منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل درآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

ی جنبه های مرتبط با پیشنهاد های سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این عنصر نه تنها کالا ها و خدمات بلکه روشی که با آن شرکت خودش را از رقبا متمایز می کند را نیز دربرمی گیرد.
مشتری : مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آنها برقرار می شود.. از طریق به کار بردن شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان با تغییر دادن ارتباط فیزیکی مستقیم با مشتری مفاهیم مربوط به رابطه با مشتری را بهبود بخشید یا حتی تعریف دوباره ای از آن ارایه داد.
مدیریت زیر ساخت : شرکت چگونه عاملیت های زیرساختی یا تدارکاتی را انجامی می دهد و چگونه در قالب سازمانی شبکه ای عمل می کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات،  به ویژه اینترنت تاثیر اساسی بر روشی که شرکت ها برای سازماندهی کردن فعالیت های داخلی و خارجی شرکت به کار می برند، دارند. تجزیه و تجزیه مجدد زنجیره ارزش صنعت، فعالیت های موجود و فعالیت های بازیگران جدید. مدیریت زیرساخت موقعیت سیستم ارزش را نشان می دهد که برای تحویل ارایه های شرکت و ایجاد و حفظ رابطه مشتری لازم و ضروری می باشد.
جنبه های مالی : مدل درآمدی و ساختار هزینه مدل کسب و کار چیست؟ این یک عنصر کلیدی در مدل کسب وکار است.  بهترین کالا ها و خدمات و بهترین سطح از ارتباط با مشتری تنها زمانی ارزشمند است، که موفقیت های مالی بلندمدت برای شرکت فراهم کنند که مدل های درآمد و هزینه از عوامل تعیین کننده در این مورد می باشند.(استروالدر8 ،2004)
در جدول2-2 به شرح اجزای مدل کسب و کاری از نظر استروالدر می پردازیم.استروالدر مدل کسب و کار خود را در قالب چهار بخش اصلی و نه بخش فرعی ارائه داده است.
‏2جدول2-2اجزای مدل کسب وکار از دیدگاه آستروالدر(آستروالدر،2004)
ارکان
سنگ بنای مدل کسب وکار
شرح
محصول
ارزش قابل ارائه
نمایی کلی از محصولات و خدمات یک شرکت است که برای مشتری دارای اررزش هستند.
اینترفیس مشتری
مشتری هدف
مشتریانی که شرکت می خواهد ارزش به آنها ارائه دهد.

کانال توزیع
ابزاری است برای در ارتباط بودن با مشتریان

ارتباط
نوع پیوندی که یک شرکت بین خود و مشتری ایجاد کرده را توصیف می کند.
مدیریت زیرساخت
پیکربندی ارزش
چیدمان فعالیت ها و منابع ضروری در خلق ارزش برای مشتری را توصیف می کند.

قابلیت
توانایی اجرایی الگوی تکرارپذیری از اقداماتی است که در خلق ارزش برای مشتری ضروری هستند.

شراکت
یک موافقتنامه همکاری داوطلبانه بین دو یا چند شرکت با هدف خلق ارزش برای مشتری است.
جنبه های مالی
ساختار هزینه
نمایش تمامی تمهیدات به کار گرفته شده در مدل کسب و کار بر اساس پول است.

مدل درآمدی
روش کسب درآمد یک شرکت از طریق جریان های درآمدی مختلف را توصیف می کند.

مدل کسب و کار وتابلوی کسب وکار آستروالدر:
همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب‏وکار آن نیز متولد می شود و این امر نشان‏دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل‏های کسب‏وکار دارد که کاربرد بسیاری در علوم سازمانی داشته باشد. استراتژیست‌ها باید بدانند که مدل کسب‏وکار یک سازمان چیست تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله نمایند. افراد کارآفرین باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب‏وکار مجهز نمایند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران را قانع نمایند و نوآوری‌های خود را به سرانجام برسانند. در صورتی که نوآوری‌های فناورانه، پروژه‌های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.تابلوی کسب وکار آستروالدر ابزاری ارائه می دهد تا از آن طریق بتوان با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب‏وکار به خلقی نوآورانه دست زد و سازمان را متحول ساخت. .(آستروالدر،23:2010).تابلوی کسب وکار ارائه شده توسط آستروالدر در شکل 2-2 نشان داده شده است.

بخش مشتری

روابط مشتری

ارزش پیشنهادی

فعالیتهای کلیدی

شرکای کلیدی

کانال توزیع

منابع کلیدی

جریانهای درآمدی

هزینه ها

شکل ‏22تابلوی کسب وکار آستروالدر

لزوم تغییر در طراحی مدل کسب و کار :
اهمیت تغییرات در کسب وکار به ویژه مدل کسب و کار ضروری است.علاوه بر دانستن اینکه چه چیز و چگونه تغییر می کند دلیل تغییر نیز مهم است.به ندرت در فازهای اولیه ،مدل کسب و کار کامل طراحی
می شود،به همین دلیل مدل کسب و کار در طی مراحل اولیه ی طراحی تغییر می یابد(تیس9،2010). سازمانها در صورتی که مدل کسب و کاری انعطاف پذیری که تغییرات و توجیهات را پذیرا باشد ،داشته باشند موفق خواهند بود.(شیرکی10،2008)همه ی تغییرات در در سازمان لزوما منجر به تغییر در مدل کسب و کار نخواهند شد بلکه تغییراتی که بر اجزای اصلی کسب و کار تاثیر گذار هستند به عنوان تغییر در مدل کسب وکار محسوب می شود. (کاوالکنته11 و همکاران،2011)
تغییرات در مدل کسب و کار را می توان طبقه بندی کرد.به منظور شناسایی این نوع طبقه بندی از دو نوع نو ع شناسی استفاده شده است.در اینجا به نوع شناسی بدوو12 و وایل13 و همچنین پیترز14 و واترمن15 اشاره می کنیم.(زیتل16،2013)
بدوو و وایل تغییرات مختلف را در شش گروه طبقه بندی کرده اند.تغییرات می توانند سازمانی ،مسائل منجر به بازار یا مشکلات افراد،تکنولوژیکی،کارآفرینی-خلاقانه و اقتصادی باشند.واترمن و همکاران برای دسته بندی تغییرات از مدل 7s مک کینزی استفاده کرده اند و تغییرات در هفت گروه جای داده اند که عبارتند از :استراتژی کسب و کار،ساختار سازمانی،سیستم سازمانی،کارکنان سازمان،مهارتها ی مورد نیاز،سبک مدیریتی و ارزش به اشتراک گذاشته شده .
به منظور انطباق تغییرات معرفی شده توسط بدوو و همکاران و واترمن ومکاران با تابلوی کسب و کار استروالدر،از ترکیب این دو مدل برای توجیه تغییرات ممکن در اجزای مدل کسب و کار استروالدر استفاده شده است.
اولا، ساختار سازمانی شامل مدیریت زیرساخت (شرکای اصلی، منابع کلیدی و فعالیت های کلیدی) و همچنین رابط مشتری (بخش مشتری، ارتباط با مشتری و کانال توزیع) می باشد. در مقابل، سیستم سازمانی، کل مدل کسب و کار را پشتیبانی می کند، اما هیچ اتصال مستقیم به تک تک عناصر مدل کسب و کار ندارد. مشابه به سیستم سازمانی ،فرهنگ سازمانی نیز هیچ ارتباط مستقیمی با تک تک عناصر مدل کسب و کار ندارد.
دوما، تغییر در استراتژی کسب و کار تنها یک اتصال مستقیم به مدل کسب و کار در شرایط مسائل بازار دارد که در گزاره ارزش و بخش مشتری متمرکز شده است. تکنولوژی دارای یک لینک غیر مستقیم می باشد در صورتی که تغییر در فن آوری منجر به تغییر در ارزش پیشنهادی و یا دیگر عناصر مدل کسب و کار شود. کارآفرینی خلاق بیشتر به نتیجه یک تغییر در قالب نوآوری در مدل کسب و کار اشاره دارد .
سوما، بخش اقتصادی شرکت جنبه های مالی مدل کسب و کار( جریان درآمد و ساختار هزینه ) را پوشش می دهد اما همچنین به منابع کلیدی در مورد کاهش کارکنان متصل می باشد. آخرین عنصر در این گروه یعنی بهره وری هیچ اتصال مستقیمی به مدل کسب و کار ندارد .
چهارما، مسائل مردم با نیروی انسانی در داخل سازمان و مهارت های مورد نیاز که به منابع کلیدی مرتبط است ،سر و کار دارد. در نهایت، سبک مدیریتی در مدل کسب و کار بیان نشده است.(زیتل،2013)
تغییر در مدل کسب و کار
با وضعیت همواره در حال تغییر موقعیت اقتصادی و محیطی ، سازمان ها باید به طور مداوم اهداف و مدلهای کسب و کاری خود را بازنگری کنند. مدل های کسب و کار به طور مداوم در معرض فشارهای خارجی ناچار به سازگاری با محیط هستند. این سازگاری اغلب می تواند نیاز به طراحی مجدد مدل کسب و کار داشته باشد. (تیان17 وهمکاران،2009).در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت بستگی به این دارد که چگونه مدل کسب و کار خود را منطبق بر اولویت های مشتریان خود طراحی کند.
تحت تأثیر مدل کارت امتیاز دهی متوازن آستروالدر چارچوبی را که بر چهار حوزه زیر از یک مدل کسب و کار تاکید می کند، پیشنهاد می دهد:
محصولات : شرکت چه مدل کسب و کاری دارد وچه محصولات و ارزشهای پیشنهادی را به بازار ارائه می دهد.
روابط مشتری: مشتریان هدف این شرکت چه کسانی هستند، چگونه به ارائه محصولات و خدمات به آنها می پردازد، و چگونه روابط قوی با آنها برقرار می کند.
مدیریت زیرساخت : این شرکت چگونه به نحو احسن مسائل زیربنایی و یا لجستیکی رابا چه کسی و در چه نوع از شبکه های سازمانی انجام می دهد.
جنبه های مالی : شرکت چگونه به شناسایی مدل درآمدی ، ساختار هزینه و پایداری مدل کسب و کار می پردازد.
با توجه به مدل های واقعی موجود با ارائه یک تصویر کلی از وضعیت فعلی، نویسندگان مختلف خط سیر زمانی مدل کسب و کار را اضافه کرده ، و مفهوم تغییررا معرفی نموده اند و این به آنها اجازه داده است که از یک مدل کسب و کار فعلی به سمت مدل مورد نظر و یا مدل کسب و کار جدید حرکت کنند. افراد اغلب در مورد کاهش زمان و هزینه ها توسط خودکارسازی و یا طراحی مجدد فرآیندها می باشند ، در حالی که در واقع آنها نیاز به بهبود مدل کسب و کار خود دارند.
پاپریکاپولوس18 وپلیمناکو19 (2001) روش چهار مرحله ای برای تحول به شرح زیر ارائه داده اند:
شناسایی بازیگران : تعریف چارچوب و حوزه مدل کسب و کار ، توسط شناسایی لیستی از ذینفعان و استراتژی های آنها .
برجسته سازی جریان ارزشی : طراحی روابط و جریان ( دو جریان کلیدی مالی و ارتباطی) میان بازیگران، به منظور جذب ویژگی های زنجیره ارزش.
شناسایی عوامل رقابتی کلیدی : شناخت ماهیت رقابت در بازار.
ساخت زنجیره ای بازخورد : با هدف بررسی و جمع آوری همه ی منابع اطلاعاتی که بتوانند هدفهایی که در زنجیره ی ارزش گنجانیده شده اند را توانمد تر می سازند.(تیان و همکاران ،2009)
صنعت نشر
چاپ و نشر یک کسب وکار است و کسب و کار آن انتشار محتوایی است که سرگرم می کند،آموزش می دهد و اطلاع رسانی می کند.سیستم طبقه بندی صنعتی آمریکای شمالی صنعت چاپ را به عنوان صنعتی که انواع مختلفی از نشریات ،شامل مجلات ،کتابها و روزنامه ها می باشد را تعریف می کند.همچنین کارتهای تبریک ،پایگاههای داده ،تقویم و سایر مواد چاپ و نشر به استثنای نرم افزار را شامل می شود.بازار در حال حاضر شاهد ظهور تدریجی مواد اضافی در فرمت های جایگزین از جمله صدا،سی دی رام و سایر رسانه های الکترونیکی است.هدف از کسب و کار چاپ و نشر جلب رضایت و نیازهای کاربران نهایی ،در حالی که سودآور است،توصیف می کند.(گریکو ،2005)
آشنایی با صنعت چاپ و نشر کتاب امروز شامل رشد توجه به منابع ،تغییر ساختار بازار ها و کانال های بازار ،جهانی شدن بازار ها و شرکت های چاپ و نشر و تاثیر بالقوه ی فناوری های جدید می باشد .با مجهز شدن به درک کامل تری از این حوزه ها ،ناشران بهتر می توانند موقعیت خود را در این صنعت شناسایی کرده و مدل های کسب و کاری خود را برای دستیابی به اهدافشان توسعه دهند. (تامپسون20،2005)
مروری بر صنعت چاپ و نشر:
برخلاف اینکه صنعت چاپ و نشر در سرتاسر جهان به خودی خود صنعت مهمی می باشد ،موقعیت قابل توجهی در میان صنعت های دیگر ندارد. (دانشنامه ی جهانی صنایع،2003).در سرتاسر جهان کسب و کار چاپ و نشر به روش قدیمی در حال ادامه دادن برای منطبق شدن با تغییراتی که در اثر پیشرفت های فناوری ،تغییرات بازار ها ،توجه به محیط زیست و ظهور کاربران نهایی و مشتریان با سطح دانش بالاتر می باشد.چشم انداز امروزه ی نشر به شدت پویا بوده و اینکه ناشر سودآوری باشی به طور فزاینده ای سخت شده است(کنلی21 ،2005).چاپ و نشر کتاب با توجه به تعدد آن وابستگی بالایی با درجه ی خلاقیت و توجه شخصی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، کسب و کار، فناوری اطلاعات، بازاریابی