منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، تامین مالی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

د مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده 2 «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده 2 «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند 1، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند 1 بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند 1 ماده 2 نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبة وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائة وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبة وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند 5 ماده 2 «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.
2-1-3- وجوه
بند اول ماده 1 «کنوانسیون»، واژة «وجوه» را چنین تعریف می‌نماید: «وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژة وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمايندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی4 و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذيربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسيدگي قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه5 اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال 1990 میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال 1996 ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال2001 ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین 8 توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال 2003 ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در 16 فوریه سال 2012 ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ويژه6 و سازمان های ناظر7 از جمله صندوق بین المللی پول8 و سازمان ملل متحد9 توصیه ها را بازنگری و به روز كرد. اصلاحات انجام شده با حفظ يكپارچگي و الزامات قبلي  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاري كرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شكل، متمرکز كنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمايند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.

2-1-5- پول شویی
پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
2.تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
3.اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.10
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به‎دست آوردن سود از فعالیت‎های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکت‎های دولتی در ایران و حذف منبع پول و هم‎چنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت‎های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‎های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع‎رسانی سودهای کلانی را به‎دست می‌آورند.
به طور کلي پول شويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير هويت درآمد نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي که وانمود شود اين عوايد به شيوه هاي قانوني کسب شده است. پول شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه،گروهي، مستمر و درازمدت است که مي تواند از محدوده سياسي يک کشور مفروض نيز فراتر رود. پول شويي يک فرايند سه مرحله اي است:
مرحله اول ، مرحله جايگذاري : در اين مرحله پول شويان به منظور اداره آسان تر وجوه نامشروع، اقدام به سپرده گذاري وجوه در بانکها و موسسات مالي مي کنند؛
مرحله دوم ، مرحله لا يه چيني: در اين مرحله ، بر اي جلوگ يري از تعق يب قانو ني وجوه، سعي مي شود تا ردپاي آن مخفي شود. در ا ين مرحله با خارج کردن وجوه از بانکها و موسسات مالي که وجوه در آنجا جا يگذاري شده بود و با انجام معاملات متعدد توسط افراد مختلف وخريد دار ايي هاي گران قيمت توسط افرادي که براي فرد پول شوي کار مي کنند هرگونه ارتباط مستقيم بين جرم و وجوه حاصل شده از آن قطع شده و بدينوسيله رديابي وجوه را مشکل مي سازند. همچنين در اين مرحله براي مخفي کردن ردپاي وجوه ممکن است شرکتهاي صوري با نامهاي مجعول تشکيل شود و يا به شکل صوري با صادرات و واردات کالاها يي که وجود خارجي ندارند، ردپاي وجوه مخفي شود.
مرحله سوم، مرحله جمع آوري و ادغام وجوه: مرحله بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي که نحوه اکتساب و محل جغرافيايي آن قابل رد يابي نباشد. در اين مرحله وجوهي که در مرحله قبل در معاملات متعدد توسط افراد مختلف به کار گرفته شده از کانالهاي متعدد و به تدريج به حساب پول شو واريز و از اين طريق به چرخه اقتصاد رسمي وارد مي شود. از آنجا که پول شويي آثاري زيان بار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد، اغلب کشورها به مقابله با اين پديده مي پردازند. از جمله آثار مخرب اين پديده عبارت است از:
– آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد: به اين معني که وجوه کلان حاصل از معاملات نامشروع (خريد و فروش مواد مخدر، اسلحه وکالاها ي قاچاق و غيره) زماني که به منظور تطهير، به يک باره و ازکانال هاي مختلف وارد يک بخش از فعاليت هاي اقتصادي مي شود (مانند بخش املاک يا بورس اوراق بهادار و غيره) همانگونه که با ورود خود مي تواند سبب رونق اين بازارها شود ؛ خروج يک دفعه اين وجوه از بازارهاي فوق نيز سبب سقوط قيمتها و تزلزل بازارها و بي ثباتي اقتصاد مي شود.
– تضعيف بخش خصوص ي و برنامه هاي خصوصي ساز ي: از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عمليات نامشروع در مراحل مختلف تطهير وجوه خود ، صرفا با هدف تطهير وجوه و نه سودآور ي، وجوه خود را وارد معاملات و فعاليتهاي اقتصادي مختلف مي کنند، بنابر اين در رقابت با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با قيمت گذاري پا يين کالاها و خدمات توليدي خود، سبب تضعيف يا ورشکستگي شرکتهاي خصوصي ديگر مي شوند. همچنين عمليات پول شويي درکشورها يي که برنامه هاي خصوصي سازي داشته اند، سبب ايجاد اختلال در برنامه هاي فوق شده است؛ زيرا به با توجه به حجم بالا ي مبالغ اختصاص يافته به خصوصي سازي، پولشويان از فرصت فوق براي تطهير پول هاي نامشروع خود استفاده کرده و در يک مرحله به عنوان خر يدار خصوصي وارد برنامه هاي خصوصي سازي شده و در مرحله بعد با واگذاري شرکتهاي خريداري شده و يا سوء استفاده از شرکتها برا ي عمليات پول شويي، برنامه هاي خصوصي سازي را با مشکل مواجه مي سازند يا اثرگذاري برنامه هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، مبارزه با تروریسم، شورای امنیت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اقدامات تروریستی، شورای امنیت، پولشویی