منبع پایان نامه ارشد درمورد اثرات ثابت، آزمون های آماری، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

برابری ضرايب عرض از مبدأ مقاطع مختلف و آزمون هاسمن نيز به منظور تبيين مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد برآورد قرار گرفته اند که نتايج اين دو آزمون در جدول شماره 4-4 و 4-5 نشان داده شده است.
با توجه به اينکه مقدار P-value به دست آمده از آزمونF ليمر برابر با صفر مي باشد، فرض صفر
رد شده (P-value ≤ 0.05) و روش داده های تابلويی پذيرفته مي شود. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F ليمر به شرح زير می باشد:

Ho: روش داده های تلفيقی
H1: روش داده های تابلويی

جدول(4-4)آزمون F ليمر
آمارهF ليمر
P-value
6.765
0.000

با توجه به مقدار P-value به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با 0.000مي باشد، فرض صفر آزمون هاسمن رد شده و روش اثرات ثابت پذيرفته مي شود.
فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن به شرح زير می باشد:

Ho: روش اثرات تصادفی
H1: روش اثرات ثابت

جدول(4-5)آزمون هاسمن
آماره هاسمن
P-value
17.024
0.000

جدول(4- 6)نتايج تجزيه و تحليل دادهها جهت آزمون فرضيه اول
متغير وابسته به موقع بودن سود (TOE)
متغير
ضريب
انحراف استاندارد
آماره t
P-value
C
0.183-
1.439
3.055-
0.036
MO
0.443-
1.844
2.287-
0.042
SIZE
0.375-
2.387
3.043-
0.033
MB
0.439
2.537
2.994
0.035
LEV
0.973-
1.941
5.242-
0.000
آماره دوربين واتسون
1.904
Adjusted R-squared
Prob(F-statistic)
0.000
0.39

با توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح نگاره فوق، مشاهده می شود که مقدارP-Valueمربوط به آماره F (prob (F-statistic)) كه بيانگر معني دار بودن كل رگرسيون است، برابر 0.000 بوده و حاكي از آن است كه مدل در سطح اطمينان 95 درصد معنادار مي باشد. ضريب تعيين تعديل شده R2 برابر 0.39 بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقريباً 39% از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مدل قابل تبيين است، که نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی خوبی از اين رگرسيون است. همچنين آماره دوربين واتسون برابر با 1.904 می باشد که اين مقدار در فاصله 1.5 تا 2.5 نشان از عدم خود همبستگی بين متغيرها می باشد.
همانگونه که در جدول 4-6 ملاحظه می شود، ضريب متغير مستقل مالکيت خانوادگی (MO ) برابر با 0.443- و عدد معناداری (Prob) آن 0.042 مي باشد. با توجه به آماره tوP-Value اين متغير، نتايج نشانگر معنی داری اين ضريب در سطح خطای 5 درصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد كه بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.

4-7-2- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه دوم:
بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.

TOEit =β0+β1INSit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit

و برای آزمون اين مطلب، فرضيه صفر و يک به صورت زير تعريف شده است:
H0: بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود ندارد.
:H1 بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
4-7-2-1- بررسی ناهمسانی واریانس
در اين آزمون فرضيه ها به صورت زير تعريف مي شوند:

: H0 همسانی واريانس
H1: ناهمسانی واريانس

شرح
مقدار آماره
احتمال
F-statistic
38.197
0.058
Obs*R-squared
67.198
0.068
جدول (4-7) نتايج آزمون ناهمسانی وايت

با توجه به اينکه آماره اين آزمون ها در سطح 5 درصد معنادار نيست، بنابراين فرض ناهمسانی واريانس رد شده و همسانی واريانس جملات اخلال پذيرفته می شود.

4-7-2-2- آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن
با توجه به اينکه مقدار P-valueبه دست آمده از آزمونF ليمر برابر با صفر مي باشد، فرض Ho رد شده و روش دادههای تابلويی پذيرفته ميشود. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F ليمر به شرح زير می باشد:

Ho: روش داده های تلفيقی
H1: روش داده های تابلويی
جدول(4-8)آزمون F ليمر
آمارهF ليمر
P-value
5.346
0.000

با توجه به مقدارP-value به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با 0.000مي باشد، فرض صفر
آزمون هاسمن رد شده و روش اثرات ثابت پذيرفته ميشود.
فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن به شرح زير می باشد:

Ho: روش اثرات تصادفی
H1: روش اثرات ثابت

جدول(4-9)آزمون هاسمن
آماره هاسمن
P-value
19.148
0.000

جدول(4-10)نتايج تجزيه و تحليل دادهها جهت آزمون فرضيه دوم
متغير مستقل به موقع بودن سود (TOE)
متغير
ضريب
انحراف استاندارد
آماره t
P-value
C
0.760-
0.919
2.184-
0.009
INS
1.440
0.560
2.697
0.001
SIZE
0.941-
0.538
2.789-
0.0001
MB
0.654
0.638
2.226
0.010
LEV
0.935-
0.876
8.053-
0.000
آماره دوربین واتسون
1.970
Adjusted R-squared
Prob(F-statistic)
0.000
0.42

با توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح جدول فوق، مشاهده می شود که مقدارP-value مربوط به آماره F (prob (F-statistic)) كه بيانگر معني دار بودن كل رگرسيون است، برابر 0.000 بوده ضريب تعيين تعديل شده 2R برابر 0.42 بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقريباً 42% از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مدل قابل تبيين است، که نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی خوبی از اين رگرسيون است. همچنين آماره دوربين واتسون برابر با 1.970 می باشد که این مقدار در فاصله 1.5 تا 2.5 نشان از عدم خود همبستگی بين متغيرها می باشد.
همانگونه که در جدول 4-10 ملاحظه می شود، ضريب متغير مستقل مالکيت نهادی143 (INS) برابر با1.440 و عدد معناداری (Prob) آن 0.001 مي باشد. با توجه به آماره tوP-value اين متغير، نتايج نشانگر معنادار بودن اين ضريب در سطح خطاي 5 درصد مي باشد. براساس اين يافته ها،فرض H1 مبني بر وجود رابطه معنادار بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود پذيرفته می شود.
4-7-3- تجزیه و تحلیل و نتایج فرضیه سوم:
بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.

TOEit =β0+β1CORit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +ei

و برای آزمون اين مطلب، فرضيه صفر و يک به صورت زير تعريف شده است:
H0: بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود ندارد.
H1: بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
4-7-3-1- بررسی ناهمسانی واریانس
در اين آزمون فرضيه ها به صورت زير تعريف مي شوند:

: H0 همسانی واريانس
H1: ناهمسانی واريانس
جدول(4-11)نتايج آزمون ناهمسانی وايت
شرح
مقدار آماره
احتمال
F-statistic
55.973
0.000
Obs*R-squared
83.766
0.000

با توجه به اينکه آماره اين آزمون ها در سطح 5 درصد معنادار است، بنابراين فرض همسانی واريانس رد شده و ناهمسانی واريانس جملات اخلال پذيرفته می شود.
اين موضوع از نقض فرض ناشی می گردد. چنين مشکلی در رگرسيون سبب خواهد شد که نتايج OLS ديگر کاراترين نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترين مجذورات تعميم يافته استفاده می گردد.

4-7-3-2- آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن
با توجه به اينکه مقدارP-value به دست آمده از آزمونF ليمر برابر با صفر مي باشد، فرضH0 رد شده و روش دادههای تابلويی پذيرفته ميشود. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F ليمر به شرح زير می باشد:

Ho: روش داده های تلفيقی
H1: روش داده های تابلويی
جدول(4-12)آزمون F ليمر
آمارهF ليمر
p-value
4.973
0.000

با توجه به مقدار P-value به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با 0.000 مي باشد، فرض صفر آزمون هاسمن رد شده و روش اثرات ثابت پذيرفته ميشود.
فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن به شرح زير می باشد:

Ho: روش اثرات تصادفی
H1: روش اثرات ثابت
جدول(4-13)آزمون هاسمن
آماره هاسمن
p-value
18.770
0.000

جدول(4-14)نتايج تجزيه و تحليل دادهها جهت آزمون فرضيه سوم
متغير وابسته به موقع بودن سود (TOE )
متغير
ضريب
انحراف استاندارد
آماره t
p-value
C
0.887-
0.953
2.910-
0.0000
COR
0.937
1.037
1.255
0.088
SIZE
0.648-
0.710
2.798-
0.005
MB
0.714
0.907
2.766
0.005
LEV
0.806-
0.938
1.901-
0.007
آماره دوربين واتسون
1.801
Adjusted R-squared
Prob(F-statistic)
0.000
0.62

با توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح جدول فوق، مشاهده می شود که مقدارP-Valu مربوط به آماره F (prob (F-statistic)) كه بيانگر معني دار بودن كل رگرسيون است، برابر 0.0000 بوده و حاكي از آن است كه مدل درسطح اطمينان 95 درصد معنادار مي باشد. ضريب تعيين تعديل شده R2 برابر 0.63 بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقريباً 63% از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مدل قابل تبيين است، که نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی نسبتاً خوبی از اين رگرسيون است. همچنين آماره دوربين واتسون برابر با 1.801 می باشد که اين مقدار در فاصله 1.5 تا 2.5 نشان از عدم خود همبستگی بين متغيرها می باشد.
همانگونه که در جدول 4-14 ملاحظه می شود، ضريب متغير مستقل مالکيت شرکتی (COR) با 0.937 و عدد معناداری (Prob) آن 0.088 مي باشد. با توجه به آماره tوP-Value اين متغير، نتايج نشانگر عدم معنی داری اين ضريب در سطح خطای 5 درصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد كه بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود ندارد. در نتيجه فرضH1 تحقيق رد می شود و فرض H0مبنی بر معنی داربودن فرضيه تحقيق پذيرفته می شود.
جدول(4-15)خلاصه نتايج تحقيق
فرضيات ومدل اندازه گيری
ضريب
انحراف استاندارد
آماره t
p-value
نوع رابطه
فرضيه 1
TOE & MO
0.443-
1.844
2.287-
0.042
منفی معنی دار

مدل1
TOEit=β0+β1MOit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
فرضيه 2
TOE & INS
1.439
0.560
2.697
0.001
مثبت معنی دار
مدل 2
TOEit =β0+β1INSit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
فرضيه 3
TOE & COR
0.937
1.037
1.2548
0.088
مثبت و عدم معنا داری
مدل 3
TOEit =β0+β1CORit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit

4-8- خلاصه فصل
در اين فصل پس از توضيح مختصری در خصوص آزمون های آماری مورد استفاده در اين تحقيق، تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق ارائه و ويژگي هاي اين متغيرها از طريق شاخص هاي مركزي و پراكندگي بررسي گرديد. سپس همبستگی بين متغيرها با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه فرضيه های تحقيق با بكارگيري آزمون هاي آماری توضيح داده شده در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفتند. با انجام آزمون های آماری در فرضيه اول بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. و در فرضيه دوم بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و در پايان، برای فرضيه سوم بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد. در فصل بعد به مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش، محدوديت هاي پژوهش، پيشنهاد پژوهش و پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده می پردازيم.

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه
بخش مهم تحقيق نتيجه گيری از فرضيه ها و تهيه طرح و تعميم آن می باشد. اين نتيجه گيری آخرين تأثير را هم از حيث سبک نگارش و هم از جهت محتوا بايد به خواننده القا نمايد. نتيجه گيری باوری مبنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختيار خوانندگان پژوهش به علاقه مندان به اجرای پژوهش های آتی مبنی بر پژوهش های کنونی و در نهايت استفاده کنندگان کاربردی، قرار می گيرد.
اين فصل با ارائه خلاصه کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده است. سپس خلاصه نتايج آزمون فرضيه های تحقيق ارائه، تشريح، تفسير و ارزيابی گرديده است. در بخش بعدی نتايج حاصل از پژوهش حاضر با پيشينه تحقيق مقايسه شده است. در نهايت پيشنهاد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، قانون مجازات، اصلاح مجرمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، سطح معنی داری، اندازه شرکت، عدم تقارن اطلاعات