منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، کنترل قامت، بیرونی دور، افراد سالمند

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف تقاوتی در زمانهای همسان شروع فعالیت عضلانی مشاهده نشد. اما در تمرکز بیرونی فعالیت عضلانی (EMG) در سطح کمتری پخش شد. این نتایج از این امر حمایت میکند که هماهنگی عصبی عضلانی توسط تمرکز بیرونی بهبود می‌یابد. همچنین این یافتهها گواهی است بر اینکه یک تمرکز بیرونی باعث تسهیل اثر بخشی و کارآیی الگوهای حرکتی می‌شود.
چیا کوفسکی، ولف و والی98 (2010) تحقیقی را با هدف مقایسه اثر دستور العملهای کانون توجه درونی و بیرونی بر تعادل سالمندان انجام دادند. آنها این مساله که دستورالعملهای توجهی درونی و بیرونی میتواند سبب اثرات متفاوتی بر یادگیری تعادل افراد داشته باشد را به بوته آزمایش گذاشتند. شرکتکنندگان در این مطالعه را افراد سالمند تشکیل میدادند، که 24 نفر زن و 8 نفر مرد را شامل میشدند. میانگین سنی این افراد 4/69 سال بود. افراد در این مطالعه به دو گروه مساوی تقسیم شدند. تکلیف مورد نظر حفظ تعادل بر روی دستگاه تعادل سنج بود که شرکتکنندگان موظف بودند صفحه را تاجای ممکن به شکل افقی نگه دارند. گروه دستورالعمل بیرون آموزش دیده بود که روی نشانههای موجود روی صفحه تمرکز کند، این در حالی بود که شرکتکنندگان در گروه درونی آموزش دیده بودند که بر روی افقی نگه داشتن پاهایشان تمرکز کنند. در این تحقیق متغیر وابسته نمره تعادل افرد بود که در نتیجه تلاش وی در 30 ثانیه بر روی دستگاه تعادل سنج به دست میآمد. شرکتکنندگان 10 کوشش تمرینی را در روز نخست انجام دادند به نحوی که بعد از هر تلاش دستورالعملهای مربوط به خود را نیز دریافت میکردند. یک روز بعد یادگیری افراد با انجام آزمون یادداری مورد ارزیابی قرار گرفت به نحوی که شرکتکنندگان پنج تلاش را بدون دریافت دستورالعملهای آموزشی انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که مزایای یادگیری با یک کانون توجه بیرونی میتواند به افراد سالمند نیز قابل تعمیم باشد.
کلاف، قریب و بالاسابرامانیام99 (2010) نیز تاثیر کانون توجه و بار شناختی را بر روی اجرای حرکتی یک تکلیف تعادلی به همراه لمس سطح رو برو هنگام راست نگه داشتن قامت بررسی کردند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق ایستادن روی یک سطح و لمس پرده روبرو بود. تجزیه و تحلیل پویایی نوسانات قامتی وجود یک سازوکار درست که با دامنه های مختلف تکلیف تعادلی ارتباط دارد را آشکار کرد. در این پیوستار، دستورالعمل‌های توجهی(درونی و بیرونی) مورد آزمایش، تاثیر قابل تغییری را بر قامت یا خط سیر انگشتان نداشت. از طرفی، تکلیف ثانویه شناختی هنگام اجرای تعادل به کاهش تغییرپذیری قامت و زمانهای لمس با انگشت منجر شد. این نتایج در زمینه مدلهایی برای مقیاس زمانی برای کنترل قامت هنگام یک تکلیف تعادلی و حمایت از طریق لامسه بحث می‌کند.
شورر و همکاران (2012) نیز مهارت پرتاب دارت را در افراد نخبه و مبتدی تحت شرایط گوناگون کانون توجه مبنی بر وجود و عدم وجود KR100 بررسی کردند. شرکتکنندگان تحت هفت شرایط گوناگون مرکب از کانون توجه و KR تکلیف خود را انجام دادند. که عبارت بودند از: پرتاب بدون دستورالعمل توجهی به مرکز هدف (تعیین مبنا)، تمرکز بر روی حرکت حین چرخش دست (درونی1) با وجود KR، تمرکز بر روی حرکت حین چرخش دست (درونی 1) بدون وجود KR، تمرکز روی لحظه رهایی دارت (درونی 2) با وجود KR، تمرکز روی لحظه رهایی دارت (درونی 2) بدون وجود KR، تمرکز روی مرکز هدف (بیرونی) با وجود KR، تمرکز روی مرکز هدف (بیرونی) بدون وجود KR. نتایج این تحقیق نشان داد که افراد ماهر در مقایسه با افراد مبتدی در شرایط توجهی یکسان دقت بیشتری داشتند، این در حالی بود که هر دو گروه در زمانی که بازخود در اختیارشان بود عملکرد بهتری را در دقت پرتاب نشان دادند.
همچنین مولن و همکاران (2012) اثر دستورالعملهای توجهی بر روی دقت و سرعت عمل در مهارت رانندگی در دو شرایط عادی و رقابتی را بر روی افراد مبتدی بررسی کردند و به نتایج مشابهی دست یافتند. در این مطالعه از یک شبیه ساز رانندگی که در اصل یک بازی کامپیوتری بود استفاده شده بود. وسیله کنترل‌کننده یک فرمان بود که با استفاده از آن ماشین در مسیر مورد نظر هدایت می‌شد. دو پدال ترمز و گاز نیز به منظور افزایش و کاهش سرعت تعبیه شده بود. شرکت‌کنندگان 60 دانشجوی مرد با میانگین سنی 19 سال بودند که هیچگونه تجربه بازیهای شبیه‌ساز رانندگی را نداشتند. آزمون به طور کلی در 3 روز انجام شد که دو روز اول حالت تمرینی بود و در روز سوم شرکتکنندگان در شرایط رقابتی قرار میگرفتند. تعبیه حالت رقابتی به منظور افزایش میزان اضطراب و ایجاد محیط واقعیتر بود. در روزهای تمرین، در هر روز شرکت‌کنندگان 4 بلوک شامل 2 تریال را انجام میدادند. در روز سوم یعنی روز رقابت شرکتکنندگان مستلزم به اجرای دو بلوک شامل 2 تریال بودند. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به دو گروه کانون توجهی درونی و کانون توجهی بیرونی دور هدایت شدند. در گروه تمرکز درونی از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا به حرکات دستهای خود که فرمان را با آن هدایت میکردند تمرکز کنند. در گروه تمرکز بیرونی دور از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا در مسیر حرکت به مسیر حرکت ماشین در پیچی که به آن نزدیک میشوند تمرکز کنند. از هر دو گروه خواسته شده بود تا در حین رانندگی به مسیر حرکت نگاه کنند. سرعت طی کردن مسیر و همچنین خطایهای رانندگی (مانند خروج از جاده) به عنوان اطلاعات مورد نیاز استخراج شد. همچنین ضربان قلب هر فرد و میزان تلاش ذهنی مورد نیاز (روش خودگزارش دهی) اندازهگیری شد. نتایج نشان داد گروه تمرکز بیرونی دور به طور کلی مسیر حرکت را با سرعت بیشتری طی کردند و عملکرد بهتری داشتند. همچنین در شرایط مسابقه نیز این گروه از گروه تمرکز درونی عملکرد بهتر داشت. میزان خطای رانندگی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
5-2 جمع‌بندي
به دليل متفاوت بودن نياز مهارتهاي مختلف، سطح مهارت و رده سني فراگيران و فرضيه‌هاي متفاوت مطرح شده در زمينه كانونی کردن توجه، به تحقيقات بيشتري در اين زمينه نيازمنديم تا اثر بخشي کانونی کردن توجه را بر يادگيري و عملكرد مهارتها به شيوه تخصصيتر و دقيق‌تري مورد ارزيابي و آزمون قرار دهند. از طرفی در بسیاری از تحقیقات اخیر دیده شده که در شرایط مختلف کانون توجه شرکت کنندگان از بازخودهای همزمان محیطی برای تسهیل اجرا و یادگیری استفاده می کنند که نتایج ضد و نقیض این تحقیات محقیقن را همواره به چالش کشیده است. به‌علاوه اینکه در پيشينه تحقيق، پژوهشهاي کمتری در زمینه بازخورد و کانون توجه انجام شده است لذا در تحقیق حاضر به دنبال اثر کانونی کردن توجه به همراه بازخورد هستیم.

1-3 مقدمه
در پژوهش حاضر مقایسه اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا مورد بررسی قرار گرفت. نخست به معرفی روش تحقیق، شرکت کنندگان و تقسیمبندی آنها می‌پردازیم. در ادامه ابزار و وسايل مورد استفاده در اجراي تحقيق، روند تحقیق، معرفی متغیرهای موجود در تحقیق و نحوه تجزيه و تحليل دادهها بيان ميشود.
2-3 روش تحقيق
با توجه به اجراي تحقيق بر روي انسان و عدم امکان کنترل همه متغيرهاي موجود، روش تحقيق از نوع تحقيقات نيمه تجربي بود.
3-3 جامعه آماري، نمونه آماري و تقسيمبندي گروهها
شرکت کنندگان در این تحقیق از میان دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی 1 و 2 دانشگاه عرفان کرمان بودند. از بين آنها 92 داوطلب که همگی مرد بودند با دامنه سني 25- 17سال بهعنوان شرکت کننده انتخاب شدند. از بين اين 92 نفر 22 نفر به دليل نداشتن شرايط لازم براي شرکت در تحقيق و يا به دلايل شخصي از ادامه کار انصراف دادند و 70 نفر باقيمانده مراحل اجرايي تحقيق را به پايان رساندند. شرکت کنندگان بر اساس نمره پیش آزمون همگی شدند، به نحوی که: 13 نفر در گروه کانون توجه درونی با آگاهی از نتیجه، 11 نفر درگروه بازخورد کانون توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه ، 13 نفردر گروه کانون توجه بيروني با آگاهی از نتیجه ، 10 نفر در گروه کانون توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه ،11 نفر درگروه کانون توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه و 12 نفردر گروه کانون توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه قرار گرفتند.
4-3 ابزار مورد استفاده در تحقیق
1-4-3 پرسشنامه مشخصات و رضایت فردي: اين پرسشنامه حاوي اطلاعات فردی از جمله نام و نام خانوادگی، سن و سوالاتی جهت کسب اطلاع در زمینه تجربه استفاده از تجهیزات موجود در تحقیق حاضر و سابقه بیماری خاص و آسیبهای اسکلتیعضلانی بود (پیوستهای اول و دوم).
2-4-3 دستگاه بایودکس (Biodex, SW PN, VI/03): که نوسانات مرکز ثقل شرکت‌کنندگان را اندازه‌گیری میکند. این دستگاه شامل یک صفحه گردان است که درجهات قدامیخلفی و داخلیخارجی حرکت میکند و متحرک بودن صفحه گردان موجب میشود که فرد در حین ایستادن بر روی این سیستم با سطح اتکای متغیر دستگاه مواجه شود که باعث ارزیابی کنترل قامت پویای فرد میشود (گوسی، آدسوآر، کورزو، پوزو- کراز، الیورز و پاراراکا1012012).
3-4-3 آزمون زمان عکسالعمل بینایی از مجموعه آزمونهای ویینا102: این آزمون شامل دو شکل زمان عکسالعمل بینایی و شنوایی است که به جهت نقش ارتباطات چندگانه و مستقیم بینایی، تعادل و کانون توجه (علیالخصوص به شکل بیرونی) از فرم S1 که محرک آن بهشکل بینایی ارائه میشود، استفاده شد. این آزمون هم زمان عکسالعمل و هم زمان حرکت را اندازهگیری میکند. در این آزمون، آزمودنی باید به محض دیدن چراغ زرد روی صفحه نمایش انگشت خود را از روی حسگر مربوط برداشته و کلید پاسخ را فشار دهد (پیوست سوم).
5-3 تکلیف
1-5-3 آزمون زمان عکسالعمل بینایی
از آنجا که تحقیق حاضر بر پایه مکانیسمهای توجهی انجام میشود، لذا میزان و سطح توجهی در افراد یک عامل مهم و اساسی محسوب میشود. از این رو در این تحقیق بر خلاف بسیاری از تحقیقات موجود که در داخل و خارج انجام شده گرفته، سعی شده است که میزان توجه نیز در افراد مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور، از افراد یک تست زمان عکسالعمل بینایی گرفته شد.
فرض پایه و اصلی برای این نوع اندازهگیری از ظرفیت توجه، بر اساس نظریه محدود بودن ظرفیت توجه و نظریه منبع مرکزی103 توجه کانمن104 (1973) استوار است. بر اساس این نظریه همانطور که در فصل دوم ذکر شد، توجه محدود است و منبع مرکزی ثابتی دارد و همه فعالیتها برای دسترسی به آن با هم به رقابت میپردازند. این نوع از سنجش توجه در قالب تکلیفهای دوگانه که به زمان واکنش کاوش105 نیز معروف است، در مطالعاتی که اغلب در آن شناسایی نیازهای توجهی در مهارتهای مختلف حرکتی و ورزشی بررسی شده است، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله کار106 (2010)، پرایس، گیلف اتنییر و کرناتز107 (2009)، سیبلی و اتنییر108 (2004) و صالحی و موحدی، قاسمی و غضنفری (1390).
2-5-3 آزمون تعادل پویا
این آزمون توسط دستگاه ویینا مورد ارزیابی قرار گرفت. دربخش آزمون 4 نوع تست توسط این دستگاه ارزیابی میشود که شامل: تست کنترل قامت روی یک پا109، کنترل قامت110، محدوده ثبات111 و خطر سقوط است. میزان سفتی سطح اتکا از وضعیت یک تا 12 قابل تنظیم است، بدین معنی که سیستم قابلیت تنظیم درجه سفتی از وضعیت یک (بیثباتترین یا حات پویا) تا وضعیت دوازه (پایدارترین حالت یا حالت ایستا) را دارد. بر اساس اهداف کلی تحقیق نوع تست برای انجام این آزمون کنترل قامت در نظر گرفته شد و همینطور درجه سفتی 4 نیز برای میزان دشواری تکلیف انتخاب شد.
درهنگام تعیین وضعیت آزمون و نحوه قرارگیری پاها، موقعیت فضایی محل قرارگیری پاها به تعیین محل قرارگیری پاشنه پاها روی صفحه و زاویه قرارگیری محور پاها (امتداد انگشت دوم) ثبت میشد. محل قرارگیری پاها با استفاده از کادر زاویهای موجود روی صفحه دستگاه معین میشد. روی صفحه دستگاه یک کادر شطرنجی وجود دارد که در جهت افقی با حروف انگلیسی از چپ به راست و در جهت عمودی از پایین به بالا با عدد مشخص شدهاند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، پرتاب دارت، گروه کنترل، سطح مهارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تغییر رفتار، تحلیل رفتگی، منابع استرس، حمایت اجتماعی