منبع پایان نامه ارشد درمورد اثربخشی سازمانی، ساختار سازمانی، چند متغیره، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

نمود.

Assessment of normality (Group number 1)

Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
انگیزه
1.000
5.000
.224
1.624
-.544
-1.973
تسهیل روابط
1.000
5.000
.032
.232
-.867
-3.145
ساختار سازمانی
1.000
5.000
.135
.979
-.580
-2.103
ایده
1.000
5.000
.398
2.886
-.309
-1.123
اثربخشی سازمانی
1.000
5.000
.572
4.152
-.148
-.537
تخصص
1.000
5.000
.269
1.955
-.230
-.836
رهبری
1.000
5.000
.335
2.429
.161
.586
Multivariate

10.119
8.012

با حذف نیز هنوز توزیع نرمال چند متغیره نیست که ممکن است برآورد ماکزیمم درست‌نمایی را تحت تاثیر قرار دهد لذا از روش بوت استراپ نیز برآورد صورت می‌گیرد.

مدل‌های مشخص و غیرمشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارا بودن دو شرط به نام‌های “شرط رتبه” و “شرط مرتبه” ضرورت دارد
مدل 1 صادرات شرط رتبه را دارا می‌باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 1 صادرات با توجه به خروجی زیر عدد 14 است:
Notes for Model (Default model)
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
28
Number of distinct parameters to be estimated:
14
Degrees of freedom (28 – 14):
14

28 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس- کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
14 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل تنها می‌توان 14 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 1 صادرات شرط مرتبه را نیز دارا می‌باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‌ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است . که خروجی نتایج و مدل در زیر آمده است.
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 85.962
Degrees of freedom = 14
Probability level = .000

مدل 1 صادرات با ضرایب استاندارد

مدل 1 صادرات با ضریب غیر استاندارد

شاخص‌های برازش و اصلاح مدل
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
14
85.962
14
.000
6.140
Saturated model
28
.000
0

Independence model
7
443.422
21
.000
21.115
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
.806
.709
.832
.744
.830
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.667
.537
.553
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.128
.103
.154
.000
Independence model
.253
.233
.273
.000

نسبت کای اسکوئر مدل 1 به درجه آزادی برابر MIN/DF=6/140 و تمام شاخص‌های برازش تطبیقی زیر 90 درصد است و نشان از برازش پایین مدل است.
ولی شاخص‌های مقتصد (شاخص اقتصادی بودن که در جدول بالا بزرگتر و پر رنگ‌تر است) بالای 50 درصد است ولی شاخص RMSEA کمتر از 5 درصد نیست (128/0).
لذا نیاز به اصلاح است زیرا اکثر شاخص‌ها برازش (بجز شاخص‌های مقتصد که بایستی از 50 درصد بالاتر باشند) خوب نمی‌باشد.

شاخص‌های اصلاح مدل
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M.I.
Par Change
d58

d59
13.571
.210
d57

d58
4.062
.097
d56

d59
10.850
-.146
d56

d57
8.547
.108
d55

d57
4.313
-.087
d54

d58
11.252
-.159
d53

d59
8.873
.131
d53

d56
14.679
-.144
d53

d54
9.103
.110
مدل 1 اصلاح شده

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.079
.047
.112
.067
Independence model
.253
.233
.273
.000

شاخص RMSEA هنوز بالای 5 درصد است.
شاخص‌های پیشنهادی جدید اصلاحی به صورت زیر است :
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M.I.
Par Change
d57

d58
8.316
.136
d53

d57
5.853
-.085

مدل اصلاح شده نهایی
مدل 1 اصلاحی با ضرایب استاندارد

مدل 1 اصلاحی با ضرایب غیر استاندارد
شاخص های مدل اصلاح شده

CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
20
9.094
8
.334
1.137
Saturated model
28
.000
0

Independence model
7
443.422
21
.000
21.115
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
.979
.946
.997
.993
.997
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.381
.373
.380
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.021
.000
.071
.781
Independence model
.253
.233
.273
.000

در نهایت مقادیر بالاتر از 200 برای شاخص هولتر در جدول زیر به عنوان برازش خوب مدل و حجم نمونه مکفی تفسیر می‌شود.
HOELTER
Model
HOELTER
.05
HOELTER
.01
Default model
538
696
Independence model
24
28

شاخص‌های برازش و نسبت بحرانی و سطح معناداری
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
انگیزه

روابط تخصصی
1.000

تسهیل روابط

روابط تخصصی
.813
.124
6.560
***
par_1
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.856
.137
6.241
***
par_2
ایده

روابط تخصصی
1.416
.190
7.441
***
par_3
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
1.090
.151
7.216
***
par_4
تخصص

روابط تخصصی
.605
.133
4.551
***
par_5
رهبری

روابط تخصصی
1.002
.160
6.275
***
par_6
Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
انگیزه

روابط تخصصی
.651
تسهیل روابط

روابط تخصصی
.518
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.474
ایده

روابط تخصصی
.815
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
.637
تخصص

روابط تخصصی
.310
رهبری

روابط تخصصی
.538

Covariances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
ایده

رهبری
-.203
.055
-3.717
***
par_7
تخصص

رهبری
.219
.062
3.560
***
par_8
تسهیل روابط

تخصص
-.063
.046
-1.385
.166
par_9
انگیزه

ایده
-.307
.056
-5.490
***
par_10
اثربخشی سازمانی

تخصص
.162
.052
3.089
.002
par_11
انگیزه

اثربخشی سازمانی
-.147
.047
-3.142
.002
par_12
Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
ایده

رهبری
-.387
تخصص

رهبری
.227
تسهیل روابط

تخصص
-.077
انگیزه

ایده
-.787
اثربخشی سازمانی

تخصص
.199
انگیزه

اثربخشی سازمانی
-.289
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
روابط تخصصی

.332
.072
4.618
***
par_13
انگیزه

.451
.061
7.342
***
par_14
تسهیل روابط

.597
.050
11.948
***
par_15
ساختار سازمانی

.836
.069
12.138
***
par_16
ایده

.336
.072
4.676
***
par_17
اثربخشی سازمانی

.577
.059
9.847
***
par_18
تخصص

1.143
.092
12.403
***
par_19
رهبری

.817
.077
10.552
***
par_20

شاخص‌های جزیی برازش و نسبت بحرانی و سطح معنی داری در جداول فوق نشان می‌دهد که تمام بارهای عاملی و ضرایب استاندارد واریانس‌های برآورد شده تفاوت معنی‌داری با صفر دارند (نماد *** نشان می‌دهد که P0/001است) و کواریانسهای برآوردی بجز کوواریانس بین تسهیل و تخصص همگی تفاوت معنی داری با صفر دارد.

برآوردهای خودگردان سازی (بوت استراپ)
ضرایب استاندارد و سطح معنی داری
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
انگیزه

روابط تخصصی
1.000

تسهیل روابط

روابط تخصصی
.813
.124
6.560
***
par_1
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.856
.137
6.241
***
par_2
ایده

روابط تخصصی
1.416
.190
7.441
***
par_3
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
1.090
.151
7.216
***
par_4
تخصص

روابط تخصصی
.605
.133
4.551
***
par_5
رهبری

روابط تخصصی
1.002
.160
6.275
***
par_6

از روش حداکثر درست‌نمایی همگی تفاوت معنی دار با صفر دارند
P0/001 است یعنی همگی از 5 درصد کمتر است).

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
انگیزه

روابط تخصصی
.000
.000
1.000
.000
.000
تسهیل روابط

روابط تخصصی
.128
.006
.814
.001
.009
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.179
.009
.883
.027
.013
ایده

روابط تخصصی
.195
.010
1.421
.005
.014
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
.157
.008
1.113
.022
.011
تخصص

روابط تخصصی
.128
.006
.626
.021
.009
رهبری

روابط تخصصی
.155
.008
1.006
.004
.011

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
انگیزه

روابط تخصصی
1.000
1.000
1.000

تسهیل روابط

روابط تخصصی
.813
.634
1.081
.006
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.856
.611
1.187
.011
ایده

روابط تخصصی
1.416
1.160
1.839
.006
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
1.090
.891
1.370
.011
تخصص

روابط تخصصی
.605
.417
.814
.014
رهبری

روابط تخصصی
1.002
.785
1.318
.006

مقایسه بوت استراپ و ماکزیمم درستنمایی
پارامتر
ML
Bootstrap

Estimate
S.E.
C.R
mean
SE
L
U
انگیزه

روابط تخصصی
1.000

1.000
.000
1.000
1.000
تسهیل روابط

روابط تخصصی
.813
.124
6.560
.814
.128
.634
1.081
ساختار سازمانی

روابط تخصصی
.856
.137
6.241
.883
.179
.611
1.187
ایده

روابط تخصصی
1.416
.190
7.441
1.421
.195
1.160
1.839
اثربخشی سازمانی

روابط تخصصی
1.090
.151
7.216
1.113
.157
.891
1.370
تخصص

روابط تخصصی
.605
.133
4.551
.626
.128
.417
.814
رهبری

روابط تخصصی
1.002
.160
6.275
1.006
.155
.785
1.318

هر دو روش روابط معنی دار بین عامل 1 و سئوالات را تایید می‌نماید.

مدل 2 صادرات

شاخص‌های ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
Assessment of normality (Group number 1)
Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
هماهنگی
1.000
5.000
-.239
-1.739
-.677
-2.462
مزیت رقابتی
1.000
5.000
.093
.679
-.530
-1.925
شناسایی دانش
1.000
5.000
.419
3.047
-.537
-1.952
Multivariate

.624
1.015

قدر مطلق نسبت های بحرانی کجی و کشیدگی در جدول بالا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دانش سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی، امکان سنجی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد چند متغیره، سرمایه فکری