منبع پایان نامه ارشد درباره همکاري، کتابخانه‌اي، خيلي

دانلود پایان نامه ارشد

نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور
موضوعات منابع موجود
رتبه ميانگين بدست آمده از 7 موضوع
فلسفه و مذهب
25/6
تاريخ
50/5
علوم انساني
06/4
علوم سياسي
04/4
علوم اجتماعي
89/3
زبان و ادبيات
89/2
پزشکي
11/1

طبق جدول 4-16 مشاهده مي‌شود که در نتيجه رتبه‌بندي يافته‌ها، سه اولويت نخست نيز در اين آزمون رتبه‌بندي به نتايج يکساني با داده‌هاي جدول 4-15 رسيده‌اند. اين آزمون ترتيب و توالي هفت اولويت را به همراه نمره ميانگين اکتسابي آن نشان مي‌دهد. نمودار ذيل را رويت فرمائيد:

نمودار 4-8: توزيع فراواني و درصد گرايشات موضوعي منابع در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور
4-4. پرسش اساسي شماره 3: توانايي مالي کتابخانه‌هاي نهاد رهبري در جهت ايجاد طرح‌هاي همکاري تا چه ميزان مي‌باشد؟
در راستاي پرسش اساسي فوق 4 پرسش فرعي با هدف دستيابي به اطلاعات کتابخانه‌اي مورد نياز از جامعه پژوهش در پرسشنامه طراحي شد. حاصل يافته‌هاي بدست آمده در جداول اطلاعاتي شماره 4 – 17 الي 4- 23 اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است.

4-4-1. آيا کتابخانه داراي بودجه اختصاصي مي‌باشد؟
جدول 4-17: توزيع فراواني و درصد برخورداراي و دارا بودن بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
بهره مندي از بودجه
فراواني
درصد فراواني
داشتن بودجه اختصاصي
4
8/14
نداشتن بودجه اختصاصي
23
2/85
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول 4-17 گوياي عدم بهره‌مندي (‌2/85 درصد‌) کتابخانه ها از داشتن بودجه اي اختصاصي بوده و در يک رقم ناچيز فقط (‌8/14 درصد‌) داراي بودجه خاص بوده‌اند. هيچ گزينه بي‌پاسخي در اين باب مشاهده نشد.
4-4-2. بودجه اختصاص يافته براي تهيه منابع کتابخانه کافي است؟
جدول 4-18: توزيع فراواني و درصد کفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
کفايت بودجه اختصاصي
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
7
9/25
کم
7
9/25
متوسط
4
8/14
زياد
2
4/7
خيلي زياد
7
9/25
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-18: (9/25 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را خيلي کم و کم براي تهيه منابع کتابخانه ارزيابي نموده‌اند. 3همچنين (‌9/25 درصد) کتابخانه‌ها، بودجه را نيز خيلي زيادتوصيف نموده‌اند.، (8/14 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را به طور متوسط و (4/7 درصد) از کتابخانه‌ها، بودجه را زياد ارزيابي نموده‌اند. گزينه بي پاسخي ملاحظه نشد.
جدول 4-19 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده از نظرات ، در باب کفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
95درصد اطمينان
سطح معني داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
545/0
26
81/2
613/.-
27
کفايت بودجه اختصاصي
44.
1/8.-

جدول 4- 19 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که از ميانه نمرات مورد نياز يا نمره ملاک (3) براي تأييد اين کفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور در سطح پايين‌تري قرار گرفته‌ايم . يعني ميانگين بدست آمده که (81/2 ) از نمره ميانگين ملاک (‌3‌) کمتر شده است. البته با توجه به اين که کرانه پايين داده‌ها، رقمي منفي (‌2/8.-‌) و کرانه بالاي داده‌ها رقمي مثبت (16.) معلوم گرديده اين تفاوت يا اختلاف ميانگين خيلي زياد نيست . ولي به هر حال با توجه به سطح معني‌داري بدست آمده که (‌545/0‌) گرديده و از سطح معني‌داري (‌05/0‌) که سطح معني‌داري مطلوب تلقي مي‌شود بالاتر شده است. مي‌توان چنين استدلال نمود که وضعيت در حد کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و گرچه اندکي کمتر از حد انتظارقرار داريم و اختلاف زياد نيست. ولي در نهايت حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است. اين بدين معني است که نمي‌توان با اطمينان بالاي 95% پذيرفت که ميانگين مطلوب حاصل شده، ولي مي‌توان گفت در حدي نزديک به ميانه نظرات قرار داريم و خيلي هم تفاوت فاحش و بالا نيست. بحث اينکه بودجه کتابخانه‌ها از چه منبعي تأمين مي‌شود در فصل پنجم توضيح داده خواهد شد.
4-4-3. تا چه اندازه متمايل به همکاري در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري مي‌باشيد؟
جدول 4-20: توزيع فراواني و درصد تمايل به همکاري در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري .
اختصاص منابع مالي به همکاري
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
4
8/14
کم
5
5/18
متوسط
4
5/14
زياد
7
9/25
خيلي زياد
7
9/25
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
طبق جدول شمار? 4-20 در مجموع (‌3/33 درصد‌) از کتابخانه‌ها، با انتخاب گزينه هاي کم و خيلي کم تمايل کمي به همکاري جهت اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي داشتند.همچنين (‌6/51 درصد‌) از کتابخانه‌ها، تمايل به همکاري خوبي در حد زياد و خيلي زياد جهت اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي داشتند. (5/14 درصد ) نيز به طور متوسط تمايل به همکاري جهت اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي داشتند. هيچ گزينه بدون پاسخي در اين حوزه مشاهده نشده است.
جدول 4-21 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده از نظرات ، تمايل به همکاري در جهت مرتفع نمودن و اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري
95درصد اطمينان
سطح معني‌داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
294/0
26
30/3
02/1
27
اختصاص منابع مالي در ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي
86.
7/2.-

جدول 4- 21 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که مقدارتي- تست حاصل آمده 02/1 بوده است . و با توجه به اين که سطح معني‌داري (‌Sig) بدست آمده يعني (‌294/0‌) از (‌5 درصد‌) کمتر است. مي‌توان گفت معني‌دار نيست و نمي‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌اي دانست. کرانه منفي پايين داده‌ها و مثبت بالاي آن نيز با ارقام (‌7/2.-‌) و (‌86.‌) دليلي ديگر در حد متوسط بودن نظرات مي‌باشد. لذا ادعاي عبور از ميانگين ا اندکي احتياط پذيرفته مي شود. ولي نمي‌توان با اطمينان بالاي 95 % گفت اين تفاوت ميانگين در حد بالا بوده است.
4-4-4. تا چه اندازه طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي را مي‌شناسيد؟
جدول 4-22: توزيع فراواني و درصد ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي توسط کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري
شناخت طرح‌هاي همکاري
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
13
1/48
کم
5
5/18
متوسط
4
8/14
زياد


خيلي زياد
5
5/18
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
در جدول شمار? 4-22 ، (‌1/48 درصد ) مسئولين از طرح‌هاي همکاري خيلي کم مطلع بودند. ( 5/18 درصد) درصد مسئولين از طرح‌هاي همکاري کم مطلع بودند. (‌8/14 درصد )مسئولين از طرح‌هاي همکاري به طور متوسط مطلع بودند و( 5/18 درصد) نيز از طرح‌هاي همکاري خيلي زياد مطلع بودند.
جدول 4-23 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده از نظرات ، در باب ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي توسط کارمندان کتابخانه هاي نهاد رهبري ..
95درصد اطمينان
سطح معني‌داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
01/0
26
22/2
64/2-
27
ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي
17.-
38/1-

جدول 4- 23 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که از ميانه نمرات مورد نياز يا نمره ملاک (3) براي تأييد ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور در سطح پايين‌تري قرار گرفته‌ايم . يعني ميانگين بدست آمده که (22/2 ) از نمره ميانگين ملاک (‌3‌) کمتر شده است. البته با توجه به اين که کرانه پايين داده‌ها، رقمي منفي (‌38/1-‌) و کرانه بالاي داده‌ها رقمي منفي (‌17/.-) شده است معلوم گرديده اين تفاوت يا اختلاف ميانگين خيلي زياد است. ولي با توجه به درج? آزادي بدست آمده که (‌26‌) است و از سطح معني‌داري (‌05/0‌) که سطح معني‌داري مطلوب تلقي مي‌شود بالاتر شده است. مي‌توان چنين استدلال نمود که وضعيت کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و اختلاف با نمره ملاک يا ميانگين متوسط زياد است. يعني حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است. اين بدين معني است که نمي‌توان با اطمينان بالاي 95% پذيرفت که ميانگين مطلوب حاصل شده و مي‌توان گفت نظرات مثبتي مشاهده نشده و مسئولين کتابخانه ها شناخت مناسبي از طرح‌هاي همکاري ندارند.
4-5. پرسش اساسي شماره 4 : نيروهاي انساني کتابخانه‌هاي نهاد رهبري تا چه ميزان نسبت به اصول همکاري و پذيرش آن از آمادگي لازمه بهره‌مند مي‌باشند؟
در راستاي پرسش اساسي فوق 5 پرسش فرعي با هدف دستيابي به اطلاعات کتابخانه‌اي مورد نياز ازجامعه پژوهش در پرسشنامه طراحي شد. حاصل يافته‌هاي بدست آمده در جداول اطلاعاتي شماره 4 -24 الي 4- 33 اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است.
4-5-1. به نظر شما امانت بين کتابخانه‌اي تا چه اندازه در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران مؤثر است؟
جدول 4-24: توزيع فراواني و درصد ميزان تاثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران از نظر کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
تاثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
6
2/22
کم
2
4/7
متوسط
4
8/14
زياد
7
9/25
خيلي زياد
8
6/29
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-24 (2/22 درصد) از کتابخانه‌ها، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را خيلي کم دانسته‌اند.(4/7 درصد‌) از کتابخانه‌ها، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را کم دانسته‌اند. (‌8/14 درصد) از کتابخانه‌ها، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را متوسط دانسته‌اند. (9/25درصد) از کتابخانه‌ها، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را زياد دانسته‌اند و در بالاترين ميزان گزينه خيلي زياد با (‌9/26 درصد)، تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران را نشان مي‌دهد.
جدول 4-25 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان تاثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران از نظر کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
95درصد اطمينان
سطح معني‌داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
272/0
26
33/3
12/1
27
تأثير امانت بين کتابخانه‌اي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي
94.
28.-

جدول 4- 25 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که مقدارتي- تست حاصل آمده 02/1 بوده است. و با توجه به اين که سطح معني‌داري (‌Sig) بدست آمده يعني (272/0) از (‌5 درصد‌) کمتر است. مي‌توان گفت معني‌دار نيست و نمي‌توان اختلاف را در حد قابل ملاحظه‌اي دانست. کرانه منفي پايين داده‌ها و مثبت بالاي آن نيز با ارقام (28.- ) و (‌94.‌) دليلي ديگر در حد متوسط بودن نظرات مي‌باشد. لذا ادعاي عبور از ميانگين با اندکي احتياط پذيرفته مي‌شود. ولي نمي‌توان با اطمينان بالاي 95 % گفت اين تفاوت ميانگين در حد بالا بوده است.
4-5-2. چنانچه طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري ايجاد شود براي حمايت همه جانبه جهت اجرايي شدن آن از آمادگي لازم برخوردار هستيد؟
جدول 4-26: توزيع فراواني و درصد ميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور
آمادگي براي اجراي طرح همکاري
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
6
2/22
کم
3
1/11
متوسط
3
1/11
زياد
7
9/25
خيلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، مکانیابی، توسعه شهری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مکانیابی، توسعه شهر، توسعه فیزیکی