منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

نظر روش:
این تحقیق از لحاظ روش به کارگیری الگوی عملیاتی است.منظور از الگوی عملیاتی طراحی مدل می باشد.با تعریف عناصر مختلف تابلوی کسب و کار ارائه شده توسط آستروالدر برای بهینه سازی مدل کسب وکار بنگاه چاپ و انتشار کتاب استفاده می شود.
روش پیشنهادی برای انجام پژوهش به این صورت است که با توجه به نه بخش موجود در تابلوی کسب و کار آستروالدر ،آیتم های موجود و یا پیشنهادی برای هر بخش را برای یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب در نظر می گیریم و با کنار هم قرار دادن هر نه بخش در کنار هم مدلهای کسب و کار پیشنهادی را طراحی می کنیم .در مرحله ی بعد با استفاده از چارچوب SWOTبه بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای هریک از مدلها ی پیشنهادی می پردازیم و سپس با استفاده از روش ANP به وزن دهی عوامل پرداخته و نهایتا با توجه به رتبه بندی حاصل از به کارگیری این روش مدل کسب و کار بهینه را پیشنهاد می دهیم.هر پیشنهاد با توجه به تابلوی کسب و کار آستروالدر متشکل از مجموعه ای از ویژگیها مانند بخش مشتریان،روابط مشتریان،ارزش پیشنهادی و … می باشد که به ارزیابی در کنار هم قرار گرفتن این پیشنهادات برای ارائه ی الگوی مناسب کسب و کار یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب می پردازیم.

جامعه و نمونه آماري :

در تحقیق حاضر با توجه به اینکه مربوط به طراحی مدل کسب و کار می باشد، برای تست مدل از مطالعه موردی انتشارات آریانا قلم استفاده شده است.
روش تحلیل داده ها :
در این تحقیق از داده ها و مستندات موجود به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به بنگاههای چاپ و نشر کتاب استفاده کردیم و اجزای مدل کسب و کار و متغیرها رادر قالب تابلوی کسب و کار آستروالدر شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش ANP و SWOT مدل کسب وکار تغییر یافته را پیشنهاد دادیم.

قلمرو تحقيق :
الف) قلمرو موضوعي: کسب وکار .

ب) قلمرو مکاني: انتشارات آریانا قلم در تهران.

ج) قلمرو زماني: این تحقیق در سال 1392 شمسی انجام پذیرفته است.

محدوديت هاي تحقيق:
1-عدم وجود تحقیقات مشابه تحقیق فعلی به صورت تجربی و عملی.
2- عدم همکاری سازمانها و کارشناسان.
چارچوب کلی پژوهش:
ساختار پژوهش به این صورت می باشد که در فصل 2 پس از ذکر مفاهیم اولیه ،مدل کسب و کار ،به مرور مقالات در حوزه ی طراحی مدلهای کسب وکار در صنعت چاپ و نشر پرداخته می شود و پس از آن خلا تحقیقاتی بیان می گردد.در فصل سوم نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری،قلمرو زمانی و مکانی ،روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و پایایی متغیرهای پژوهش بیان می شود. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش اختصاص دارد و در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان می گردد.

جمع بندی:در این فصل به کلیات تحقیق ،روش پژوهش و و تجزیه و تحلیل داده در حالت کلی اشاره کردیم.

ادبیات تحقیق
فصل2 ادبیات تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو بخش می باشد،ابتدا تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی مدلهای کسب و کاری که در سالهای اخیر توجه زیادی را در دانشگاهها به خود جلب کرده اند ارائه می دهیم .در این بخش ابتدا به منظور درک صحیح از مدل کسب و کار به دنبال تعریف مناسبی از آن هستیم و در این راستا به بررسی تعاریف ارائه شده در زمینه ی مدل کسب و کار پراخته و بعد از آن به بررسی اجزای مدل کسب وکار خواهیم پرداخت و در نهایت به لزوم ایجاد تغییر در مدل کسب و کار اشاره خواهیم کرد.سپس با آشنایی کافی با اصطلاحات رایج حوزه مدل کسب و کار و صنعت نشر،تعریف زنجیره تامین ،زنجیره ارزش و شبکه ارزش در صنعت نشر، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه ی مدل های کسب وکار صنعت نشر کتاب می پردازیم و پس از مرور مقالات و بررسی تاریخچه و تعاریف مربوط به کسب و کار صنعت چاپ و نشر و تحقیقات مربوط به آن، جایگاه پژوهش پیشنهادی مطرح می شود.
تعاریف پایه
تعریف مدل کسب و کار :
با بررسی ادبیات مدل کسب و کاربه این نتیجه می رسیم که تعریف مشخصی برای مدل کسب و کار وجود ندارد و تعاریف ارائه شده در بعضی نقاط با یکدیگر همپوشانی داشته و تفسیر درستی از مدل کسب و کار ارائه نمی دهند.(زات5 و همکاران،2011).
در جدول ‏21به بررسی تعاریف مختلف پژوهشگران از مدلهای کسب و کاری در سالهای مختلف می پردازیم:

جدول ‏21 تعاریف مدل کسب وکار
محققان
تعریف مدل کسب وکار
تیمرز (1998)
طراحی کالا و خدمات و جریانهای اطلاعاتی شامل توصیفی از بازیگران مختلف کسب و کار و نقش های آنها ،توصیفی از مزایای بالقوه برای بازیگران مختلف کسب و کار و همچنین توصیفی از منابع درآمدی است.
ون کاترامن و هندرسون(1998)
راهبردی که سازمان مجازی را با سه عامل اصلی منعکس می کند:تعاملات مشتریان،پیکربندی سرمایه،اهرم دانش
لیندر و کانترل (2000)
مدل کسب و کار عملیاتی یک سازمان ،منطق اصلی خلق ارزش و نحوه ی کسب درآمد آن را شرح می دهد.
گردین و دیگران(2000)
مدل کسب و کار به این پرسش پاسخ می دهد که ((آنچه ارائه شده به چه کسی ودر عوض چه چیزی در انتظار بازگشت است؟مدل کسب و کار علاوه بر ایجاد ارزش در یک شبکه ذی نفان چند حزبی و همچنین تبادل ارزش بین سهامداران را توصیف می کند.
پتروویچ و دیگران(2001)
مدل کسب و کار ،منطق نظام کسب و کار را برای ایجاد ارزشی که در زیر فرایندهای واقعی نهفته است،توصیف می کند.
آمیت و زوت (2001)
مدل کسب و کار طراحی محتوای معامله ،ساختار و حکومت را نشان می دهد ،تا به ایجاد ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید برسد.
توربان و دیگران (2001)

معماری سازمان و شبکه ی شرکای خود را برای ایجاد،بازاریابی ،و تحویل ارزش و مرکز ارتباطات به یک یا چند بخش از مشتریان به منظور ایجاد جریان درآمد پایدار و وسود آور است.
استالر (2002)
مدل کسب و کار موجود و یا کسب و کار برنامه ریزی شده برای آینده است.مدل همیشه از واقعیت پیچیده ،ساده سازی است.این به درک اصول کسب وکار یا برنامه ریزی کردن نحوه ی دیدگاه کسب و کارآینده کمک می کند.
چسبرگ و روزنبلوم(2002)
مدل های کسب وکار چارچوب منسجم را فراهم می کند که ویژگی ها و پتانسیل های فناوری به عنوان ورودی می گیرد و آنها را از طریق مشتریان و بازار را به ورودی های اقتصادی تبدیل می کند.بنابراین مدل کسب و کار به عنوان یک وسیله ی متمرکز که واسطه بین توسعه ی فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی باشد ،تصور می گردد.
مگریتا(2002)
مدل کسب وکار توصیف داستان منطقی را بیان می کند که چه کسانی مشتریان شما هستند،ارزش آنها چیست و چگونه شما در قبال ارائه ی ارزش به آنها کسب درآمد می کنید.
باو من(2002)
شرح نقش ها و روابط شرکت ،مشریان،شرکا و تامین کنندگان ،و همچنین جریان کالاها ،اطلاعات و پول میان این احزاب و مزایای اصلی تخصیص یافته به آنها به ویژه ،اما نه منحصرا مشتری.
هد من و کالینگ (2003)
مدل کسب و کار یک مدتی است که اغلب به توصیف اجزای کلیدی کسب و کار پرداخته است که مشتریان،رقبا،پیشنهادها،فعالیت های سازمان ،منابع ،عرضه عوامل و ورودی های تولید و همچنین اجزای روند طولی برای پوشش پویای مدل کسب وکار در طول زمان است.
کامپانو و پیگنیور(2003)
مفهوم دقیق راهبرد شرکت ها در سطح خلاصه که به عنوان مبنایی برای پیاده سازی فرایند های کسب و کار است.
لیم و دیگران(2004)
مجموعه ای از راهبردهای سازمانی برای ایجاد و مدیریت از جمله مدل درآمد،سطح بالای فرایندها ی کسب وکارو اتحاد.
شافر و دیگران(2005)
نمایندگی از منطق اساسی شرکت و انتخاب راهبرد جهت ایجاد و کسب ارزش در شبکه ی ارزش.
استروالدر و دیگران(2005)
مدل کسب و کار ابزاری مفهومی است که از مجموعه ای از اجزا و روابط بین آنها تشکیل شده و منطق درآمد زایی شرکت رابیان می کند.همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر ،معماری سازمان وشرکای آن برای خلق ،بازاریابی و انتقال این ارزش و سرمایه مربوط برای ایجاد جریان های درآمدی سود ده و پایدار است.
هکر و دیگران(2006)
تلاش طرح های مشترک از شرکت های متعدد برای ارائه ی پیشنهاد مشترک به مشتریان خود.
آندرسون و دیگران(2006)
مدل های کسب و کار به منظور شناسایی بازیگران کسب وکاری که در یک حرفه هستند و نیز چگونگی روابط صریح و روشن خود به وجود آمده اند.روابط در مدل کسب وکار از نظر ارزش تبادلی بین بازیگران فرموله شده است.
کالیو و دیگران(2006)
از سوی کدام شرکت که قادر به ایجاد ارزش توسط هماهنگی جریان اطلاعات ،کالا و خدمات در میان شرکت کنندگان در صنعت های مختلف در تماس با آن است از جمله مشتریان ،شرکا در زنجیره ارزش ،رقبا و دولت.
راجالا و وسترلاند(2007)
راههای ایجاد ارزش برای مشتریان و روشی که درآن کسب و کار تبدیل فرصت های بازار به سود از طریق مجموعه هایی از بازیگران ،فعالیت ها و همکاری.
جانسن و دیگران(2008)

مدل کسب و کار نشان دهنه ی تجارت اصلی سازمان بوده و برای توصیف و حتی تجویز این سازمان از دیدگاه ماموریت اصلی آن و محصولات و خدماتی را که به مشتریان خود ارائه می کند.
رایا(2008)
روش انجام کسب و کاری که یک شرکت می تواند خود را حفظ کند و به تولید در آمد بپردازد.
زوت و آمیت (2009)
مدل کسب و کار را به عنوان سیستمی از فعالیتهای به هم وابسته که فراتر از تبلیغ شرکت بوده و مرزهای آن را گسترش می دهد.نویسنده از دو پارامتر برای توصیف مدل کسب و کاری استفاده می کند:1)عناصر طراحی نظیر محتوای معاملات و …)و 2)تم طراحی (بازده ،مکمل و ..)

عناصر مدل کسب و کار از دیدگاه صاحب نظران:
در این بخش به شناسایی عاصر مدل کسب و کار از دیدگاه صاحب نظران مختلف می پردازیم:
عناصر مدل کسب وکار از دیدگاه مهدوان:
مهدوان(2000) مدل کسب و کار را ترکیبی از 3 عنصر بسیار حیاتی یعنی ارزش،درآمد و پشتیبانی برای کسب و کار می داند.منظور از جریان ارزش،ارزشی است که به شرکای کسب وکار و مشتریان ارائه می شود.جریان درآمد ،طرح کسب درآمدی مطمئن برای دست اندرکاران آن کسب وکار را در بر می گیرد.جریان پشتیبانی ،مسائل مختلف مربوط به طراحی زنجیره تامین کسب وکار را در بر می گیرد(زعفریان و همکاران،2011)
2-2-2-2- عناصر مدل کسب وکار از دیدگاه آفوا و توکی:
از نظر آفوا6 و توکی7 مدل کسب وکار شامل ارزش مشتری،محدوده قیمت گذاری،منبع درآمد،فعالیتهای مرتبط ،پیاده سازی،قابلیتها و قابلیت است.آنها معتقدند که مدل کسب و کار ،باید پاسخگوی این سوالات باشد:چه نوع ارزشی به مشتریان ارائه می شود؟قیمت ارزش ارائه شده چقدر است؟دست اندکاران ارائه دهنده ی این ارزش چه کسانی هستند؟چه استراتژی هایی برای ارائه ی ارزش باید در نظر گرفته شود؟چگونه ارزش باید تهیه شود؟ایتن ارزش چگونه باید قابلیتهای مشخص ارائه کند؟چگونه مزیت حاصل از ارزش باید حفظ شود؟(زعفریان و همکاران،2011)
عناصر مدل کسب و کار از دیدگاه استروالدر:
از نظر آستروالدر مدل کسب وکار شامل چهار بخش محصول ،اینترفیس مشتری،مدیریت زیرساختار و منابع مالی است.وی همچنین برای هریک از این عناصر اجزایی را بر می شمرد.عنصر محصول شامل ارزش رائه شده ،اینترفیس مشتری شامل مشتری هدف،کانال توزیع و روابط،مدیریت زیرساختار شامل پیکربندی ارزش ،قابلیت و توانایی همکاری و منابع مالی شامل ساختار هزینه و مدل درآمد است.(زعفریان و همکاران،2011)
در شکل2-1، مبنایی برای طراحی مدل کسب و کار ارائه شده است و این مدل ها، چارچوبی است که بر شناسایی حوزه های زیر به عنوان سنگ بناهای یک مدل کسب و کار تاکید دارد.

شکل ‏21(شاملو و همکاران،2008)
چهار جزء اصلی مدل مفهومی استروالدر را عبارتند از:
محصول : شرکت در چه کسب و کاری فعال است و چه محصولات و پیشنهادهای ارزشی به بازار عرضه می کند. کالا  این جزء تمام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل درآمدی