منبع پایان نامه ارشد درباره of، and، the، this

دانلود پایان نامه ارشد

كنم و تصميم بگيرم كه آيا ميتوانم با آن ها كنار بيايم يا خير.

20. قادرم چيزها را به طور روشني شرح دهم.

21.زماني كه براي شفاف سازي راه حل، تلاش ميكنم، سوالات خوبي مي پرسم.

22. موضوعات را به صورت دقيق و روشني بيان مي كنم.

23.مردم زادگاه من، از مردم ديگر جوامع، بهتر هستند.

24.ديدگاه هاي من هميشه درست نيستند.

25. به دنبال حقيقت مي گردم حتي زماني كه من را ناراحت مي كند.

26.هميشه راه هاي گوناگوني براي پاسخ دادن به يك سوال وجود دارد.

27. تا زماني كه چيزي را درست كنم به كار كردن روي آن ادامه مي دهم.

28.زماني كه در اينترنت جستجو مي كنم، در پيدا كردن اطلاعاتي كه لازم دارم، به خوبي عمل مي كنم.

29.براي پيدا كردن پاسخهاي درست يك مسئله، از مسير خود خارج ميشوم.

30.همه قاتلان سزاوار مجازات مرگ هستند.

31.در زمان تصميم گيري، تلاش مي كنم كه به همه نقطه نظرات گوش دهم.

32.مشكل سیاستمداران، اين است كه نمي توانند راه حل هاي ساده را ببينند.

33.مردم بي خانمان، فقط بايد شغلي داشته باشند.

Abstract

Critical thinking is a purposeful, autonomous, logical, rational and responsible thinkingaiming at recognition that establishes suitable ground for evaluation, interpretation, analysis,explanation, proofs, evidences, frameworks and so on for judgment in order to decidecorrectly. The goal of this research is to identify the intermediary role of tendency towardcritical thinking among identity styles and social health. The sample group of this researchconsists of 350 students of Kharazmi University in Tehran who were evaluated by thequestionnaires of Ricktes Critical Thinking, ISI 6G identity styles as well as social health.SPSS software has been used for analysis. The results obtained from this study have revealed that there is a direct and positive relationship between informational and normative identitystyle and any of elements of social health. This ratio was observed more among theindividuals with informational identity style. Meanwhile, there was a reverse relationshipbetween confused/avoidance identity and any of the variables of this survey. Moreover,tendency toward critical thinking among the individuals who go through informationalidentity procedure are directly or indirectly (considering intermediary role of criticathinking) able to predict the elements of social health. Considering the results obtained, it isrecommended that skills training and applying the critical thinking will be an integrated part of educational planning and should be taken into consideration more than eve .

Kharazmi University
Faculty of Psychology and Education
Department of Psychology

Title
+The Relationship between Identity Styles and Social Health
by Surveying the Intermediary Role of Tendency toward Critical Thinking
Authors:

By
Rashidi, Reihaneh

Supervisor
Sarami,gholamreza, Ph.D.

Advisor
Kadivar, Parvin, Ph.D.

February2015

1 . Identity
2. Berk
3 .Schwartz
4 . Erikson
5. Marasi
6. Identity achievement
7 .Identity diffusion
8 . Identity moratorium
9 .Identity foreclosure
10. Berzonsky
11 .Informational style
12 .Normative style
13 .Diffuse- avoidance style
14 . Ferreri،R
15 . Social well-being
16 .Critical thinking
17 . Brooks & DuBois
18. Social well-being
19 . Krtynr
20 .Moral – developmental
21 .Existentialist
22.choice
23 .Self – control
24 .Responsibiligy
25 .Integrity of character
26. Suspension of judgement
27.Moderater
28 . Mediator
29 .Amit &Aizikovitsh
30. Deliphi recerch report
31 . Facione
1.Society Forrearch on identity Formation
2.Mrshal

34 . Social integration
35 . Social acceptance
36 . Social contribution
37 . Social coherence
38 . Social actualization
39 W.H.O World Health Organization

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فعالیت های روزانه، سلامت اجتماعی، سبک های هویت، تفکر انتقادی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، جبران خسارت، دزدی دریایی، اصل حسن نیت