رفتار بازیکن، مربی و سایر عوامل و مقامات رسمی تیم‌ما و مسابقات مذکور در این آیین‌نامه که باعث بسط و گسترش رفتار شایسته اخلاق حرفه ای (مندرج در منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران) که منجر به رقابت فنی و جوانمردانه در انجام یک مسابقه منصفانه شود، به نحوی که موجب تسهیل در برگزاری مسابقه و تأمین امنیت روانی تماشاگران شده و یا از بروز و یا تشدید حادثه جلوگیری نماید و یا به انجام قضاوت عادلانه داوران، به عدم بروز
رفتارهای غیر شایسته در ورزشگاه کمک نماید، به شرح زیر مستوجب تشویق است:
• تقدیر کتبی بادرج در پرونده
• اعلام به مراجع ذیربط و رسانه های جمعی به عنوان (بازیکن، مربی، سرپرست، مدیر، پزشک، میزبان، باشگاه، تیم برتر، اخلاق)
• اهدای پاداش نقدی مناسب
به منظور بسط و گسترش فضای اخلاقی سازمان لیگ حرفه‌ای و کمیته مسابقات (فوتبال و فوتسالِ آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی) باید در پایان هر هفته و پس از بررسی گزارش عملکرد بازیکنان، مربیان، مقامات رسمی تیم‌ها و گروه تماشاگران، بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران و این آیین‌نامه برترین‌های اخلاقی از سوی ساختارهای مربوطه به کمیته انضباطی معرفی تا از سوی این کمیته اعلام شوند.
بازیکنان و مربیان و سایر مقامات رسمی تیم‌ها و باشگا‌ه‌هایی که در پایان هر فصل‌مسابقات بیشترین امتیازات رفتاری و اخلاقی را کسب نموده اند (از حیث دریافت کارت‌های زرد و قرمز و ارائه بازی جوانمردانه و رفتارهای شایسته و دیگر عوامل مثبت و مؤثر بهترین عملکرد را داشته‌اند) علاوه بر تشویق کتبی به عنوان برترین‌های رفتاری و اخلاقی انتخاب و ضمن معرفی و اعطای نشان برتر اخلاقی، از محل جرائم وصول شده جرایم رفتاری، پاداش و جوایز مناسب دریافت خواهند داشت.
بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای فوتبال ایران و این آیین‌نامه در پایان مسابقات، به تیم‌های برتر اخلاقی، جام اخلاق اهداء خواهد شد. این جایزه به صورت دائم در باشگاه باقی خواهدماند.
تبصره : پرداخت هرگونه پاداش نقدی به بازیکن یا تیم اخلاق یا دست اندرکاران تیم‌ها توسط مبادی ذیربط در سازمان فوتبال باید با حکم کمیته انضباطی همراه بوده و انجام شود.
• ماده 38 اشتباه مقامات رسمی در مسابقه
در صورت اشتباه مقامات رسمی در برگزاری مسابقه، فقط سازمان لیگ و یا کمیته مسابقات می‌تواند با توجه به کیفیت اشتباه و میزان تأثیر آن در سرنوشت تیم ها، نتیجه مسابقه را تأیید یا بازی را تکرار نماید.
• ماده 39 مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی
اجرای کلیه احکام قطعی شده ، تحت نظارت و مسؤولیت مرجع بدویِ صادر کننده حکم است و مهلت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در راستای تعهدات مالی خود به یکدیگر به پرداخت وجوهی محکوم شده اند، به ترتیب ذیل است:
الف: اشخاص حقیقی، مکلف به اجرای آرای قطعی می‌باشند و برای پرداخت جریمه و سایر محکومیت ‌ای مالی، از هنگام قطعیت رأی، دو ماه مهلت دارند. در غیر این صورت با دستور
کمیته انضباطی از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، ممنوع خواهند شد.
ب: اشخاص حقوقی برای اجرای حکم از هنگام قطعیت رأی یک ماه مهلت دارند و در صورت عدم اجرای حکم و عدم توافق با ذینفع در این مهلت، با دستور مجدد کمیته انضباطی، ضمن اخذ اصل مبلغ مذکور در حکم ، معادل 5 درصد آن نیز از محل مطالبات شخص حقوقی از فدراسیون یا سازمان لیگ یا هیئت ها به عنوان جریمه دیرکرد کسر و به طور مساوی میان فدراسیون و ذینفع تقسیم خواهد شد و ادامه فعالیت اشخاص حقوقی در مسابقات آتی نیز منوط به تسویه حساب خواهد بود.
ج: در خصوص صدمات و جراحات بدنی و دیه جانی، کمیته انضباطی صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد.
• ماده 40 پیشنهاد نامشروع
هرگونه اقدام نامشروع مبنی بر اعطای امتیازات مالی و غیرمالی به مقامات رسمی یک مسابقه یا به بازیکنان، مربیان و مدیران برای ترک تمام یا برخی از مسؤولیت ها و وظایف آنها، تخلف محسوب شده و درباره متخلف و بر اساس تنبیهات مذکور در مواد 22 و 23 آیین‌نامه و با در نظرگرفتن اوضاع و احوال ، مجازات ذیل اعمال می‌شود:
• جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال
• محرومیت از انجام فعالیت‌های ورزشی مرتبط و غیر مرتبط با فوتبال برای دوره‌ای خاص
• محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها برای دوره‌ای خاص
• محرومیت مادام العمر در صورتیکه موارد فوق تکرار شود
• تا شش ماه محرومیت برای ارائه پیشنهاد رشوه به کارمندان فدراسیون یا هیئت‌ها
ماده 41 تبانی
تبانی به مفهوم این است که اشخاص اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل دست‌اندرکار مسابقه، توافق نمایند که با اقداماتی برخلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه، نتیجه مسابقه را تعیین نمایند که تشخیص موضوع بر عهده کمیته انضباطی است. در این مورد نظر نماینده اعزامی فدراسیون و سه نفر آسیا یا از A کارشناس متعهد(که حداقل دارای مدرک مربیگری مدیران ارشد و خوشنام و متعهد و خبره فوتبال باشند)، استعلام خواهد شد. در صورت احراز، مرتکبین اعم از مباشرین و معاونین و شرکاء به جریمه نقدی از 10میلیون تا 1 صد میلیون ریال به همراه یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم خواهند شد:
• محرومیت از شرکت در مسابقات یا فعالیت‌های مرتبط با فوتبال تا دو سال برای سرپرست، مربی، مدیر باشگاه و یا هر یک از عوامل تبانی
• حذف دو تیم از مسابقات
• سقوط به دسته پایین‌تر
• کسر امتیازات
• استرداد جوایز و مقام‌ها و نشان‌ها و مدال‌ها
تبصره 1: شروع به تبانی و پیشنهاد آنچه منتهی به حصول نتیجه نشده باشد، موجب محرومیت پیشنهاد کننده از شرکت در مسابقات تا یک سال و محکومیت او به پرداخت جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال خواهد شد.
تبصره 2 : درصورت حذف تیم یا دوتیم تبانی کننده از دور مسابقات و یا سقوط به دسته پایین تر، امتیازات و گل های زده و خورده تیم‌هایی که با این دو تیم هم گروه هستند و مسابقه
داشته‌اند، متناسب با زمان تبانی به این شرح اعمال می‌شود: اگر تبانی در دور رفت باشد، تمام امتیازات و گل‌های زده و خورده تیم‌ها صفر خواهد شد و اگر از دور برگشت باشد، امتیازات و گل‌های زده و خورده دور رفت لحاظ و دور برگشت لحاظ نخواهد شد.
• ماده 42  رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال
بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت‌های غیرفوتبالی مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاری شوند، به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط با فوتبال شود، قطع نظر از حکم مراجع قضایی، با توجه به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات زیر در مورد آنها منفرداً یا توأماً اعمال می‌شود:
• الف: تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه
• توبیخ کتبی با درج در پرونده
• جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال
• محرومیت جلسه‌ای از دو تا هشت مسابقه رسمی یا محرومیت از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تخفیف مجازات، تجدید نظرخواهی، اجرای مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق حرفه‌ای، آیین دادرسی، منابع مالی، مجمع عمومی