منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، موسسات مالی، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267 ( 1999) و قطعنامه های پیرو آن و نيز قطعنامه 1373 ( 2001 ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی

توصیه شماره 17 : اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث
کشورها می توانند به موسسات مالي اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسايي کافی مشتريان(مندرج در توصیه شماره 10 ) و یا برای آشنایی با مشاغل مرتبط به شرط رعایت ضوابط زیر به اقدامات اشخاص ثالث تکیه کنند. در این صورت، مسئولیت نهایی در قبال تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان بر عهده موسسه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص ثالث، خواهد بود.
ضوابطي که بايد رعايت شوند عبارتند از:
الف. موسسه مالي که به اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث تکیه می کند بايد فوراً، اطلاعات لازم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرايند شناسايي کافی مشتريان مندرج در توصیه شماره 10 را از آن شخص ثالث، دریافت کند.
ب. موسسات مالي بايد با اتخاذ تدابير مناسب، مطمئن شوند به محض درخواست و بدون تاخیر، به روگرفت اطلاعات هويتي و ساير اسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرایند شناسايي کافی مشتري، دسترسي خواهند داشت.
پ. موسسه مالي بايد اطمینان یابد که شخص ثالث مورد اتکاء، از نظر رعایت الزامات ناظر بر فرایند شناسايي کافی مشتريان و نگهداری سوابق طبق توصيه هاي 10 و 11 مشمول مقررات، نظارت یا پایش بوده و برای اجرای الزامات مزبور، تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.
ت. برای تصميم گيري در مورد کشور محل استقرار شخص ثالث واجد شرايط، کشورها باید اطلاعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی كنند.
اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان گروه مالی است و:
1) گروه مالی مزبور، الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق را طبق توصیه های 10 ، 11 و 12 و برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره 18 ، اجرا کند؛ و
2) اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه، توسط مراجع ذيصلاح نظارت می شود؛ در آن صورت، مراجع ذيصلاح مربوط می توانند مقرر کنند که موسسه مالی مورد نظر، اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) بالا را در برنامه های گروه اعمال نمايند. همچنین، مراجع مزبور می توانند تصمیم بگیرند در مواردی که ریسک بالای کشور، با اعمال سیاست های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد، اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث، الزامی نیست. 75
توصیه شماره 18 : کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج
موسسات مالي بايد ملزم شوند برنامه هاي ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم را اجرا کنند. گروه های مالی باید ملزم شوند برنامه هایی را در سطح گروه و علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها و روش هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون گروه و برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
موسسات مالي بايد ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که شعب خارجی آنها و نیز موسسات تابعه ای که سهام عمده آن ها را در اختیار دارند، تدابیر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که با الزامات مقرر در کشور متبوع برای اجرای توصیه های گروه ویژه مطابقت دارند، در خلال برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال کنند.
توصیه شماره 19 : کشورهای دارای ریسک بیشتر
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک
توصیه شماره 20 : گزارش دهی معاملات مشکوک
اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشكوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطلاعات مالی، گزارش دهد.

توصیه شماره 21 : ارایه اطلاعات محرمانه و رازداری
موسسات مالي، مديران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :
الف. اگر موارد مشکوک را با حسن نيت به واحد اطلاعات مالي گزارش کنند حتي در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی  باید طبق قانون از مسئوليت کيفري و مدنی ناشی از نقض هر گونه محدوديت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشاي اطلاعات معاف باشند.
ب. به موجب قانون، از افشای اين امر که «گزارش معاملات مشکوک76 »
و يا ساير اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالي تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین77
توصیه شماره 22 : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان
الزامات مقرر در توصیه های 10 ، 11 ، 12 ، 15 و 17 برای شناسايي کافی مشتريان و نگهداري سوابق، در وضعیت های زير نسبت به مشاغل و حرفه های غير مالي معین اعمال می شوند:
الف. قمارخانه ها هنگامی که مشتريان به تراکنش های مالي بیش از سقف مقرر و يا برابر با آن، وارد می شوند.
ب. بنگاه هاي معاملات ملکي هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خريد و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود مي شوند.
پ. معامله گران فلزات و سنگ هاي گران بها هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر يا بيش از آن، با يک مشتري مي شوند.
ت. وکلا، سردفتران و ساير مشاغل حقوقي مستقل و حسابداران  هنگامی که در ارتباط با فعاليت هاي زير، وارد تراکنش هایی برای مشتريان خود شده و يا مقدمات انجام آن ها را فراهم مي کنند:
خريد و فروش مستغلات؛ مديريت وجوه، اوراق بهادار و يا ساير دارايي هاي مشتري ؛
مديريت حساب هاي بانکي، پس انداز و يا اوراق بهادار؛
سازماندهي مشارکت ها براي تاسيس، فعالیت يا مديريت شرکت ها؛
تاسيس، فعالیت و يا مديريت اشخاص يا ترتيبات حقوقي و خريد و فروش بنگاه های کسب وکار.
ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتي و تراست هنگامي که تراکنش هایی را در ارتباط با فعاليت هاي زیر براي مشتريان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:
الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس78 اشخاص حقوقی؛
فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی79 یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛
فراهم کردن یک دفتركار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستي يا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح80 » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)

توصیه شماره 23 : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصيه هاي 18 تا 21 ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غير مالي معین، طبق شرایط زیر اعمال مي شوند:
الف. وکلاء ، سردفتران و ساير مشاغل حقوقي مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعاليت هاي مذکور در بند (ت) توصیه 22 ، از جانب و يا براي يک مشتري وارد یک تراکنش مي شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغيب مي شوند الزام گزارش دهي را به ساير فعاليت هاي حرفه اي حسابداران از جمله حسابرسي تعمیم دهند.
ب. معامله گران فلزات و سنگ هاي گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با يک مشتري می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بيش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را
گزارش دهند.
پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتي، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و يا براي يک مشتري وارد معامله اي در رابطه با فعاليت هاي مذکور در بند (ث) توصيه شماره 22 مي شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.
ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه81 اشخاص و ترتیبات حقوقی

توصیه شماره 24 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقي برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها بايد اطمينان حاصل کنند اطلاعات کافي، دقيق و به موقع درباره مالک ذينفع و نیز کنترل اشخاص حقوقي وجود دارد و مقامات ذيصلاح می توانند به موقع، اين اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسي داشته باشند. به ويژه، کشورهايي که در آنجا اشخاص حقوقي مي توانند سهام بي نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، بايد تدابير
موثری اتخاذ کنند تا اين گونه سهام برای پولشويی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمي گيرد. کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذينفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های 10 و 22 ، تسهیل شود.82

توصیه شماره 25 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهاي ترتیبات حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا از ساختارهاي حقوقي براي مقاصد پولشويي یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها بايد اطمينان يابند که اطلاعات کافي، دقيق و به موقع درباره «تراست صريح »، از جمله اطلاعاتي در مورد امانت گذار، امين و ذينفعان وجود دارد و مقامات ذيصلاح مي توانند به موقع به آن ها دسترسي داشته يا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذينفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های 10 و 22 ، تسهیل شود.
ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذيصلاح و سایر تدابیر سازمانی83
وضع مقررات و اعمال نظارت
توصیه شماره 26 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کشورها بايد مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافي در مورد موسسات مالي اعمال شده و توصيه هاي گروه ویژه به نحو موثري توسط این موسسات اجرا مي شوند. مقامات ذيصلاح یا ناظران مالی بايد با استفاده از تدابير حقوقي یا نظارتي لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و يا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذينفع یک منفعت مهم يا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالي مشمول «اصول محوری84 » ، اقدامات مقرراتی و نظارتي که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشويي و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، بايد به نحو مشابهي برای مقاصد ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اجرا گذاشته شوند.
ساير موسسات مالي نیز بايد با در نظر گرفتن ريسک پولشويي یا تأمين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موسسات مالی، دارایی ها، پولشویی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، تامین مالی، دارایی ها