منبع پایان نامه ارشد درباره کسي، zan، خُو

دانلود پایان نامه ارشد

حالا زنبيل بگذار گل بچين.
h?l? zebil b?n?n gul be?in.
[خر بيار و باقلي بار کن.]
? خاک اورشين ، خاکَ اورشينَه، خُو سَر،فوکُونَه.
کسي که خاک را به هم ميزند، خاک را بر سر خود ميريزد.
x?k or?in x?k? or?in? xu s?r fukun?.
[هرکس مشکلي براي ديگري به وجود بياورد؛ عاقبت زيان آن به خودش ميرسد]
? دريا اُو وَاسُوجي ، هَندِه تا زانُو اَب دارَه.
آب دريا هر قدر هم خشک شود باز هم تا زانو آب دارد.
darya ow v?suji hand? t? z?nu ab dar?.
[انتظار از بين بردن مردان نيک انديش بيهوده است]
? زَاکي خُومارَه ، پيش دَکفي ، خُو سَراَ خُورَه.
بچهاي که از مادرش جلو بيافتد، بلايي به سرش ميآيد.
zaki xu m?r? pi?d?k?fi xu s?ra xur?.
[آدمي که بزرگتر احترام نگذارد خوار ميگردد . ]
? زن ، ئيتَا بَله گَه ، چهل سال خُو مَرد اَمرَه ايسَا ، نامرد چهل تَا قول دَهَه ، ئيتَه سَر نِئسَا
زن يک بله ميگويد چهل سال با شوهرش زندگي ميکند، نامرد چهل بار قول ميدهد يک بار نيز عمل نميکند.
zan it? bal ga ??h?l s?l xu mard? amr? isa , n?mard ??h?l ta qol d?h? ita s?r n?sa.
[مصداق مرد و قولش]
? زَن طلاقه رَدَه کُون، زن بَموردَه زَن بِدَه .
به کسي که زنش را طلاق داده جواب منفي بده، اما به کسي زنش مرده است با او زن بده .
zan tal?q? rada kun zan bamurd? zan b?d?.
[به کسي که لياقت دارد محبت کن]
? زومُستان، فانرَسِه، اَمي بَرارَي، يخ بَزَه.
زمستان هنوز از راه نرسيده است برادر ما سرما زده است.
zomost?n f?nrs? ami b?rarey y?x b?z?.
[فرار از تعهد و قرارداد]
? سرپاخايه ديميزي،اينّه، چکّه هونه فينوي. ميخواهد سرپا ادرار بکند، قطرهاي به لباسش نريزد.
sarp? x?y? dimizi inn? ?akk? hun? finvi.
[ هر کاري عواقب خاص خودش را دارد- هندوانه ميخوري پاي لرز آن نيز بشين]
? سَکَه، زُور شکار بَبَري، صَاحَب لگاه گاز گيرَه.
سگ را اگر با زور به شکار ببري، پا صاحبش را دندان ميگيرد.
saka zur ??kar b?b?ri s?hab l?g? gaz gir?.
[با زور مشکلي حل نميگردد- با ملايمت کارها درست ميشود]
? سَلي که اَب نَداره ،گُوزگه هَم نُو خُونَه .
استخري که آب نداشته باشد، قورباغه در آن هم نميتواند آواز بخواند.
sali k? ab n?d?r? gozga ham nuxon?.
[بايد همه چيز جور باشد، اسباب آسايش مهيا باشد. لازم و ملزم هم بودن]
? سيفيد کولي شيکار بُکوده. بچه ماهي سفيد شکار کرده.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سینمای دینی، مسائل حقوقی، کودک و نوجوان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نمایشنامه، ساختار روایت، ادبیات نمایشی