منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، کنترل حرکت، دستورالعمل آموزشی، علوم ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ر گروه توجه توجه درونی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه اجرا ………………………………………………………………………………………………………….. 83
نمودار 5-4: ميانگين هاي مقاديرتکليف تعادلي در گروه توجه توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه اجرا ………………………………………………………………………………………………………….. 84
نمودار 6-4: ميانگين هاي مقاديرتکليف تعادلي در گروه توجه توجه انتخابی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه اجرا …………………………………………………………………………………………………………. 85
نمودار 7-4: ميانگين نمره تعادل گروه ها در مراحل مختلف ……………………………………………………………………….. 85

1-1 مقدمه
این امر حقیقتی مسلم است که ساختار و شکل حوزهای از علم را، یافتههای علمی آن میسازد. در طول دهههای اخیر تربیتبدنی و علومورزشی چون سایر علوم از این امر بی‌بهره نبوده و دانشمندان تربیت بدنی و علوم ورزشی بیوقفه در حال رشد و گسترش این حوزه بوده و همواره با افزودن یافته‌های جدید در این راه گام بر میدارند. یکی از حوزههای اصلی را در مطالعات علوم ورزشی، حیطه یادگیری و کنترل حرکتی1 تشکیل میدهدکه یکی از حیطههای اصلی این علم، مساله یادگیری و کنترل حرکات میباشد که همواره با یافتههای فراوان، و ضد و نقیض خود دانشمندان این حیطه را به چالش کشیده است. با نگاهی اجمالی به مطالعات در حیطه یادگیری و کنترل حرکتی به این امر پی‌میبریم که دانشمندان این حیطه همواره بهدنبال راهکارهایی مناسبتر و جدیدتر برای بهینه کردن عملکردهای انسانی میباشند. در این راستا دستیابی و ارائه راهکارهای اساسی برای یادگیری و کنترل حرکات انسانی یکی از حوزههای فعالیتهای مهم و اساسی ایشان است.
مهارتهای حرکتی و اجرای انسانی جزء جداییناپذیر حیطه مطالعات یادگیری و کنترل حرکتی به عقیده اشمیت و لی (2005)، تکالیف حرکتی انواع مختلفی دارند. برخی از آنها منشا ژنتیک دارند، مانند بستن سریع چشمها در پاسخ به یک باد ناگهانی. دسته دوم حرکات، قابل یادگیری هستند و اغلب بهنام مهارت شناخته میشوند. توانایی اجرای این حرکات ارثی نبوده و تبحر درآنها نیازمند تمرین و کسب تجربه است. واژه مهارت حرکتی بر تکالیفی دلالت میکند که داری هدف خاصی است و برای دستیابی به هدف، نیاز به حرکات ارادی بدن و اندام دارد از طرفی بهدلیل تنوع موجود در مهارت‌های حرکتی تعمیم دادن یک تعریف خاص به مهارتهای حرکتی بسیار دشوار است. گاتری (1952) مهارت را بهصورتی که در برگیرنده مشخصههای مهم آن باشد تعریف کرده است؛ بر طبق این تعریف مهارت عبارت است از «توانایی فرد برای رسیدن به یک هدف، با حداکثر اطمینان و صرف حداقل انرژی در کمترین زمان ممکن. (حمایت طلب و قاسمی 1391).
ادبياتنظري و پيشينه تحقيق نشان ميدهد، ارائه بازخورد2 و آموزشهای صحيح پيرامون اجزا مختلف مهارت، به پيشرفت اجرا و يادگيري فراگيران،کمک شایانی ميکند. در اين ميان توجه3، يکي از اجزاي مهم و اساسي آموزش مهارتهاست که مدرسان و مربيان رشتههاي مختلف ورزشي و مراکز توانبخشي بايد آن را بيشتر مد نظر قرار دهند و با ارائه آموزشها و بازخورد صحيح، توجه فراگيران را به سمت آن دسته از علائمي جلب کنند که منجربه اجرا و يادگيري بهتر و سريعتري ميشوند (باقرزاده 1386).
بهعقیده ولف4 (2007) تقریباً هر کاری که انجام میدهیم حداقل به مقداری توجه نیاز دارد این امر اجرای مهارتهای حرکتی را نیز شامل میشود. درحقیقت آن چه که توجهمان را به آن معطوف می‌کنیم، تا حد وسیعی تعیین کننده این است که چگونه یا چطور مهارتهای حرکتی را اجرا کرده و یاد می‌گیریم (فرخی و محزون 1388).
طبق مدل توجهی نایدفر5 (1976) ، ورزشکار میتواند جهت توجه خود را از یک هدف به اهداف دیگر تغییر دهد. این امر یکی از ماهیتهای مهم در اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی محسوب می‌شود که از آن به عنوان کانونی کردن توجه6 یاد میشود.کانونی کردن توجه به این اشاره دارد که فرد در موقعیت اجرا، توجه خود را چگونه و به چه جایی متمرکز کند. ممکن است کانونی کردن توجه از بعد جهت، بیرونی7 (تاثیرات حرکت بر محیط، ابزار یا دستگاه) یا درونی8 (حرکات واعمال بدن) باشد. از این رو، کانون توجه حالتی از توجه است که درآ ن محرکهای نامربوط بی اثر شده و محرکهای مربوط افزایش مییابند. به حوزه توجه کوچک یا جزئیات روشن آن، توجه کانونی گفته میشود. حیطه گستردهتری از حوزه توجه با جزئیات تا واضحتر را توجه پراکنده مینامند (کلوکا، ترجمه نمازی‌زاده و همکاران 1383). از این رو، یک معلم یا مربی را میتوان موفق دانست که، قابلیت بهبود بخشیدن توجه انتخابی کارآموز خود را داراست. بهاینترتیب که بخشی را که دستگاه ادراکی کارآموز باید به قسمت آن جهتگیری کند و اطلاعاتی را نیز که باید جدا کند، خاطرنشان نماید. با این حال،افراد ناآزموده نمی‌توانند درک کنند که ممکن است افراد مبتدی در اجرای یک مهارت، همان راهکارهایی را که افراد حرفهای استفاده میکنند، به کار نبرند. پس مربیانی که از این جنبه پیشرفت مهارت آگاه هستند، ممکن است قادر باشند ابزارهای موثرتری برای هدایت توجه کارآموزان به کار گیرند (سیج. ترجمه مرتضوی 1378).
از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا بود.
2-1 بیان مساله
یک باور عمومی در گذشته این بود که یادگیری از طریق هدایت توجه یادگیرنده به حرکات بدنش افزایش مییابد(سالمونی، اشمیت و والتر9 1984). اما در حدود 16 سال گذشته، تحقیقات بر روی کانون توجه نشان دادهاند که تمرکز بیرونی (مثل تمرکز بر روی تاثیرات حرکت) یادگیری و اجرای حرکتی را نسبت به تمرکز درونی (مثل تمرکز روی حرکات بدن) افزایش می‌دهدکه این بهبود اجرا و یادگیری از طریق فراهم آوردن دستورالعملها یا بازخورد تمرکز بیرونی، انواع مختلف تکالیف، سطوح مهارتی و گروههای سنی مشاهده شده است(توتسیکا و ولف102003؛پورتر و آنتون11 2011؛ شورر، جینتنر، وولی، فاث و بیکر12 2012). از طرفی این مزیت، هم در موثر بودن حرکات، از جمله؛
دقت13، ثبات14 و تعادل15 (بل و هاردی16 2009؛ پورتر و همکاران 2011؛ جکسون و هولمز17 2011) و هم در کارآمدی حرکات از جمله، فعالیت عضلانی، تولید نیرو و پاسخ‌های قلبی و عروقی(مارچنت، گریگ و اسکات18 2008؛ ولف و دافک19 2009؛ نیومن و براون20 2012) یافت شده است(ولف.2012).
از این رو، این تحقیقات فرضیههای جدیدی را ارائه دادهاند مبنی بر اینکه یادگیری مهارت بدون توجه به بدن و چگونگی اجرای حرکت بهوقوع میپیوندد. که همگی بر نقش تمرکز بیرونی در یادگیری مهارتها اتفاق نظر دارند.
بر اساس فرضیه مسترزو ماکسول21 (2002)، که طبق يادگيري حرکتي آشکار22 و پنهان ارائه شده است، استدلال کردند که در توجه بيروني اجراکننده فقط يک منبع از اطلاعات يعني آنچه نسبت به اجراکننده بيروني است را پردازش ميکند. در حالي که در توجه دروني، ضمن اينکه توجه به اطلاعات دروني معطوف ميشود، بيشک اطلاعات برجستهي بيروني نيز پردازش ميشوند. درنتيجه دستورالعملهاي دروني بار23 بيشتري را بر حافظهي کاري24 اعمال مي‌کند، که فشار يا بار بيشتر بر حافظهکاري در شرايط کانون توجه دروني و با اجراي ضعيفتر همراه است (ماکسول و مسترز 2002). مک نوین، شی و ولف25 (2003)، ولف و مک نوین26 (2003) و ولف و لوثویت27 (2010) فرضیه عمل محدود شده را ارائه کردند، که بهطور ویژه تاثیر کانون توجه بیرونی در مقابل کانون توجه درونی را تشریح میکند. بر اساس این دیدگاه زمانی که افراد بر روی حرکاتشان تمرکز میکنند (تمرکز درونی)، تمایل دارند به شکل آگاهانه در فرایندهای کنترلی که هماهنگی حرکات را تنظیم میکنند مداخله کند، این امر موجب کنترل هوشیارانه حرکات میشود و به فرایندهای خودکاری که میتوانند بهطور موثرتر و مفیدتر حرکات را کنترل کنند، لطمه میزنند. به عکس کانون توجه روی پیامد حرکت (تمرکز بیرونی) باعث ارتقا نوعی کنترل خودکار میشود که این نوع پردازش خودکار، فرایندهای غیرآگاهانه، سریع و بازتابی کنترل حرکات را در پی دارد و باعث نتیجه مطلوبی میشود (برهانی، محمدزاده و سادات حسینی 1391).
نتایج تحقیقات بسیار حاکی از این امر است که دستورالعملها و بازخوردهایی که سبب کانونی کردن توجه اجراکننده میشوند، سبب اجرا و یادگیری بهتری در مهارتهای حرکتی میشوند (شی و همکاران 1999؛ وانس، ولف، تولنر، مک نوین و مرکر28 2004؛ ولف، هاب و پرینز29 1998؛ ولف، مرکر، مک نوین و گوداگنولی30 2004؛ مک نوین و همکاران 2003؛ مک نوین و ولف 2002؛ ولف و پرینز31 2001؛ ولف، ویگلت، پولتر، مک نوین32 2003؛ عبدلی و همکاران 1392 و برهانی و همکاران1390).
در اولین مطالعه شی و ولف33 (1999) درتحقیقی اثر نوع جلب توجهی دستورالعمل آموزشی و بازخورد را در موردتکلیف تعادل روی تعادل سنج بررسی کردند. برای ارائه بازخورد، از بازخورد همزمان استفاده شد. که فرد میتوانست بهشکل همزمان عملکرد خود را توسط نشانگرهای موجود روی صفحه نمایشی که در جلوی وی قرار داشت، ببیند. نتایج این تحقیق نشان داد، مقدار یادگیری گروههای دستورالعمل آموزشی و بازخورد توجه بیرونی درآزمون یادداری تاخیری و مرحله اکتساب بهتر ازگروههای توجه درونی بوده است (فرخی و محزون 1388). دی بروین، سواننبرگ، بتسچون و مورر34 (2009) ساختارتمرین کانون توجه را روی افراد سالمند بررسی کردند. در این تحقیق نیز افراد حین تمرینات بهشکل همزمان بازخورد مربوط به اجرای خود را از طریق صفحه نمایش دستگاه دریافت میکردند. نتایج حاصل از تحقیق با اینکه اثر تمرین را نمایان میکرد، با این حال تفاوت معناداری بین گروههای کانون توجهی یافت نشد.
همچنین مولن، فال، جانس و گینگستون35(2012) اثر دستورالعملهای توجهی را بر روی دقت و سرعت عمل در مهارت رانندگی در دو شرایط عادی و رقابتی بر روی افراد مبتدی بررسی کردند. نتایج نشان داد گروه تمرکز بیرونی بهطور کلی مسیر حرکت را با سرعت بیشتری طی کردند و عملکرد بهتری داشتند. همچنین در شرایط مسابقه نیز این گروه از گروه تمرکز درونی عملکرد بهتر داشت. شورر و همکاران (2012) مهارت پرتاب دارت را در افراد نخبه و مبتدی تحت شرایط گوناگون کانون توجه مبنی بر وجود و عدم وجود KR36 بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که افراد ماهر در مقایسه با افراد مبتدی در شرایط توجهی یکسان دقت بیشتری داشتند، این در حالی بود که هر دو گروه در زمانی که بازخود در اختیارشان بود عملکرد بهتری را در دقت پرتاب نشان دادند. و گروه مبتدی از فواید کانون توجه سودی نبردند.
باتوجه به مطالعات انجام شده در زمینه کانونی کردن توجه مشاهده میشود بیشتر این مطالعات تنها با استفاده از دستورالعملهای توجهی به بررسی این اثرات پرداختهاند اما همانطور که ولف (2007) بیان میکند، بازخورد میتواند یک یادآوری قوی و پایدار برای حفظ نوع تمرکز باشدکه محتوای بازخورد سبب ایجاد این امر میشود (فورد، هاجز و ویلیامز37 2005). با این وجود، برخی از پژوهشگران نیز در زمینه کانون توجه مبتنی بر بازخورد مداخلات بیتاثیری را در مطالعاتشان گزارش کردند (دی‌بروین و همکاران2009؛ شورر و همکاران 2012). توضیح نسبتاً سادهای که ولف (2012) برای این عدم موفقیتهای مکرر در برتری کانون تمرکز بیرونی میآورد این است که ممکن است، نیرومند بودن بازخورد بینایی پیامدهای دستورالعملهای کانون توجهی را مبهم کرده باشد بهعنوان مثال، در مطالعه دی بروئین و همکاران 2009 که از یک تکلیف تعادلی استفاده کرده‌ بودند نوسانات قامتی فرد به‌شکل همزمان برای وی به نمایش گذاشته میشد. در مقابل، در تحقیق شورر و همکاران (2012) افراد مبتدی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری حرکتی، تغییرات ساختاری، منابع محدود، مبانی نظری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، یادگیری حرکتی، کانون توجه بیرونی، ورزشکاران