منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، بودجه ریزی، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دسترسي به منابع، وضوح و سازگاري اهداف خط مشى و غيره را شامل مى شوند گروه دوم، خصوصيات مديريت خط مشى هستند و رهبري، سبك رهبري، تعهد رهبري و غيره را شامل مى شوند و گروه سوم، نيز “خصوصيات مجريان” هستند و تمايل مجري، شناخت مجري از خط مشى، دانش مجري، نگرش مجري، و توانايي و ظرفيت مجري را شامل مى شوند. (Phaopeng2010)
3. سیسومبات در پژوهشي با عنوان “عوامل مؤثر بر اجراي خط مشى بازپروري نوجوانان بزهكار در تايلند” در سال 2006 نتيجه گرفت كه چهار عامل نگرش هاى مجريان، ميزان حمايت خارجي، ظرفيت هاى مؤسسات مجري، و منابع خط مشى، بر اثربخشي اجراي خط مشى تأثير دارند (Saisombut 2006) .
4. بارتون در مطالعه ای در سال 1990که به بررسی مطالعات پیشین پرداخته است عوامل مؤثر را بر اجراي موفق خط مشى ها مطرح كرده است:
1) ماهيت مسئله اى كه در خط مشى مطرح مى شود،
2) وضوح و شفافيت خط مشى،
3) تعهد و ظرفيت هاى رهبري،
4) روابط سازماني درون و ميان مؤسسات مجري،
5) توازن حمايت و مقاومت در محيط سياسي،
6) مشوق ها و تنبيه هاى پذيرش و عدم پذيرش(Barton 1990).

فصل سوم
روش پژوهش

3-1مقدمه:
در این فصل پژوهشگر روش خویش در جهت رسیدن به اهداف پژوهش را ترسیم میکند که در همین راستا نوع مطالعه، جامعه پژوهشی، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، نحوه سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به محدودیت های پژوهش و با در نظر گرفتن اخلاق پژوهشی اطلاعات لازم را جمع آوری و با توجه به اهداف پژوهش زمینه جهت تجزیه و تحلیل داده ها را فراهم می آورد.
3-2 نوع پژوهش:
این پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی است.
3-3جامعه پژوهش:
کلیه مدیران و کارکنان امور مالی است که در امر بودجه ریزی عملیاتی دخیل و در کلیه دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت های این دانشگاه مشغول به کار می باشند.
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه:
در این پژوهش از سرشماری بهره گرفته شده است و کلیه مدیران و کارکنان امور مالی که شامل 78 نفر می باشد مورد پرسش قرار گرفته اند.
3-5 روش گردآوري داده ها:
در این پژوهش روش گردآوری داده ها مشاهده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.
3-6 ابزار گردآوري داده ها:
داده ها از طریق پرسشنامه ای که در دو بخش اطلاعات عمومی و سوالات طراحی گردیده بود جمع آوری گردید بخش عمومی شامل سطح سازمانی، سمت، آخرین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، میزان سابقه کاری، سن، جنسیت، وضعیت تاهل بود و بخش سوالات شامل 43سوال در 6 بخش نیروی انسانی(1-7)، مدیریت مالی(8-14)، سیستم اطلاعات مالی (15-21)، ساختار سازمانی (22-28)، سیستم ارزیابی عملکرد(29-36) و الزامات قانونی(37-43) بود که در مقیاس لیکرت ( خیلی زیاد 5 زیاد 4 متوسط 3 کم 2 خیلی کم 1) طراحی شده بود. پرسشنامه از طریق مراجعه مستقیم و توجیه افراد توزیع گردید و در بازه زمانی 2-14 روز پس از تکمیل جمع آوری گردید. پژوهشگر جهت طراحی پرسش نامه در طی برگزاری پانل کارشناسی از نظر کارشناسان مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و افرادی که در این زمینه تجربه و دانش لازم را داشتند، بهره مند شد و سپس بعد از 10 جلسه بحث و مذاکره مولفه های تاثیر گذار در امر استقرار بودجه ریزی عملیاتی استخراج و سوالات پرسش نامه تدوین گردید. همچنین در طراحی پرسش نامه از پرسش نامه های مشابه در دیگر مطالعات(6،8،9) استفاده گردید.روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه بررسی گردید و پایایی آن از طریق آزمون و باز آزمون (90%) مورد تایید قرار گرفت لازم به ذکر است جهت پایایی پرسش نامه در نمونه ای 10 نفره مشابه جامعه مورد مطالعه توزیع گردید.
3- 7 ابزار تجزيه و تحليل داده ها:
تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری پرسشنامه ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار Spss16 انجام شد و از آزمون های ANOVA,Tو فریدمن نیز استفاده گردید.
3-8 مکان و زمان مطالعه:
این پژوهش در کلیه دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت توسعه و مدیریت منابع این دانشگاه در سال 1392 انجام گردیده است.
3-9 محدودیت های پژوهش:
• عدم همکاری کافی پرسنل امور مالی در اجرای پژوهش به دلیل حساسیت کاری و مشغله زیاد
• نبود آشنایی کافی برخی از کارشناسان نسبت به امر بودجه ریزی عملیاتی
• عدم امکان مصاحبه با تمام افراد مورد مطالعه و استفاده مطلق از اطلاعات ثبت شده در پرسش نامه ها
3-10 ملاحظات اخلاقی:
– رعایت اصل راز داری در جمع آوری اطلاعات
– اخذ معرفی نامه از کمیته تحقیقات جهت انجام پژوهش
– اخذ مجوز از حراست دانشگاه جهت جمع آوری اطلاعات
– رعایت اخلاق پژوهشی
3-11 تعریف واژه ها:
بودجه:
نظری: عبارت است از تعبیر مالی یا مقداری از پیش طراحی و برنامه ریزی شده برای یک دوره معین که میزان و مآخذی برای سنجش و اندازه گیری نتایج واقعی حاصل از انجام برنامه ها و فعالیت ها بدست می دهد(عزیزی 1385).
عملیاتی: در این پژوهش تعریف نظری و عملیاتی این متغیر مطابقت دارد.
بودجه ریزی عملیاتی:
نظری: از دیدگاه فیلدمینگ اسمیت از کارشناسان بانک جهانی این نوع بودجه ریزی منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می دهد(WORLD BANK 2003).
عملیاتی: در این پژوهش تعریف نظری و عملیاتی این متغیر مطابقت دارد.
سیستم اطلاعات مالی:
نظری: یکی از زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) است. اطلاعاتی که به وسیله این سیستم به دست می آید به مدیران مالی این امکان را می دهد که بطور سیستماتیک درآمدها و هزینه ها را مورد بررسی قرار می دهد(رنگرز و خورشیدی 1383).
عملیاتی: در این پژوهش منظور از سیستم های اطلاعاتی مالی برنامه ها و نرم افزارهای استفاده شده (HIS، آواب و..)در بخشهای امور مالی سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.
مدیریت مالی:
نظری: عبارت است از جریان تصمیم گیری مالی براساس جمع آوری اطلاعات در ارتباط با ثبت گزارش صحیح آن ها، پیش بینی وقایع بر مینای مدل های اقتصادی و تجزیه و تحلیل نتایج اقدامات(رضاییان 1383).
عملیاتی: در این پژوهش تعریف نظری و عملیاتی این متغیر مطابقت دارد.
ساختار سازمانی:
نظری: ساختار سازمانی راه یا شیوهای است که به وسیله آن فعالیت های سازمانی تقسیم، سازمان دهی و هماهنگ می شوند(اعرابی 1382).
عملیاتی: در این پژوهش هدف چگونگی ساختار سازمانی در بخشهای امور مالی سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.
ارزیابی عملکرد:
نظری: عبارت است است از کنترل نتیجه کار فرد، سازمان و یا واحدهای سازمانی و مقایسه آنچه که انجام گرفته در مقابل آنچه قرار بوده انجام گیرد(میر سیاسی 1384).
عملیاتی: در این پژوهش تعریف نظری و عملیاتی این متغیر مطابقت دارد.
نیروی انسانی:
نظری: عبارت است از کلیه افرادی که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی مشغول به کار می باشند و مهم ترین سرمایه های سازمان هستند(سعادت 1386).
عملیاتی: در این پژوهش نیروی انسانی عبارت است از کلیه کارکنان و مدیران امور مالی که در پست های مختلف این بخش ها میتوانند مشغول به کار باشند.
الزامات قانونی:
نظری: عبارت است از کلیه الزامات و باید و نباید های که برای اجرای قوانین وجود دارند و برای اجرای قوانین ضروری اند (پناهی 1385).
عملیاتی: عبارت است از کلیه الزامات قانونی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی از قبیل برنامه چهارم و پنچم توسعه و برنامه بودجه.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، منابع مالی Next Entries تحقیق درباره مدیریت سود، هیئت مدیره، خطای پیش بینی سود