منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

مقادیر هر یک از اعداد ستون Normals بر بزرگترین عدد این ستون به دست میآید بنابراین مقدار عددی گزینه ای که دارای اولویت اول است، منتخب همواره 1 میباشد.
Raw
مقادیر این ستون به صورت مستقیم از ابر ماتریس محدود اخذ میگردد.

در جدول 16-4 وزن به دست آمده برای مدلهای کسب و کاری و همچنین رتبه بندی آنها نشان داده شده است.
با توجه به توضیحات بالا از میان مدل های کسب و کار، مدل پنجم دارای بالاترین اولویت، و مدل چهارم دارای کمترین مطلوبیت با توجه به معیار های SWOT از نظر خبرگان تصمیم میباشند.
Name
Ideals
Normals
Raw
اولویت مدلها
مدل کسب و کار اول
0.854364
0.176338
0.038947
3
مدل کسب و کار دوم
0.771463
0.159227
0.035168
4
مدل کسب و کار سوم
0.681030
0.140562
0.031046
5
مدل کسب و کار چهارم
0.591522
0.122088
0.026965
6
مدل کسب و کار پنجم
1.000000
0.206397
0.045587
1
مدل کسب و کار ششم
0.946665
0.195388
0.043155
2
جدول ‏414اولویت بندی مدلهای کسب وکار
جمعبندی
در این فصل پس از طراحی شبکه ANP ، داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Super Decision تحلیل شده و نتایج به دست آمده که بیان کننده وزن و اهمیت عوامل مربوط به معیارهای چهارگانه SWOT و اولویت بندی مدل های کسب و کار انتشارات بر اساس این معیارها می باشد، آورده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نظر خبرگان مدل کسب و کار پنجم رتبه اول،مدل کسب وکار ششم رتبه دوم،مدل کسب وکار اول رتبه سوم،مدل کسب وکار دوم رتبه چهارم ،مدل کسب وکار سوم رتبه پنجم و مدل کسب وکار چهارم رتبه ششم را به دست آوردند.

بحث و پیشنهاد
مقدمه:
با توجه به مطالب ذکر شده در فصول پیشین ،اینک به جمع بندی مطالب پرداخته می شود.بدین لحاظ ضمن تلخیص مطالب ،نتایج حاصله از پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
با توجه به رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی در صنایع مختلف و نیز پویایی حاکم بر فضای کسب و کار ،توجه به مسائل راهبردی و تبیین و توسعه مدل کسب وکار در حوزه های گوناگون ضروری به نظر می آید.صنعت نشر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لزوم این ضرورت را احساس می کند.با توجه به این مساله در این پژوهش با بررسی مدل کسب و کارهای فعلی موجود در صنعت نشر مدل کسب و کار فعلی نشر آریانا قلم را طراحی کرده و پس از آن با نظر خواهی از خبرگان و مشتریان که مخاطبین اصلی یک موسسه نشر هستند،درباره ارزش پیشنهادی که قلب مدل کسب وکار آستروالدر محسوب می شود و تعیین کننده ی گزینه های قابل ارائه در بخش های دیگر تابلوی کسب وکار می باشد ،به طراح مدلهای کسب وکاری جدید پرداختیم.پس از آن با تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدید ها به منظور ارزیابی مدلهای طراحی شده در قالب مدل تحلیل شبکه ای ، با نظر خواهی از خبرگان به رتبه بندی مدلهای کسب و کار طراحی شده برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم که در اینجا به بررسی یافته ها و نتایج تحقیق می پردازیم.

مروری بر چارچوپ کلی تحقیق:
در این تحقیق به منظور شناخت کلی نه بخش مربوط به مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر به توزیع پرسشنامه ی باز میان 15 نفر از کارشناسان و صاحبان موسسات انتشاراتی پرداخته و با توجه به پاسخ های به دست آمده توانستیم گزینه های ممکن برای نه بخش تابلو را تعیین کنیم.پس از آن با توجه به مطالعه موردی انتخاب شده به طراحی پرسشنامه ارزش پیشنهادی در قالب 32 ارزش پیشنهادی پرداختیم.
پس از توزیع الکترونیکی پرسشنامه میان مشتریان انتشارات و جمع آوری پاسخ ها به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پرداختیم.با توجه به نتایج به دست آمده و نظر خواهی از کارشناسان و خبرگان انتشارات ارزشهای پیشنهادی نهایی برای قرار دادن در تابلوهای کسب وکار مشخص شد.پس از آن با توجه به اینکه ارزش پیشنهادی در قالب محصول یا خدمت به مشتری ارائه می شود ،از چهار رویکرد به منظور ترکیب محصولات و خدمات برای ارائه ی ارزشهای پیشنهادی درقالب مدلهای کسب و کاری مختلف استفاده کردیم.پس از ترکیب ارزشها با توجه به منابع مطالعاتی موجود و مقالات ارائه شده در این زمینه ،با نظر خواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم به شناسایی گزینه های قابل ارائه در بخشهای دیگر مدلهای کسب و کاری پرداخیتم.سپس به استخراج معیارهای SWOT برای ارزیابی و رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده با استفاده از تحلیل شبکه ای پرداختیم.
نتایج به دست آمده از پرسشنامه باز:
در ابتدای تحقیق با نظر استاد راهنما و با استفاده از مقالات و منابع بموجود به طراحی سوالاتی به منظور شناخت صنعت نشر پرداختیم و اطلاعات لازم راجع به بخشهای مختلف تابلوی کسب و کار را جمع آوری کردیم .اطلاعات به دست آمده راجع به هر بخش به شرح زیر است:
ارزش های قابل ارائه:
ارزش قابل ارائه نمایی کلی از محصولات وخدمات یک بنگاه یا موسسه می تواند باشد که برای مشتریان ارزش دارد.ارزش های پیشنهادی قابل ارائه از طرف موسسات چاپ و نشر را که می توان نام برد عبارتند از ارائه ی کتابهای با محتوای مفید و متفاوت،کتابهای با کیفیت بالا،تخفیف در قیمت کتب ،طراحی با کیفیت محصولات،ارائه محصولات رایگان به مشتریان دائمی و شناخته شده و سرعت در ارائه ی خدماتی نظیر تحویل سفارشات.
فعالیتهای اصلی و کلیدی :
فعالیتهای اصلی یک بنگاه چاپ .و نشر کتاب عبارتند از فعالیتهای مربوط به تولید کتاب مانند تهیه و تدوین محتوا،طراحی جلد ،صفحه آرایی،چاپ کتاب،بازاریابی و تبلیغات،فعالیتهای مربوط به پشتیبانی سایت انتشارات،پیدا کردن مشتریان بالقوه،فعالیتهای مربوط به توزیع و فروش کتاب و فعالیتهای انبارداری.
2-5-1-3شرکا و همکاران کلیدی:
مهمترین شرکا و همکارانی که یک موسسه انتشاراتی برای انجام فعالیتهای خود نیاز به همکاری با آنها دارد عبارتند از مولفین،مترجمین،نویسندگان،طراح جلد ،شورای انتخاب کتاب،ویراستار و نمونه خوان،توزیع کنندگان و فروشگاههای آنلاین کتاب اشاره کرد که تعدادی از این شرکا جز خود موسسه بوده و تعدادی از آنها نیز به عنوان همکار خارجی با موسسه همکاری میکنند و موسسه انجام بعضی فعالیتهای خود را به آنها می سپارد.
بخش مشتری:
مشتریان یک بنگاه چاپ و نشر کتاب شامل کلیه خوانندگان کتابهای انتشارات،کتابخانه ها ،کتابفروشی ها،سازمانها و موسسات و کتابخانه ها می باشد.

کانال توزیع:
یک ینگاه چاپ و نشر کتاب محصولات خود را از کانالهایی از قبیل سایت انتشارات،فروشگاههای آنلاین کتاب،مراکز پخش،کتابفروشی ها ونمایشگاهها به دست مشتریان خود می رسانند.
روابط مشتری:
بنگاه چاپ و نشر کتاب سازو کارهای متفاوتی برای ارتباط با مشتریان به کار می گیرد.بنگاه نشر کتاب از طریق حضور مشتریان در انتشارات ،سایت انتشارات،ایمیل،پیام کوتاه،کاتالوگ ها و بروشورهای تبلیغاتی با مشتریان خود ارتباط برقرار می کند.

منابع کلیدی:
منابع اصلی که یک بنگاه چاپ و نشر کتاب با استفاده از آنها محصولات اصلی خود را تولید می کند عبارتند از :منابع انسانی از جمله مدیران،کارشناسان و کارمندان مشغول به کار در واحدهای مختلف انتشارات،تجهیزات و امکانات و دارایی های فیزیکی وقراردادها.
2-5-1-8جریان های درآمدی:
درآمد اصلی بنگاه چاپ و نشر کتاب از فروش محصولات آن که مهمترین آن کتاب می باشد به دست می آید.البته روش های قیمت گذاری متفاوتی بر اساس موقعیت بازار و ارتباط با همکاران و عوامل اصلی دخیل در فرایند نشر وجود دارد از جمله فروش بر اساس کشش بازار،فروش بر اساس قیمت ثابت و فروش براساس محاسبه هزینه و حاشیه سود .بر اساس موقعیت ،بنگاه تصمیم به استفاده از یکی از روشهای نامبرده به منظور کسب درآمد استفاده خواهد کرد.
هزینه:
بنگاه نشر هزینه های متفاوتی را از ابتدای فرایند تهیه و تدوین کتاب تا چاپ و توزیع آن متحمل خواهد شد.از جمله هزینه های اصلی می توان علاوه بر هزینه های ثابت مانند مالیات ،آب ،برق و…، به هزینه کاغذ،پرینت، هزینه های امور فنی (شامل لیتوگرافی،اوزالید،چاپ،صحافی،نگهداری و به روز رسانی سایت انتشارات) ،حق الزحمه ی صاحبان کتاب(ترجمانه یا نویسانه)، اشاره کرد.

نتایج و یافته های حاصل از پرسشنامه غربالگری ارزشهای پیشنهادی:
پس از شناسایی ابعاد مختلف کسب و کار صنعت نشر در قالب مدل کسب و کار آستروالدربه طراحی پرسشنامه غربالگری ارزشهای پیشنهادی از نظر مشتریان موسسه انتشارات آریانا قلم پرداختیم .پرسشنامه از طریق ایمیل به 100 الی 200 نفر از مشتریان آریانا قلم که موسسه از پاسخگویی آنها به ایمیل اطمینان داشت ارسال شد که 40 پرسشنامه بازگردانده شد.پاسخ مشتریان به این پرسشنامه را از طریق آزمون میانگین گیری ساده (مقایسه میانگین هر شاخص با میانگین گویه ی مربوط به آن شاخص)بررسی کرده و ارزشهای مهم و با اولویت از نظر مشتریان انتخاب شدند.از میان 32 ارزش پیشنهادی مطر شده در پرسشنامه 21 ارزش از نظر مشتریان از اولویت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار بودند. در جدول5-1 ارزشها پیشنهادی و میانگین به دست آمده برای آنها ،نشان داده شده است.
جدول ‏51نتایج به دست آمده برای پرسشنامه ارزش پیشنهادی
ابعاد
متغیرها(ارزشها ی پیشنهادی)
امتیاز هر سوال

محصولات
ارائه کتاب ها و مقالات به صورت چاپ شده و مجلد hard copy))
4.125

ارائه ی محتوای همه‏ ی کتاب ها و مقالات در قالب فایل پی دی ا ف
4.10

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات به صورت صوتی و در قالب فایلهای ام پی‏تری و …
3.75

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات در قالب سی دی و دی وی دی
3.375

قرار دادن ویدئو های آموزشی در زمینه ی حیطه ی مورد علاقه و حوزه ی کاری شما در سایت
4.525

ایجاد امکان دسترسی آفلاین به سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس های مختلف
4.475

ارائه ی فیلم کنفرانس های گروه پژوهشی صنعتی آریانا به صورت سی دی و دی وی دی
4.075

امکان دانلود بخشی از فیلم کنفرانس ها از طریق سایت انتشارات آریانا قلم
4.225
تکنولوژی و تسهیلات
امکان سفارش، پرداخت همه ‏ی محصولات به صورت کاملا آنلاین
4.825

امکان سفارش آنلاین و پرداخت در محل
4.525

امکان دریافت نسخه ی چاپی از کتابهای مورد نیاز شما که چاپ آنها به پایان رسیده و تجدید چاپ نشده است.
4.65

امکان چاپ کتاب و مقالات مشتریان و ارائه ی آنها در فروشگاه آریانا قلم
4.5

امکان خرید فصول یا بخشی از کتاب ها و مقالات به صورت جداگانه و آنلاین
4.45

امکان تقاضای نسخه‏ی پرینت شده ی فصلهایی از کتب و یا مقالات
4.55

امکان دریافت و دسترسی به محصولات الکترونیک از طریق application موبایل
4.475

امکان انتشار ،رساله های ارشد و دکترا، پاورپوینت ها و سایر فایل‏ها در حوزه های مدیریتی توسط خود مشتریان
4.4

ایجاد سیستم ثبت سفارشات مشتری برای سفارش تهیه ی کتب جدید خارجی از طرف انتشارات
4.5
خدمات
امکان دسترسی به دیکشنری آنلاین تمامی حوزه های تخصصی مدیریت
4.40

ارائه ی تخفیف برای پرفروش ترین کتابها به مشتریان
4.8

امکان دسترسی به فایل تصاویر و شکل های کتاب ها
4.525

امکان دسترسی به فایل اسلایدهای نمایشی (پاور پوینت ) برای ارائه کتاب ها و مقالات
4.55

ارائه ی چکیده ی تمامی مقالات موجود به صورت رایگان و دریافت حق اشتراک برای ارائه ی فایل متن مقالات
4.425

دریافت مبلغی از نویسندگان به ازای داوری مقالات و انتشار آنها در سایت انتشارات پس از تایید توسط کمیته ی علمی انتشارات
4.52
ابزارهای آنلاین
امکان جستجو مقالات و کتب با کلمات کلیدی،نام نویسنده،شماره شابک،تاریخ چاپ،نام کنفرانس ارائه شده در آن،سال انتشار
4.6

نمایش تعداد مراجعات و رفرنس ها ی موجود در متون علمی دیگر به کتاب یا مقاله ی مورد نظر
4.325

نمایش نظرات دیگر مشتریان در سایت که از محصول مورد نظر استفاده کرده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، رتبه بندی، مدل کسب و کار، کسب و کار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، بازاریابی، تحلیل شبکه، مدیریت ارتباط