منبع پایان نامه ارشد درباره کادر اداری دادگاه، اجرای احکام، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

.
4ـ گذراندن دوره های آموزشی لازم پیش از شروع به خدمت و ضمن خدمت
شاغل پست سازمانی بایگانی (بایگان ) دفتر قضایی ، تحت نظارت مقام مافوق (مدیر دفتر قضایی ) انجام وظیفه می نماید این شغل اهمیت و نقش بسزایی درعدم اطاله دادرسی و عدم سر درگمی و سرگردانی مراجعین دارد ولی تا بحال توجه لازم به آموزش فن بایگانی نشده و بیشتر بایگانها ، بایگان به مفهوم فنی آن نیستند و با این اوصاف در مدت کوتاهی ، بایگان با سمت بایگان جابجا می شودو این امر بنا به مراتب ، نه تنها مشکلی راحل نمی کند بلکه آنرا چندین برابر می نماید زیرا باعث انباشته شدن پرونده ها و عدم امنیت شغلی بایگان می شود44.

بند سوم: بایگانی جاری
عبارتست از قرار دادن پرونده های مقید به کلاسه و وقت دادرسی یا نظارت (احتیاطی ) در کمد یا قفسه مخصوص به ترتیب کلاسه و سال آن
بایگانی در حال حاضر در دفاتر مراجع قضایی به دو دسته تقسیم می شوند.
الف ـ پرونده های ناقص که مطابق قانون مواجه بااخطار رفع نقص می گردند و بدون وقت بوده که به آن « بایگانی جریانی موقت یا انتظاری » می گویند.
ب ـ پرونده های عادی جریانی که دارای یکی از اوقات دادرسی (مقرر ) یا نظارت (احتیاطی ) می باشند.

نتیجهگیری فصل:
1-به طور کلی هر برنامهای که وارد دادگاه میشود، ابتدا باید توسط ثبات ثبت و سپس به نظر مدیر دفتر و قاضی دادگاه برسد تا دستور قضایی مقتضی در مورد آن صادر گردد. بخشنامههای رئیس قوه قضاییه و سایر بخشنامهها و دستورالعملهای وزارتی یا استانی نیز مشمول این موضوع میباشند پس میتوان گفت ثبات آغازگر دادرسی است.
2-مدیر دفتر مهمترین عضو اداری دادگاه میباشد که بر سایر کارکنان اداری ریاست و نظارت دارد. منشی دادگاه به عنوان دومین عضو ارشد دفتر دادگاه به شمار میرود که در بعضی موارد میتواند جانشین مدیر دفتر شود و در غیاب مدیر دفتر و به دستور قاضی دادگاه امور مربوط به او را انجام دهد.

3-در ماده 51 ق. آ. د. م. رعایت برخی مقررات را برای تنظیم و تقدیم دادخواست برمیشمارد در حالی که برای عدم رعایت بعضی از آنها هیچ گونه ضمانت اجرایی مقرر نمیدارد لذا ما باید با استناد به قوانین دیگر، وحدت ملاک با سایر مواد قانونی و با توجه به آرای وحدت رویه موضوع را روشن نماییم.
4 -مأمور ابلاغ طرف دعوا را از دادخواست، ضمایم و پیوستهای آن طبق تشریفات قانونی آگاه ساخته و امکان تدارک دفاعی شایسته را برای او فراهم میکند تا رعایت اصل تناظر به عنوان یکی از اصلهای مهم آ. د. م. تضمین گردد.

فصل دوم

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه تنها به مرحله ثبت دادخواست و قبل از شروع دادرسی محدود نمی شود بلکه در روند دادرسی کادر اداری دادگاه ، کادر قضایی را در جهت رسیدن به دادرسی عادلانه همراهی می نماید . که ما در این فصل نقش و وظایف این کادر اداری را از مرحله جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی در سه مبحث جداگانه بیان می نماییم .
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران دفاتر
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته
بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند
ماده 115:
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .
نکات:
1ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .
2ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده 108ق.آ.د.م45 نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .
3ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.
4ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 28/12/73 که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000)ريال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ 5000 ريال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.
5ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .
6ـ فوریت امر به معنای آن است که پرونده در همان روز (تقدیم دادخواست ) به نظر دادگاه برسد.
7ـ اگر دردادخواستی علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان درخواست تأمین نیز نموده باشد و دادخواست از حیث ابطال تمبر قانونی ناقص باشد آیا دادگاه بایدصدور قرارتأمین را تا زمان تکمیل پرونده به تأخیر بیاندازد ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در خواست تأمین در ضمن دادخواست تابع شرایط دادخواست نیست و اگر خواهان معادل دعاوی غیرمالی تمبر ابطال نموده باشد . دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود هر چند که دادخواست اصلی ناقص باشد.
بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته
ماده 117:
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
نکات :
1ـ با توجه به آنچه که در مبحث ابلاغ بیان شد مدیر دفتر مکلف است پس از صدور قرارتأمین خواسته فوراً نسخه ای از آن را جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال دارد .
2ـ تشخیص این امر که بدواً باید قرار تأمین اجرا و سپس (قرار مذکور) ابلاغ شود با دادگاه است نه مدیر دفتر
3ـ پس از ابلاغ قرار تأمین به خوانده مدیر دفتر باید قرار تأمین ابلاغ شده را به اجرای احکام ارسال تا اجرای احکام قرار تأمین را اجرا نماید ولی رویه محاکم این است که پس از صدور قرارتأمین مدیر دفتر آن را به اجرای احکام ارسال و به اجرای آن اقدام می نماید.

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه
بند اول : مجری قرار تأمین
ماده 153 :
دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید تا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
نکات :
1ـ به موجب ماده 149 ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تأمین آنها را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است .
2ـ بدلالت این ماده با صدورتأمین دلیل دادگاه می تواند مجری تأمین دلیل را مدیر دفتر دادگاه تعیین نماید مدیر دفتر مکلف است نسبت به اجرای قراربرابر مفاد قرار اقدام نماید..
3ـ مقصود از تأمین دلیل ملاحظه وصورت برداری از وضعیت موجود است مدیر دفتر با مراجع به محل اجرای قرار با توجه به مفاد قرار صادره نسبت به صورت برداری وضعیت اقدام می نماید .
4ـ حکم شماره 2024 ـ 21/10/15 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد : متصدی اجرای قرارتأمین دلیل که به واسطه ممانعت صاحب منزل ازورد او به منزل از اجرای آن خود داری نموده متخلف نیست .
5ـ بدلالت بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه دادرسی تأمین دلیل 5000ريال می باشد .
ناگفته نماند در کلیه دعاوی ودرخواستها خواهان باید علاوه بر هزینه دادرسی مقرر در قانون، با استناد به بند 4 ماده فوق الذکر مبلغ 1000ريال نیز بپردازد .
بند دوم: ابلاغ اظهار نامه
ماده 156 :
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگر مطالبه نماید، مشروط به این که موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید . اظهار نامه توسط اداره ثبت اسنادو املاک کشور یا دفاتردادگاهها ابلاغ می شود.
تبصره ـ اداره ثبت و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خود داری نمایند .
نکات
1-بدلالت این ماده هرکس می تواند قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاهها ی دادگستری حق خود را بوسیله اظهار نامه مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود باطرف دارد و بخواهد رسماً به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
2-محل پذیرش اظهار نامه و ابلاغ آن از تکالیف مراجع ذیل می باشد :
الف : اداره ثبت واسناد و املاک
ب: دفاتر دادگاهها
3-مسئولیت پذیرش اظهار نامه در دادگستریها به عهده دفتر کل می باشد .
4ـ به دلالت تبصره ذیل این ماده دفتر دادگاهها واداره ثبت اسناد در ابلاغ اظهار نامه هایی که خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد مخیرند .
5ـ هزنیه ابلاغ اظهارنامه با استناد به بند 18 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین 1000ريال است.
6 ـ اظهار نامه بایددر سه نسخه تنظیم شود حال جای این سوال است که اگر اظهار نامه در کمتر از سه برگ تنظیم شود آیا دفتر کل چنین اظهار نامه ای را خواهد پذیرفت ؟ پاسخ این سوال منفی است و اظهار نامه ناقص توسط دفتر کل قابل پذیرش نیست .
7 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدر آمدهای دولت ورویه در محاکم این است که اول حسابداری محاکن برگ اظهار نامه را بر صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار می دهند و موقع تقدیم آن هزینه آن را دریافت می کنند.
گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد
بند اول: خارج نویس کردن سند
ماده 211 :
اگر ابراز سند دردادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یاعفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یامدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم وراجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
نکات :
1ـ مطابق ماده 206 ق.آ.د.م رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بعمل می آید و نیز ممکن است درمحلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد .
ازجمله مواردی که پیش بینی شده است ، ملاحظه دفتر وخارج نویسی از آن در خارج از دادگاه بعمل می آید ماده 211 می باشد.
2ـ بدلالت این ماده در موارد ذیل سند در دادگاه ابراز نخواهد شد و قسمت مورد استناد درخارج از دادگاه که علی القاعده محل نگهداری آن سند می باشد خارج نویس می شود .
1ـ2 ـ ابراز آن در دادگاه مقدور نباشد.
2ـ2ـ ابراز یا اظهار نامه علنی مفاد آن مخالف با نظم عمومی می باشد .
3ـ 2 ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف باعفت عمومی باشد .
4ـ2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با مصالح عامه باشد.
5 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اصحاب دعوا باشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارباب رجوع، مکاتبات اداری، تجدید نظرخواهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث