منبع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، دوران کودکی

دانلود پایان نامه ارشد

ف عملیاتی:
در این پژوهش عبارت است از نمره ای که مدیران سازمان اتوبوسرانی از پاسخ دهی به سوالات شماره 30 الی 55 از پرسشنامه محقق ساخته در بعد قابلیت های عملکردی دریافت می نمایند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه
یکی از بخش‌های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع14 مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمه علوم را می‌توان در پیشینه آنها کاوش. در بخش ادبیات تحقیق، محقق تعاریف مفاهیم و ادبیات مورد استفاده در پژوهش خود را متناسب با عنوان تحت بررسی در دستور کار خود قرار خواهد داد و ذهن مخاطب را با موضوع درحال مطالعه آشنا می سازد، در بخش مطالعه منابع نیز جان دیوئی15 اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می‌کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می‌باشند و هم از منابعی باشند که به صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند(حافظ نیا، 1392).
در این فصل ابتدا به فلسفه شکل گیری القای کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه در سازمان ها و بررسی انواع تعاریف گوناگون در خصوص کارآفرینی در شرکت ها پرداخته می شود و سپس برخی ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی و تفاوت های کارکردی و عملیاتی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی مورد مقایسه قرار می گیرد. سپس انواع استراتژی ها برای القای کارآفرینی درون سازمان ها و مدل های ایجاد آن بررسی گردیده و همچنین در ادامه به بررسی موضوع قابلیت های رهبری کارآفرینانه از منظرهای مختلف پرداخته شده که پایه اصلی تدوین مولفه های این پژوهش بوده است. همچنین لازم به ذکر است که در پایان نیز سوابق پژوهشی مربوطه آورده شده است.

تعاریف کارآفرینی
معادل واژه کـارآفرینی در فرانسـه Entrependre به معناي «متعهد شدن» می باشد. بنابر تعریـف واژه نامـه دانشگاهی وبستر16 ، کـارآفرین، کسـی اسـت کـه متعهـد می شود مخاطره هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی، اداره و تقبل کند. اقتصاددانان، نخستین کسانی بودند که در نظریـه هـاي اقتصـادي خـود بـه تشـریح کـارآفرین و کارآفرینی پرداختند. موضوع کـارآفرینی در طـول زمـان همراه با تحول شیوه هاي تولیـد و ارزش هـاي اجتمـاعی ، دچار دگرگونی فراوان و افزایش مفاهیم در برگیرنـده آن شده است. بررسی این تحولات و موارد کـاربرد ایـن واژه می تواند تا حد زیادي در راستاي توسعه نظریه کارآفرینی و شناخت جوانب مجهول آن، امري مفید بـه شـمار رود(احمدپور داریانی، 1386).
كركت17 (2005) کارآفرینی را فرایند پویایی از تغییر بینش و بصیرت با ابتکار و نوآوری می داند(کرکت، 2005).
عرفانیان (1386) معتقد است که کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار و با بسیج منابع که با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی همراه است محصول یا خدمت با بازار ارائه می دهد. در تعاریف یاد شده چهار نکته وجود دارد.
کارآفرین دارای ایده و فکر جدید است.
کارآفرین در پی ایجاد کسب و کار است(نه تنها طرح تجاری، بلکه جمع آوری منابع تشکیل تیم و راه انداری کسب و کار نیز بر عهده اوست).
كار آفرين يسک پذير است.
کارآ،رین محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می نماید. یعنی کارآفرین باید نتیجه کار خود را در بازار ببیند. (عرفانیان، 1386).
كارآفريني از نظر موریس18 و همكاران(2002) عبارت است از شناسايي فرصت ها، نوآوري براي استفاده از فرصت ها، و اقدام مخاطره آميز براي ايجاد ارزش(به نقل از یداللهی19، 2005).
پیترز و هیسریش20 (2006) نيز كارآفريني را فرآيند خلق چيزي جديد و با ارزش، با اختصاص زمان و
تلاش لازم و در نظر گرفتن ريسك هاي مالي، رواني و اجتماعي و رسيدن به رضايت فردي و مالي و استقلال تعريف كرده اند (بروش و هیسریش، 2006).

کار آفرینی سازمانی
کارآفريني سازماني از مفاهيم بسيار مهمي است که اهميت و مزاياي آن در سا هاي اخير براي تعداد زيادي از سازمان ها و شرکت ها و بنگاه هاي تجاري در زير بخدش هاي مختلف صنعتی، کشاورزي و خدماتی کاملا محسوس شده است(رضایی و همکاران، 1390).
کارآفريني سازماني يکي از شاخه هاي اصلي کارآفريني است که سهم چشمگيري در توفيق و تعالي سازمان ها دارد (احمدپور دارياني، 1388).
كارآفريني سازماني را مي توان بعنوان گستره اي تعريف كرد كه در آن محصولات و يا بازارهاي جديد توسعه مي يابند و بر همين مبنا، سازماني را كارآفرين مي پندارند كه بيش از ديگر سازمان ها به ايجاد محصولات و يا بازارهاي جديد مشغول است. در كارآفريني سازماني با بكارگيري ظرفيت هاي نوآوري در سازمان، نيل به عملكرد بالاتر امكان پذير مي گردد. اين امر با عرضه محصول جديد، معرفي روش جديد توليد، تشخيص بازارهاي جديد، پيدا كردن منابع جديد، بهبود و توسعه كاركردهاي محصول موجود و بهبود سازمان و مديريت امكانپذير مي شود. براي ايجاد اثربخشي در فعاليت هاي كارآفريني در سازمان، مديران بايد برنامه ريزي، هدايت، تخصيص منابع، اجراي ايده هاي نو، ارزيابي عملكرد و بهبود مداوم را در دستوركار خود قرار دهند(یداللهی ، 2005).
از اوایل دهه 1980 هجوم همزمان به سوی کارآفرینی و تاکید شرکت ها بر نوآوری برای بقاء و رقابت با کارآفرینانی که بیش از پیش در صحنه بازار ظاهر می شدند، موجب هدایت فعالیت های کارآفرینانه به درون شرکت ها شد. همراه با رسوخ فرآیندهای اداری و دیوان سالاری در فرهنگ شرکت ها، در دهه های 1960 و 1970 کارآفرینی در سازمان های بزرگ به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران ارشد شرکتها قرار گرفت تا آنها نیز بتوانند به فرایند اختراع، نوآوری و تجارت نمودن محصولات و خدمات جدید خود بپردازند. با آغاز دهه 1980 و پیشرفت ناگهانی صنایع در عرصه رقابت های جهانی اهمیت تفکر و فرایندهای کارآفرینانه در شرکت های بزرگ، بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و محققین کانون توجه خود را به چگونگی القای کارآفرینی در ساختار اداری شرکت های بزرگ معطوف نمودند(احسانی، 1390).

ضرورت کارآفرینی در سازمان
امروزه بسیاری از شرکت ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند. درواقع اینگونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکتها تحمیل گردیده است:
افزایش سریع رقبای جدید
ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها
خروج بهترین نیروهای کار از شرکتها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل
در خصوص نخستین مورد یعنی رقابت باید اشاره نمود که این عامل با شتابی که در سال های اخیر به خود گرفته تمامی شرکت ها را به ستوه آورده و حتی صنایعی را که در فناوری های پیشرفته21 فعالیت دارند نیز امروزه با رقبای بسیاری مواجه نموده است. سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری سرعت یافته که تغییرات، ابتکارات و بهبودها به امری عادی در بازارهای فروش تبدیل شده است. از این رو شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند یا اینکه محکوم به فنا می باشند. دوم اینکه با توجه به حرکت سریع محیط به سوی پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه های سنتی مدیریت نمی تواند پاسخگوی اینگونه چرخش های شدید در محیط بوده و عدم تطبیق سریع آن با شرایط تصمیم گیری در چنین محیط های جدیدی، نوعی بی اعتمادی را نسبت به سبک های مدیریت سنتی ایجاد نموده است. سومین مشکل، ترک شایسته ترین افراد شرکت برای اقدام به کارآفرینی مستقل می باشد. از علل اصلی تشویق افراد به ترک شرکت های خود می توان به پاداش های حاصل از کارآفرینی مستقل همچون رفاه اقتصادی و اجتماعی، شهرت و استقلال در تصمیم گیری اشاره نمود و همین عوامل سبب می شود تا کارکنان جوان و با سابقه شرکت ها بیش از پیش به کارآفرینی ترغیب شوند. از سوی دیگر شکل گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز22 سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند(میلز و همکاران23، 2009). به طور کلی پیشرفت سریع دانش و فناوری، تغییر روندهای جمعیت شناختی24 همچون افزایش سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد به کار در خانواده ها، و افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت و حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تاگرایش به کارآفرینی در استراتژی های شرکت ها شدیداً مورد تاکید باشد(کوراتکو و هاجتس25، 1989).
مقایسه ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی:
تاکنون محققین بسیاری به مقایسه ویژگی ها و رفتار کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی پرداخته اند. از میان این دسته محققین، مطالعات گروه «کاکس»، «کوپر» و «جنینگز» (1994) از دیگران کاملتر و جامعتر بوده است. این محققین با انتخاب دو دسته از کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی که از میان کارآفرینان بسیار موفق انتخاب شده بودند، به مطالعه جامع ویژگی های شخصیتی و عوامل جمعیت شناختی و شخصی آنها و مقایسه مقابله ای آنها پرداختند. روش مطالعه و جمع آوری اطلاعات آنها از طریق مصاحبه حضوری با 19 کارآفرین سازمانی موفق و 22 کارآفرین مستقل موفق و پرسشنامه های متفاوت صورت گرفته است(یداللهی، 1387).
الف) ویژگی های شخصیتی
در جدول 2-5 ویژگی های شخصیتی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی مقایسه شده است.
ب) ویژگی های شخصی و جمعیت شناختی
دسته دیگری از ویژگی ها که مورد توجه و مطالعه این محققین قرار گرفت، ویژگی های شخصی می باشد که در ادامه، برخی از مهمترین آنها بررسی می شود.
دوران کودکی: تجربیات کودکی کارآفرینان مستقل بسیار متفاوت از یکدیگر می باشد. آنها در دوران کودکی خود، محرومیت های بسیاری را تجربه کرده اند و روابط نزدیکی با مادران خود داشته اند و بیشتر آنها در کودکی پدر خود را از دست داده اند و یا اینکه پدر آنها حضور فیزیکی در خانه نداشته است. و به طور کلی دوران کودکی پرتلاطمی را گذرانده اند. برعکس، کارآفرینان سازمانی دوران کودکی آرامی را گذرانده اند و پدر آنها در دوران کودکی حضور پر رنگی در خانواده داشته است. (یداللهی، 1387)

جدول 2-1: مقایسه ویژگی های شخصیتی بین کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی
ویژگی شخصیتی
کارآفرین مستقل
کارآفرین سازمانی
گرایش به قدرت
تقریباً این گرایش در آنها در حد صفر می باشد.
برای برخی از آنها اولین و مهمترین انگیزه می باشد.
گرایش به رفاه اقتصادی
از آنجایی که به آنها استقلال می بخشد اهمیت بالایی دارد. 21 درصد از آنها گرایش به رفاه و ثروت را مهمترین انگیزه می دانند.
آنها رفاه اقتصادی و ثروت را برای ایجاد امنیت در جهان امروز لازم می دانند. نسبت به گروه دیگر بیشتر به دنبال این نیاز خود می باشند.
نیاز به توفیق
47 درصد از کارآفرینان نیاز به توفیق بالایی را در خود احساس می کنند که آن را نتیجه دوران کودکی خود و تاثیر شدید والدین خود می دانند و می خواهند به دیگران ثابت کند که دنیا را مطابق میل خودشان ساخته اند.
46 درصد از این گروه نیز نیاز به توفیق بالایی را در خود احساس می کنند و به دنبال این هستند که ثابت کنند بهتر از نفر قبلی کار می کنند.
نیاز به استقلال
32 درصد آن را مهمترین انگیزه خود معرفی نموده اند، چرا که آنها را به سوی تحقیق رویاهایشان رهنمون می سازد.
این نیاز تقریباً در آنها تعدیل شده است.
مخاطره پذیری
75 درصد خود را فردی مخاطره پذیر معرفی نموده اند.
تنها 32 درصد خود را پذیرای مخاطرات معتدل معرفی نموده اند و اکثریت خود را مخاطره گریز معرفی کرده اند.
ترس از شکست
شکست مالی را به منزله پایان عمر کار خود می دانند و ترس بسیار بالایی از شکست دارند.
شکست اهمیت چندانی در تصمیم گیری هایشان ندارد.
خلاقیت
80 تا 85 درصد خود را افرادی خلایق می دانند و خلاقیت خود را با رویاها آغاز می نمایند.
آنها خود را کمتر از گروه دیگر خلاق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، کارآفرینی، اتوبوسرانی، کسب و کار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، استراتژی ها، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی شرکتی