منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف بومادران زاگرسی بين 11/0 درصد تا 77/0 درصد بدست آمد. بازده اسانس برگ (77/0%) و گل (67/0%) بالاتر از كل اندام هوايي (6/0%) و بازده اسانس ساقه (11/0%) كمتر از آن بود. مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق كه براي اولين بار بر روي نمونه كاشته شده انجام گرفت با تحقيقات پيشين نشان دهنده تفاوتها و شباهتهايي است. برای یک نمونه بومادران زاگرسی جمع آوری شده از باغ گیاه شناسی ملی ایران، بازده اسانس گلها 2/0 درصد گزارش شده بود (74). که كمتر از يك سوم بازده اسانس گلهاي نمونه مورد بررسي در اين تحقيق است. مسیبی و همكاران (2008) بازده اسانس گلهاي بومادران خزري از سه رويشگاه را 53/0 درصد گزارش كردند كه مشابه با بازده اسانس گلها در تحقيق حاضر است.(81)
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اغلب تحقيقات قبلي فقط در مورد اسانس گلهاي بومادران زاگرسی است و تصور عمومي بر اين بوده است كه بومادران زاگرسی فقط در گلهاي خود اسانس دارد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه با توجه به مقدار بالاي اسانس در برگ و نزديك بودن بازده اسانس كل اندام هوايي به بازده اسانس گلها و همچنين بالاتر بودن عملكرد اندام هوايي نسبت به گل، اسانس گيري از اندام هوايي به جاي گلها قابل توصيه است.

نمودار4-2. مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف بومادران زاگرسی اکسشن 28794(منشاء بذر آذربایجان شرقی-تبریز)

4-6. بررسی کیفیت اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی
4-6-1. بررسی کیفیت اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی (منشاء بذر آذربایجان شرقی-تبریز)
ترکیبهای شناسایی شده در اسانس اندامهای مختلف بومادران زاگرسی جمعیت تبریز با هم مقایسه شده و نتیجه حاصل در جدول 4-22 نشان داده شده است. ترکیبهای عمده اسانس گل و برگ شامل 1، 8-سینئول (به ترتیب)( 2/26 ، 5/26درصد) و سانتولینا الکل (5/18 ، 5/23درصد) بودند. اسانس ساقه با 3/58 درصد نریل استات با اسانس گل و برگ تفاوت زیادی داشت. ترکیب های عمده اسانس سر شاخه گلدار سانتولیناالکل (6/20%)، 8،1-سینئول (7/33%)، بورنئول (4/20%) بودند؛ با مقایسه نتایج این تحقیق در مورد ترکیب های شناسایی شده در اسانس اندامهای مختلف این نمونه از بومادران زاگرسی و مقایسه با تحقیقات قبلی، به نظر می رسد اسانس این گونه بومادران تنوع فیتوشیمیایی زیادی داشته باشد. نتایج حاصل از این پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به گزارش های قبلی در خصوص کمیت و کیفیت اسانس A. filipendulaداشت و تیپ های شیمیایی جدیدی از این گیاه دارویی شناسایی شد که می تواند برای کاشت و بدست آوردن ترکیب های شیمیایی مذکور و استفاده در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب عمده اسانس گل بومادران خزری از باغ گياهشناسي ملي ايران، لیمونن (7/26%)، کارواکرول (3/9%)، 8،1-سینئول ( 7/8%) و جرماکرن D (6/5%) گزارش شده بود(74). كه متفاوت با تحقيق حاضر است. در تحقيق حاضر، سنتولینا الکل ( 5/18%)، 8،1-سینئول (2/26%)، بورنئول (3/19%) و بورنیل‌استات (9/4%) مهم‌ترين تركيب‌هاي اسانس گلها بودند.
اجزاي عمده اسانس گلهاي بومادران خزری (A. filipendula)، از استان اردبیل سنتولینا الکل (47-43%)، بورنئول (9.1-3.9%)، 8،1-سینئول (4.8-4.1%) و بورنیل استات (8%) گزارش شده بود (81). همچنين Rahimmalek و همكاران (2009) سنتولینا الکل (1/24-4/23%)، بورنئول (3/8-9/7%)، بورنیل استات (7/14-6/11%)، جرماکرن D (4/23- 8/11%) و 8،1-سینئول (7/1-2/0%) را به عنوان اجزای اصلی اسانس گلهاي دو نمونه از A. filipendula گزارش كردند. Demirci و همكاران (2009 ) نيز اجزاي عمده اسانس اندام هوايي اين گونه را سانتولينا لكل (8/43%)، 8،1-سينئول (5/14%) و سيس كريزانتيل استات (5/12%) گزارش نمودند(62). همانطور كه ملاحظه مي‌شود از نظر نوع تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس در اندام هوايي و گل تشابه بين تحقيق حاضر و تحقيقات گذشته وجود دارد. تفاوت در درصد اجزاي اسانس ناشي از شرايط اقليمي است. به طور كلي نوآوري اين تحقيق نسبت به تحقيقات گذشته دو نكته بود. نكته اول اينكه نمونه مورد بررسي در اين تحقيق كاشته شده بود در حاليكه همه نمونه هاي موردبررسي در تحقيقات قبلي از رويشگاه جمع آوري شده بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با كشت گياه در شرايط آب و هوايي ذكر شده، نه تنها بازده اسانس كاهش نمي‌يابد بلكه درصدي هم افزايش نسبت به نمونه هاي بررسي شده قبلي نشان مي‌دهد. نكته دوم اينكه در اين تحقيق اسانس همه اندامهاي هوايي به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه گرچه اسانس ساقه از نظر بازده و همچنين تركيب اسانس با ساير اندامها تفاوت دارد ولي چون مقدار اسانس آن در اندام هوايي كم است و همچنين به دليل اسانس موجود در برگها، اثر اسانس ساقه پوشانده شده و تركيب اسانس سرشاخه گلدار نه‌تنها به اسانس گل نزديك است، بلكه مي‌توان گفت كيفيت آن بالاتر است.

جدول4-22. مقايسه تركيب‌هاي موجود در اسانس اندامهاي مختلف Achillea filipendula
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداري
درصد در اسانس

كل اندام هوايي
گل
برگ
ساقه
1
α-pinene
939
8/0

3/6

2
camphene
953
1/1
2/6
4/6

3
β-pinene
980
4
myrcene
998
0/1
0/7
1/4

5
1,8-cineole
1030
7/33
26/2
26/5
5/5
6
santolina alcohol
1041
6/20
18/5
23/5
4/2
7
E-β-ocimene
1050
8

-terpinen
1061

0/2


9
cis sabinene hydrate
1071
9/0
0/4
1/7

10
α-campholenal
1127

0/4
0/3

11
chrysanthenone
1128

0/3


12
trans pinocarveol
1139
7/0
0/8
6/0

13
camphor
1147
2/6
2/9
2/8
9/0
14
borneol
1170
4/20
19/3
19/1
4/3
15
terpinene-4-ol
1176
16
α-terpineol
1187
17
cis chrysanthenyl acetate
1266
0/3
0/3
2/4
5/1
18
bornyl acetate
1290
1/5
9/4
6/3
4/5
19
neryl acetate
1360
8/0


58/3
20
E-caryophyllene
14183/1
21
E-β-farnesene
14577/0
22
germacrene D
1486
2/4
7/2
5/2

23
indipone
1500
0/2
4/2
1/7
2/1
24
spathulenol
15804/7
25
caryophyllene oxide
15856/4
26
globulol
15884/3
27
cis-cadin-4-en-7-ol
1640
7/0
8/0
0/8

مجموع

6/97
8/91
8/97
8/97

همانطور که در جدول نشان داده شد ترکیباتی به عنوان ترکیبات عمده شناسایی شدند. 1 و 8-سینئول، سنتولینا الکل، بورنئول به طور مشترک در همه اسانس ها ، ترکیبات عمده بودند. درصد وجود این ترکیبات در اسانس در جدول 4-22. مقايسه تركيب‌هاي موجود در اسانس اندامهاي مختلف filipendula Achillea نشان داده شده است. نمودار مقایسه ای برای ترکیب سنتولینا الکل در نمودار4-3، ترکیب 1،8-سینئول در نمودار 4-4، ترکیب بورنئول درنمودار 4-5 و ترکیب بورنیل استات در نمودار 4-6 نشان داده شده است.

همانطور که مشخص است وجود ترکیب سانتولینا الکل در اسانس اجزاءاندام هوایی با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ و بیشترین درصد را اسانس برگ (5/23%)و کمترین درصد را اسانس ساقه (2/4%) دارد. بنابراین اگر هدف از اسانس گیری از این گیاه دستیابی به مقدار بیشتر سانتولیناالکل و استفاده از خواص دارویی آن باشد، اسانس گیری از برگ قابل توصیه است.

. نمودار4-3. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب سانتولینا الکل filipendula Achillea

همانطور که در نمودار 4-4 مشخص است وجود ترکیب 8،1-سینئول در اسانس اجزاءاندام هوایی با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ و بیشترین درصد را اسانس سرشاخه گلدار (7/33%)و کمترین درصد را اسانس ساقه (5/5%) دارد. بنابراین اگر هدف از اسانس گیری از این گیاه دستیابی به مقدار بیشتر8،1-سینئول و استفاده از خواص دارویی آن باشد، اسانس گیری از سرشاخه گلدار قابل توصیه است.

نمودار4-4. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب 1،8-سینئول filipendula Achillea

همانطور که در نمودار4-5 مشخص است وجود ترکیب بورنئول در اسانس اجزاءاندام هوایی با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ و بیشترین درصد را اسانس سرشاخه گلدار (4/20%)و کمترین درصد را اسانس ساقه (4/3%) دارد. بنابراین اگر هدف از اسانس گیری از این گیاه دستیابی به مقدار بیشتربورنئول و استفاده از خواص دارویی آن باشد، اسانس گیری از سرشاخه گلدار قابل توصیه است.

نمودار4-5. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنئول filipendula Achillea

همانطور که در نمودار 4-6 مشخص است وجود ترکیب بورنیل استات اسانس اجزاءاندام هوایی با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ و بیشترین درصد را اسانس برگ (3/6%) و کمترین درصد را اسانس ساقه (5/4%) دارد. بنابراین اگر هدف از اسانس گیری از این گیاه دستیابی به مقدار بیشتربورنیل استات و استفاده از خواص دارویی آن باشد، اسانس گیری از برگ قابل توصیه است.

نمودار 4-6. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنیل استات filipendula Achillea

. طبق اين نتايج همه اندامهاي هوايي اين گياه به صورت مجزا داراي اسانس بودند، هر چند که از لحاظ بازده اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن تفاوتها و شباهتهايي را نشان دادند. برخلاف تحقيقات قبلي كه معمولاٌ فقط از گل گونه‌هاي مختلف بومادران اسانس‌گيري انجام مي‌شد، مي‌توان توصيه كرد كه كل سرشاخه گلدار براي اسانس‌گيري مورد مصرف قرار گيرد. از طرفي چنانچه كاربرد خاصي از اسانس مدنظر باشد كه يكي از تركيبات شاخص هر اندام باعث آن شوند مي‌توان از آن اندام خاص اسانس‌گيري به عمل آورد.

4-6-2. بررسی کیفیت اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف بومادران زاگرسی
همانطور که در جداول نشان داده شد ترکیب هایی به عنوان ترکیب های عمده شناسایی شدند. ترکیب اصلی در اکثر نمونه ها 1،8-سینئول بود و سایر ترکیب های اصلی که در نمونه ها مشاهده شد شامل سانتولیناالکل، بورنئول و سیس کریزانتنیل استات بود. درصد جود این ترکیب ها در جداول 4-7 تا 4-16 نشان داده شده است.
نمودار مقایسه ای برای ترکیب سانتولینا الکل در نمودار 4-7، ترکیب 1،8-سینئول در نمودار 4-8، ترکیب بورنئول درنمودار 4-9 و ترکیب سیس کریزانتنیل استات در نمودار4-10 نشان داده شده است.

نمودار 4-7. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سانتولینا الکل filipendula Achillea

همانطور که مشخص است وجود ترکیب سنتولینا الکل در همه نمونه‌ها با درصد بالایی حائز اهمیت است؛
دامنه تغییرات سنتولیناالکل از 2/14 درصد تا 0/35 درصد متغیر بود. کمترین مقدار سنتولیناالکل(2/14درصد) مربوط به جمعیت استان اردبیل شهرستان مشگین شهر2 و بیشترین مقدار سنتوایناالکل (0/35درصد) مربوط به جمعیت استان کردستان شهرستان بانه 1 بود و در جمعیت استان فارس، شهرستان استهبان نیز مقدار سنتولیناالکل(6/30) قابل توجه بود.

نمودار 4-8 نمودار مقایسه ای ترکیب عمده 1و8-سینئول filipendula Achillea

همانطور که مشخص است وجود ترکیب 8،1-سینئول در همه نمونه ها با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ دامنه تغییرات 8،1- سینئول از 2 درصد تا 5/73 درصد متغیر بود. کمترین مقدار 8،1- سینئول (0/2درصد) در جمعیت استان کردستان شهرستان بانه1 مشاهده گردید و بیشترین مقدار 8،1- سینئول (5/73درصد) در جمعیت استان اردبیل شهرستان مشگین شهر2 مشاهده گردید و در بسیاری از جمعیتهای دیگر نیز مقدار 8،1- سینئول قابل توجه بود. به عنوان مثال در جمعیت آذربایجان شرقی-مراغه مقدار آن 1/60 درصد و در جمعیت اردبیل-مشگین شهر1 5/55 درصد بود و در سایر جمعیتها نیز 8،1- سینئول به مقدار زیادی مشاهده گردید..

نمودار 4-9. نمودار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شهرستان مشگین شهر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی