منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شهرستان مشگین شهر

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-13 آورده شده است.
جدول4-13. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
8/1
2
camphene
953
4/2
3
pinene- β
980
9/0
4
myrcene
998
3/1
5
1,8-cineole
1030
0/31
6
santolina alcohol
1041
6/30
7
E-β-ocimene
1050
4/3
8
cis sabinene hydrate
1071
0/1
9
tarans pinocarveol
1139
5/0
10
borneole
1170
9/10
11
terpinene-4-ol
1176
5/1
12
cis chrysantenyl acetate
1266
2/0
13
bornyl acetate
1290
2/7
14
neryl acetate
1360
2/0
15
germacrene D
1486
0/3
16
indipone
1500
7/0
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

4/89

4-4-8. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 15834 Achillea filipendula

19ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 15834 (منشاء بذر ازیزد-خاتم) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، 1و8سینئول (4/42%)، سنتولینا الکل (3/26%)، بورنئول (2/7%)، و بورنيل استات (0/5%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-14 آورده شده است.
جدول4-14. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 15834
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
8/0
2
camphene
953
4/1
3
pinene- β
980
8/0
4
myrcene
998
8/0
5
1,8-cineole
1030
4/42
6
santolina alcohol
1041
3/26
7
E-β-ocimene
1050
6/2

8
cis sabinene hydrate
1071
3/0
9
campholenal-α
1127
3/0
10
chrysanthenone
1128
2/0
11
tarans pinocarveol
1139
4/0
12
camphor
1147
2/0
13
borneole
1170
2/7
14
terpinene-4-ol
1176
8/1
15
bornyl acetate
1290
0/5
16
neryl acetate
1360
3/1
17
germacrene D
1486
2/3
18
indipone
1500
9/0
19
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
1/0

مجموع

96

4-4-9. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 14179 Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 14179 (منشاء بذر از آذربایجان غربی-ارومیه) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (0/33%)، 8،1-سينئول (8/38%)، بورنئول (6/9%)، و بورنيل استات (6/4%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-15 آورده شده است.
جدول4-15. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 14179
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
5/0
2
camphene
953
5/2
3
pinene- β
980
5/0
4
myrcene
998
1/1
5
1,8-cineole
1030
8/38
6
santolina alcohol
1041
0/33
7
terpinene-γ
1061
3/1
8
cis sabinene hydrate
1071
6/0
9
chrysanthenone
1128
2/0
10
tarans pinocarveol
1139
3/0
11
camphor
1147
0/1
12
borneole
1170
6/9
13
cis chrysantenyl acetate
1266
5/1
14
bornyl acetate
1290
6/4
15
neryl acetate
1360
1/0
16
germacrene D
1486
6/0

مجموع

2/96

4-4-10. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13312 Achillea filipendula
15ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13312 (منشاء بذر از اردبیل-مشگین شهر) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (2/14%)، 8،1-سينئول (5/73%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-16 آورده شده است.
جدول4-16. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13312
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene- β
980
6/0
2
1,8-cineole
1030
5/73
3
santolina alcohol
1041
2/14
4
terpinene-γ
1061
0/1
5
cis sabinene hydrate
1071
1/1
6
campholenal-α
1127
2/0
7
chrysanthenone
1128
3/0
8
tarans pinocarveol
1139
6/0
9
borneole
1170
2/1
10
terpinene-4-ol
1176
6/0
11
bornyl acetate
1290
3/0
12
neryl acetate
1360
3/0
13
germacrene D
1486
0/1
14
indipone
1500
0/2
15
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
6/0

مجموع

5/97

4-4-11. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19481 Achillea filipendula

11 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19481 (منشاء بذر ازآذربایجان شرقی-مراغه) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (4/22%)، 8،1-سينئول (1/60%)،و آلفا پینن (4/4%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-17 آورده شده است.

جدول4-17. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19481
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4/4
2
myrcene
998
8/0
3
1,8-cineole
1030
1/60
4
santolina alcohol
1041
4/22
5
terpinene-γ
1061
7/0
6
cis-sabinene hydrate
1071
7/0
7
campholenal-α
1127
9/0
8
tarans pinocarveol
1139
7/0
9
borneole
1170
6/0
10
neryl acetate
1360
3/0
11
germacrene D
1486
4/2

مجموع

9/93

4-4-12. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 18557 Achillea filipendula

21 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 18557 (منشاء بذر از اردبیل-خلخال) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (0/30%)، 8،1-سينئول (1/31%) بورنئول (1/10%)، سيس كريزانتيل استات (2/6%) و بورنيل استات (0/6%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-18 آورده شده است.

جدول4-18. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 18557
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4/1
2
camphene
953
7/1
3
pinene- β
980
6/0
4
myrcene
998
0/1
5
1,8-cineole
1030
1/31
6
santolina alcohol
1041
0/30
7
terpinene-γ
1061
2/3
8
cis-sabinene hydrate
1071
7/0
9
campholenal-α
1127
4/0
10
chrysanthenone
1128
1/0
11
tarans pinocarveol
1139
6/0
12
camphor
1147
5/0
13
borneole
1170
1/10
14
terpinene-4-ol
1176
5/1
15
terpineol-α
1187
1/0
16
cis-chrysantenyl acetate
1266
2/6
17
bornyl acetate
1290
0/6
18
neryl acetate
1360
4/0
19
germacrene D
1486
4/1
20
indipone
1500
9/0
21
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

1/98

4-4-13. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 901 Achillea filipendula

18 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 901 (منشاء بذر از اردبیل-خلخال) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (0/21%)، 8،1-سينئول (7/46%) و بورنئول (2/9%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-19 آورده شده است.

جدول4-19. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 901
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4/1
2
camphene
953
7/1
3
myrcene
998
6/1
4
1,8-cineole
1030
7/46
5
santolina alcohol
1041
0/21
6
terpinene-γ
1061
1/1
7
cis-sabinene hydrate
1071
7/0
8
campholenal-α
1127
2/0
9
chrysanthenone
1128
2/0
10
tarans pinocarveol
1139
6/0
11
camphor
1147
0/3
12
borneole
1170
2/9
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
9/0
14
bornyl acetate
1290
1/2
15
neryl acetate
1360
4/0
16
germacrene D
1486
6/2
17
indipone
1500
6/2
18
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
3/0

مجموع

3/96

4-4-14. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27498 Achillea filipendula

15 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27498 (منشاء بذر از آذربایجان غربی-سردشت) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (6/21%)، 8،1-سينئول (8/38%) ، سيس كريزانتيل استات (3/14%)، کامفر(0/8%) و بورنئول (5/5%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-20 آورده شده است.
جدول4-20. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27498
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
5/0
2
camphene
953
4/1
3
myrcene
998
1/1
4
1,8-cineole
1030
7/38
5
santolina alcohol
1041
6/21
6
terpinene-γ
1061
5/1
7
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
8
tarans pinocarveol
1139
5/0
9
camphor
1147
0/8
10
borneole
1170
5/5
11
cis-chrysantenyl acetate
1266
3/14
12
bornyl acetate
1290
7/1
13
neryl acetate
1360
3/0
14
germacrene D
1486
4/0
15
indipone
1500
4/0

مجموع

4/96

4-4-15. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 8372 Achillea filipendula
18ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن8372 (منشاء بذر از اردبیل-اردبیل) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (2/17%)، 8،1-سينئول (0/46%)، بورنئول (1/11%) و کامفر(2/5%) و بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-21 آورده شده است.
جدول4-21. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 8372
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4 /0
2
camphene
953
8/0
3
pinene- β
980
2/1
4
1,8-cineole
1030
0/46
5
santolina alcohol
1041
2/17
6
terpinene-γ
1061
8/0
7
cis-sabinene hydrate
1071
8/0
8
campholenal-α
1127
3/0
9
chrysanthenone
1128
3/0
10
tarans pinocarveol
1139
0/1
11
camphor
1147
2/5
12
borneole
1170
1/11
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
3/1
14
bornyl acetate
1290
1/2
15
neryl acetate
1360
1/1
16
germacrene D
1486
2/3
17
indipone
1500
6/3
18
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
7/0

مجموع

1/97

4-5. مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی
مقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار همه اکسشن های مورد بررسی از بومادران زاگرسی در نمودار4-1 دیده می شود. همامگونه که ملاحظه می شود بازده اسانس نمونه ها از 13/0 درصد تا 20/1 درصد متغیر بود. کمترین بازده اسانس مربوط به جمعیت اردبیل، شهرستان مشگین شهر2 (13/0درصد) و بیشترین بازده اسانس مربوط به جمعیت استان آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر می باشد. به طور کلی بازده اسانس جمعیت های استان گیلان، شهرستان تالش (90/0درصد) ، استان کردستان، شهرستان بانه 1 (81/0درصد) و شهرستان بانه2 (73/0درصد) و استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه (71/0درصد) بالاتر از سایر جمعیت ها بود.

نمودار4-1. مقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی

4-5-1. مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی (منشاء بذر آذربایجان شرقی-تبریز)
مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف بومادران زاگرسی جمعیت تبریز در نمودار 4-2 آورده شده است. بازده اسانس اندامهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر