منبع پایان نامه ارشد درباره پیش دبستانی، فعالیت بدنی، رشد حرکتی، مهارت های بنیادی

دانلود پایان نامه ارشد

ه تبحر و معلم محور، مناسبترین روش برای ارائه مداخله است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
مهارتهای حرکتی بنیادی، پایه واساس رفتار انسان است. این مهارتها لازمه ارتباط مستقل کودک با محیط هستند. تبحر در این مهارتها کفایت حرکتی و فعالیتهای حرکتی را در مراحل بعدی زندگی تحت تاثیر قرار میدهد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). کرایمر و هاردی (2011) در مروری بر تحقیقات حوزه مهارتهای بنیادی، به تعداد کم مداخلات انجام شده در مورد رشد مهارتهاي حرکتی بنیادي در دختران اشاره و نیاز به انجام چنین مداخلاتی را برجسته کردهاند. آنها نشان دادهاند سطح تبحر در مهارتهاي حرکتی بنیادي در بین دانش آموزان دختر پایین است. مهارتهای بنیادی باید بصورت جداگانه مورد بررسی و مداخله قرار گیرد تا بتوان مداخلات مناسب را برای هر یک طراحی کرد، زیرا هر یک از این مهارتهای نیازهای جداگانه و متفاوتی دارند (لوگان و رابینسون، 2011).
مهارتهای دستکاری که بعنوان یکی از پایههای مهارتهای حرکتی بنیادی مطرح است، در هر دو گروه پسران ودختران نیاز به توجه بیشتری دارد، زیرا میزان عقب ماندگی در این مهارتها بیشتر است و این ضعف در دختران بیشتر از پسران است (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیقات کمی بصورت اختصاصی مهارتهای دستکاری وعلیالخصوص مهارتهای دستکاری دختران را مورد توجه قرار دادهاند (ای پاچ، 2005). همچنین مطالعات بسیار کمی وجود دارد که اثر نوع آموزش را بطور همزمان با مقایسه دو رویکرد آموزشی (جوانگیزشی تبحر و معلم –محور) در دختران دبستانی بررسی کند (هاردی، 2012؛ ای پاچ، 2005) و جامعه هدف آنها نیز، کودکان پیش دبستانی بوده است (مارتین، 2009). با توجه به اینکه رابطه بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی، در سن پیش دبستانی چندان بر قرار نیست (گابارد، 2008)، لذا مطالعات بیشتری در سنین بالاتر و با مقایسه این دو رویکرد لازم است. مطالعاتی هم که تا کنون بصورت تک رویکردی انجام شده است، فقط بر فرصتهای تمرینی بعنوان محدودیت محیطی تاکید داشته و سایر محدودیتهای محیطی را مورد بررسی قرار نداده است (مارتین، 2009). مطالعات گذشته بیشتر بر دوره پیش دبستانی تمرکز داشتهاند اما با توجه به اینکه رابطه بین فعالیت بدنی و کفایت حرکتی ادراک شده در دوره پیش دبستانی چندان رابطه قوی و موثری نیست (گابارد، 2005) و با افزایش سن این رابطه قویتر می شود، اما مطالعات گذشته بیشتر بر دوره پیش دبستانی تاکید کرده است (ای پاچ، 2005) که این امکان وجود دارد اثر بخشی مداخلات بطور واضح نشان داده نشود. لذا مطالعات باید بر سنین بالاتر انجام شود تا اثر بخشی مداخلات بیشتر مشخص شود، به همین دلیل دامنه سنی 8 تا 10 سال انتخاب شده است که مناسبترین دوره است (گابارد، 2008).
با توجه به مدل همکوشی بین کفایت حرکتی و فعالیت بدنی (2008) واهمیت رشد مهارتهای بنیادی، توجه به رشد مهارت های بنیادی ضروری بنظر میرسد. زیرا مهارتهای بنیادی، بعنوان بلوکهای ساختمانی حرکات کارآمد و موثر آینده عمل میکنند. اگر مهارتهای بنیادی به اندازه کافی رشد نکند، به شایستگی حرگی واقعی و بدنبال آن کفایت حرکتی ادراک شده، لطمه وارد میشود و اعتماد بنفس فرد هم لطمه میبیند. مهارتهای دستکاری بعنوان آسیب پذیرترین مهارتها در بین مهارتهای بنیادی مطرح است (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). رشد مهارتهای دستکاری همانند سایر مهارت های بنیادی، تحت تاثیر سه عامل مهم فرد، محیط وتکلیف میباشد و با توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی ضعف مهارتهای دستکاری در دختران محدودیتهای محیطی است، لذا میتوان با طراحی مداخلات حرکتی مناسب، زمینه رشد هر چه بهتر این مهارتها و بدنبال آن افزایش کفایت حرکتی مهارتهای بنیادی را فراهم کرد و برنامههای مناسبی را برای رشد این مهارتها، با معرفی مناسب ترین روش ارائه آنها در مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز آموزشی ارائه داد. همچنین این انتظار میرود دختران شایستگی جسمانی ادراك شده پایین تري که تحت عنوان نحوه ارزیابی کودکان از شایستگیشان در ورزشها، جذابیت جسمانی و آمادگی جسمانی تعریف میشود داشته باشند و در نتیجه از فعالیت جسمانی لذت کمتري میبرند (وایس، 1996). بنابراین لازم است با طراحی برنامههای مداخله ای موثر، کفایت حرکتی ادراک شده را در آنان افزایش داد تا بتوان زمینه را برای شرکت هرچه بیشتر در فعالیت بدنی و پیشگیری از عوارض بی تحرکی و عدم فعالیت بدنی فراهم کرد.
اهداف پژوهش
هدف کلی
تعیین اثر برنامه مداخلهای مهارتهای دستکاری، بر شایستگی حرکتی دختران دبستانی با دو رویکرد جوانگیزشی تبحر (کودک- محور) و معلم- محور و مقایسه این دو رویکرد با هم.
اهداف اختصاصی
تعیین اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با رویکرد جوانگیزه تبحر، بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی.
تعیین اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با رویکرد معلم- محور، بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی.
تعیین اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با رویکرد جوانگیزه تبحر ، برشایستگی حرکتی ادراک شده دختران دبستانی
تعیین اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با رویکرد معلم- محور، بر شایستگی حرکتی ادراک شده دختران دبستانی
مقایسه اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با دو رویکرد جوانگیزه تبحر و معلم- محور، بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی
مقایسه اثر برنامه مداخله مهارتهای دستکاری با دو رویکرد جوانگیزه تبحر و معلم- محور ، بر شایستگی حرکتی ادراک دختران دبستانی
فرضیات تحقیق
فرض کلی
برنامه مداخله مهارتهای بنیادی دستکاری با دو رویکرد جوانگیزه تبحر و معلم- محور، بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک شده دختران دبستانی، در مقایسه با گروه شاهد تاثیر متفاوتی دارد.
فرضيات اختصاصی
رویکرد جوانگیزه تبحر در مداخله مهارتهای دستکاری، بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی در مقایسه با گروه شاهد، تاثیر دارد.
رویکرد معلم- محور در مداخله مهارتهای دستکاری، بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی در مقایسه با گروه شاهد تاثیر دارد.
دو رویکرد جوانگیزه تبحر و معلم- محور مداخله مهارت دستکاری اثر متفاوتی بر شایستگی حرکتی واقعی دختران دبستانی دارند.
رویکرد جوانگیزه تبحر در مداخله مهارتهای دستکاری، بر شایستگی حرکتی ادراک شده دختران دبستانی در مقایسه با گروه شاهد تاثیر دارد.
رویکرد معلم- محور در مداخله مهارتهای دستکاری، بر شایستگی حرکتی ادراک شده دختران دبستانی در مقایسه با گروه شاهد تاثیر دارد.
دو رویکرد جوانگیزه تبحر و معلم- محور مداخله مهارتهای دستکاری اثر متفاوتی بر شایستگی ادراک شده حرکتی دختران دبستانی دارد.
محدودیتهای تحقیق
الف: محدودیتهای قابل کنترل
1-سن:
از افرادی استفاده شد که در دامنه 9 سال قرار داشتند.
2-جنس:
بهمنظور کنترل این متغییر، فقط دختران انتخاب شدند.
3-وزن:
برای همگنسازی بیشتر آزمودنیها، افرادی انتخاب شدند که در دامنه یک انحراف استاندارد از میانگین قرار داشتند.
4-قد:
برای جلوگیری از کاهش انگیزه آزمودنیها در جریان مداخله، از افرادی که در دامنه یک انحراف استاندارد از میانگین قرار داشتند، استفاده شد.
5-سوابق ورزشی وتجربه قبلی آزمودنیها:
برای کنترل این متغییر، افرادی که قبلا در فعالیتهای سازمانیافته ورزشی شرکت داشتند، از مطالعه کنار گذاشته شدند و همچنین افرادی انتخاب شدند که در مدت زمان ارائه مداخله، در هیچگونه فعالیت ورزشی یا تفریحی سازمانداری شرکت نداشتند.
6-وضعیت جسمانی آزمودنی ها:
با مراجعه به پروندههای پزشکی آزمودنیها، از سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماریهای خاص اطمینان حاصل شد و آزمودنیهای داری مشکل، از جریان مطالعه حذف شدند.
ب:محدودیتهای غیر قابل کنترل
1-فعالیت اضافی آزمودنیها در خارج از ساعات مداخله
2-عدم اطلاع از میزان فضای در دسترس در خانه برای فعالیت کودک
3-ویژگی های تغذیهای و عادات غذایی آزمودنیها

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژههای کلیدی
الف: تعاریف مفهومی
1-مهارتهای بنیادی:
مهارتهای بنیادی حرکاتی هستند که زیر بنای حرکات فرد در آینده میباشند و شامل مهارتهای دستکاری، جابجایی و استواری میباشند. این مهارتهای در کارهای روزمره و فعالیتهای ورزشی بصورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده میشوند (گالاهو و اوزمون، 2012).
2- مهارتهای دستکاری:
مهارتهای دستکاری بعنوان بخشی از مهارتهای حرکتی بنیادی مطرح هستند و شامل مهارتهایی می شوند که نیاز به دستکاری یا کنترل شیء نظیر چوگان یا توپ دارند و دارای سه مرحله دسترسی، چنگ زدن و رها کردن میباشند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
3-شایستگی حرکتی واقعی:
شایستگی حرکتی در واژههای معمول مهارتهای حرکتی بنیادی (FMS) تعریف شده است و بویژه شامل مهارتهای دستکاری و جابجایی میشود. منظور از شایستگی حرکتی واقعی، توانایی کودک در اجرای الگوهای حرکتی بنیادی بصورت جداگانه و یا در ترکیب با هم میباشد و به خزانه حرکتی فرد اشاره دارد که هر چه غنیتر باشد، کفایت حرکتی بیشتری دارد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
4-شایستگی حرکتی ادراک شده:
شایستگی حرکتی ادراک شده به ادراک فرد از تواناییهای خود در اجرای مهارتهای حرکتی اشاره دارد. چنانچه فرد شایستگی ادراک شده بالایی داشته باشد، اعتماد بنفس بیشتری خواهد داشت و توانایی خود را در اجرای مهارتهای حرکتی بالا می داند که منجر به افزایش انگیزه فرد برای اجرای مهارتهای حرکتی خواهد شد وبالعکس (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
5-جو انگیزشی تبحر:
جو انگیزه تبحر، یک روش آموزش وتدریس میباشد و به رویکردی اشاره دارد که طی آن، اختیار در جریان آموزش وتمرین، بصورت تدریجی از معلم یا مربی به کودک منتقل خواهد شد. بگونهای که کودک در طراحی قوانین بازی یا تمرین و زمان صرف شده در هر ایستگاه، نقش فعال داشته و مختار خواهد بود و معلم فقط نقش ناظر را دارد. این حالت منجر به افزایش انگیزه شاگرد برای درگیر شدن در جریان آموزش و به چالش کشیدن تواناییهای او در انتخاب تکالیف شده وکودک را برای کسب تبحر در تکلیف مورد نظر تشویق میکند (گالاهو، اوزمون ، 2012؛ ادواردز، 2010).

6-رویکرد معلم محور:
این رویکرد اشاره به محوریت معلم یا مربی در جریان آموزش وتمرین دارد وکودک تابع دستورات و قوانینی میباشد که معلم ارائه میدهد. معلم مقدار زمان صرف شده در هر ایستگاه را تعیین کرده و کودک موظف به اجرای آن خواهد بود (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).

7-برنامه مداخلهای:
برنامههای مداخلهای، بمنظور افزایش کیفیت زندگی افراد در حیطههای مختلف طراحی می شود. بخش مهمی از این برنامهها برای افزایش سطح مهارتهای بنیادی کودکان طراحی واجرا میشود (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
8-کودکان دبستانی:
براساس تقسیم بندی موسسه ملی ورزش وتربیت بدنی آمریکا(NASPE)، دوره دبستانی از سن 7سالگی شروع شده و تا 12 سالگی ادامه دارد (گالاهو، اوزمون ، 2012؛ گابارد، 2008).

ب: تعاریف عملیاتی
1-مهارتهای حرکتی بنیادی:
در این تحقیق منظور از مهارتهای بنیادی، مهارتهای سه گانه دستکاری، جابجایی و استواری است که بر مهارتهای دستکاری بصورت ویژه تمرکز شده است که با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) اندازهگیری شدند.
2-مهارتهای دستکاری:
مهارتهای دستکاری زیادی وجود دارند که در این تحقیق مهارتهای پرتاب کردن، دریافت کردن، ضربه با پا، ضربه با دست از پهلو، غلتاندن توپ و دریبل کردن با دست، بررسی شدند که بر اساس منابع موجود جزء مهمترین مهارتهای دستکاری بحساب میآیند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
3-شایستگی حرکتی حرکتی واقعی:
در این تحقیق شایستگی حرکتی واقعی، با اجرای مهارتهای بنیادی دستکاری و بر اساس مجموع امتیازاتی که از آزمون رشد حرکتی درشت-ویرایش دوم(TGMD-2)، کسب می شود، سنجیده شد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
4-شایستگی حرکتی ادراک شده:
در تحقیق حاظر، شایستگی حرکتی ادراک شده با استفاده از پرسشنامه مقیاس ادراک لیاقت هارتر، اندازهگیری خواهد شد و مجموع امتیاز فرد در خرده مقیاس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، فعالیت بدنی، آزمون فرضیه، روش شناسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، پردازش اطلاعات، مهارت حرکتی، مبانی نظری