منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، کانون توجه بیرونی، اکتساب و یادداری، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

یعنی هر خانه این صفحه با یک عدد و یک حرف قابل شناسایی است. محل تقاطع دو محور در جایی که پاشنه فرد قرار می‌گرفت بهعنوان محل قرارگیری پاشنه ثبت میشد. بهعنوان مثال خانه C4 یعنی خانه سوم از سمت چپ و راست مشخص شدهاست که هر خط با خط دیگر 5 درجه فاصله دارد. برای تعیین زاویه امتداد محور انگشت دوم پاها با هر زاویهای که موازی بود، آن زاویه بهعنوان زاویه پا در نظر گرفته میشد این مقادیر ثبت شده برای سایر حالات آزمون به کار گرفته میشدند. در این آزمون فرد باید مرکز ثقل خود را در دایره مرکزی صفحه نگه دارد. شرکت‌کنندگان میبایست دستهای خود را بهصورت آزاد کنار بدن قرار دهند و اگر فردی حین اجرای آزمون، دستگیره‌های دستگاه را بگیرد، آزمون متوقف شده و پس از استراحت، دوباره تکرار میشد.
6-3 روش اجرا
1-6-3 مطالعه مقدماتی
ما بهمنظور تعیین میزان درجه سفتی دستگاه بایودکس و تعداد کوششهای تمرینی یک مطالعه مقدماتی را بر روی 10 نفر انجام دادیم. روند این مطالعه برای تعیین درجه سفتی به شکلی بود که در ابتدا از تعدادی افراد بعد از آشنایی مختصر با دستگاه درخواست شد روی دستگاه بایستند و تعادل خود را حفظ کنند. در این شرایط محقق شرایط دستگاه را تغییر میداد تا دستورالعمل ولف (2012) مبنی بر چالش برانگیز بودن تکالیف، در مطالعات کانون توجه، رعایت شود. ما چالش لازم را در درجه سختی 4 مشاهده کردیم (جاییکه که اکثر شرکت کنندگان با بی‌تعادلی کامل روبهرو میشدند). در ادامه برای تعیین تعداد کوششهای تمرینی کوششها را تا جایی ادامه دادیم که افراد نسبتاً به فلات اجرا برسند. لازم به ذکر است که زمان هرکوشش و میزان استراحت در هر کوشش طبق مطالعه (پاتون112 2008) 30 ثانیه برای هر کوشش و 15 ثانیه استراحت بین کوششها در نظر گرفته شد. با انجام کوششهای متوالی مشاهده شد که افراد در کوشش 9 به فلات اجرا میرسند و از آن به بعد خستگی ناشی از تمرین باعث افت عملکرد ایشان میشد. پس ما تعداد کوششهای تمرینی را برای افراد 9 کوشش در نظر گرفتیم. شایان ذکر است که تمامی افرادی که در این مطالعه مقدماتی شرکت داشتند از ادامه تحقیق کنار گذاشته شدند.
2-6-3 آشنایی با تکالیف
بعد از انجام مطالعه مقدماتی و در ابتدای فرایند تحقیق، تمامی شرکت کنندگان در روز نخست در آزمایشگاه رفتار حرکتی در قالب گروههای پنج نفره حضور به هم رساندند. هدف از این امر در ابتدا جلب رضایت افراد برای همکاری در فرایند تحقیق بود. پس از اطمینان حاصل کردن پژوهشگر (این امر بهوسیله تکمیل پرسشنامه رضایت فردی حاصل شد)، هر کدام از شرکت کنندگان با تکالیف مورد نظر (تکلیف تعادلی پویا و تکلیف زمان عکسالعمل بینایی) آشنایی لازم را کسب کردند. این امر از قرار زیر بود:
3-6-3 آشنایی با تکلیف تعادلی
پس از اندازهگیری قد توسط همکار پژوهشگر هر کدام از شرکتکنندگان روی دستگاه بایودکس قرار می‌گرفتند، پژوهشگر در حین وارد کردن مشخصات فرد از جمله سن، قد و مختصات پا توضیحات مختصری را در مورد قرار گیری و چگونی انجام تکلیف (نگهداشتن تعادل بهبهترین شکل ممکن بر روی صفحه) به شرکتکنندگان میداد. پس از آن هر شرکتکننده یک تلاش 15 ثانیه ای را با درجه سفتی یک (بیثباتی کامل) را فقط جهت آشنا شدن با انجام تست انجام داد. پس از آشنایی با تکلیف هر فرد موظف بود یک تلاش 30 ثانیهای را روی سطح 3 بهمنظور انجام پیش آزمون انجام دهد (در این مرحله از تحقیق بهمنظور اجتناب از یک کوشش تمرینی اضافه میزان درجه سفتی از درجه 4 به 3 افزایش پیدا کرد).
4-6-3 آشنای با تکلیف زمان عکسالعمل بینایی
پس از آشنایی با تکلیف تعادلی مورد نظر و انجام پیشآزمون، هر کدام از شرکتکنندگان توسط همکار پژوهشگر به اتاق ویینا (دستگاه مورد نظر جهت انجام تست زمان عکسالعمل بینایی) هدایت میشدند و در آنجا آموزشهای لازم را جهت انجام این تست توسط همکار پژوهشگر میدیدند. از آنجا که این دستگاه در تمامی آزمونها بخشی را بهعنوان آشنایی با تست در نظر گرفته است. لذا هر آزمودنی قادر خواهد بود تکلیف مورد نظر را با کمترین مشکل ممکن به اتمام برساند.
5-6-3 مرحله اکتساب
در این مرحله از تحقیق که روز دوم را شامل میشد. در ابتدا هر شرکتکننده بعد از حضور در آزمایشگاه در اتاق ویینا حاضر میشد و در ابتدا آزمون زمان عکسالعمل بینایی را یک بار انجام میداد. در ادامه هر شرکتکننده موظف بود، 9 کوشش تمرینی را روی درجه سفتی 4 دستگاه بایودکس انجام دهند. که زمان هر کدام از این کوششها همانطور که در بالا شرح داده شد، 30 ثانیه و مدت زمان استراحت بین کوششها 15 ثانیه بود. هر گروه بسته به نوع آگاهی از نتیجه (وجود/ عدم وجود آگاهی از نتیجه) و کانون توجه (درونی، بیرونی و خود کنترل) دستورالعمل و بازخوردهای لازم را دریافت می کردند. جدول (1- 3).
گروه

شرایط

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروهچهارم

گروه پنجم

گروه ششم
کانون توجه
درونی
بیرونی
خود انتخابی
درونی
بیرونی
خود انتخابی
آگاهی از نتیجه
بله
بله
بله
خیر
خیر
خیر
جدول 1- 3. نحوه قرار گیری افراد در گروههای موجود در تحقیق
6-6-3 مرحله یادداری
این مرحله از تحقیق که آخرین مرحله آن نیز بود با فاصله دو روز (48 ساعت) بعد از مرحله اکتساب انجام شد. در این مرحله از هر شرکتکننده پس از حضور در آزمایشگاه مجدداً آزمون زمان عکسالعمل بینایی بعمل میآمد و در ادامه هر شرکتکننده موظف بود یک تلاش یادداری را روی دستگاه بایودکس با همان درجه سختی 4 و بدون گرفتن هیچ دستورالعمل توجهی یا آگاهی از نتیجه انجام دهد.
7-3 نحوه دریافت دستورالعملهای مربوط به کانون توجه
شرکتکنندگان قبل از شروع اولین تلاش خود دستورالعملهای مربوط به خود را میگرفتند که به شرح زیر بود:
– گروه کانون توجه درونی (گروههای اول و چهارم): روی پاهایت تمرکز کن و نیرو را بین هر دو پایت به شکل مساوی توزیع کن (ولف و همکاران 1999؛ مقدم و همکاران 1387).
– گروه کانون توجه بیرونی (گروههای دوم و پنجم): روی صفحه زیر پایت تمرکز کن و سعی کن آن را موازی با زمین نگه داری (ولف و همکاران 1999؛ مقدم و همکاران 1387).
– گروه کانون توجه خود انتخابی (گروههای سوم و ششم): شما میتوانید از بین تمرکز روی پاها و تمرکز روی سطح زیر پایتان یکی را انتخاب کرده و تعادل خود را حفظ کنید.
8-3 نحوه دریافت آگاهی از نتیجه
در تحقیق حاضر هر کدام از گروههای، کانون توجه درونی با آگاهی از نتیجه، کانون توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه و کانون توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه بعد هر کدام از کوششهای نه گانه آگاهی از نتیجه را دریافت میکردند این به شکلی بود که بعد از هر کوشش صفحه نمایشگر دستگاه بایودکس که در هنگام انجام آزمون برای فرد پوشانده شده بود، به افراد نشان داده میشد. این در حالی بود که برای سایر گروه ها که آگاهی از نتیجه را دریافت نمی کردند (کانون توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه، کانون توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه و کانون توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه) صفحه در تمامی مراحل انجام تحقیق پوشانده باقی می ماند. این صفحه نمایشگر، حاوی اطلاعاتی از جمله: چگونگی توزیع وزن و انحرافات قدامیخلفی و مرکزیپیرامونی را نسبتبه مرکز تعادل به فرد است شکل (1- 3).

شکل 1- 3. چگونگی ارائه آگاهی از نتیجه
9-3 متغیرهای تحقیق
1-9-3 متغیر مستقل
در این تحقیق آگاهی از نتیجه و کانون توجه اعم از درونی، بیرونی و خود انتخابی متغیرهای مستقل محسوب می‌شوند.
2-9-3 متغیر وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق امتیاز فرد در تعادل بود.
10-3 روش تجزیه و تحلیل آماری
1-10-3 آمار توصیفی
برای طبقه‌بندی و تنظیم داده‌های خام، از آمار توصیفی از جمله: شاخص اصلی تمایل مرکزی (میانگین)، دامنه تغییرات، انحراف استاندارد و ترسیم جداول و نمودارها استفاده شد.
2-10-3 آمار استنباطی
برای آزمون فرضیه نرمال بودن داده ها از آزمون Shapiro-Wilk، برای کشف میزان ارتباط بین آزمون زمان عکس العمل و آزمون تعادل از آزمون همبستگی پیرسون ستفاده شد. برای آزمودن فرضیههای اصلی تحقیق در گروههای جفت شده نیز از نظر آگاهی از نتیجه، در مراحله یادداری، از آزمون t مستقل استفاده شد. همینطور از آزمون تجزيه و تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مکرر (Tow Repeated measure ANOVA) به منظور معنی‌دار بودن تفاوت میانگین‌های گروه‌ها در مرحله اکتساب استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS 20 انجام شد.

1-4 مقدمه
اين فصل به تجزيه و تحليل دادههاي خام به دست آمده از اجراي تحقيق اختصاص دارد. نتايج آماري و تجزيه و تحليل دادهها بر اساس اهداف و فرضيههاي تحقيق در قالب جدول و نمودار نشان داده ميشوند.
محاسبات آماري و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام شده که شامل موارد زير ميباشند:
1. توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي شرکتکنندگان.
2. بررسي توصيفي گروههای موجود.
3. استفاده از آزمون Shapiro-Wilk برای آزمودن فرض نرمال بودن داده های تحقیق.
4. استفاده از ضریب همبستگی (Pearson) جهت تعیین میزان ارتباط بین آزمون زمان عکس العمل (RT) با متغیر وابسته (نمره تعادل) در مرحله اکتساب و یادداری.
5. استفاده از آزمون t مستقل جهت بررسی تفاوت نمرات بین گروههای جفت شده در مرحله یادداری.
6. از آزمون تجزيه و تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر دوطرفه (Tow Repeated measure ANOVA) جهت بررسي داده ها در مرحله اکتساب بین گروهها.

براي محاسبات و تجزيه و تحليل آماري اطلاعات خام از نرم افزارspss20 و براي ترسيم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده گرديد. همچنين سطح معناداري براي تمام روشهاي آماري کمتر از (05/0< p) در نظر گرفته شده است.
2-4 یافتههای توصيفي
1-2-4 ويژگيهاي جمعيت شناختي
ويژگيهاي جمعيت شناختي شرکتکنندگان در اين تحقيق شامل سن، قد، وزن،BMI ميباشد که در جدول 1-4 ارائه شده است.

جدول 1-4. ويژگي هاي جمعيت شناختي شرکت کنندگان
ویژگی

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
گروه چهاوم
گروه پنجم
گروه ششم
سن
1/3 ± 21
6/1 ± 21
9/2 ± 20
9/1 ± 21
7/1 ± 21
9/2 ± 21
قد
7/7 ± 173
6/6 ± 177
8/6 ± 180
8/8 ± 178
4/7 ± 180
8/2 ± 176
وزن
2/11 ± 68
9/11 ± 68
3/11 ± 69
6 ± 63
7/9 ± 65
5/10 ± 70
BMI
5/3 ± 22
3 ± 21
3/3 ± 21
4/1 ± 19
9/2 ± 20
3 ± 22

2-2-4 بررسي توصيفي داده ها
اطلاعات توصيفي از قبيل ميانگين، انحراف استاندارد، فاصله اطمينان 95 درصدي براي ميانگين (حد بالا و حد پايين) تعادل گروههاي شش‌گانه در هر يک از مراحل مختلف تحقيق در جدول 2-4 آورده شده است.

جدول2-4 : تعداد نفرات گروهها در مراحل مختلف

گروه

تعداد

ميانگين
انحراف
استاندارد
فاصله اطمينان 95 درصدي براي ميانگين

حد پايين
حد بالا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، پرتاب دارت، گروه کنترل، سطح مهارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تغییر رفتار، تحلیل رفتگی، منابع استرس، حمایت اجتماعی