منبع پایان نامه ارشد درباره کثرت گرایی، حقوق فرهنگی، زبان و فرهنگ، حیات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی و اقتصادی اوست. به اعتقاد آنها در یک جامعه ی مدنی امروزی عمل روزانه ی ارتباط دموکراتیک باید نهادینه شود (Cohen and Arato 1992).مشارکت در فرهنگ عمومی جامعه و داشتن فرصت برای تغییر آن یکی دیگر از ابعاد مهم حقوق فرهنگی شهروندان است (Bloomfield and Bianchini 2001: 108).
یونسکو نیز مفهوم حقوق فرهنگی را به معنای «حق انسان برای دسترسی به فرهنگ در تمام ابعاد آن» می داند. یعنی همه انسان ها حق دارند «از فراورده های فرهنگی استفاده کنند و در امر تولید فرهنگی مشارکت نمایند…رواج و پذیرفتن این مفهوم به عناون یک اصل، دخالت دولتها را تأمین حقوق شهروندان برای دسترسی به فرهنگ را توجیه می کند (اجلالی 1379: 29).
2-3 تنوع فرهنگی16
تنوع فرهنگی در جامعه باید به قدمت خود بشر باشد. از قبایل ماقبل تاریخ، فتح سرزمین های جدید، جریان زیاد پناهندگان و مهاجران قرن بیستم، سوال ها و چالش هایی بوجود می آورد که گروه های فرهنگی و قومی بیشتر، کمتر و یا یکسان با هم ارتباط برقرار می کنند (Larsen & et, 2004: 8). بحث پلورالیسم یا کثرت گرایی فرهنگی با جنبش سیاه پوستان در سال 1960 در امریکا شروع شد و با مواجه شدن انگلیسی ها با انبوه مهاجران و فرهنگ های مختلف به این کشور، مشکلات قومی در سطوح مختلف از جمله در مدارس و نظام های آموزشی حساسیت بیشتری یافت ( واتسن، 1381: 15). پیشینه ی تاریخی نظریه ی کثرت گرایی به مقالاتی که جیمز مدیسون که در باب دفاع از قانون اساسی امریکا می نوشت بازمی گردد. در آن مقالات که بعدها با عنوان فدرالیست شهرت یافت، مدیسون تاکید می کرد که جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به گونه ای باشد که در آن امکان رقابت گروه ها و اقلیت های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت ها جلوگیری خواهد نمود ( بشیریه، 1380: 65).
عرصه های تکثر گرایی شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، دین، اجتماعی- سیاسی و فرهنگ است. از این میان تکثر و یا تنوع فرهنگی موضوع بحث ما می باشد. طبق نظریه تنوع فرهنگی، رفتارهای هر قوم راهکارها و راهبردهایی هستند که بسته به شرایط متعدد و گوناگونی نظیر نژاد، زیست محیط و غیره شکل گرفته است، بنابراین باید به آن احترام گذاشت.
گاهی پلورالیسم فرهنگی ناظر به چگونگی شکل گیری تنوع اجتماعی انسان ها در آداب و گونه های مختلف حیات اجتماعی است. گاهی نیز در تعریف پلورالیسم فرهنگی گفته می شود:
1- زندگی در جامعه ای که از گروه های نژادی مختلف تشکیل شده و این گروه ها دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف باشند. این تعریف یک پدیدار اجتماعی است.
2- پذیرش این اصل که گروه های مختلف یاد شده می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند. این تعریف متضمن یک ایده و مکتب فکری است ( واتسن، همان: 11).
همانگونه که بیان شد در تعاريف، فرهنگ شامل دستاوردهاي مادي و غيرمادي انسان ها است . به طوركلي، مي توان گفت كه فرهنگ مجموعه اي از سنن، عادات، آداب، عقايد، باورها و رفتارهاي يك ملت است كه به دو دستة مادي و غير ماد ي تقسيم مي شود، از طريق آموختن منتقل مي گردد. به همان اندازه كه هنر بخشي از فرهنگ است، زبان و سنت ها نيز به عنوان مؤلفه هاي فكري و غيرمادي فرهنگ به شمار مي آيند. همان طور كه ملاحظه مي شود، اين گونه تفاوت هاست كه موجبات تنوع فرهنگي را پديد می آورند. در واقع اگر گفته شود که تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیرمادی دلالت دارد”، سخن گزافی نیست (صالحی، 1388: 152). كثرت يا تنوع فرهنگي، نيازمند نوعي استقلال هويتي نيز مي باشد كه ضمن تعامل با كثرت هاي موجود، تعر يف مستقلي از هويت خويشتن خود داشته باشد ( گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، 1387: 20).
فرهنگ ها در طول زمان و در مکا نهای مختلف به اشکال متفاوتی ظهور يافته اند. اين تنوع ريشه در يگانگی و تکثر هويت های گروهها و جوامع انسانی دارد. به عنوان منبعی برای تبادل، نوآوری و خلاقيت، تنوع فرهنگی به همان اندازه برای بشريت مفيد است که تنوع زيستی برای طبيعت. به اين ترتيب، تنوع فرهنگی ميراث مشترک بشری است و بايد به نفع نسل های حال و آينده به رسميت شناخته شود و تأييد شود (کمیسیون ملی یونسکو، 1390: 2). تنوع، پدیده ذهنی ایجاد شده توسط اعضای گروه خود است که بر اساس هویت های مختلف اجتماعی، دیگران را به عنوان گروه های مشابه و یا غیر مشابه طبقه بندی می کنند. یک گروه متفاوت است، اگر از افرادی با هویت های اجتماعی مختلف تشکیل شده باشد) OReilly, Williams & (Barsade 1998: 186. لدن و روزنر تنوع را به تفاوت یک گروه از افراد، از دیگری در امتداد ابعاد اولیه و ثانویه تعریف می کنند. ابعاد اولیه تنوع از تاثیرات اولیه اعمال هویت ما شامل جنسیت، قومیت، نژاد، گرایش جنسی، سن و توانایی های فیزیکی وروانی است. ابعاد ثانویه تنوع کمتر قابل مشاهده است و بیشتر بر هویت شخصی و اضافه کردن غنای ظریف تر به ابعاد اولیه ی تنوع بکار برده می شود که عبارتند از: سوایق تحصیلی، موقعیت جغرافیایی، مذهب، زبان اول، وضعیت خانواده، سبک کار، سابقه کار، تجربه نظامی، نقش سازمانی، درآمد و سبک های ارتباطی (Mazura, 2010: 6).
اساسي ترين مؤلفه هاي تنوع عبارتند از فرهنگ، دين و نژاد . فرهنگ و دين دو مؤلفة غيرمادي هوي ت اند و نژاد نيز وجه مادي و عيني هويت به شمار مي آيد. بنابراين جامعه اي كه ساكنان آن از نظر اين عناصر به گروه هاي گوناگوني قابل تقسيم باشند، از نظر فرهنگي متنوع است ( صالحی امیری، همان: 153).
تنوع فرهنگي را به عنوان بخشي از ميراث مشترك بشريت كه منبعي براي مبادله ي داده ها، خلاقيت و نوآوري است، مي توان با تنوع زيستي در جهان طبيعت مقايسه و آن را لازمه ي زندگي بشري بشمار آورد. از اين رو، براي استفاده ي نسلهاي حال و آينده بايد پاس داشته شوند و همانند بخشي مهم از حقوق بشر به آن توجه شود. تشخيص تفاوتهاي فرهنگي و شناسايي آنها درمحيطهايي كه با تنوع قومي و تنوع مذهبي مواجهند، از ضروريات مديريت است (قلی زاده و دیگران، 1390: 132).
شارما نويسنده، نقاش و دبير هنري هند ي تبار، تنوع فرهنگي را فرهنگ ها در هر زمان و جغرافياي خاص اشكال اين گونه توصيف مي كند گوناگوني به خود مي گيرند. اين تنوع فرهنگي در قالب هويت هاي گروهي و جمعي جلوه گر مي شود. به عنوان منبع غني تبادل فرهنگ، خلا قيت و نوآوري، تنوع فرهنگي براي انسانيت به همان اندازه تنوع زيستي براي محيط زيست مهم است . به همين خاطر، تنوع فرهنگي را بايد ميراث مشترك.« انسانيت تلقي كرد و براي نسل امروز و فردا از آن محافظت نمود ( صالحی امیری، همان: 155).
در این مطالعه تنوع فرهنگی با شاخص هایی سنجیده می شود که در مطالعات دیگران بیشتر دیده شده است. در اغلب مطالعات وجود تنوع فرهنگی در جامعه به گروه هایی اطلاق می شود که دارای تبارهای قومی، سنت های فرهنگی، زبان، ادیان، پوشش (Triandafyllidou, 2011: 24)، غذا و کالاهای مادی و سیاست های چندفرهنگی باشند. در مدیریت گردشگری نه تنها این موضوع بایستی در حیطه ی کار بررسی گردد، بلکه تنوع فرهنگی خود عاملی برای توسعه گردشگری نیز می باشد.

2-4 ابعاد تنوع فرهنگی
از آنجايی که برداشتهای متفاوت از مفاهیم اصلی موضوع تحقیق نتایج متفاوتی را نیز به دنبال می آورد، لذا در این قسمت به تعریف ارکان تنوع فرهنگی می پردازیم.
2-4-1 زبان17
بشر، چنانچه از زمان ارسطو گفته اند، حیوان اجتماعی است و همیشه هم اجتماعی بوده است. هرچه در تاریخ به قهقرا برویم، هرگز به زمانی نخواهیم رسید که بشر را در حالی ببینیم که به وضع انفرادی زیست می کند. بشر همیشه به حال اجتماعی می زیسته و همیشه دارای زبان بوده است ( نجفی، 1354: 406). زبان، تفکر به عبارت عام تر شناخت و فرهنگ، واژه ها یا مفاهیمی هستند که زبان شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان تاکنون نتوانست هاند تعریفی جامع و مانع از آ نها ارائه کنند به گونه اي که دانشمندان و پژوهشگران این رشته ها در مورد آ نها اتفاق نظر داشته باشند (زاهدی، 1388: 18). از آنجا یی که زبان نه تنها اصلی ترین ابزار برقرار ي ارتباط میان انسان ها بلکه همچنین بخش مهمی از فرهنگ مردم محسوب می شود، بنابراین ارتباط زبان با فرهنگ و تأثیر متقابل آن دو از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توجه زیادي را به خود معطوف داشته است ( بابازاده، 1388: 19). بر همگان روشن است که زبان وسیله ی ارتباطی میان جامعه ی بشری است و بدون وجود این وسیله انسانها در ارتباطات خود با مشکل جدی روبه رو می شوند. در تمام جوامع، خالص ترین فرایند برقراری ارتباط انسانی، زبان است ( Sepir, 1993: 211). ما ضمن درك طبیعت اجتماعی زبان ، با این عقیده موافقیم که اصلی ترین عملکرد زبان ، نقش ابزار ي آن در برقرار ي ارتباط بین افراد است. علاوه بر آن، زبان ابزاري براي درك جهان است، بدین معنی که زبان نه تنها ابزار ي براي اطلاع رسانی است، بلکه قابلیت این را دارد که اطلاعاتی را در زمینۀ محیط پیرامون فرد منعکس، ثبت و حفظ نماید (Vereshgin, 1990: 10).
در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباطات کلامی وسعت و تاثیر ندارد و هیچ پدیدۀ ارتباطی اینقدر با زندگی انسان عجین نیست ( میلر، 1368: 39). اختلاف بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی به سادگی مقایسه اعمال و صحبت نیست . مثلاً صحبت کردن نیز آمیخته با عناصر غیر کلامی چون تن صدا، سکوتهای بین جمله ها و غیره است ( محسنیان راد، 1369: 247). اساس ارتباطات کلامی بر زبان گذاشته شده است و زبان عامل ارتباط مستقیم و رودر ر و بین دو یا چند نفر می باشد، زبان نقش دو جانبه به عهده دارد از یک طرف منشأ ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به گیرنده بیان می کند و از طرف دیگر مخاطب طرف گفت و گو است و به او پاسخ می دهد( معتمدنژاد، 1371: 71). هر زبان بخصوص برای کسی که با آن تکلم می کند راه دیدن جهان ، احساس کردن در این جهان را تعیین می کند . تأثیر زبان بر توسعه و پیشرفت تأثیری اساسی است اگر چه رایانه ها به مراتب از زبان دقیقتر هستند، اما زبان انعطافی دارد که آنها نمی توانند داشته باشند. بنابراین زبان است که برای نظامهای پیچیده فرهنگی ما مبنا ایجاد می کند (آذرنگ، 1378: 7).
اهمیت رابطه ی میان زبان و فرهنگ به یکی از مهمترین مقولات مورد بحث در مطالعات فرهنگی بدل شده است. دو دلیل اصلی و مرتبط بر این امر مترتب است: اول آنکه زبان واسطه ممتازی است که معانی فرهنگی را شکل می دهد و از طریق آن ارتباط می یابند.دوم اینکه زبان هم ابزار و هم واسطه ای است که به دانش ما از خویشتن و جهان اجتماعی شکل می دهد (بارکر، 1391:165).
زبان شناسان تخمين مي زنند كه در حال حاضر حدود 6800 زبان زنده در جهان وجود داشته باشد كه 90 درصد آنها داراي كمتر از صدهزار نفر گويشور هستند و 357 مورد از اين زبان ها كمتر از 50 نفر سخنگو دارند و حتي تعدادي از اين زبان ها (حدود46 زبان) تنها يك گويشور دارند و در نتيجه به شدت در معرض خطر انقراض هستند ( بشیر نژاد، 1382: 68).
زبان شناسان، عوامل متعددي را در بقا يا زوال يك زبان موثر مي دانند كه عمده ترين آنها مهاجرت، شهرنشيني، صنعتي شدن، محدوديت هاي اعمال شده از سوي دولت ها، زبان آموزش و علم آموزي در نظام آموزشي كشور، اعتبار اجتماعي زبان ها و تعدادگويشوران يك زبان هستند. از این جهت آنچه در بالا بیان شد میزان اهمیت و ضرورت حفظ زبان را کاملا گویا مشخص می کند (Fasold, 1987: 217).
به كار بردن زبان و لهجه هاي قومي و محلي، يكي از متداو ل ترين خواست هاي اقليت هاست و در اغلب كشور هاي دنيا اعم از پيشرفته و غيرپيشرفته چنين درخواست هايي وجود دارد (خوبری پاک، 1380: 79).گروهي كه به زباني غير از زبان اكثريت مردم يك كشور سخن م ي گويند، اقليت زباني ناميده مي شوند. وحدت زبان در يك كشور، تحت تسلط گرفتن فضاي ارتباطي به وسيلة يك زبان و به زيان ديگر زبان هاست كه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرهنگی، گروه های اجتماعی، آداب و رسوم، هویت فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صنایع دستی، هویت قومی، سیاست گذاری، اجتماعی و فرهنگی