منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، فرزند پروری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

اسکیزوفرنی دارند.
سیرز و همکاران (2008) در مطالعه خود نشان دادند که تبدل خواهان جنسی تصویر بدنی و رضایت زندگی پایین تری را نسبت به افراد عادی دارند.
نمرات مردان مبتلا به اختلالات هویت جنسی در پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در ابعاد HA4 (خستگی پذیری) و ST و ST3 (پذیرش معنوی) بیشتر از زنان و مردان گروه کنترل بودند و در C5 (فرصت طلبی) کمتر از گروه کنترل. در زنان مبتلا به اختلال هویت جنسی در HA2 (جرأت و شهامت) و RD (احساساتی بودن) و C5 (فرصت طلبی) کمتر از زنان گروه کنترل بودند (گامزگیل و همکاران،2013).
نتایج پژوهش گرین و بلانچارد (2000)، نشان داد که اختلال های شخصیت در مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی شایع تر از زنان دچار این اختلال است و گروهی از این بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خود شیفته یا مرزی هستند.
پژوهش علمدار و رسولیان (1382) بر روی یک بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی نشان داد که بر اساس نتایج آزمون های رورشاخ، MMPI و MCMI ویژگی های شخصیتی وابسته، نیاز وابستگی و جلب توجه، دو دلی، شک و تردید نسبت به خود و یک رویکرد خود انتقادی در بیمار مشاهده می گردد .
همچنین نتایج حاصل از آزمون MCMI-II نشان داد که بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی در مقیاس های وابسته، نمایشی، ضد اجتماعی، و منفعل- مهاجم، مرزی و پارانوئید نمرات بالاتری را نسبت به گروه به دست آورده و اختلاف آنها از لحاظ آماری معنی دار می باشد (ناهید نوریان و همکاران ،1387).

براساس مباحث یاد شده در این فصل سبک های تربیتی متفاوت،پیامدهای مختلفی برای فرزندان دارد و این شیوه ها بر ساختار رشد ذهنی و عقلی کودک ، پیشرفت تحصیلی ، سازگاری اجتماعی ، مشکلات رفتاری و کیفیت زندگی وی تاثیر گذار می باشد. همچنان که گزارشات نشان می دهد بین شیوه های فرزند پروری و برخی اختلالات ارتباط معنا داری وجود دارد.غفلت هیجانی و طرد کودکان توسط والدین در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در مطالعات سیمون و همکاران(2011]) مشاهده شده است.همچنین موقعیت خانوادگی و کیفیت ارتباط بین فردی در بهبود کیفیت فرد موثر است و رضایت زندگی وی توسط شرایط زندگی و سلسله نیازهای او تعیین می گردد. این تعاریف به خوبی در بعضی پژوهش ها ثابت می شودکه رفع نیازهای اولیه و ایجاد ارتباط موثر بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد و به سمت بهبود شرایط پیش می رود. الگو های رفتاری و شیوه های تفکر که سازگاری فرد را با محیط تعیین می کند که این همان شخصیت فرد می باشد میتواند بخشی را به ارث برده و بخشی در اثر تعامل با محیط و اطرافیان کسب شود بنابراین برخی ویژگی های رفتاری که در بعضی اختلالات مشاهده می شود ممکن است تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد شده باشد همچنان که در برخی مطالعات مانند پژوهش قاعدی و همکاران(1386)، چنین ارتباطی مشاهده شده است که رفتار های جنسی خاص متاثر از ویژگی های شخصیتی، به ویژه نوروزگرایی منجر به ایجاد بدکارکردی های جنسی در افراد می شود.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

3-1طرح کلی پژوهش

متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش سبک های والدینی، کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش است. در این طرح که از نوع علی- مقایسه ای می باشد تلاش شده تا میزان هر متغیر در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با هم مقایسه شوند.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش، تمامی بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی که توسط مرکز پزشکی قانونی شیراز به روانشناسان و روانپزشکان سطح شهر،جهت گذراندن مراحل روان درمانی قبل از عمل تغییر جنسیت ارجاع داده شده اند و افراد بهنجارکه از لحاظ سن ،جنس و سطح تحصیلات با نمونه بالینی پژوهش همتا شدند را شامل می شود.
نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری شامل 40 بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40 فرد بهنجار بود.
انتخاب نمونه بالینی به روش هدفمند ،از طریق مراجعه به کلینیک ها ومراکز مشاوره و روانشناسی و از میان افراد واجد شرایطی که تمایل به همکاری داشتند صورت گرفت و انتخاب نمونه غیر مبتلا بر اساس همتا سازی با نمونه بالینی ،به روش هدفمند از میان افرادی که واجد شرایط مذکور و قابل دسترس بودند و تمایل به همکاری داشتند انجام شد.

3-3 ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها

3-3-1 اختلال هویت جنسی
در این پژوهش جهت تشخیص اختلال هویت جنسی، روانشناسان و روانپزشکانی که تحت نظر پزشکی قانونی با این مرکز همکاری دارند طبق ملاک های DSM و از طریق مصاحبه بالینی بیماران انجام شد.

3-3-2سبک های والدینی
معرفی
پرسشنامه فرزند پروری یانگ که یک ابزار اولیه برای شناسایی ریشه های دوران کودکی طرح واره ها است در سال 2003 توسط یانگ131 تهیه شده است. این پرسشنامه 72 عبارت دارد که در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به طور جداگانه، بر اساس نوع رفتاری که با وی داشته اند، در یک مقیاس شش درجه ای رتبه بندی می کند. این ابزار دارای 17 زیر مقیاس: محرومیت عاطفی132، رها کردن133، بی اعتمادی/ بد رفتاری134، نقص/ شرم135، شکست136، وابستگی/ بی کفایتی137، آسیب پذیری در مقابل ضرر یا آسیب138، خود تحول نایافته/ گرفتار139، اطاعت140، ایثار141، بازداری هیجانی142، معیارهای سرسختانه143، استحقاق/ بزرگ منشی144، خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی145، پذیرش چویی جلب توجه146، منفی گرایی/ بدبینی147 و تنبیه148. هر یک از این زیر مقیاس ها ریشه های محتمل برای هر یک از طرح واره ها را نشان می دهند. برای مثال زیر مقیاس محرومیت عاطفی ریشه طرح واره محرومیت عاطفی مربوط به پدر یا مادر را نشان می دهد( يانگ و كلوسكو ، 1993).
شیوه نمره گذاری
برای نمره گذاری زیر مقیاس های پرسشنامه فرزند پروری یانگ در آغاز عبارت مربوط به هر زیر مقیاس معرفی می شوند:
زیر مقیاس
عبارات
محرومیت عاطفی
5-1
رها کردن
9-6
بی اعتمادی/ بدرفتاری
13-10
نقص/ شرم
24-21
شکست
28-25
وابستگی/ بی کفایتی
20-18
آسیب پذیری در مقابل ضرر یا آسیب
17-14
خود تحول نایافته/ گرفتار
55-52
اطاعت
32-29
ایثار
36-33
بازداری هیجانی
64-60
معیارهای سرسختانه
43-37
استحقاق/ بزرگ منشی
47-44
خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی
51-48
پذیرش جویی/ جلب توجه
72-69
منفی گرایی/ بدبینی
59-56
تنبیه
68-65
برای به دست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید میانگین نمره زیر مقیاس مورد نظر محاسبه شود (امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات تقسیم کنید)، نمرات بالا (5 و 6) نشانه وجود مشکل هستند.

فقط در زیر مقیاس محرومیت عاطفی نمره گذاری به صورت معکوس انجام می گیرد، یعنی بدین شرح:
6 = کاملاً نادرست 3 = تقریباً درست
5 = تا حد زیادی نادرست 2 = تا حد زیادی درست
4 = کمی نادرست 1 = کاملاً توصیف کننده است

ویژگی های روان سنجی
پایایی
جدول 3-1به منظور بررسی میزان پایایی آزمون ضرایب آلفای کرونباخ برای سنجش ثبات درونی پرسشنامه فرزند پروری یانگ مورد ارزیابی قرار گرفته است، نتایج در جدول زیر آورده شده اند.
ردیف
زیر مقیاس
عبارات
مادر
پدر
1
محرومیت عاطفی
5-1
84/0
84/0
2
رها کردن
9-6
67/0
63/0
3
بی اعتمادی/ بدرفتاری
13-10
72/0
72/0
4
نقص/ شرم
24-21
68/0
65/0
5
شکست
28-25
72/0
81/0
6
وابستگی/ بی کفایتی
20-18
74/0
70/0
7
آسیب پذیری در مقابل ضرر یا آسیب
17-14
88/0
80/0
8
خود تحول نایافته/ گرفتار
55-52
69/0
66/0
9
اطاعت
32-29
71/0
70/0
10
ایثار
36-33
58/0
40/0
11
بازداری هیجانی
64-60
86/0
80/0
12
معیارهای سرسختانه
43-37
71/0
70/0
13
استحقاق/ بزرگ منشی
47-44
35/0
38/0
14
خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی
51-48
67/0
71/0
15
پذیرش جویی/ جلب توجه
72-69
76/0
72/0
16
منفی گرایی/ بدبینی
59-56
68/0
68/0
17
تنبیه
68-65
74/0
82/0

روایی
به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه فرزند پروری یانگ، همبستگی میان نمرات این ابزار و پرسشنامه طرحواره یانگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نمرات این دو مقیاس همبستگی معناداری وجود دارد.

3-3-3مقیاس کیفیت زندگی (SF-36)
SF-36 برای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. فرم 36 عبارتی توسط واروشربون در سال 1992 در کشور آمریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.
مفاهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شوند، اختصاص به سن، گروه یا بیماری خاصی ندارند. هدف از طرح این پرسشنامه، ارزیابی سلامت در دو بعد کلی سلامت جسمانی و سلامت روانی است که به وسیله ترکیب نمرات حیطه های هشت گانه تشکیل دهنده به دست می آید.
این پرسشنامه دارای 36 عبارت است که هشت حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
بعد سلامت جسمانی دارای چهار مقیاس عملکرد جسمانی، محدودیت ایفای نقش ناشی از سلامت جسمانی، درد بدنی و سلامت عمومی می باشد و چهار مقیاس بعد سلامت روانی شامل عملکرد اجتماعی، محدودیت ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی، انرژی و نشاط و سلامت عاطفی می باشد.
پایین ترین نمره در این پرسشنامه صفر و بالاترین 100 است. امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان ها در آن بعد مشخص می شود. 36 سؤال با پاسخ هایی از ضعیف تا قوی به ارزیابی وضعیت سلامت آزمودنی ها می پردازد. به این ترتیب میانگین نمره همه افراد در هر مقیاس و در نهایت به صورت کل بیان می شود. پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران تأیید شده است (منتظری و همکاران، 1384).
علی محمدپور و یوسفی (2008) نسخه فارسی این مقیاس (SF-36) را بر روی یک جمعیت مازندرانی بالای 40 سال اجراء کردند که آلفای کرونباخ برای ارزیابی انسجام درونی 8 مقیاس 86/0 گزارش شده است. در مطالعه آنان همبستگی معنادار مقیاس ها روایی سازه خوبی را نشان داده است. نتایج این مطالعه نشان داد این ابزار کارایی خوبی برای ارزیابی ادراک سلامت دارد اما نمرات 8 مقیاس این ابزار در فرم ایرانی آن می تواند در سه نمره خلاصه شود.
این پرسشنامه در ایران در چندین مطالعه استفاده گردیده است. در مطالعه ای که توسط پرنده و همکاران (1386) انجام گرفت، روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و روش آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفته است که ضریب آزمون مجدد آن 82/0 گزارش شده است.

جدول3-2 ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات
ابعاد هشت گانه
تعداد عبارات
شماره عبارات
عملکرد جسمانی
10
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
محدودیت های ایفای نقش ناشی از سلامت جسمانی
4
13-14-15-16
محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی
3
17-18-19
انرژی و نشاط
4
23-27-29-31
سلامت عاطفی
5
24-25-26-28-30
عملکرد اجتماعی
2
20-32
درد
2
21-22
سلامت عمومی
6
1-2-33-34-35-36

3-3-4 پرسشنامه شخصیتی سرشت و منش کلونینجر
این پرسشنامه برای سنجش خصلت ها و ویژگی های شخصیتی ساخته شده است که یا از طریق وراثت (سرشت) یا از طریق محیط (منش) در فرد وجود دارد. پرسشنامه مذکور توسط رابرت کرلینجر و بر اساس مدلی عمومی که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد، ساخته شده است. وی مدل عصبی- زیستی خود را برای توضیح مؤلفه های سرشت ارائه کرد (کلونینجر، 1987، الف و ب، 1991).
این مدل هفت عامل را اندازه گیری می کند که عبارتند از: چهار مقیاس سرشت (نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش- وابستگی، پشتکار) و سه مقیاس منش (خود- راهبردی، همکاری، خود- فراروی). (کلونینجر و همکاران،

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره افراد مبتلا، سرشت و منش، هویت جنسی