منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه ارشد

بودند همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-4 آورده شده است.

جدول 4-4. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس گل اکسشن 28794
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
9/3
2
camphene
953
6/2
3
myrcene
998
7/0
4
1,8-cineole
1030
2/26
5
santolina alcohol
1041
5/18
6
terpinene-γ
1061
0/2
7
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
8
campholenal-α
1127
4/0
9
chrysanthenone
1128
3/0
10
tarans pinocarveol
1139
8/0
11
camphor
1147
9/2
12
borneole
1170
3/19
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
0/3
14
bornyl acetate
1290
9/4
15
germacrene D
1486
7/2
16
indipone
1500
4/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0

مجموع

8/91

4-3-3. اسانس برگ نمونه تصادفی Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس برگ اکسشن 28794 ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس،. سانتولینا الکل (5/23%)، 8،1-سینئول (5/26%)، بورنئول (1/19%) و بورنیل‌استات (3/6%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-5 آورده شده است.

جدول 4-5. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس برگ اکسشن 28794

ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/3
2
camphene
953
6/4
3
myrcene
998
4/1
4
1,8-cineole
1030
5/26
5
santolina alcohol
1041
5/23
6
cis-sabinene hydrate
1071
7/1
7
campholenal-α
1127
3/0
8
tarans pinocarveol
1139
6/0
9
camphor
1147
8/2
10
borneole
1170
0/19
11
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/2
12
bornyl acetate
1290
3/6
13
germacrene D
1486
5/2
14
indipone
1500
7/1
15
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0
مجموع 8/97

4-3-4. اسانس ساقه نمونه تصادفی Achillea filipendula
13 ترکیب در اسانس ساقه اکسشن 28794 ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، .نریل‌استات (3/58%)، اسپاتولنول (4/7%) ،گلوبولول (4/3%) و کاریوفیلن اکساید (6/4%) %) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-6 آورده شده است.

جدول 4-6. ترکیب های شناسایی شده در اسانس ساقه اكسشن 28794
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
1,8-cineole
1030
5/5
2
santolina alcohol
1041
2/4
3
camphor
1147
9/0
4
borneol
1170
4/3
5
cis-chrysantenyl acetate
1266
5/1
6
bornyl acetate
1290
5/4
7
neryl acetate
1360
3/58
8
E-caryophyllene
1418
3/1
9
E-β-farnesene
1457
7/0
10
indipone
1500
1/2
11
spathulenol
1580
4/7
12
caryophylleneovide
1585
6/4
13
globulol
1588
4/3

مجموع

8/97

4-4. تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اكسشن‌هاي مختلف Achillea filipendula

نوع و درصد تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی مورد بررسي قرار گرفت و همچنین مجموع درصد کل تركيب‌هاي شناسايي شده در هر اسانس در جداول 4-7 تا4-21 نشان داده شده است.
4-4-1. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27505 Achillea filipendula
17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27505 (منشاء بذر از آذربایجان غربی-پیرانشهر) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (2/24%)، 8،1-سينئول (6/22%) بورنئول (3/14%)، سيس كريزانتيل استات (4/8%) و بورنيل استات (4/7%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-5 آورده شده است.

جدول4-7. تركيب‌هاي شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اكسشن‌27505
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
α-pinene
939
0/3
2
camphene
953
5/2
3
pinene- β
980
8/0
4
myrcene
998
8/1
5
1,8-cineole
1030
6/22
6
santolina alcohol
1041
2/24
7
terpinene-γ
1061
3/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-α
1127
6/0
10
tarans pinocarveol
1139
7/0
11
camphor
1147
2/1
12
borneole
1170
3/14
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/8
14
bornyl acetate
1290
4/7
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
2/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
3/0

مجموع

2/92
4-4-2. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19475 Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19475 (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (0/35%)، بورنئول (7/17%)، سيس كريزانتيل استات (8/11%) و بورنيل استات (3/9%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-6 آورده شده است.

جدول4-8. تركيب‌هاي شناسایی شده دراسانس سرشاخه گلدار اكسشن ‌19475
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
0/5
2
camphene
953
8/3
3
pinene- β
980
4/1
4
myrcene
998
6/2
5
1,8-cineole
1030
0/2
6
santolina alcohol
1041
0/35
7
terpinene-γ
1061
7/2
8
campholenal-α
1127
7/0
9
tarans pinocarveol
1139
9/0
10
camphor
1147
3/1
11
borneole
1170
7/17
12
cis-chrysantenyl acetate
1266
8/11
13
bornyl acetate
1290
3/9
14
neryl acetate
1360
5/0
15
germacrene D
1486
1/3

مجموع

8/97

4-4-3. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27016 Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27016 (منشاء بذر از گیلان-تالش) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (0/19%)، 8،1-سينئول (5/42%) بورنئول (3/16%)، و بورنيل استات (4/5%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-9 آورده شده است.

جدول4-9. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌27016
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4/1
2
camphene
953
1/3
3
pinene- β
980
5/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/42
6
santolina alcohol
1041
0/19
7
E-β-ocimene
1050
3/2
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-α
1127
6/0
10
chrysanthenone
1128
2/0
11
tarans pinocarveol
1139
4/0
12
camphor
1147
3/0
13
borneole
1170
3/16
14
cis-chrysantenyl acetate
1266
1/1
15
bornyl acetate
1290
4/5
16
neryl acetate
1360
1/2

مجموع

5/96

4-4-4. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن22622 Achillea filipendula

18 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 22622 (منشاء بذر از کردستان-مریوان) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (4/14%)، 8،1-سينئول (9/42%)، بورنئول (8/11%)، و جرماکرن D (4/6%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-10 آورده شده است.

جدول4-10. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌22622
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
0/1
2
camphene
953
4/1
3
pinene- β
980
4/0
4
myrcene
998
7/0
5
1,8-cineole
1030
9/42
6
santolina alcohol
1041
4/14
7
E-β-ocimene
1050
0/1
8
terpinene-γ
1061
9/0
9
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
10
campholenal-α
1127
7/0
11
chrysanthenone
1128
2/0
12
tarans pinocarveol
1139
5/0
13
camphor
1147
7/0
14
borneole
1170
8/11
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
9/4
16
bornyl acetate
1290
7/4
17
neryl acetate
1360
5/0
18
germacrene D
1486
4/6

مجموع

5/93

4-4-5. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13350 Achillea filipendula

20 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13305 (منشاء بذر اردبیل-مشگین شهر) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (7/18%)، 8،1-سينئول (5/55%) بورنئول (1/4%) و سيس كريزانتيل استات (3/5%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-11 آورده شده است.

جدول4-11. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌13305
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/1
2
camphene
953
6/0
3
pinene- β
980
4/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/55
6
santolina alcohol
1041
6/18
7
terpinene-γ
1061
0/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
6/0
9
campholenal-α
1127
2/0
10
chrysanthenone
1128
3/0
11
tarans pinocarveol
1139
8/0
12
camphor
1147
7/0
13
borneole
1170
1/4
14
terpinene-4-ol
1176
0/1
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
3/5
16
bornyl acetate
1290
7/1
17
neryl acetate
1360
3/0
18
germacrene D
1486
0/2
19
indipone
1500
7/0
20
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

7/96
4-4-6. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19490 Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19490 (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (6/28%)، بورنئول (3/16%)، سيس كريزانتيل استات (3/11%)، بورنيل استات (1/8%) و آلفا پینن (6/6%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-12 آورده شده است.
جدول4-12. تركيب‌هاي تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌19490
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/6
2
camphene
953
6/4
3
pinene- β
980
1/1
4
myrcene
998
7/2
5
1,8-cineole
1030
4/2
6
santolina alcohol
1041
6/28
7
terpinene-γ
1061
4/2
8
campholenal-α
1127
9/0
9
tarans pinocarveol
1139
3/1
10
camphor
1147
9/1
11
borneole
1170
3/16
12
terpinene-4-ol
1176
8/2
13
cis chrysantenyl acetate
1266
3/11
14
bornyl acetate
1290
1/8
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
4/3

مجموع

9/94

4-4-7. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301 Achillea filipendula

17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301 (منشاء بذر از فارس-استهبان) شناسایی شدند. مهمترين تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس، سانتولينا الكل (6/30%)، 8،1-سينئول (0/31%)، بورنئول (9/10%)، و بورنيل استات (2/7%) بودند. همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، شهرستان مشگین شهر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شهرستان مشگین شهر