منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، سرشت و منش، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

و نشاط
NS
98/0-
75/6
03/5
22/18
70/19
بيمار
سالم
سلامت عاطفي
01/0
59/2-
27/2
97/1
03/6
32/7
بيمار
سالم
عملكرد اجتماعي
NS
58/0
39/2
69/1
58/7
29/7
بيمار
سالم
درد
NS
09/0-
68/4
21/4
13/20
93/20
بيمار
سالم
سلامت عمومي
NS
75/0-
39/19
81/17
96/104
29/108
بيمار
سالم
كيفيت زندگي
و نتايج جدول 4-6 كه فرضيه شماره سه را مورد آزمون قرار مي دهد نشان مي دهد كه مولفه عملکرد اجتماعی در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار تفاوت معني داري را نشان مي دهندو میانگین افراد سالم (M= 7/32) از گروه بیمار (M=6/03)بیشتر می باشد. در سایر مولفه های کیفیت زندگی بین دو گروه سالم و بیمار تفاوت معنی داری دیده نمی شود. (05/0p>).
فرضیه فرعی شماره یک: بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی در ابعاد سرشت و منش تفاوت های معناداری وجود دارد.

جدول 4-7- مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی
Sig
T
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
مؤلفه
NS
96/0-

79/2
98/2
16/7
18/8
مردان
زنان
نوجویی
NS
71/0
63/4
22/4
25/10
13/9
مردان
زنان
آسیب پرهیزی
NS
76/0
71/2
82/2
41/7
18/8
مردان
زنان
پاداش وابستگی
NS
39/0
37/1
42/1
33/2
13/2
مردان
زنان
پشتکار
NS
24/0-
75/4
33/4
33/15
72/15
مردان
زنان
همکاری
NS
72/1-
006/6
39/4
58/12
68/15
مردان
زنان
خود راهبردی
NS
60/0
83/2
77/3
66/6
90/5
مردان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره افراد مبتلا، سرشت و منش، هویت جنسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرآن و حدیث، اقتصاد اسلامی، زبان عربی