منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، والیبالیست، درصد چربی بدن، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

سه بازیکن زن انجام شد و در آن از یک آزمون ارزیابی تمرین 15 جهشی استفاده شد و ثبت نتایج توسط برق نگار ماهیچه‌ای انجام شد و نتایج مربوط به متوسط ​​قدرت، متوسط ارتفاع پرش، حداکثر ارتفاع دست یافته شده، حداکثر قدرت محقق شده، حداکثر قدرت ممکن، و شاخص‌های سرعت تکرار، ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به این نتایج دست یافتند که: بیشترین میزان پسرفت برای جوان ترین بازیکن و کمترین میزان پسرفت برای قدیمی‌ترین بازیکن ثبت شد.
ـ جاسپال سینگ (2010). در تحقیقی با عنوان ویژگی‌های تن سنجی و فیزیولوژیکی در بازیکنان والیبال بین دانشگاهی در هند که با هدف مطالعه‌ی دو مرحله‌ای، نخست، ارزیابی مشخصات اندام سنجی بازیکنان والیبال بین دانشگاهی در هند و دوم، جستجو برای یافتن نوع همبستگی بین شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، قدرت دست (راست غالب) وVO2max، با دیگر ویژگی‌های تن سنجی و بر روی 63 بازیکنان منتخب والیبال بین دانشگاهی در هند (38 مرد و 25 زن) با سن 18-25 سال از دانشگاه گوروناناک‌دو، آمریتسار، پنجاب، هند، انجام شد نتایج نشان داد که بازیکنان والیبال مرد بلندقدتر (6. 63%) و سنگین تر (7. 31%) و بازیکنان والیبال زن نیز، اندکی بلندتر (0. 31%) و (3. 74%) سبک‌تر از همتایان خود در گروه کنترل بوده‌اند و در میان بازیکنان والیبال، همبستگی مثبتBMI و 19 متغیر دیگر، و درصد چربی بدن با 6 متغیر، قدرت دست راست با 20 متغیر و VO2max با 19 متغیر دیگر، مشاهده گردید این در حالیست که همبستگی منفی قابل توجهی نیز بین درصد چربی بدن و 16 متغیر دیگر، با قدرت دست راست و 7 متغیرهای دیگر باVO2maxو 8 متغیر دیگر، دیده شد.
ـ گریگوریس (2008)در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین شاخص‌های آنتروپومتریکی و عملکرد دختران نوجوان والیبالیست که به بررسی ریخت بدنی، اندازه و ترکیب بدن در بازیکنان والیبال زن در حین مسابقات پرداختند و هدف از این تحقیق توصیف ویژگی‌های مورفولوژیکی بازیکنان دختر والیبال در هنگام مسابقات بوده است. 163 بازیکن نخبه با سابقه که 79 نفر در دسته اول و بقیه در دسته دوم لیگ یونان بودند و عمدتاً آندومورف، در این تحقیق شرکت کردند. وزن، قد، تعداد تنفس، قطر شکم و همچنین چین خوردگی پوستی در قسمت‌های مختلف بدن مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. و نتایج به دست آمده به این صورت بود که بازیکنان دسته اول بلندتر، لاغرتر و با توده بدون چربی بیشتر نسبت به همتایان دسته دوم خود بودند و دیگر اینکه تفاوت معنی‌داری بین ورزشکاران با پست‌های مختلف بازی مشاهده شد.
ـ آمراواتی سرگروه تربیت بدنی دانشگاه ماهاراشترا هندوستان در تحقیقی با عنوان ارتباط ویژگی‌های تن سنجی و سینماتیک متغیرها با اسپک در بازیکنان والیبال که هدف از این مطالعه بررسی رابطه ویژگی‌های تن سنجی و حرکت شناسی بود با متغیر اسپک از بازیکنان والیبال که بر روی 12 بازیکن مرد زیر 19 سال تیم ملی والیبال راجستان هند انجام شد. در این مطالعه عملکرد اسپک زدن بازیکنان از سه منظر و توسط سه داور ثبت شد. میانگین ثبت نمرات برای آزمایش عملکرد اسپک زن بود.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که خصوصیات کارآمد از ابعاد آنتروپومتری که روی سرعت اسپک تاثیر دارند عبارتند از: ارتفاع قد ایستاده، ارتفاع قد نشسته، وزن بدن.
ـ اسمیت و همکاران (1992) در تحقیقی اهمیت عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی و تفاوت اجرا بین تیم ملی کانادا و تیم منتخب دانشگاه‌ها را بررسی کردند. آنها در جمع بندی کلی خود به این نتایج رسیدند که بازیکنان تیم ملی نسبت به بازیکنان دانشگاهی از قدرت سرعت و توان بیشتری برخوردار هستند و همچنین ترکیب بدن متشکل از توده بدون چربی و توده با چربی را از شاخص‌های مهم در تعیین اختلاف بین بازیکنان تیم ملی و دانشگاهی می‌دانند.

فصل سوم
روش پژوهش

3ـ1 مقدمه
در این فصل اطلاعات پیرامون روش‌شناسی تحقیق شامل جامعه نمونه آماری، ابزار و وسایل اندازه‌گیری و نحوه اجرای تست بیان شده است. همچنین در مورد نوع تحقیق و روش‌های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بحث شده است
3-2روش تحقیق
این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع تحقیقات کاربردی است
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل60 نوجوانان دختر والیبالیست و هندبالیست که در شهرستان دامغان مشغول به ورزش هستند، است. نمونه آماری این تحقیق را15 نفر از نوجوانان سالم هندبالیست و 15 نفر نوجوان سالم والیبالیست که واجد شرایط تحقیق بودند تشکیل دادند. که بر اساس نمرات پیش آزمون انتخاب شدند.
3-4 متغیرهای تحقیق
3-4-1 متغیرهای مستقل
طول انگشتان، طول دست، پهنای دست، فاصله انگشتان، قطر مچ، محیط ساعد، محیط دست
3-4-2 متغیر وابسته
قدرت دست
3-5 ابزار جمع آوری داده ها
1-تست ویسناپو و همکاران
2-متر نواری
3-دینامو متر دیجیتالی
3-6 شیوه اجرای تست ویسناپو و همکاران58
برای اندازه‌گیری شاخص‌های ویژه دست از روش ویسناپو و همکارانش 2007 استفاده شد. به این شکل که از آزمودنی خواسته شد تا انگشتان خود را در حالی که باز کرده و کشیده (ابداکشن کامل) است روی کاغذ قرار دهد سپس شکل دست توسط محققان به وسیله خودکاری که به صورت عمود روی کاغذ قرار گرفته بود، کشیده شد. سه گروه از ابعاد آنتروپومتری اندازه‌گیری شد. (پرویزی، 1387) (Visnupuu, 2007).
1. گستردگی انگشتان59:
از نوک انگشت شست Tتا نوک انگشت اشارهI
از نوک انگشت شست T تا نوک انگشت وسط M
از نوک انگشت شست T تا نوک انگشت حلقهR
از نوک انگشت شست Tتا نوک انگشت کوچکL

شکل 3ـ1 گستردگی انگشتان

2. طول انگشتان60:
از مچ دست تا نوک انگشت شستWT
از مچ دست تا نوک انگشت اشارهWI
از مچ دست تا نوک انگشت وسطWM
از مچ دست تا نوک انگشت حلقهWR
از مچ دست تا نوک انگشت کوچکWL

شکل 3ـ2 طول انگشتان

3. پارامتر‌های محیطی انگشتان61:
محیط فرضیp1 (WTIW)
محیط فرضیP2 ((WTMW
محیط فرضیp3 (WIMW)
محیط فرضیp4 (WMRLW)
محیط فرضیP5 (WTIMRLW)

شکل 3ـ3 پارامترهای محیطی انگشتان
همه اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی از طریق روش‏های استاندارد مورد استفاده در تحقیقات قبلی انجام
شد (Wang , 2005.) (Triggs et al, 2000).
3ـ6ـ1 شیوه استفاده از دینامو متر
قدرت گرفتن بوسیله دینامتر دستی به واحد کیلوگرم اندازه‌گیری شد. وضعیت بدن حین آزمون و شیوه انجام تست استاندارد شده بود. بدین شکل که آزمودنی به حالت قائم روی یک صندلی روبه روی یک میز می‌نشست. شانه دست مورد آزمون در وضعیت 30 درجه آبداکشن، 10 تا 15 درجه فکشن و چرخش خنثی قرار داشت. ساعد در وضعیت پرونیشن62 کامل و مچ در وضعیت خنثی قرار گرفته بود. آرنج دست دیگر نیز در زاویه 90 درجه روی میز قرار داشت. قبل از اجرای تست اصلی آزمودنی دو تکرار زیر بیشینه را جهت گرم کردن انجام داد. سپس با یک فاصله زمانی کوتاه آزمودنی تا آخرین حد ممکن دسته دینامتر را می‌فشرد و این شدت نیرو را برای سه ثانیه حفظ می‌کرد. در طول این مدت آزمودنی بوسیله محققین تشویق زبانی دریافت می‌کرد (Pieterse et al, 2002).
این آزمون دوبار برای هر دست به طور متناوب با یک فاصله استراحت یک دقیقه‌ای تکرار شد. حداکثر مقدار به دست آمده از دو تکرار به عنوان قدرت گرفتن در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت (Triggs et al, 2000).
3ـ6ـ2 شیوه استفاده از متر
محیط ساعد در فاصله پنج سانتی متری از آرنج دورسنجی گردید. اندازه‌گیری‌ها در وضعیت ایستاده و با حداقل لباس، با استفاده از یک متر پلاستیکی استاندارد دو متری با خطای یک میلی متر انجام شد. (Pieterse et al, 2002).
3-7 روش جمع آوری داده‌ها و مراحل انجام کار
قبل از انجام تست طی جلسه‌ای خلاصه‌ای از تحقیق برای آزمودنی‌ها تشریح می‌شود. سپس توسط فرم جمع آوری اطلاعات، سن، دست برتر، سابقه بیماری یا آسیب دیدگی موثر در عملکرد دست و سابقه فعالیت منظم ورزشی ازمودنی‌ها ثبت شد سپس ابتدا همه اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی از طریق روش‏های استاندارد مورد استفاده در تحقیقات قبلی انجام شد (از طریق پروتکل ویسناپو و استفاده از متر) و در ادامه با استفاده از دینامو متر دیجیتالی قدرت دست اندازه‌گیری و تمام اطلاعات ثبت شد.
3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری
اطلاعات خام به دست آمده از اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق در آمار توصیفی از اندازه‌گیری‌های شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی از مرکز استفاده شد و نمودارها و فراوانی‌ها مدنظر قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون‌های Tstudent و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارspss نسخه 21 استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استعدادیابی، ورزشکاران، فیزیولوژی، آنتروپومتریک Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، نظام آموزشی، مهارتهای اجتماعی، اجتماعی شدن