منبع پایان نامه ارشد درباره گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری، مبانی نظری، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ت معاملاتی سهام به ارزش واقعی خود برسد (پور زمانی و قمری، 1393، 93).

1-10- ساختار کلی تحقیق
این فصل شامل کلیاتی در خصوص موضوع تحقیق است. بدین منظور، در این فصل هدف تحقیق و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح شد. در ادامه اهداف، سؤالات، فرضیه ها و روش انجام تحقيق بیان شد. در نهایت، واژه‌ها و اصطلاحات تعریف شدند.
فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق‌های انجام‌شده می‌پردازد. در این فصل مبانی نظری به عنوان پشتوانه انجام این تحقیق و سپس پیشینه تحقیق‌های انجام‌شده در ارتباط با موضوع تحقیق بحث می‌شود.
فصل سوم روش اجرای تحقیق، الگوهای مورد استفاده در آزمون فرضیه‌های تحقیق و روش اندازه‌گیری متغیرهای مربوط مطرح می‌شود. افزون بر این، به تعریف عملیاتی متغیرها و مشخص کردن جامعه آماری پرداخته می‌شود.
فصل چهارم به آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق اختصاص دارد. یافته‌ها در دو بخش آماره‌های توصیفی و استنباطی بررسی می‌شود و در ادامه مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون، ارائه و نتایج آزمون آماری بیان می‌شود.
فصل پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد. در این فصل ابتدا نتایج به دست آمده تشریح و مورد ارزیابی قرارگرفته و با یافته‌های تحقیق‌های پیشین مقایسه می‌شود، سپس محدودیت‌های تحقیق ارائه می‌شود. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی مطرح می‌شود.
1-11- خلاصه فصل
این فصل شامل کلیاتی در خصوص موضوع تحقیق است. بدین منظور، در این فصل مسئله تحقیق، چارچوب نظری تحقیق سپس هدف تحقیق مطرح شد. در ادامه سوالات، فرضیهها، متغیرهای تحقیق بیان شد. در نهایت، تعریف عملیاتی واژگان تحقیق و ساختار کلی تحقیق بیان شد. در فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقهای انجام شده میپردازد. در فصل دوم مبانی نظری به عنوان پشتوانه انجام این تحقیق و سپس پیشنه تحقیقهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق بحث میشود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
امروزه فرضیه قابلیت پیش‌بینی بازده سهام به عنوان واقعیت در مدیریت مالی موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده‌کنندگان در پیش‌بینی جریان‌های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به‌تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت‌ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می‌شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است (قدردان و راشدی، 1392). از طرفی یکی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه اطلاعات حسابداری است. اطلاعات حسابداری دارای کاربردهای مختلفی است، از جمله، این اطلاعات امکان دارد به عنوان معیار ارزیابی یا به عنوان معیار پیش‌بینی مورداستفاده قرار گیرد. اطلاعات حسابداری می‌تواند به عنوان معیار ارزیابی با صفات خاصی از ارقام، مرتبط شده و مبنای اندازه‌گیری تلقی گردد. در این تحقیق توجه به اطلاعات حسابداری با نگرش استفاده از آن جهت تعیین قیمت سهام و پیش‌بینی بازده سهام مورد توجه قرار می‌گیرد.
2-2- اطلاعات حسابداری
محصول نهايي گزارشگري مالي صورت‌های مالي است. در واقع هر صورت مالي منعکس‌کننده‌ی اطلاعاتي است كه در مجموع اين اطلاعات می‌تواند تصوير روشني از واحد تجاري موردنظر ارائه كند، به همين دليل بخش عمدهاي از تئوري ها، تحقیق‌ها و استانداردهاي حسابداري به صورت‌های مالي اختصاص دارد، اما ازآنجاکه حسابداري به نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان توجه دارد، برخي تعریف‌ها، ویژگی‌های كيفي و رهنمودها دستيابي به اين هدف‌ها را آسان می‌نماید(صفار يزدي، 1389).

شکل 2-1 فرايند گزارشگري مالي(رحمانی، 1381)
2-2-1- اطلاعات حسابداري و تصمیم‌گیری
اگر پذيرفته شود هدف عمومي و مشترک از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري فراهم ساختن مبنايي براي تصمیم‌گیری‌های اقتصادي است. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاري حسابداري ضروري است. توجه به مفاهيم عبارات زير می‌تواند در تبيين ارتباط بين سیستم‌های حسابداري، اطلاعات حسابداري و تصمیم‌گیرندگان مفيد واقع شود:
اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصمیم‌گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصمیم‌گیری مؤثر نخواهد بود .
هر گاه اطلاعات غير حسابداري نيز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري (در نظر تصمیم‌گیرنده) بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداري) در فرايند تصمیم‌گیری مؤثر خواهد بود.
وجود ساير اطلاعات (اطلاعات غير حسابداري) در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداري توسط يک تصمیم‌گیرنده در فرآيند تصمیم‌گیری، عامل تعیین‌کننده مهمي خواهد بود. جنبه‌های رفتاري نهفته در عباراتي از اين قبيل در تدوين و بسط تئوري هاي حسابداري و ارائه اطلاعات در سیستم‌های تصمیم‌گیری حائز اهميت است. علی‌رغم پيشرفت فراوان علوم رفتاري هنوز دانش زيادي در چگونگي به‌کارگیری اطلاعات براي تصمیم‌گیری افراد در دست نيست. بنابراين پیش‌بینی دامنه وسیع تأثير اطلاعات حسابداري در فرآيند تصمیم‌گیری با مشکل مواجه است(بدری، 1372).
هندريکس8 در اين رابطه می‌گوید: “مشکل اصلي در درک فرايند تصمیم‌گیری افراد اين است که مطالعه مستقيم عمليات مغز انسان با تکنولوژي امروزه امکان‌پذیر نيست و باید در جستجوي راه‌های غیرمستقیم بود”(بدری، 1372).
2-2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت‌های نوع اطلاعاتی می‌باشد که از طریق گزارشگری مالی به خصوص صورت‌های مالی تهیه می‌شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع مالی اطلاعاتی موردنیاز اشخاصی است که در مورد امور تجاری تصمیم‌گیری می‌نمایند. این اشخاص برای تصمیم‌گیری باید اطلاعات فراهم‌شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعات در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش‌بینی، اقتصادی، رویکردهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی خوشرو، 1383).
گزارشگری مالی باید درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نمایند، این اطلاعات به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می‌نماید. اطلاعاتی درباره منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین بر ای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می‌نماید (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی9، 1987).
در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداري مالی10 گفته شده است که هدف اصلی حسابداري این است که استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداري را قادر سازد تا در مورد جریان‌های نقدي آینده نوع انتظار خود را تعیین نمایند. به گفته هیئت استانداردهاي حسابداري مالی:
«گزارشگري مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که براي سرمایه‌گذاران و بستانکاران و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شود تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه، تصمیم عاقلانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید براي کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادي و تجاري درکی معقول دارند و تمایل به مطالعه این اطلاعات دارند، جامع باشد. گزارشگري مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین بتوانند به کمک آن مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. ازآنجاکه جریان‌های نقدي سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقدي واحد تجاري وابسته است، گزارشگري مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین کمک کند که آنها مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) مربوط به خالص جریان نقدي ورودي به واحد تجاري را برآورد نمایند. گزارشگري مالی باید در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، ادعاهاي نسبت به این منابع (تعهدات واحد تجاري به انتقال منابع به سایر واحدهاي تجاري) و حقوق صاحبان سهام و نیز در مورد آثار ناشی از رویدادهاي مالی و غیرمالی و شرایطی که به تغییر منابع و ادعاهاي نسبت به این منابع منجر می‌شود، اطلاعاتي ارائه نمايد (قدمي، 1388).
2-2-3- اهداف عمده اطلاعات حسابداری
1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه‌گذاران فعلی، بالقوه و اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان مفید باشد و به آنها در تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌هایشان کمک کند.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی، زمان‌بندی و ابهام در مورد چشم‌انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. برآورد انتظارات سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و یا اعطای اعتبار به آن و سایر موارد به مقدار زیادی به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین حقوق صاحبان سرمایه و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی و یا توانایی واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش تأثیر گذارد، فراهم کند.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، تعهدات واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رویدادها، فعالیت‌ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می‌دهد، ارائه نماید(هندریکسون و ون بردا، 1388).
در این مورد دیدگاه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی ایران که در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:
الف) صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ به عنوان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ است. هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
ب) صورت‌های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی كه در اختیارشان قرارگرفته منعكس می‌کند. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می‌باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می‌باشد.
ج) ازآنجاکه صورت‌های مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً دربرگیرنده اطلاعات غیرمالی نیست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده‌کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورد. با این حال، صورت‌های مالی نیازهای اطلاعاتی مشترك اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌کند.
د) اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی مشمول محدودیت‌های مختلف دیگری نیز هست. اطلاعات مالی تحت تأثیر ابهامات موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بین دوره‌های مالی مشخص تخصیص یافته است. اطلاعاتی را كه نمی‌توان بر حسب واحد پول بیان كرد در متن صورت‌های مالی قابل انعكاس نمی‌باشد. به علاوه، اطلاعـات منـدرج در صورت‌های مالی عمدتـاً تاریخی است، زیرا مرتبط بـا وضعیت مالی دریك تاریخ معین و عملكرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی برای یك دوره گذشته می‌باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386).
2-2-4- تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت اطلاعات، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی