منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، توسعه یافتگی، بازار سرمایه، حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاري متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداري از انگیزههاي مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،1392، ص121).
2-3-4-1) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
1.التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیديِ اتخاذ راهبردهاي کیفیت حسابرسی
از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروي انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزي، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت هاي حرفه اي لازم و رعایت کامل استانداردهاي حسابرسی و آیین رفتار حرفه اي است و از سوي دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرك ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی داراي مخارجی است و شرط اصلی براي تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءي مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندي به اخلاقیات، ارزشهاي انسانی و تعهدات حرفه اي میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهاي قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهاي با کیفیتی(مشایخی و همکاران،1392، ص121).
2.منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
1.وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیري و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهاي حرفه اي و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیري موضوع مینماید.
2.وجود”سازوکارها”ي لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه اي که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیري و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که داراي امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.
3. “اعمال تنبیهات” و جریمه هاي قابل توجه، متناسب و معنادار براي برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه اي که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده اي قوي، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.
چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه هاي قابل توجه، متناسب و معناداري براي برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده اي قوي، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
وجود تقاضا از سوي سرمایه گذاران و سایر ذینفعان براي کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوي ذینفعان بصورت جدي و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهاي نظارتی در ارتقاي سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءي مؤسسات حسابرسی براي ایفاي نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدي، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجراي کامل استانداردها و ضوابط حرفه اي (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،1392، ص122).
3.منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهاي باکیفیتی
اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهاي باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرك ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی براي دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و براي حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتري پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتري خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تري عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایاي باکیفیتی است و حسابرسان براي افزایش و حفظ اعتبار حرفه اي که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالاي حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههاي بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.
دستیابی به کیفیت حسابرسی از منظر عرضه کننده خدمات حسابرسی، به ترتیب اولویت، مستلزم سه رکن اصلی” التزام به کیفیت حسابرسی”، “دانش و تجربۀ” شرکاءي فرایند و” برخورداري از امکانات” لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی است که تحقق کیفیت مستلزم وجود هر سه رکن است اما رکن اول از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد؛ زیرا التزام به کیفیت بر سایر مولفه ها مانند روزآمد کردن دانش و تجربه و تامین امکانات لازم نیز تأثیرمیگذارد. همچنین در صورت وجود التزام بالا و دانش و تجربۀ کافی جهت تشخیص نیازمنديها، راهبردهاي لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی اتخاذ خواهد شد و اولاً مؤسسه اقدام به جذب نیروهاي کیفی با دانش و تجربۀ لازم خواهد نمود و ثانیاً کارهایی که بیش از حد توانایی، امکانات ونیروي انسانی مؤسسه باشد را نخواهد پذیرفت (مشایخی و همکاران،1392، ص122).
2-3-4-2) “تقاضا” ي حسابرسی و کیفیت حسابرسی
1.نقش کلیدی “انتخاب کنندة حسابرس” و میزان نیاز وي به “کیفیت حسابرسی” یا”حسابرسی”
از منظر “تقاضاي حسابرسی”، حسابرسی خدماتی است که به موجب الزامات قانونی یا نیاز متقاضی، به منظور اعتباربخشی به اطلاعات مالی شرکت انجام میشود و داراي ذینفعان مختلف با منافع بعضاً متضاد میباشد. در این خصوص، یکی از ذینفعانی که نقشی کلیدي در اتخاذ راهبردهاي کیفیت حسابرسی ایفا مینماید، انتخاب کنندة حسابرس است. البته اگر چه طبق قانون تجارت، مجمع عمومی (که در ترکیب مالکیت عمدتاً متمرکز فعلی، سهامدار عمده شرکت، تصمیم گیرنده میباشد) انتخاب کننده حسابرس است، اما به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی کافی سرمایه گذاران از اهمیت و کارکردهاي حسابرسی یا نفوذ هیئت مدیره یا مدیرعامل، ممکن است انتخاب حسابرس عملاً توسط مدیریت شرکت صورت پذیرد. نکته اي که در این بخش میبایست مورد تاکید قرار گیرد، آن است که تقاضا براي “حسابرسی” موضوعی کاملاً مجزا از تقاضا براي “کیفیت حسابرسی” است و ممکن است به دلیل الزام قانونی به انجام حسابرسی و ارائه گزارش حسابرس، تقاضا براي “حسابرسی” وجود داشته باشد اما به دلایلی که اشاره خواهد شد، تقاضا براي “کیفیت حسابرسی” وجود نداشته باشد. نیاز به “کیفیت حسابرسی” از سوي شرکت یا انتخاب کننده حسابرس میتواند منشاء درونی یابیرونی داشته باشد. منشاء درونی نیاز ممکن است به دلیل اعتقادات و تعهدات حرفه اي، شفافیت اطلاعاتی و یا رفع نیاز اطلاعاتی باشد. همچنین چنانچه مدیران شرکتها در قبال ارائه اطلاعات بیکیفیت و گمراه کننده مسئولیت پاسخگویی بالایی داشته باشند و از این بابت متحمل “خسارت”قابل توجهی شوند، در این صورت براي کاهش مسئولیت پاسخگویی خود یا پیشگیري از گمراه کننده بودن اطلاعات، اقدام به انتخاب حسابرسان داراي کیفیت حسابرسی بالاتر خواهند نمود. از سوي دیگر، اگر اعتبار مدیران به دلیل انتخاب حسابرسان با کیفیت تر ومعتبرتر، افزایش یابد و یا بابت کیفیت بالاي حسابرسی “مزایا”ي بیشتري به آنها یا شرکت تعلق گیرد مانند کاهش نرخ سود وامهاي اعطایی به شرکت به دلیل کاهش ریسک آن، افزایش قیمت سهام شرکت و …، انگیزه تعلق مزایاي کیفیت بالاي حسابرسی سبب افزایش تقاضا براي کیفیت خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، ممکن است دربرخی شرایط، شرکت به موجب مقررات ملزم به انتخاب حسابرس معتبرتر باشد که این موارد از مصادیق نیاز به کیفیت حسابرسی با منشاء بیرونی میباشد(مشایخی و همکاران،1392، ص122).
2-3-5) شرایط بستر کیفیت حسابرسی
راهبردهاي دستیابی به کیفیت حسابرسی از سوي تقاضا کننده حسابرسی یا عرضه کننده حسابرسی تحت تأثیر ویژگیهاي زمینه و بستر حرفه حسابرسی قرار دارد که، این عوامل عبارتند از “ویژگیهاي فرهنگی”، “خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد و توسعه یافتگی بازار سرمایه” و”توسعه یافتگی و جایگاه حرفه حسابرسی در کشور”.
بررسی و تحلیل نظرات خبرگان بیانگر آن است که از آنجا که حسابرسی فعالیتی است که از تعامل بین اشخاص مختلف در زنجیره عرضۀ گزارشگري صورت می گیرد، لذا تحت تأثیر ویژگیهاي فرهنگی قرار دارد و در این میان فرهنگ مشارکت و کار گروهی، فرهنگ پاسخگویی و نظارت پذیري (شامل پاسخگویی حسابرس در مقابل ذینفعان حسابرسی، و پاسخگویی مدیران در مقابل مالکان و سایر ذینفعان) ، از جمله مهمترین ویژگیهایی هستند که از نظر خبرگان بر کیفیت حسابرسی و عرضه و تقاضاي آن، راهبردها و نتایج مربوطه تأثیر میگذارند.
خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد یکی دیگر از شرایط بستر می باشد. طبق نظر خبرگان، هر چه اقتصاد خصوصیتر باشد و در عین حال، تفکیک مالکیت از مدیریت بیشتر باشد، میزان تقاضا براي کیفیت حسابرسی و پاسخ خواهی از حسابرسان در موارد بی کیفیتی افزایش خواهد یافت.
میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه نیز یکی از شرایط بستر است که بر کیفیت حسابرسی و عرضه و تقاضاي آن تأثیر بااهمیتی دارد. تحلیل نظر خبرگان حاکی از آن است که هر چه بازار سرمایه توسعه یافته و ساختار یافته باشد، تقاضا براي کیفیت حسابرسی بیشتر خواهد بود و مکانیسمهاي قویتري براي پاسخ خواهی ازمدیران و حسابرسان برقرار می گردد.
میزان توسعه یافتگی و جایگاه حرفه حسابرسی در کشور، بستر اصلی کیفیت حسابرسی است. درشرایطی که “حرفه حسابرسی” در کشور جایگاه والایی داشته باشد، “کیفیت حسابرسی” از دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان حسابرسی از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد بود. میزان سابقه حرفه حسابرسی در کشور و نظارت بر آن، و همچنین شکل گیري و توسعه بازار حسابرسی بر اساس تقاضا ونه صرفاً الزامات قانونی، نقش مهمی در توسعه یافتگی حرفه حسابرسی ایفا می نمایند. طبق نظر خبرگان، میزان توجه و اعتقاد به گزارشگري مالی قابل اتکا و اظهارنظر حسابرس نیز بیانگر جایگاه حرفه حسابرسی در کشور است که در این خصوص میتوان به میزان توجه مدیران به تعدیلات مورد نظرحسابرس، میزان ایجاد محدودیت در دامنه رسیدگی براي حسابرس، حساسیت مجامع عمومی، سرمایه گذاران و نهادهاي نظارتی نسبت به تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه ها در صورتهاي مالی، وتکرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ارزیابی کیفی، هیات مدیره، بهبود مستمر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، حسابداران، صورتهای مالی