منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، استعدادیابی، والیبالیست، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

دور ران، دور ساق، دور بازو، دور ساعد، طول ران، طول ساق، طول کف پا، طول بازو، طول ساعد، طول کف دست و قدرت گریپ دست آنها ارزیابی شد. و نتایج نشان داد ارتباط منفی و معنیداری بین رکورد شناگران با قد و طول بازو وجود دارد. به نظر می‌رسد شناگران دارای قد و طول بازوی بلندتر عملکرد سرعتی بهتری دارند. مربیان شنا می‌توانند برای استعدادیابی در شنای آزاد0 5 متر از این نتایج سود جویند.
ـ عباس صارمی و همکاران (1390)در تحقیقی با عنوان ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک دختران والیبالیست و بسکتبالیست تیمهای حاضر در مسابقات دبیرستان‌های ایران که هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های بدنی و فیزیولوژیکی دختران نوجوان والیبالیست و بسکتبالیست بود و آزمودنی‌های مطالعه حاضر شامل دختران والیبالیست و بسکتبالیست منتخب استانهای کشور و شرکت کننده در مسابقات دبیرستان‌های کشوری، برگزار شده در تابستان سال 1388 در شهر اراک، بود. 150 والیبالیست و 150 بسکتبالیست در مطالعه شرکت کردند. سپس ویژگی‌های آنتروپومتریک از جمله قد، وزن، اسکن سه نقطه‌ای دو سر بازو، فوق خاصره، ران، متغیرهای فیزیولوژیک از جمله توان عضلات اندام تحتانی، پرش سارجنت، سرعت 20 متر سرعت، چابکی آزمون 4×9 متر، انعطاف پذیری آزمون کشش تنه به جلو، قدرت عضلانی دینامومتر دستی و توان هوازی تخمین زده شده با استفاده از آزمون 20 متر شاتل ران مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ا ز نظر ویژگی‌های بدنی و فیزیولوژیکی بین دختران والیبالیست و بسکتبالیست تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
ـ احمد ابراهیمی عطری و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان قدرت دست و متغیرهای آنتروپومتری اختصاصی دست در هندبالیست‌های دختر تمرین کرده که در آن سعی شده تا به بررسی رابطه بین ابعاد اختصاصی دست و قدرت دست برتر برای استعداد یابی در بین هندبالیست‌های دختر بپردازد 25 نفر از هندبالیست‌هایی لیگ برتر باشگاهی که حداقل 3 روز در هفته به مدت 2 ساعت زیر نظر مربی تمرین می‌کردند انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ویژه دست از روش ویسناپو و همکارانش (2007) استفاده شد. برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک دست از یک دینامومتر استفاده شد. با توجه به این تحقیقات می‌توان نتیجه گرفت که هر رشته ورزشی ویژگی‌های آنتروپومتری خاص خود را نیاز دارد. بنابر این طول انگشتان وسط، اشاره، و شست دست و محیط فرضی p4 پیشگوی بسیار قوی برای قدرت دست برتر به شمار می‌رود و می‌توان از آنها برای استعداد یابی در هندبالیست دختر استفاده کرد.
ـ احمد ابراهیمی عطری و همکاران (1390)در تحقیقی با عنوان رابطه بین طول انگشتان و قدرت دست برتر و سطح تستوسترون هندبالیست‌های دختر تمرین کرده در آن سعی شده است تا به بررسی رابطه بین طول انگشتان و قدرت دست برتر و سطح تستوسترون به عنوان معیاری برای استعداد یابی در بین هندبالیست‌های دختر بپردازد.
25 نفر از هندبالیست‌هایی لیگ برتر باشگاهی که حداقل 3 روز در هفته به مدت 2 ساعت زیر نظر مربی تمرین می‌کردند انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ویژه دست از روش ویسناپو استفاده شد. برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک دست از یک دینامومتر دیجیتال، و سطح تستوسترون سرمی به روش آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد
با توجه به این تحقیقات می‌توان نتیجه گرفت که طول انگشتان شست، اشاره و حلقه پیشگو بسیار قوی برای قدرت دست برتر هندبالیست‌های بشمار می‌رود اما نسبت طول انگشتان و سطح تستوسترون سرمی در زنان پیشگوی مناسبی برای سطح تمرین و قدرت دست برتر نمی‌باشد و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه می‌باشد.
ـ احمد ابراهیمی عطری و همکاران در تحقیقی با عنوان رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگی‌های آنتروپومتریک اندام فوقانی در والیبالیست‌های دختر نوجوان که دختران 12 تا 17 سال والیبالیست نخبه نوجوان بودند که به طور تصادفی تعداد 21 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. قدرت دست، دور ساعد، قطر مچ و ابعاد آنتروپومتریکی اختصاصی دست برتر آنها ارزیابی شد. برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک دست و عضلات ساعد از دینامومتر استفاده شد. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ویژه دست از روشویسناپو و همکارانش(2007) استفاده شد. که در والیبالیست‌های دختر نوجوان تنها فاصله بین انگشت شست و اشاره و بین شست و حلقه می‌تواند در حداکثر قدرت دست آنها مؤثر باشد و در رابطه با دیگر فاکتورهای آنتروپومتری اندازه‌گیری شده با قدرت دست رابطه‌ای یافت نشد. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریک دست و رابطه آن با حداکثر قدرت آن با توجه به رشته‌های ورزشی، سن و جنسیت متفاوت هستند.
ـ مهدی بوستانی و همکاران در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر استعدادیابی والیبال از نگاه مربیان باشگاهی استان خوزستان و 62 نفر در تحقیق حضور داشتند جهت بررسی عوامل موثر بر استعدادیابی، پرسشنامه‌ای متشکل از 5 بخش شامل شاخص‌های آنتروپومتریکی، شاخص‌های آمادگی جسمانی، شاخص‌های مهارتی، شاخص‌های روانشناختی و شاخص‌های اجتماعی تنظیم شد که هر کدام از این شاخص‌ها دارای چهار پرسش بودند و در مجموع پرسشنامه دارای 20 سوال بود که با تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌های پرشده می‌توان نتیجه گرفت که تمامی شاخص‌های مذکور در فرآیند استعدادیابی دارای اهمیت می‌باشند و عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز می‌تواند در این امر تاثیرگذار باشد.
ـ یحیی میرمعینی بیان می‌کند: استعدادیابی در والیبال مدارس از مجموعه نظرات متخصصین و صاحبنظران میبایست دریافت که سه مرحله اساسی در امر استعدادیابی والیبال در مدارس وجود دارد، کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی 6 تا 11 سالگی با تمرینات عمومی جسمانی و دو و میدانی و مینی والیبال، گزینش استعدادها و هدایت برگزیدگان از سن 12 تا 16 سالگی با انجام تمرینات آمادگی عمومی حرکتی و تکنیکی رشته تخصصی ورزش والیبال، مرحله نهایی تخصصی شدن و اوج عملکرد ورزشی سنین بالای 16 سال با تمرینات تخصص تر، در ایران انجام می‌گیرد.
ـ حیدر صادقی و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان استعدادیابی در هندبال با استفاده از تکنیک پردازش داده‌های PCA که ورزشکاران نخبه هندبالیست در تحقیق حاضر شرکت کردند. ویژگی‌های دامنه حرکتی مفاصل و تعادل ایستا و پویا در بخش بیومکانیکی، سن، قدایستاده، قد نشسته، وزن، طول دو دست، عرض شانه، محیط، طول، و قطر اندامها در بخش آنتروپومتریکی، توان و استقامت عضلات پا، سرعت، چابکی، توان هوازی و بی هوازی و انعطاف پذیری در بخش فیزیولوژیکی و 6 عامل اعتماد به نفس، انگیزش، تصویر سازی ذهنی، کنترل حالت‌های روانی، هدف چینی و تمرکز در بخش روانی بوسیله پرسش نامه روانی(SASI Psych) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که ویژگی‌های انحراف مچ دست به سمت زند زیرین و زبرین، فلکشن مچ دست، فلکشن ران، پلانتار فلکشن و فلکشن جانبی کمر راست (در بخش بیومکانیکی) و پارامترهای درصد چربی بدن، محیط کف پا، قطر مچ پا، محیط ساعد، محیط ران در قسمت میانی، طول استخوان‌های ران و ساق پا در بخش آنتروپومتریکی و همچنین در بخش فیزیولوژیکی پارامترهای سرعت، چابکی، انعطاف تنه به جلو و توان بی هوازی و در نهایت ویژگی‌های انگیزش و تصویرسازی ذهنی در بخش روانی در هندبالیست‌های نخبه از سایر پارامترهای اندازه‌گیری شده برجسته تر می‌باشد.
ـ فاطمه کشکولی و همکاران در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت موجود و شاخص‌های استعدادیابی والیبال مردان از دیدگاه مربیان استان آذربایجان غربی که کلیه مربیان والیبال استان آذربایجان غربی بوده که به صورت تصادفی نمونه‌ای 65 نفر انتخاب شده‌اند. و در نتیجه اولویت بندی ابعاد کلی استعدادیابی از نظر آزمودنی‌ها به ترتیب، ارتفاع قد در بعدی پیکری، سرعت واکنش در بعد آمادگی‌های عمومی بدنی، اسپک زدن در بعد تکنیک‌های انفرادی، جای گیری در بعد تاکتیک‌های انفرادی، نسبت قد به وزن در بعد ترکیب بدن، اعتماد به نفس در بعد مهارتهای روانی و روحیه همکاری در بعد مهار ت‌های اجتماعی بوده‌اند.
ـ علیرضا خوشرویی در تحقیقی با عنوان استعدادیابی در والیبال این نتایج را بیان کرد که:
در رشته ورزشی والیبال فاکتورهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی همچون قد بلند، دست‌های کشیده، عریض بودن شانه‌ها، ظرفیت هوازی، بی هوازی بالا، مقاومت علیه خستگی و استرس، هوش تاکتیکی و روحیه دسته جمعی اهمیت دارد. برای مثال پاسورها متخصص زمان دریافت، برخورد توپ، زمان سرویس با ساعد و حرکت گام اسپوکرها می‌باشند. فرآیند استعداد یابی به صورت زیر می‌باشد:
6 تا 13 سالگی مرحله آشنایی
11 تا 15 سالگی شکل‌گیری ورزشی
15 تا 18 سالگی تخصصی شدن
18سالگی به بالا خروج عملکرد
ـ محمدرضا حسین آبادی و همکاران در پژوهشی با عنوان تهیه نورم‌های استعدادسنجی هندبال ویژه مقاطع ابتدایی که جامعه تحقیق این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گنبد که حداقل یک سال در مدارس هندبال عضو بوده‌اند و یا در مسابقات شهرستانی، استانی و کشوری شرکت کرده‌اند، تشکیل می‌داد. پرسشنامه‌ها بین جامعه آماری توزیع شد و تعداد 216 دانش‌آموز که پرسشنامه‌های خود را برگشت داده بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از یک فرم 16 موردی که متشکل از مشخصات فردی، شاخص‌های آنتروپومتریک مورد نیاز ورزشکاران هندبال، تست هوش(IQ) و تست چابکی 9×4 بود.. در مجموع یافته‌های این پژوهش با نتایج بسیاری از پژوهشگران درمورد تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رده‌های سنی مختلف در رشته هندبال همسو بود جمع بندی آنها براین است که باید شاخص‌های ساختاری آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، آمادگی جسمانی و مهارتی و روانی ـ اجتماعی توجه شود.
2ـ3ـ2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور
ـ ویسناپو و همکاران (2008) در تحقیقی با عنوان تاثیر تیپ بدن و آنتروپومتری دست بر نتایج حاصل از آزمون پرتاب مختلف در هندبال و بسکتبال بازیکنان جوان که هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تیپ بدن و دست پارامترهای تن سنجی خاص با برخی از نتایج خاص و غیر خاص آزمون پرتاب در هندبال جوانان پسر و بازیکنان بسکتبال بود و از افراد مورد مطالعه 34 هندبالیست و 38 بسکتبالیست بازیکنان گروه سنی 10-11 ساله، 39 هندبالیست و 22 بازیکن بسکتبال از گروه سنی 12-13 سال و 39 بازیکن هندبال از گروه سنی 14-15 ساله. استفاده کردو ارتفاع بدن و توده بدن، طول بازوها، ارتفاع با دستان کشیده و قد نشسته برای پارامترهای تن سنجی اولیه اندازه‌گیری شد برای آنتروپومتری دست، 15 پارامتر خاص با استفاده از روش ارائه شدهاندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که نتایج پرتاب توپ در جوان ترین گروه سنی به شدت وابسته به ارتفاع بدن (بازیکن هندبال) و توده بدن (بازیکن بسکتبال) می‌باشد.. شاخص‌های تن سنجی نفوذ در عبور بر روی توپ در سرعت و یا دقت در بازیکنان هندبال در مقایسه با بازیکنان بسکتبال پایین‌تر است. نتیجه گیری ما این است که پارامترهای اساسی تن‌سنجی کمی از آنتروپومتری دست است که نتایج آزمایش پرتاب مختلف در هندبال جوان و بازیکن‌های بسکتبال را تحت تاثیر قرار مهمتر است.
ـ تسوناواکی و همکاران (2003) به مقایسه ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی در والیبالیست‌ها و بسکتبالیست‌ها در تیم‌های دبیرستانی ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازیکنان والیبال و بسکتبال برای پیروزی در مسابقات نیاز به ظرفیت‌های بالای هوازی، بی‌هوازی و توده بدنی بالا دارند. همچنین بسکتبالیست‌ها به توان هوازی و بی‌هوازی در مقایسه با والیبالیست‌ها نیاز دارند.
ـ نتایج پژوهش شی مال و ماهندرا (سال – 2009) بر روی بازیکنان مرد کریکت سنین(17-21) نیز نشان داد قدرت فشردن هر دو دست به طور معنی‌داری با قد، وزن، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن، محیط بازو همبستگی مثبت و با درصد توده بدون چربی همبستگی منفی دارد.
– گلوریا راتا تاتیانا (2012) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه طولی در موضوع تکامل بازیکنان والیبال زن تیم استینتای شهر باکو که بر روی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استعدادیابی، ورزشکاران، فیزیولوژی، آنتروپومتریک Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازگاری اجتماعی، نظام آموزشی، مهارتهای اجتماعی، اجتماعی شدن