منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری الکترونیک، یادگیری الکترونیکی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

حرکت به سمت رشد تفکر انتقادی و توانائیهای یادگیری خود راهبری است که بصورت تمام عمر، به فرد کمک نماید.(گریسون و دی ،1383: 123).
بطور ساده میتوان گفت، یادگیری الکترونیکی، استفاده نظام مند از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری است. (نایدو،2003). یادگیری الکترونیکی به مجموعهی فعالیتهای آموزشی گفته میشود که با بکارگیری از ابزارهای الکترونیکی خواه صوتی، تصویری، کامپیوتری، شبکهای و مجازی و غیره صورت میگیرد. بعبارت دیگر، تمامی برنامههایی که از طریق شبکههای کامپیوتری بویژه اینترنت، منجر به یادگیری میشود یادگیری الکترونیکی مینامند(محسنی زنوزی، 1388: 191).
2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات
از مهمترین خصوصیات یادگیری الکترونیکی، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- دانش آموز محور بوده و نقش معلم بعنوان راهنما و تسهیل کننده است.
2- دورههای آموزشی بصورت تعاملی(کاربرد تعاملی در امر یاددهی و یادگیری هستند).
3- برای تمامی گروههای سنی و در همه جا و همه وقت با شعار7/24(24ساعت در7روز هفته)فعالیت دارد.
4- یادگیری، مشارکتی است. یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گردهم میآورد.
5- یادگیری سریع، زنده و پویا درعین حال کم هزینه است.
6- یادگیری فردی، یعنی براساس علایق و تواناییهای فردی است، جامع، یعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزارهای آموزشی و یادگیری مثل کلاسهای مجازی، شبیه سازی را دارد و فرصتهای آموزشی برابر را در اختیار همگان قرار میدهد.
7- کلیه فعالیتها از جمله مدیریت، ثبت نام، دریافت شهریه و نظارت بر روی شبکه اینترنت انجام میشود. بعلاوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام، آموزش و اعطای گواهی نامه از همین طریق قابل انجام است.
8- دروس، توسط استادانی که در محلهای مختلف قرار دارند تهیه میشود.
2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی را میتوان در یک تقسیم بندی کلی در دو سطح بیان داشت:
الف)یادگیری الکترونیکی بصورتOn line(متصل، برخط، همیشه در دسترس)؛ یعنی، آن دسته از آموزشهای از راه دور که از طریق مجموعهای از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی مبتنی بر تکنولوژی و شامل آموزشهای کامپیوتری، وب، اینترنت و نیز مدرسه، کلاس و دانشگاه مجازی است.
ب)یادگیری الکترونیکی بصورتOff line(غیرمتصل) یعنی؛ قسمتی از آموزش الکترونیکی که بدون استفاده از شبکه وب و با تولیدCDهای آموزشی انجام میگیرد. از خصوصیات آموزشOff line، آموزش خودکار یا خودآموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی چون چت و غیره میباشد (عبادی،1383: 26).
2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی
تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، شبکههای انعطاف پذیر هستند و منابع غنی را فراهم میکنند که میتوانند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشند. از مزایای گوناگون یادگیری الکترونیکی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- ارتقاء سریع و موثر سطح دانش مورد نیاز دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران متناسب با نوع فعالیتهای آنان.
2- سهولت دسترسی به منابع متعدد و مختلف آموزشی.
3- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطلاعات و ارتباطات روز.
4- امکان دسترسی فراگیر، منابع آموزش بصورت7/24(هفت روز در هفته و24ساعته).
5- گسترش آموزش برای همه، با هزینه بسیار کمتر.
6- کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران آموزشی.
7- امکان ثبت و ضبط فعالیتها و برنامههای آموزشی، پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان.
8- اجازه تهیه و آماده سازی و ارائه مدلهای مختلف آموزشی توسط معلمان و استادان.
9- تسهیلات لازم و مناسب برای امر ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان، خدمات تحصیلی و مشاورهای به دانش آموزان و اولیای آنان و سایر خدمات آموزشی.
10- افزایش انگیزهای آموزش فراگیران، ارتقای سطح یادگیری، خودکار بودن دانش آموزان و پرورش همه جانبهی استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان(همان : 24).
2-1-7-چندرسانهای آموزشی
هر یک از انواع ابزارهای ارتباط، تولید، ذخیره سازی یا ارائه، یک رسانه است. درصورتیکه تعداد این ابزارها دو یا بیشتر شود به آنان چندرسانهای گفته میشود.
چندرسانهای از ترکیب و تلفیق چندرسانه تشکیل شده است. در اصل واژهی چندرسانهای زمانی بکار میرود که رسانه ارتباطی با رسانه دیگری هماهنگ میشود تا اطلاعات را به شیوه یکسان انتقال دهند. به هر روش انتقال اطلاعات با بکارگیری حداقل دو مورد از موارد زیر، چندرسانهای میگویند؛ گرافیک، صوت، متن و تعامل(منظور از تعامل بطور معمول، اجزای هدایت کنندهی برنامه رایانهای است) (گرین و براون ،1385: 117).
از میان تعاریف گوناگون چندرسانهای، میتوان از جمله موارد زیر را بیان کرد:
• چندرسانهای ترکیب متن، تصویر، صدا، انیمیشن و ویدئو است که رایانه یا هر وسیله الکترونیکی دیگری به شما ارائه میکند.
• این واژه به جریانهای رسانهای هماهنگ اطلاق میشود. یک نمونه حرکت هماهنگ، تصاویر و صداست(مانند تلویزیون یا فیلم امروزی) .
• واژه چندرسانهای به هر ترکیبی از دو یا چندرسانه اطلاق میشود که با یکدیگر تلفیق شدهاند تا برنامههای خبری یا آموزشی را بوجود آورند.
• چندرسانهای در رایانهها ترکیبی از متن، تصاویر، صدا، پویا نمائی و تصاویر ویدئویی است. (ذاکری،1383: 19)
• چندرسانهای آموزشی ترکیب مهیج سخت افزار رایانهای است که به شما اجازه میدهد ویدئو، پویا نمایی صدا، گرافیک و متن را با یکدیگر ترکیب کرده و برنامههای آموزشی بسازید که از طریق صفحهی نمایش رایانه قابل عرضه باشد.( ردی و دیگران،2003 به نقل از ذاکری، 1383: 19).
2-1-7-1-مزایای چندرسانهای در آموزش
کاربرد چندرسانهایها در موقعیتهای گوناگون آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنان عبارت است از:
الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری:
در نظامهای آموزشی چند رسانهای، از حواس مختلفی چون بینائی، شنوائی و سایر حواس استفاده میشود. دریافت محرکهای یادگیری از طریق حواس بیشتر به یادگیری پایدارتر و عمیقتر میانجامد.
ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط:
چندرسانهای چون یک معلم صبور و شکیبا عمل میکند و با فراهم آوردن فرصت تکرار و تمرین به یادگیری هرچه بهتر مهارتها کمک میکند.
ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان:
برخی از چندرسانهایها برگونهای طراحی میشوند که نیازمند وجود مشارکت میان یادگیرندگان است.
د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم:
آموزش و یادگیری مفاهیم درصورتیکه به ایجاد ارتباط بین مفاهیم منجر نشود نمیتواند به ایجاد شناخت در یادگیرنده کمک کند. چندرسانهای، فرصتی برای ارتباط بین مفاهیم در اختیار یادگیرندگان قرار داد. فهم اصول و قواعد را آسان میکند.
ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان:
برنامههای چندرسانهای شاخهای یا غیرخطی میتواند مطابق با نیازهای یادگیرندگان، آنان را در موقعیت های مناسب قرار دهند.
و) برقراری تعادل و رابطهی دوسویه با کاربر:
عنصر تعامل، ویژگی مهم چندرسانهای است. ولف گرام(1994)بیان میکند که افراد فقط15درصد از آنچه را که میشنوند و25درصد از آنچه را که میبیند بخاطر میآورند، حال آنکه60درصد از آنچه را که با آن تعامل داشتهاند به یاد میآرند. مدتی است اهمیت عوامل انگیزشی در طراحی چندرسانهای تعاملی شناخته شده است، یعنی نرم افزار باید برای کاربر جذاب باشد تا بتوانند مفید و موثر واقع شود. بنظر میرسد بسیاری از یادگیرندگان دست کم در آغاز، جذب چندرسانهای تعاملی میشوند (شاه جعفری،1384: 34-35).
2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق
رویکردهای نظری کلاسیک را باید جزء اولین دسته از مبانی نظری در خصوص آموزش و پرورش و برابری فرصت های آموزشی دانست. این رویکردها که همواره با دیدی انتقادی در زمینه مسائل اجتماعی به دنبال راه چاره و رفع مشکلات هستند با بیان نابرابری ها و نبودن عدالت در زمینه آموزش سعی در بیداری اذهان و پیدا کردن راهکار برای دولت ها بودند. برخی از مهم ترین این نظریه ها در زیر بیان شده است.
2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی
کارکرد گرایان استدلال می کنند ، نابرابری مساله کارآمد و مقیدی برای جامعه است ، چرا که تضمین کننده این امر است که افراد مستعد ، با امید به کسب درآمد مکفی در آینده ، تشویق می شوند که با صرف زمان طولانی در تحصیل و آموزش ، استعداد خود را رشد و پرورش دهند . برای برآورده شدن قطعی نیاز های کارکردی و مورد لزوم ، جامعه باید نهایت استفاده ی افراد از استعداد هایشان را تضمین کند . بنابراین ، نابرابری بازتابی از تفاوت های موجود در استعدادها و ارزش های متفاوتی هستند که جامعه برای مشاغل و نقش های خاصی قائل است . با توجه به این که در جهان معاصر نقش ها و شغل های مختلفی وجود دارند ، نابرابری نیز جزو اجتناب ناپذیر جامعه ی مدرن محسوب می شود (کربی، 1999: 450).
از همین نقطه ی آغاز ، نظریه پردازان کارکردگرا ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابری اجتماعی و نقشی را که تحصیلات در قشربندی اجتماعی ایفا می کند ، توضیح می هند . بنابراین ، یکی از نقش های کارکردی مدرسه ها این است که با استفاده از سطح توانایی افراد برای احراز پست های سلسه مراتبی ، به دسته بندی و گزینش آنان می پردازد . کارکرگرایان می گویند ، این نقش منطقی است و براساس ارزش افراد انجام می گیرد . با نگاهی به بحث دیویس و مور در یک مقاله ی کلاسیک درباره ی قشربندی ، نقش تحصیلات در مراحل قشربندی روشن تر می شود :
1 – مردم ناچار می شوند کارهایی را انجام دهند که جامعه نیاز دارد . لذا آن ها برای گرفتن مزد برانگیخته می شودند .
2 – اهمیت و نقش ویژه ی افراد از یک سو و کمبود افراد واجد شرایط از سوی دیگر باعث می شود ، منزلت اجتماعی رتبه بندی شود ؛ همانند پزشکی که از مهمترین شغل ها محسوب می شود ، چرا که پزشکان اعتبار و حقوق بالاتری دارند .
3 – مشاغلی که پیچیده تر و مهم تر هستند ، به هوش و مهارت بیش تری احتیاج دارند که در واقع همان تحصیلات بالاتر است . این مشاغل بیش ترین حقوق را نیز دارا هستند . در نتیجه ، هرچه تحصیلات کامل تر باشد ، شخص برای اجتماع ارزشمندتر و مفیدتر خواهد بود . با این توصیف ، نظام قشربندی باعث می شود ، پست ها و مشاغل بالاتر به افراد تحصیلکرده تر تعلق یابند (بالانتین23، 1995: 67-68 به نقل از دهقان، 1383).
در این حالت ، مراحل گزینش که نهایتا به پایگاه اجتماعی منتهی می شوند ، از مدرسه شروع می شوند . کارکردگرایان در این مورد عقیده دارند که دانش آموزان ، بیش تر با توجه به توانایی های فردی خود پیشرفت می کنند با تفاوت های گروهی و اجتماعی مانند نژاد و جنسیت . برخی از کارکردگرایان ، ضمن اشاره به فرصت هایی که نظام آموزشی برای دانش آموزان طبقه ی کارگر به وجود می آورد ، معتقدند ، برای رسیدن به رفاه بیش تر ، تحصیلات می تواند نقش قابل توجهی ایفا کند . بدین ترتیب آن ها می خواهند بگویند ، مدرسه ها نه تنها نقش تشدید کننده ی فاصله ی طبقاتی را ندارند ، بلکه به نوعی در جهت تعدیل آن نیز حرکت می کنند ، هرچند که پارسونز ، دیویس و مور به صراحت از ضرورت وجود نابرابری در جامعه صحبت و نقش گزینشی و متمایز کننده ی تحصیلات و نظام آموزشی را نیز تایید می کنند . این نگاه و تحلیل کارکردگرایان ، انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است که عمده ترین گروه منتقدان ، از تضادگرایان هستند (دهقان، 1383: 44).
اهمیت و نقش ویژه افراد از یک سو و کمبود افراد واجد شرایط از سوی دیگر باعث می شود ، منزلت اجتماعی رتبه بندی شود .
2-1-8-2-نظریه تضاد
نظریه پردازان تضاد ، نظام قشربندی و برابری فرصت را از زاویه ی دیگری می نگرند . آن ها معتقدند ، مشکلات نظام آموزش و پرورش ، به طور کلی از تضادهای اجتماعی بر می خیزد . آموزش و پرورش نیز بخشی از نظامی مبتنی براساس داشتن ها و نداشتن ها است . مارکس ، پدر نظریه ی تضاد معتقد بود ، نظام های آموزشی ، ساختار طبقاتی موجود را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، نظام آموزشی