منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، کسب و کار الکترونیک، مدل کسب وکار

دانلود پایان نامه ارشد

مدل كسب و كار الكترونيكي نوآورانه براي خرده فروشي، بر مبنای هستی شناسی جامع استروالدر پرداخته است.پژوهشگر به رتبه بندی اجزای تابلوی کسب وکار پرداخته است که منابع و شایستگی ها بالاترین اولویت و سپس فعالیت ها و پیکر بندی ارزش دومین اولویت را در بین اجزاء مدل کسب و کار الکترونیکی خرده فروشی کسب کردند. مدل درآمدی کمترین اولویت را در بین 9 جزء داشت. شایستگی های مرتبط با کالا و خدمات با بیشترین اولویت در خط مقدم منابع و شایستگی ها نقش ایفا می کنند.

حاجی حیدری(1389) در تحقیقی تحت عنوان “ارائه روش شناسی تغییر و به روز رسانی مدل کسب و کار متاثر از تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات”در ابتدا به تشریح اجزای مدل هستی شناسی کسب و کار و همچنین جمع بندی مطالعات مربوط به پیشینه ی موضوع انجام شده که حاصل آن روش شناسی برای تغییر در سطح کلان مشتمل بر پنج مرحله مبتنی بر مرور مطالعات کسب و کار می باشد، و سپس برای آزمون کردن مراحل روش شناسی تغییر مدل کسب و کار از سیستم های پویا استفاده کرده است.

حاجی حیدری (1389) در تحقیقی تحت عنوان”روش شناسي تغيير مدل كسب و كار بر اثر ورود فناوري موبايل به سازمان” با هدف طراحي روش شناسي مناسب براي تغيير مدل كسب و كار در سازمان متأثر از به كارگيري فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مانند فناوري موبايل انجام شده است. در اين راستا پس از مطالعه و بررسي ادبيات موضوعي مرتبط با مدل كسب و كار، تغيير فناوري اطلاعات و تأثير آن بر سازمانها و مطالعه هاي انجام شده در خصوص تغيير مدل كسب و كار و به كارگيري فناوري موبايل در سازمان، چارچوب نظري پژوهش طرح ريزي شده است. سپس روش شناسي پيشنهادي براي تغيير مدل كسب و كار، در مراحل آتي از طريق نظرسنجي از خبرگان و همچنين با استفاده از رويكرد سيستمهاي پويا، شبيه سازي مدل كسب و كار و تدوين سناريوهاي متعدد براي ارزيابي اهميت و ضرورت انجام مراحل روش شناسي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتيجه ي اين مطالعه، طراحي روش شناسي تغيير در قالب پنج مرحله و سي وهفت فعاليت، همراه با خروجي هاي مورد انتظار از هر فعاليت است.

حسن زاده(1389) در پژوهش خود به طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی با رویکرد جمع سپاری در تولید نرم افزار با هدف طراحی مدل برای کسب و کار در فضای اینترنت پرداخته است. پژوهشگر سعی کرده تا ضمن تحلیل مدل های مختلف کسب و کار اینترنتی و با تلفیق مدل های مبتنی بر نوآوری باز، مشارکت محور و تولید توده ای مولفه های اصلی مدل کسب و کار جمع سپاری را تعیین نماید. که نهایتا در مدل ارائه شده 5 مولفه اصلی کسب و کار جمع سپاری شده اند که شامل ساختار کسب ارزش، ساختار تعاملات، ساختار جذب مشارکت کنندگان، قوانین حقوقی و ساختار فنی کسب و کار جمع سپاری می باشند.

رضوی(1389) در پژوهشی با موضوع طراحی مدل کسب و کار الکترونیک خدمات نرم افزاری از راه دور در ایران، جزئیات مدل گسب و کاری را بیان کرده که با کمک اینترنت بتواند سفارشات نرم افزاری را از کارفرما دریافت و با انجام آن توسط افراد مستعد کل جریان کار توسط اینترنت را کنترل و هدایت کند.در این پژوهش از مدل استروالدر و پیگنیور استفاده شده است.

هاشمی(1390) در پژوهشی تحت عنوان طراحی مدل کسب و کار آموزش الکترونیکی پرستاری به اولویت بندی 10 مقوله اصلی در رمینه کسب و کار الکترونیک آموزش پرستاری پرداخته و آنها را به ترتیب زیر بیان می دارد:مشتری هدف، قابلیت و توانایی، روابط با مشتری، ساختار درآمد، ساختار هزینه، فعالیت ها و فرآیندها، محصول/خدمت، کانال توزیع، همکاری، شرکاء و قیمت گذاری .

عاشوری زاد(1390) در پژوهش خود به طراحی مدل کسب و کار الکترونیک خدمات دارویی پرداخته است. او در تحقیق خود به اولویت بندی اجزا به ترتیب اولویت زیر دست یافته است: بخش محصول/خدمت، مشتری، ارتباط با مشتری، کانال توزیع، فعالیت ها، ساختار شرکتی، شرکاء، منابع، مدل درآمدی، قیمت گذاری و ساختار هزینه.

حاجی حیدری (1390)در تحقیقی تحت عنوان”توسعه و تغییر مدل کسب وکار با به کارگیری رویکرد پویایی سیستمها”با هدف عملیاتی نمودن رویکرد سیستمهای پویا به عنوان رویکری کمی و منعطف در طراحی و شبیه سازی مدل کسب وکار استفاده کرده است. رویکرد این پژوهش، آنتالوژی مدل کسب وکار بوده و سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها، این مدل طراحی شد و ساختار آن با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است و در نهایت نیز رفتار مدل در نمونه ی انتخابی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

ذنوبی (1390)در تحقیقی تحت عنوان “طراحي مدل كسب وكار كلينيك مجازي سلامت و روان “با بررسی مدل کسب و کار کلینیک سلامت و روان و اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت در آن ،با توجه به مدل کسب و کار استروالدر ،به طراحی مدل کسب و کار در بخش سلامت و بهداشت متناسب با نیازهای امروزی مردم به نام” کلینیک مجازی سلامت و روان “اشاره شده و یک چارچوب مفهومی برای این کسب و کار حاصل می گردد.

سعدی(1391) در پژوهش خود به طراحی مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه خدمات متوفیان پرداخته و در پی شناسایی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیکی در حوزه خدمات متوفیان با استفاده از اجزاء هستی شناسی مدل استروالدر برآمده است. در این تحقیق که به صورت آمیخته انجام شده جنبه های مالی دارای بالاترین اولویت و مدیریت زیرساخت دارای کمترین اولویت می باشند.

پیشینه خارجی طراحی مدل کسب وکار :
آمیت29 و زات (2010) در تحقیقی تحت عنوان”نوآوری در مدل کسب و کار :خلق ارزش به هنگام تغییر” از نوآوری در مدل کسب و کار به عنوان راهی برای مدیران و کارآفرینان به منظور خلق ارزش به خصوص در زمان تغییرات اقتصادی نام برده و بر تفکر سیستمی تاکید کرده و به مدیران و کارآفرینان این نوع تفکر را پیشنهاد داده اند
آستروالدر و همکاران (2010) در تحقیقی تحت عنوان “هماهنگی سود و هدف از طریق نوآوری در مدل کسب و کار”در باره اهمیت مدل کسب و کار توضیحاتی را ارائه داده و به طراحی تابلوی مدل کسب و کار و اجزای آن پرداختند.
نیر30 و دیگران (2011) در تحقیقی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل مدل های کسب و کار صنعت هواپیمایی با توسعه احتمالی گزینه های کسب و کار در آینده” به بررسی و توضیح مدلهای کسب و کار و نیز مقایسه ی مدل سنتی و مدل فعلی کسب و کار در صنعت هواپیمایی در چارچوب تابلوی کسب و کار آستروالدر پرداخته اند.
فیشر31(2012) در تحقیقی تحت عنوان ” تکامل مدل کسب و کار شخصی “با هدف بررسی رخدادهایی که موجب می شود افراد به گسترش حوزه ی تغییرات در مدل کسب و کار شخصی و عوامل موثر برآن می پردازد و همچنین نشان می دهد که مدل های کسب و کار فعلی فاقد توجه لازم به محیط کسب و کاری و تغییرات آن می باشند.
در این زمینه در داخل کشور تحقیقی انجام نشده است.

پیشینه خارجی طراحی مدل کسب وکار در صنعت نشر کتاب:
تیان و همکاران (2009) در تحقیقی توصیفی به مطالعه ی تغییر در صنعت چاپ و نشر استرالیا پرداختند.آنها با بررسی 14 شرکت چاپ و نشر که شامل 5 دسته از ناشرین مخالف از جمله ناشران دانشگاهی،ناشران دانشگاهی ،ناشران حرفه ای ،ناشران عمومی و ناشران تخصصی اثر نیروهای داخلی و خارجی بر روی صنعت نشر را بررسی کردند.از جمله تغییراتی که از نظر آنها بر نشر سنتی اثر گذار است عبارتست از تغییرات فناوری،جهانی سازی و همچنین تغییرات سازمانی.آنها با این بررسی به این نتیجه رسیدند که دیجیتالی شدن صنعت نشر باعث تغییر مدلهای کسب وکاری شده و باعث نوآوری در این صنعت و ارائه ی مدلهای کسب و کاری جدید خواهد شد.(تیان و همکاران ،2009)
مارتین و همکاران در سال 2009 با انجام تحقیقی آنلاین ،دیدگاه ناشرین استرالیایی درباره ی اثرات دیجیتالی شدن بر روی صنعت چاپ را بررسی کردند.در این بررسی به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل تکنولوژیکی موثر بر صنعت چاپ و نشر اینترنت و وب می باشد.این فناوری ها بر ارزش های ارائه شده به مشتریان و کانال های توزیع اثر گذار بوده و منجر به ارائه ی مدلهای کسب و کاری جدید با زنجیره ی ارزش جدید خواهد شد.(مارتین32 و همکاران،2009)
جانسون و گوتیرز (2010) در تحقیقی با انتخاب مجله ی وال استریت به عنوان مطالعه موردی به تحلیل صنعت چاپ و نشر روزنامه در ایالات متحده ی آمریکا پرداختند.این تحقیق شامل اطلاعات و تحلیل تحولات شرکت داو و جانسون و پیوند مستقیم آن با مجله وال استریت از ابتدای تاسیس آن پرداخته و تغییرات به وجود آمده را در دو قرن 19 و 20 را بررسی کرده است.آنها در این تحقیق به تغیرات مدل کسب و کار همراه با تغییرات به وجود آمده پرداخته و دلیل شکست یا پیروزی مدلهای کسب و کار موجود را بررسی کرده اند.(جانسون33 و همکاران،2010)
الکه گانست در سال 2011 طی تحقیقی به برررسی اینکه آیا E-book مدل کسب و کار جدیدی برای ناشرین محسوب می شود پرداخته است.او در این تحقیق در ابتدا به مرور و بررسی مدل کسب و کار فعلی ناشرین فنلاندی پرداخته و بعد از آن تاثیرات E-book بر کسب و کار ناشرین و میزان آمادگی ناشرین برای دیجیتالی کردن فرایندهای نشر و محتوای کتب را بررسی کرده است.(گانست34 ،2009)
دن و همکاران در سال 2012 در تحقیقی به بررسی تاثیر تغییرات تکنولوژی از جمله دیجیتالی شدن بر
به وجود آمدن کانالهای توزیع جدید برای مشتریان که کتابهای چاپی را از کتابفروشی های فیزیکی و یا آنلاین خریداری می کنند،می پردازند.در این تحقیق ویژگیهای مدل کسب و کاری کتابهای صوتی بررسی شده است و به صورت تئوری چرایی و چگونگی استفاده از کتابهای صوتی در چین مورد مطالعه قرار گرفته است.(دن35 و همکاران ،2012)
تیان و همکاران در تحقیقی دیگر در سال 2012 به شناسایی پیشرفتهای مدلهای کسب وکاری در اثر تغییرات ساختار سازمانی،فرهنگی،تکنولوژی،نشرو بازار آن پرداخته اند.در این تحقیق به بررسی پاسخهای سازمان به تغییرات برای مقابله با چالشهای ایجاد شده ی ناشی از این تغییرات از جمله چالش پایداری محیط زیست و همچنین پایداری سازمانی پرداخته شده است.در نهایت این محقیقین فرایند نوآوری در مدل کسب و کار برای ارائه ی یک مدل کسب و کاری پایدار در صنعت نشر را مدلسازی کرده اند.(تیان و همکاران ،2012)
سارا36 و همکاران در سال 2013 در تحقیقی اثرات تغییر تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال را بررسی کرده اند.در این تحقیق اشاره شده که انتقال از تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال باعث تغییر در سبد محصول و همچنین آیتم های رقابتی اصلی شرکتهای چاپ و نشر شده است.در این تحقیق نیز اینکه چگونه دیجیتالی شدن می تواند مدلهای کسب وکاری موجود در صنعت نشر را تغییر دهد مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین نحوه ی مواجه شدن و عکس العمل شرکتهای فعال در این صنعت در برابر دیجیتالی شدن بررسی شده است.(سارا و همکاران ،2013)
تیان و همکاران در تحقیقی دیگر درسال 2013 به بررسی اثرات دیجیتالی شدن در صنعت چاپ ونشر در کشور چین پرداخته اند.در این تحقیق چشم انداز آینده ی چگونگی انجام کسب و کار در کشور چین از نظر ناشرین غربی مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین به ریسکها و فرصتهای ناشی از دیجیتالی شدن صنعت نشر در کشور چین اشاره شده است.(تیان و همکاران،2013)
نتایج بررسی پیشینه داخلی و خارجی به صورت مقایسه ای و منسجم در جدول 2-3 نشان داده شده است.
نویسندگان
سال
روش انجام پژوهش
رویکرد به کار گرفته در پژوهش
روش انجام پژوهش
نتیجه پژوهش
حوزه ی مورد بررسی

شناسایی و استخراج مولفه ها
طراحی مدل
تغییر مدل
پویا و سیستمی
شبیه سازی
عملیاتی
سازی مدل
کمی
کیفی
رتبه بندی اجزا
مقایسه وارزیابی مدل کسب و کار
رتبه بندی بندی مدل کسب وکار

تیان
2009
*

*

*

صنعت چاپ و نشر کتاب
مارتین
2009

*

*

صنعت چاپ و نشر
جانسون
2010

*

*

صنعت چاپ و نشر کتاب
حسن زاده
2010
*
*

*

*

نرم افزار
عالمیان
2010
*
*

*
*
*

خرده فروشی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، کسب و کار، فناوری اطلاعات، بازاریابی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه، مقایسات زوجی