منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، فیزیولوژی، ترکیب بدنی، بیومکانیک

دانلود پایان نامه ارشد

2000).
اسفرجانی (1379) و یادآور (1376) نیز در مطالعات خود از شاخص‌های آنتروپومتریکی مانند قد، طول اندام تحتانی و اندام فوقانی به عنوان عوامل مهم در تعیین استعداد مناسب برای رشته‌ی والیبال یاد کرده‌اند. (Gambetta, 1992).
سهیل و همکاران (1991) نیز دو قابلیت «زمان واکنش و چابکی» را از ویژگی‌های سه بازیکن والیبال می‌دانند (ایلون کشکولی، 1391).
در همین ارتباط پهل53 و همکاران (1982) ضمن تاکید بر قابلیت‌های جسمانی برای والیبال، به قابلیت‌های دیگری مانند: اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی اشاره کرده‌اند. علاوه بر اینها، بسیاری وجود قابلیت‌های روان شناختی را برای موفقیت یک ورزشکار جوان در صحنه‌ی ورزش ضروری می‌داند مالینا و ﺗاﻳﺴﻦ54 (1991) نیز شاخص‌های مهارتی را در موفقیت ورزشکاران بسیار مهم دانسته‌اند. چینی‌ها (1990)، در یک الگوی پیشنهادی برای استعدادیابی در والیبال شاخص‌های مهارتی، مانند دریافت، سرو، آبشار، توپ گیری و دفاع را مطرح کرده‌اند. در برنامه پیشنهادی کشور ماﻟﺰی (1994) نیز برخی از شاخص‌های مهارتی مانند ساعد، پنجه، سرو و آبشار دیده می‌شود. علیرﻏﻢ وجود اطلاعات فوق، در اکثر تحقیقات انجام شده، مردان شرکت داشته‌اند و در مورد ورزش زنان، به ویژه در کشور ما اطلاعات محدودی وجود دارد (اسماعیل‌پور، 1388).
والیبال سریع‌ترین ورزش جهانی است که در کوتاه‌ترین زمان به تلاش فیزیکی بالایی در طول تمرین و مسابقه نیاز دارد. بنابراین با توجه به ماهیت این رشته ورزشی، ترکیب بدنی منحصر به فرد و متفاوتی نسبت به دیگر ورزش‌ها دارد. به طور رایج از ویژگی‌های آنتروپومتریک (قد، وزن، BMI و …) و اندازه‌گیری ترکیب بدنی شامل درصد چربی بدن (FAT%)، وزن چربی و وزن بدون چربی (LBM) برای شناسایی بازیکنان مستعد والیبال نوجوان و جوان استفاده می‌کنند که با اجرای جسمانی آنان مانند توانایی پرش، چابکی، قدرت، سرعت، انعطاف‌پذیری و قدرت انفجاری مرتبط می‌باشد. (خدابخشی، صنعتی، ابراهیمی عطری، 2011)
رشته هندبال
تاریخچه هندبال در جهان «هومر»55 تاریخ نویس مشهور یونان در کتاب معروف خود «اودیسه»56 از ورزش هندبال با نام «اورانیا»57 یاد کرده است و تصاویر مربوط به این بازی نیز که در سال ۶۰۰ قبل از میلاد روی یکی از دیوراهای آتن قدیم حجاری شده بود، در سال ۱۹۲۶ کشف شد.
هندبال که ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش‌های خشن معرفی شده در مدت یک ساعت و یا حتی بیشتر بازی می‌شود و از مجموعه‌ای از مهارتها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله… تشکیل شده است. تحقیق آقای علیرضا اسماعیلی نشان می‌دهد بازیکنان مرد در مسابقات هندبال به طور میانگین 4829 متر را دویده و یا راه رفته‌اند. رسیدن به یک حد مطلوب از آمادگی‌های عمومی تضمین کننده موفقیت ورزشکار خواهد بود تحقیقات ویژه در مورد آسیب‌های ورزشی هندبال نشان می‌دهند ورزشکارانی که دارای آمادگی جسمانی بهتری هستند کمتر در معرض آسیب‌های ورزشی قرار می‌گیرند. از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه گیری می‌شود که بین ویژگی‌های بدن سنجی و آمادگی‌های عمومی ورزشکاران هندبال ارتباطی قوی وجود دارد. به طوری که اکثراً اندازه قد- ابعاد بدنی- جثه قوی- بلندی طول اندام بالائی – اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهای اصلی و عمومی بازیکنان می‌دانند. علاوه بر ویژگی‌های عمومی فوق خصوصیات بازیکنان در هر پست مختلف بازی هندبال با یکدیگر متفاوت است که در انتخاب افراد می‌بایست ملاک قرار گیرد.
«ارتباط بین قد و جنبه‌های ارزشمند فیزیکی و بیومکانیکی بازیکنان زبده هندبال ایران» عنوان پایان نامه آقای ابراهیم بیاتانی در تابستان سال 1375 است. ایشان 94 بازیکن زبده را برمبنای 30 متغیر انتخابی ارزیابی نموده و نتیجه گرفته که قد بازیکنان با متغیرهای انتخاب شده (بیومکانیکی و اندازه‌های آنتروپومتری و کسب نتیجه در شوتهای هندبال) ارتباط معنی‌دار می‌باشد. لیکن با متغیرهای (آمادگی عمومی حرکتی) ارتباط معنی‌دار به جز در مواردی مشاهده نشد. (آقا علی‌نژاد، 1379).
ارتباط بین قد و جنبه‌های ارزشمند فیزیکی و بیومکانیکی بازیکنان زبده هندبال ایران» عنوان پاین نامه آقای ابراهیم بیاتانی در تابستان سال ۱۳۷۵ است. ایشان ۹۴ بازیکن زبده را برمبنای ۳۰ متغیر انتخابی ارزیابی نموده و نتیجه گرفته که قد بازیکنان با متغیرهای انتخاب شده (بیومکانیکی و اندازه‌های آنتروپومتری و کسب نتیجه در شوتهای هندبال) ارتباط معنی‌دار می‌باشد. لیکن با متغیرهای (آمادگی عمومی حرکتی) ارتباط معنی‌دار به جز در مواردی مشاهده نشد.
به نظر می‌رسد که نتیجه در شوت ارتباط معنی‌داری بین قد با فاکتورهای (بیومکانیکی، آنتروپومتری) داشته باشد. اساسی ترین ویژگی بازیکن هندبال قد است که از نظر اهمیت در راس هرم خصوصیات بدنی بازیکنان قرار دارد و عامل مهمی در اجرای مهارتهای تدافعی و تهاجمی دارد و باعث افزایش کارائی تیم می‌شود. نهایتاً ایشان نتیجه گرفته‌اند که قابلیت‌های بازیکنان زبده هندبال قد، وزن، قدرت، سرعت و اندازه‌های وجب دست راست می‌باشند و بقیه متغیرها یک مکمل ضعیف هستند. (همان).
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد: پهنای بیشتر دست و توده عضلانی در بازیکنان هندبال عامل بسیار مهمی در کسب موفقیت تیم‌ها به شمار می‌رود.
اندازه‌های آنتروپومتریک به ویژه اندازه پهنای کف دست در پیشگویی سرعت اولیه توپ در شوت جفت و اندازه‌های طول بازو، طول ساعد و طول کف دست با هم یا به طور کلی طول دست برتر آزمودنی‌ها در پیشگویی سرعت اولیه توپ در شوت ثابت نقش تعیین کننده‌ای دارند. (شهبازی مقدم، اصلاحاتی).

2ـ3 پیشینه تحقیق
2ـ3ـ1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ـ نادر شوندی و همکاران(1390)در تحقیقی تحت عنوان ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی که بر روی 36 بازیکن تیم ملی والیبال ایران با میانگین سن 5/4±5/24 سال انجام شد. و متغیر‌های فیزیولوژیک شامل توان هوازی (آزمون شاتل ران)، توان بی‌هوازی (آزمون ارگوجامپ 15 ثانیه)، انعطاف‌پذیری (آزمون انعطاف تنه به جلو)، سرعت (آزمون 40 یارد)، چابکی (آزمون 9×4 متر) و توان انفجاری (آزمون پرش عمودی) و متغیرهای آنتروپومتریک شامل وزن، قد و درصد چربی (پنج نقط‌های) شرکت کنندگان اندازه‌گیری شد. همچنین ویژگی‌های سوماتوتیپ آن‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که تفاوت‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریکی بین بازیکنان پست‌های مختلف والیبال می‌باشد که این تفاوت‌ها با بارکارهای مختلف آن‌ها همخوانی دارد. از جنبه عملی، پیشنهاد می‌شود که متخصصان ورزشی و مربیان در طراحی برنامه‌های تمرین ویژه هر پست و استعدادیابی بازیکنان باید ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک آنان را در نظر بگیرند.
ـ فرهاد رحمانی نیا و همکاران (1391) در تحقیقی تحت عنوان رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار که با هدف بررسی رابطه قدرت فشردن دست با متغیرهای آنتروپومتریکی پایه، اندام فوقانی و به ویژه دست در دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار و بر روی 200 آزمودنی مرد شامل 100 دانشجوی غیر ورزشکار و 100 دانشجوی ورزشکار انتخاب شدند. قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، طول بازو، طول ساعد، طول ساعد و دست، عرض آرنج، عرض مچ دست، عرض کف دست، محیط بازو، محیط ساعد، محیط مچ دست و متغیرهای آنتروپومتریکی ویژه دست شامل محدوده‌ها، طول‌ها و پیرامون انگشتان و قدرت فشردن دست در همه آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شدند. این یافته‌ها نشان داد متغیرهای آنتروپومتریکی و همچنین فعالیت ورزشی بر قدرت فشردن دست تاثیرگذار هستند.
ـ جواد قائمی و همکاران در پژوهشی با عنوان (تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در کشتی‌گیران تیم ملی آزاد) که بر روی13کشتی گیر نوجوان تیم ملی آزاد که میانگین سنی آن‌ها 1±16 انجام شد و برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت دست، از داینامومتر دیجیتال استفاده شد و برای اندازه‌گیری شاخص‌های ویژه دست، از پروتکل ویسناپو و همکاران (2007) استفاده شد.
در این پژوهش، بررسی و مشخص شد که طول انگشت حلقه نسبت به دیگر انگشتان رابطه قوی تری با قدرت دست دارد که پیش‌بینی کننده قدرت دست است. در نتیجه علاوه بر اینکه ابعاد اختصاصی بزرگتر دست، یکی به علت بهره‌ی مکانیکی بیشتر و دیگری به علت رابطه‌ی این ابعاد با قدرت دست، به احتمال زیاد موجب بهبود اجرای کشتی گیران می‌شود. همچنین شاخص RFL پیش گوی بسیار قوی برای قدرت دست است و در کنار ابعاد آنتروپومتریک کل بدن باید به ابعاد اختصاصی دست برای استعدادیابی کشتی گیران توجه داشت.
ـ امیر رشیدلمیر و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ که با هدف بررسی رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر بود و بر روی 18 شناگر پسر تمرین کرده 10 تا 13 سال عضو تیم شنای مشهد انجام گرفت، 15 مورد از ابعاد اختصاصی دست را با روش ویسناپو مورد بررسی قرار دادند که از این موارد تنها فاصله بین انگشت شست و اشاره با قدرت دست رابطه معنادار نداشت. در این پژوهش مشخص شد بهترین شاخص پیشگو برای قدرت دست p4 می‌باشد.
ـ محمداسماعیل افضل‌پور و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان پیش‌بینی موفقیت در والیبال از روی ویژگی‌های روانشناختی، فیزیولوژیکی و پیکری بازیکنان زن استان خراسان جنوبی که با هدف پیش‌بینی موفقیت در اجرای مهارت‌های والیبال از روی شاخص‌های روان شناختی، فیزیولوژیکی و پیکری در بازیکنان زن استان خراسان جنوبی حاضر در لیگ دسته‌ی اول کشور، لیگ استانی و دانشجویان دانشگاهی انجام شد و اطلاعات مورد نیاز با وسایلی از قبیل، کالیپر، کولیس، تخته انعطاف، دینامومتر و چرخ کارسنج مونارک تعیین، و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام، تجزیه و تحلیل شدند به این نتایج دست یافتند که ارتباط معنی‌داری بین قد، وزن، قد بالا تنه، قطر بازو، انگیزش، نوع گروه (موفق، نیمه موفق یا مبتدی)، سابقه بازی، قدرت عضلانی، چابکی، انعطاف‌پذیری، اوج توان بی‌هوازی پاها و تمرکز با مهارت سرویس بازیکنان وجود دارد.
ـ محمود خدابخشی و همکاران(1390)در تحقیقی با عنوان رابطه بین ترکیب بدنی، شاخص توده بدنی(BMI)، توان بی‌هوازی و VO2MAX در والیبالیست‌های نخبه دانشگاهی که هدف آن تعیین رابطه بین ترکیب بدنی، شاخص توده بدنی(BMI)، توان بی‌هوازی و VO2max در والیبالیست‌های نخبه دانشگاهی است جامعه آماری پژوهش را بازیکنان منتخب در تمرینات تیم والیبال دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند که تعداد آﻧﻬﺎ30 نفر بود. ابتدا مشخصات فردی بازیکنان ثبت شد و سپس اندازه‌های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی شامل قد، وزن، BMI، درصد چربی، وزن چربی و بدون چربی اندازه‌گیری شد. توان بی‌هوازی و Vo2max به ترتیب با آزمون وینگیت و تست بروس اندازه‌گیری شد با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که موفقیت در رشته والیبال به عوامل زیادی وابسته است و والیبالیست‌های موفق عموماً وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی برجسته دارند. والیبالیست‌های موفق لازم است ویژگی‌های زیر را دارا باشند: درصد چربی بدنی پایین، BMI پایین، توان بی‌هوازی بالا و آمادگی هوازی بالا در طول بازی.
ـ ساره شاه حیدری و همکاران (1390)در تحقیقی با عنوان ارتباط بین شاخص‌های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبه‌ی دختر در شنای آزاد 50 متر که هدف آن، بررسی رابطه‌ی بین شاخصهای آنتروپومتریک با عملکرد سرعتی (شنای آزاد 50متر) شناگران دختر نخبه بود. به این منظور50 نفر از دختران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی بانوان کشور با میانگین سنی 21-20سال به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های آنتروپومتریک شناگران شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض سینه، عمق سینه، عرض لگن، عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور باسن،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استعدادیابی، ورزشکاران، فیزیولوژی، آنتروپومتریک Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، نظام آموزشی، مهارتهای اجتماعی، اجتماعی شدن